Sản phẩm cùng dòng (46)

Hạng

 • SM-G900FZKETHL|SM-G900HZWAXXV|SM-G920FZKACAM|SM-G925FZDACAM|GT-I9500ZWAXXV
 • SM-N910CZWEXXV
 • SM-A500HZKDXXV|SM-A700HZKDXXV|SM-A300HZDDXXV
 • SM-E500HZWDXEV|SM-E700HZBAAFR
 • SM-G850FHSEXXV|SM-G7102ZKAXXV|SM-G530HZWDXXV|SM-G360HHADXXV|SM-G355HZWDMBF|SM-G313HRWZXXV|SM-G110HZWAXEV|SM-C1110ZKAXXV|GT-S7580UWAXXV|GT-S7392RWAXXV|SM-N915FZWEXEV|GT-I8552RWAXXV

Kích thước Màn hình

 • SM-G110HZWAXEV
 • GT-S7580UWAXXV|GT-S7392RWAXXV|GT-I8552RWAXXV|SM-G850FHSEXXV|SM-A300HZDDXXV|SM-G313HRWZXXV|SM-G355HZWDMBF|SM-G360HHADXXV|SM-C1110ZKAXXV
 • SM-E700HZBAAFR|SM-E500HZWDXEV|SM-A700HZKDXXV|SM-A500HZKDXXV|GT-I9500ZWAXXV|SM-G530HZWDXXV|SM-N915FZWEXEV|SM-N910CZWEXXV|SM-G925FZDACAM|SM-G900HZWAXXV|SM-G900FZKETHL|SM-G7102ZKAXXV

Công nghệ Màn hình

 • GT-I8552RWAXXV|GT-S7392RWAXXV|SM-G530HZWDXXV|SM-G360HHADXXV|SM-G7102ZKAXXV|SM-G313HRWZXXV|SM-G110HZWAXEV|GT-S7580UWAXXV|SM-G355HZWDMBF
 • GT-I9500ZWAXXV|SM-A300HZDDXXV|SM-A500HZKDXXV|SM-A700HZKDXXV|SM-C1110ZKAXXV|SM-E500HZWDXEV|SM-E700HZBAAFR|SM-G850FHSEXXV|SM-G900FZKETHL|SM-G900HZWAXXV|SM-N910CZWEXXV|SM-N915FZWEXEV
 • SM-G925FZDACAM

Camera

 • SM-G110HZWAXEV|GT-S7392RWAXXV|SM-G313HRWZXXV
 • GT-I8552RWAXXV|GT-S7580UWAXXV|SM-G355HZWDMBF|SM-G360HHADXXV
 • SM-G530HZWDXXV|SM-E500HZWDXEV|SM-A300HZDDXXV|SM-G7102ZKAXXV
 • SM-G850FHSEXXV
 • SM-A500HZKDXXV|SM-A700HZKDXXV|SM-C1110ZKAXXV|SM-N915FZWEXEV|SM-G900FZKETHL|SM-G900HZWAXXV|SM-G925FZDACAM|SM-N910CZWEXXV|GT-I9500ZWAXXV|SM-E700HZBAAFR
Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ ít hơn tổng dung lượng bộ nhớ do việc lưu trữ hệ điều hành và phần mềm sử dụng để vận hành các tính năng của điện thoại.
Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà mạng điện thoại di động và có thể thay đổi sau khi các phần mềm được nâng cấp