Sản phẩm cùng dòng (29)

Loại Tủ Lạnh

 • RF50K5821FG/SV|RF56K9041SG/SV|RF50K5961DP/SV
  RF50K5821FG/SV|RF56K9041SG/SV|RF50K5961DP/SV
 • RH57J90407F/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS62K62277P/SV|RS58K6667SL/SV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH62K62377P/SV|RH60J8132SL/SV|RH58K6687SL/SV
  RH57J90407F/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS62K62277P/SV|RS58K6667SL/SV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH62K62377P/SV|RH60J8132SL/SV|RH58K6687SL/SV
 • RT20FARWDSA/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT38K5032GL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RT29K5012S8/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20K300ASE/SV|RT20HAR8DSA/SV
  RT20FARWDSA/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT38K5032GL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RT29K5012S8/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20K300ASE/SV|RT20HAR8DSA/SV

Dung Tích (L)

 • RH57J90407F/SV|RS62K62277P/SV|RH62K62377P/SV|RH60J8132SL/SV|RH58K6687SL/SV
  RH57J90407F/SV|RS62K62277P/SV|RH62K62377P/SV|RH60J8132SL/SV|RH58K6687SL/SV
 • RF50K5821FG/SV|RT58K7100BS/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS58K6667SL/SV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RF56K9041SG/SV|RF50K5961DP/SV
  RF50K5821FG/SV|RT58K7100BS/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS58K6667SL/SV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RF56K9041SG/SV|RF50K5961DP/SV
 • RT43K6331SL/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV
  RT43K6331SL/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV
 • RT29K5532S8/SV|RT38K5982SL/SV|RT38K5032GL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV
  RT29K5532S8/SV|RT38K5982SL/SV|RT38K5032GL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV
 • RT20FARWDSA/SV|RT29K5012S8/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20K300ASE/SV|RT20HAR8DSA/SV
  RT20FARWDSA/SV|RT29K5012S8/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20K300ASE/SV|RT20HAR8DSA/SV

Hệ Thống Làm Lạnh

 • RH57J90407F/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20HAR8DSA/SV|RT20FARWDSA/SV|RSA1WTSL1/XSV|RH60J8132SL/SV
  RH57J90407F/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20HAR8DSA/SV|RT20FARWDSA/SV|RSA1WTSL1/XSV|RH60J8132SL/SV
 • RF50K5821FG/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT38K5032GL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RT29K5012S8/SV|RT20K300ASE/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RS62K62277P/SV|RS58K6667SL/SV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH62K62377P/SV|RH58K6687SL/SV
  RF50K5821FG/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT38K5032GL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RT29K5012S8/SV|RT20K300ASE/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RS62K62277P/SV|RS58K6667SL/SV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH62K62377P/SV|RH58K6687SL/SV
 • RF50K5961DP/SV|RF56K9041SG/SV
  RF50K5961DP/SV|RF56K9041SG/SV

Chức Năng Làm Đá

 • RF56K9041SG/SV|RT38K5032GL/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RS58K6667SL/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH58K6687SL/SV|RH57J90407F/SV
  RF56K9041SG/SV|RT38K5032GL/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RS58K6667SL/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH58K6687SL/SV|RH57J90407F/SV
 • RH60J8132SL/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20HAR8DSA/SV|RT20FARWDSA/SV|RSA1WTSL1/XSV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV
  RH60J8132SL/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT35K50321J/SV|RT32K5532UT/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT25FARBDSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT22FARBDSA/SV|RT20HAR8DSA/SV|RT20FARWDSA/SV|RSA1WTSL1/XSV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV

Chức Năng / Tiện Ích

 • RH57J90407F/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT20HAR8DSA/SV
  RH57J90407F/SV|RT25HAR4DSA/SV|RT22HAR4DSA/SV|RT20HAR8DSA/SV
 • RF56K9041SG/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT38K5982SL/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS58K6667SL/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH58K6687SL/SV|RH57J90407F/SV
  RF56K9041SG/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT38K5982SL/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS58K6667SL/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH58K6687SL/SV|RH57J90407F/SV
 • RS22HZNBP1/XSV|RSH5ZLMR1/XSV|RS554NRUA1J/SV
  RS22HZNBP1/XSV|RSH5ZLMR1/XSV|RS554NRUA1J/SV
 • RH57J90407F/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH60J8132SL/SV
  RH57J90407F/SV|RT58K7100BS/SV|RT50K6631BS/SV|RT46K6836SL/SV|RT43K6631SL/SV|RT43K6331SL/SV|RT38K5982SL/SV|RT35K5532UT/SV|RT35K5532S8/SV|RT32K5532S8/SV|RT29K5532UT/SV|RT29K5532S8/SV|RSH5ZLMR1/XSV|RSA1WTSL1/XSV|RS554NRUA1J/SV|RS552NRUASL/SV|RS552NRUA9M/SV|RS22HZNBP1/XSV|RH60J8132SL/SV

Multidoor (3)

MỚI

Tủ lạnh Multidoor 564L (RF56K9041SG)

 • 3 dàn lạnh độc lập
 • Ngăn chứa thực phẩm lớn hơn
 • Thiết kế vượt thời gian

MỚI

Tủ lạnh Multidoor 518L (RF50K5961DP)

 • 3 dàn lạnh cải tiến
 • Không gian lưu trữ lớn
 • Giữ lạnh tối ưu

MỚI

Tủ lạnh Multidoor 538L (RF50K5821FG)

 • Giữ ẩm tuyệt đối
 • Ngăn kéo mở rộng
 • Hai dàn lạnh độc lập

Side by Side (11)

MỚI

Tủ lạnh Side by Side 2 dàn lạnh 620L (RS62K62277P)

 • Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • Công nghệ Digital Inverter vận hành bền bỉ, ít tiếng ồn
 • Giữ lạnh hiệu quả

MỚI

Tủ lạnh Side by Side 2 dàn lạnh 580L (RS58K6667SL)

 • Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling
 • Giữ lạnh tối ưu, hiệu quả
 • Công nghệ Inverter

MỚI

Tủ lạnh Side by Side Food ShowCase 620L (RH62K62377P)

 • Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling
 • Giữ lạnh tối ưu, hiệu quả
 • Dễ dàng tìm thấy món ngon yêu thích

MỚI

Tủ lạnh Side by Side Food ShowCase 620L (RH58K6687SL)

 • Hai dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • Giữ lạnh tối ưu, hiệu quả
 • Dễ dàng tìm thấy món ngon yêu thích

Tủ lạnh Side by Side Food ShowCase 630L (RH60J8132SL)

 • Ngăn Food Showcase độc đáo giúp dễ dàng lấy thực phẩm
 • Tăng không gian lưu trữ 20%-30%
 • Thiết kế sang trọng, tinh tế

Tủ lạnh Side by Side 2 dàn lạnh 548L (RS552NRUA9M)

 • Đa luồng khí
 • Hệ thống làm lạnh kép
 • Bảo quản thức ăn lâu, tiết kiệm điện năng

Tủ lạnh Side by Side 2 dàn lạnh 518L (RSH5ZLMR1)

 • Luồng khí lạnh đa chiều
 • Năng lượng A+ (tiết kiệm năng lượng)
 • Không gian lưu trữ lớn
Xem nhiều hơn : Side by Side (3) Expand

Hai Cửa (15)

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 451L (RT46K6836SL)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • Ngăn lấy nước ngoài
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 442L (RT43K6631SL)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • Ngăn lấy nước ngoài
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 443L (RT43K6331SL)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu
 • Làm đá và làm lạnh nhanh

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 380L (RT38K5982SL)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu
 • Làm đá và làm lạnh nhanh

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 384L (RT38K5032GL)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu
 • Làm đá và làm lạnh nhanh

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 364L (RT35K5532UT)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu
 • Làm đá và làm lạnh nhanh

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 364L (RT35K5532S8)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu
 • Làm đá và làm lạnh nhanh

Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter 320L (RT32K5532S8)

 • 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™
 • 5 chế độ chuyển đổi theo nhu cầu
 • Làm đá và làm lạnh nhanh
Xem nhiều hơn : Hai Cửa (7) Expand

LỜi Chào Hàng