• GT-N7100 1 Mặt trước Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942447
 • GT-N7100 2 Góc bên phải Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_004_Right-Angle_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_004_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_004_Right-Angle_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942561
 • GT-N7100 3 Góc bên phải Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_006_Right-Angle_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_006_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_006_Right-Angle_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942615
 • GT-N7100 4 Góc bên phải Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942672
 • GT-N7100 5 Góc bên trái Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left-Angle_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left-Angle_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942521
 • GT-N7100 6 Góc bên trái Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_005_Left-Angle_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_005_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_005_Left-Angle_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942595
 • GT-N7100 7 Góc bên trái Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_007_Left-Angle_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_007_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_007_Left-Angle_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942639
 • GT-N7100 8 Bên phải Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942463
 • GT-N7100 9 Mặt sau Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942720
 • GT-N7100 10 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942681
 • GT-N7100 11 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942703
 • GT-N7100 12 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12942736
 • GT-N7100 13 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942752
 • GT-N7100 14 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_gray 1200 1800 370 370 #777777 12942768
 • GT-N7100 15 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12942805
 • GT-N7100 16 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12944110
 • GT-N7100 17 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12944230
 • GT-N7100 18 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12944351
 • GT-N7100 19 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12944359
 • GT-N7100 20 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12944369
 • GT-N7100 21 Bên trên Xám GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_gray?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_gray 2000 3000 370 370 #777777 12944377
 • GT-N7100 22 Mặt trước Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944576
 • GT-N7100 23 Góc bên phải Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_005_Right-Angle_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_005_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_005_Right-Angle_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944785
 • GT-N7100 24 Góc bên phải Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_007_Right-Angle_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_007_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_007_Right-Angle_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944983
 • GT-N7100 25 Góc bên phải Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944991
 • GT-N7100 26 Góc bên trái Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_004_Left-Angle_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_004_Left-Angle_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_004_Left-Angle_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944689
 • GT-N7100 27 Góc bên trái Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_006_Left-Angle_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_006_Left-Angle_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_006_Left-Angle_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944801
 • GT-N7100 28 Bên phải Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944662
 • GT-N7100 29 Bên trái Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12944673
 • GT-N7100 30 Mặt sau Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12956534
 • GT-N7100 31 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12945007
 • GT-N7100 32 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_024_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_024_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_024_Dynamic_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12945108
 • GT-N7100 33 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12958010
 • GT-N7100 34 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12958059
 • GT-N7100 35 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12958073
 • GT-N7100 36 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12958741
 • GT-N7100 37 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12958749
 • GT-N7100 38 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12958767
 • GT-N7100 39 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12958775
 • GT-N7100 40 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12959625
 • GT-N7100 41 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12959633
 • GT-N7100 42 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_white 2000 3000 370 370 #ffffff 12959642
 • GT-N7100 43 Bên trên Trắng GT-N7100 P http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_white?$Download-Source$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_white?$L1-Gallery$ vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_white 1200 1800 370 370 #ffffff 12959650
#777777,#ffffff Xám,Trắng