R01 R0101 vn 23060100 EK-GC100ZKAXEV
 • EK-GC100 1 Mặt Trước ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_025_Front_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_025_Front_black18001200370370#00000014226470
 • EK-GC100 2 Mặt Trước ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_026_Front_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_026_Front_black18001200370370#00000014226479
 • EK-GC100 3 Góc Bên Phải ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_027_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_027_Right-Angle_black18001200370370#00000014226480
 • EK-GC100 4 Góc Bên Phải ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_028_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_028_Right-Angle_black18001200370370#00000014226490
 • EK-GC100 5 Góc Bên Phải ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_029_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_029_Right-Angle_black18001200370370#00000014226497
 • EK-GC100 6 Góc Bên Trái ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_030_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_030_Left-Angle_black18001200370370#00000014226509
 • EK-GC100 7 Mặt Sau ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_047_Back_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_047_Back_black18001200370370#00000015139820
 • EK-GC100 8 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_048_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_048_Dynamic_black18001200370370#00000015139975
 • EK-GC100 9 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_031_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_031_Dynamic_black18001200370370#00000014226519
 • EK-GC100 10 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_032_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_032_Dynamic_black18001200370370#00000014226520
 • EK-GC100 11 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_033_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_033_Dynamic_black18001200370370#00000014226530
 • EK-GC100 12 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_034_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_034_Dynamic_black18001200370370#00000014226536
 • EK-GC100 13 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_035_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_035_Dynamic_black18001200370370#00000014226547
 • EK-GC100 14 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_036_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_036_Dynamic_black18001200370370#00000014226554
 • EK-GC100 15 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_037_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_037_Dynamic_black18001200370370#00000014226563
 • EK-GC100 16 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_038_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_038_Dynamic_black18001200370370#00000014226572
 • EK-GC100 17 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_039_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_039_Dynamic_black18001200370370#00000014226582
 • EK-GC100 18 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_040_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_040_Dynamic_black18001200370370#00000014226588
 • EK-GC100 19 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_041_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_041_Dynamic_black18001200370370#00000014226592
 • EK-GC100 20 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_042_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_042_Dynamic_black18001200370370#00000014226602
 • EK-GC100 21 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_043_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_043_Dynamic_black30002000370370#00000014226615
 • EK-GC100 22 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_044_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_044_Dynamic_black18001200370370#00000014226616
 • EK-GC100 23 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_045_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_045_Dynamic_black18001200370370#00000014226626
 • EK-GC100 24 Bên Trên ĐenEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_046_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_046_Dynamic_black30002000370370#00000014226636
 • EK-GC100 25 Mặt Trước TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_024_Front_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_024_Front_white18001200370370#ffffff14226688
 • EK-GC100 26 Mặt Trước TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_025_Front_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_025_Front_white18001200370370#ffffff14226696
 • EK-GC100 27 Góc Bên Phải TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_026_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_026_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14226705
 • EK-GC100 28 Góc Bên Phải TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_027_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_027_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14226716
 • EK-GC100 29 Góc Bên Phải TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_028_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_028_Right-Angle_white18001200370370#ffffff14226726
 • EK-GC100 30 Góc Bên Trái TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_029_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_029_Left-Angle_white18001200370370#ffffff14226732
 • EK-GC100 31 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_030_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_030_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226743
 • EK-GC100 32 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_031_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_031_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226744
 • EK-GC100 33 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_032_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_032_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226756
 • EK-GC100 34 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_033_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_033_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226767
 • EK-GC100 35 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_034_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_034_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226770
 • EK-GC100 36 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_035_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_035_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226783
 • EK-GC100 37 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_036_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_036_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226784
 • EK-GC100 38 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_037_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_037_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226794
 • EK-GC100 39 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_038_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_038_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226804
 • EK-GC100 40 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_039_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_039_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226812
 • EK-GC100 41 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_040_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_040_Dynamic_white18001200370370#ffffff14553401
 • EK-GC100 42 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_041_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_041_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226820
 • EK-GC100 43 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_042_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_042_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226824
 • EK-GC100 44 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_043_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_043_Dynamic_white18001200370370#ffffff14226835
 • EK-GC100 45 Bên Trên TrắngEK-GC100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_EK-GC100ZKAXEV_044_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_EK-GC100ZKAXEV_044_Dynamic_white30002000370370#ffffff14226843
#000000,#ffffffĐen,Trắng
EK-GC100 Mặt Trước Trắng

Máy ảnh thế hệ mới

Samsung Galaxy Camera

12,800,000 VNĐ

Giá tham khảo

MàuĐen Trắng 

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM 3G , HSPA-PLUS
 • HSPA+21 (850/900/1900/2100)
 • 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
 • Wi-Fi Direct available
 • GAP, SSP, HSP, A2DP, SPP, OPP, AVRCP 1.3, HID
 • DLNA, HDMI 1.4 support
 • KIES, KIES Air support

Cảm biến hình ảnh

 • BSI CMOS
 • 1/2.3"
 • Approx. 16.3 Mega pixels
 • Approx. 17.0 Mega pixels

Ổn định hình

 • Optical Image Stablization

OS

 • Android 4.1 (Jellybean)

Thấu kính

 • f = 4.1 ~ 86.1mm (35mm film equivalent : 23 ~ 483mm)
 • 2.8 (W) ~ 5.9 (T)
 • 21x Zoom Lens
Network/Bearer and Wireless Connectivity
Infra
3G
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Các cấu hình Bluetooth
Connectivity Support
PC Sync.
OS
Cảm biến hình ảnh
Loại cảm biến
Kích thước cảm biến
Điểm ảnh hiệu quả
Tổng điểm ảnh
Thấu kính
Độ dài tiêu cự
Số F
Optical Zoom
Ổn định hình
Chế độ