R01 R0101 vn 23040100 GT-N7100RWDXXV
 • GT-N7100 1 Mặt trước XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_gray12001800370370#77777712942447
 • GT-N7100 2 Góc bên phải XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_004_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_004_Right-Angle_gray12001800370370#77777712942561
 • GT-N7100 3 Góc bên phải XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_006_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_006_Right-Angle_gray12001800370370#77777712942615
 • GT-N7100 4 Góc bên phải XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_gray12001800370370#77777712942672
 • GT-N7100 5 Góc bên trái XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left-Angle_gray12001800370370#77777712942521
 • GT-N7100 6 Góc bên trái XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_005_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_005_Left-Angle_gray12001800370370#77777712942595
 • GT-N7100 7 Góc bên trái XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_007_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_007_Left-Angle_gray12001800370370#77777712942639
 • GT-N7100 8 Bên phải XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_gray12001800370370#77777712942463
 • GT-N7100 9 Mặt sau XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_gray12001800370370#77777712942720
 • GT-N7100 10 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_gray12001800370370#77777712942681
 • GT-N7100 11 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_gray12001800370370#77777712942703
 • GT-N7100 12 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_gray20003000370370#77777712942736
 • GT-N7100 13 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_gray12001800370370#77777712942752
 • GT-N7100 14 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_gray12001800370370#77777712942768
 • GT-N7100 15 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_gray20003000370370#77777712942805
 • GT-N7100 16 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_gray20003000370370#77777712944110
 • GT-N7100 17 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_gray20003000370370#77777712944230
 • GT-N7100 18 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_gray20003000370370#77777712944351
 • GT-N7100 19 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_gray20003000370370#77777712944359
 • GT-N7100 20 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_gray20003000370370#77777712944369
 • GT-N7100 21 Bên trên XámGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_gray20003000370370#77777712944377
 • GT-N7100 22 Mặt trước TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_001_Front_white12001800370370#ffffff12944576
 • GT-N7100 23 Góc bên phải TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_005_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_005_Right-Angle_white12001800370370#ffffff12944785
 • GT-N7100 24 Góc bên phải TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_007_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_007_Right-Angle_white12001800370370#ffffff12944983
 • GT-N7100 25 Góc bên phải TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_008_Right-Angle_white12001800370370#ffffff12944991
 • GT-N7100 26 Góc bên trái TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_004_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_004_Left-Angle_white12001800370370#ffffff12944689
 • GT-N7100 27 Góc bên trái TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_006_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_006_Left-Angle_white12001800370370#ffffff12944801
 • GT-N7100 28 Bên phải TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_002_Right_white12001800370370#ffffff12944662
 • GT-N7100 29 Bên trái TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_003_Left_white12001800370370#ffffff12944673
 • GT-N7100 30 Mặt sau TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_011_Back_white12001800370370#ffffff12956534
 • GT-N7100 31 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_023_Dynamic_white12001800370370#ffffff12945007
 • GT-N7100 32 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_024_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_024_Dynamic_white12001800370370#ffffff12945108
 • GT-N7100 33 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_012_Dynamic_white20003000370370#ffffff12958010
 • GT-N7100 34 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_013_Dynamic_white12001800370370#ffffff12958059
 • GT-N7100 35 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_014_Dynamic_white12001800370370#ffffff12958073
 • GT-N7100 36 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_015_Dynamic_white20003000370370#ffffff12958741
 • GT-N7100 37 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_016_Dynamic_white20003000370370#ffffff12958749
 • GT-N7100 38 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_017_Dynamic_white20003000370370#ffffff12958767
 • GT-N7100 39 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_018_Dynamic_white20003000370370#ffffff12958775
 • GT-N7100 40 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_019_Dynamic_white20003000370370#ffffff12959625
 • GT-N7100 41 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_020_Dynamic_white20003000370370#ffffff12959633
 • GT-N7100 42 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_021_Dynamic_white20003000370370#ffffff12959642
 • GT-N7100 43 Bên trên TrắngGT-N7100Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-N7100RWDXXV_022_Dynamic_white12001800370370#ffffff12959650
#777777,#ffffffXám,Trắng
GT-N7100 Mặt trước Xám

Samsung Galaxy Note II

Thổi bùng sáng tạo mạnh mẽ tiềm ẩn trong bạn

13,500,000 VNĐ

Giá tham khảo

MàuXám Trắng 

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • HSPA + 21
 • EDGE / GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ)
 • HSPA + 21
 • WiFi a/b/g/n HT40
 • Wi-Fi Direct available
 • Bluetooth technology v 4.0 (Apt-X Codec support) LE
 • NFC available
 • USB 2.0 HOST, MHL
 • KIES, KIES Air support

Hiển thị

 • HD sAMOLED
 • 5.55" (140.9mm)
 • HD (1280 x 720)
 • S Pen available

Bộ nhớ

 • 16GB / 32GB / 64GB Memory

Sensors

 • Accelerometer, Geo-magnetic, Gyro-sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Barometer available

Connectors

 • USB v2.0 Host
 • 3.5mm Stereo Earjack
 • MicroSD External Memory Slot (Upto 64GB)
 • 3FF supported
 • Micro USB (5.0V, 2A)
 • MHL available

Location

 • aGPS, GLONASS Supported

Audio and Video

 • Video Format: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8
 • Full HD (1080p) Video Playback available
 • Recording up to 30fps
 • Audio Format: MP3, OGG, WMA, AAC, ACC+, eAAC+, AMR (NB, WB), MIDI, WAV, AC-3, Flac

OS

 • Android 4.1 (JellyBean)

Chipset

 • Quad Core Processor
 • 1.6 GHz CPU Speed

Camera

 • 8 Megapixels Camera Resolution (Rear)
 • 1.9 Megapixels Camera Resolution (Front)
 • Flash-LED available
 • Auto Focus available

Thông số kỹ thuật vật lý

 • 80.5 x 151.1 x 9.4 mm
 • 183g Weight

Pin

 • 3100mAh
 • USB Chargeable
 • up to 17 Hr
 • up to 510 Hr

Services and Applications

 • Samsung Apps available
 • Music Hub available
 • Readers Hub available
 • Game Hub available
 • ChatON available
 • ActiveSync available
 • B-to-B Compability: Sybase / Webex / Device encryption / Cisco etc.
Network/Bearer and Wireless Connectivity
EDGE/GPRS
Network
HSPA
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Các cấu hình Bluetooth
NFC
AllShare
KIES
OS
Hiển thị
Công nghệ
Kích cỡ
Độ phân giải
S Pen
Chipset
Loại
Tần số
Bộ nhớ
Camera
Độ phân giải camera
Camera Resolution(Front)
Đèn nháy
Tự động lấy nét
Sensors
Thông số kỹ thuật vật lý
Kích thước (CxRxS)
Trọng lượng
Connectors
USB v2.0
Earjack
MicroSD
Dual SIM Support
Connector
MHL
Pin
Công suất
USB Chargeable
Thời gian đàm thoại
Standby Time
Location
Services and Applications
Kho ứng dụng Samsung Apps
Music Hub
Readers Hub
Game Hub
ChatON, mFluent IM
ActiveSync
B-to-B Compability
Audio and Video
Video Format
Video Resolution
Video Frame rate
Định dạng âm thanh

Sản phẩm tương tự

Xem Tất Cả

SM-P901 Mặt trước Đen

Galaxy Note Pro 12.2"

SM-P9010ZWYTHL

 

NƠI MUA HÀNG

SM-N750 Mặt Trước Đen

Galaxy Note 3 Neo

SM-N7500ZGAXXV

11,990,000 VNĐ

NƠI MUA HÀNG

SM-P601 Frente Negro

Galaxy Note 10.1 2014

SM-P6010ZWAXXV

13,900,000 VNĐ

NƠI MUA HÀNG

SM-N900 Mặt Trước Đen

Galaxy Note 3

SM-N9000ZWEXXV

16,990,000 VNĐ

NƠI MUA HÀNG

Samsung Apps

Xem Tất Cả

Sắp xếp

Hay & Mới Nhất

Ứng Dụng Tiêu Biểu