R01 R0101 vn 23020100 GT-I8190GRAXXV
 • GT-I8190 1 Mặt trước TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_001_Front_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_001_Front_white20003000370370#ffffff15906734
 • GT-I8190 2 Mặt trước TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_003_Front_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_003_Front_white12001800370370#ffffff15906735
 • GT-I8190 3 Góc bên phải TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_002_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_002_Right-Angle_white12001800370370#ffffff15906749
 • GT-I8190 4 Góc bên phải TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_004_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_004_Right-Angle_white12001800370370#ffffff15906754
 • GT-I8190 5 Góc bên phải TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_005_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_005_Right-Angle_white20003000370370#ffffff15906763
 • GT-I8190 6 Góc bên phải TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_007_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_007_Right-Angle_white12001800370370#ffffff15906773
 • GT-I8190 7 Góc bên phải TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_006_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_006_Right-Angle_white20003000370370#ffffff15906775
 • GT-I8190 8 Góc bên phải TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_009_Right-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_009_Right-Angle_white12001800370370#ffffff15906783
 • GT-I8190 9 Góc bên trái TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_008_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_008_Left-Angle_white20003000370370#ffffff15906795
 • GT-I8190 10 Góc bên trái TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_011_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_011_Left-Angle_white12001800370370#ffffff15906805
 • GT-I8190 11 Góc bên trái TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_010_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_010_Left-Angle_white20003000370370#ffffff15906808
 • GT-I8190 12 Góc bên trái TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_014_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_014_Left-Angle_white12001800370370#ffffff15906822
 • GT-I8190 13 Bên phải TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_012_Right_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_012_Right_white12001800370370#ffffff15906829
 • GT-I8190 14 Bên trái TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_013_Left_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_013_Left_white12001800370370#ffffff15906838
 • GT-I8190 15 Mặt sau TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_015_Back_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_015_Back_white20003000370370#ffffff15906839
 • GT-I8190 16 Mặt sau TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_017_Back_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_017_Back_white12001800370370#ffffff15906849
 • GT-I8190 17 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_016_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_016_Dynamic_white12001800370370#ffffff15906855
 • GT-I8190 18 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_020_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_020_Dynamic_white12001800370370#ffffff15906863
 • GT-I8190 19 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_018_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_018_Dynamic_white12001800370370#ffffff15906877
 • GT-I8190 20 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_022_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_022_Dynamic_white20003000370370#ffffff15906886
 • GT-I8190 21 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_019_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_019_Dynamic_white12001800370370#ffffff15906887
 • GT-I8190 22 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_024_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_024_Dynamic_white20003000370370#ffffff15906897
 • GT-I8190 23 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_021_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_021_Dynamic_white20003000370370#ffffff15906909
 • GT-I8190 24 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_027_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_027_Dynamic_white20003000370370#ffffff15906917
 • GT-I8190 25 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_023_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_023_Dynamic_white20003000370370#ffffff15906922
 • GT-I8190 26 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_028_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_028_Dynamic_white20003000370370#ffffff15906930
 • GT-I8190 27 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_025_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_025_Dynamic_white12001800370370#ffffff15906942
 • GT-I8190 28 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_029_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_029_Dynamic_white12001800370370#ffffff15906946
 • GT-I8190 29 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_026_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_026_Dynamic_white20003000370370#ffffff15906955
 • GT-I8190 30 Bên trên TrắngGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_030_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_030_Dynamic_white12001800370370#ffffff15906965
 • GT-I8190 31 Mặt trước ĐenGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_001_Front_black?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_001_Front_black12001800370370#00000015906501
 • GT-I8190 32 Mặt sau ĐenGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_002_Back_black?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_002_Back_black12001800370370#00000015906505
 • GT-I8190 33 Mặt trước XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_001_Front_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_001_Front_blue12001800370370#1c0d8215906517
 • GT-I8190 34 Góc bên phải XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_002_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_002_Right-Angle_blue12001800370370#1c0d8215906526
 • GT-I8190 35 Góc bên phải XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_003_Right-Aangle_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_003_Right-Aangle_blue12001800370370#1c0d8215906527
 • GT-I8190 36 Góc bên phải XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_004_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_004_Right-Angle_blue12001800370370#1c0d8215906537
 • GT-I8190 37 Góc bên trái XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_005_Left-Angle_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_005_Left-Angle_blue12001800370370#1c0d8215906543
 • GT-I8190 38 Bên phải XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_006_Right_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_006_Right_blue12001800370370#1c0d8215906551
 • GT-I8190 39 Bên trái XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_007_Left_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_007_Left_blue12001800370370#1c0d8215906564
 • GT-I8190 40 Mặt sau XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_008_Back_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_008_Back_blue12001800370370#1c0d8215906570
 • GT-I8190 41 Bên trên XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_009_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_009_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8215906580
 • GT-I8190 42 Bên trên XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_010_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_010_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8215906586
 • GT-I8190 43 Bên trên XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_011_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_011_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8215906595
 • GT-I8190 44 Bên trên XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_012_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_012_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215906605
 • GT-I8190 45 Bên trên XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_013_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_013_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215906611
 • GT-I8190 46 Bên trên XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_014_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_014_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8215906617
 • GT-I8190 47 Bên trên XanhGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_GT-I8190GRAXXV_015_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_GT-I8190GRAXXV_015_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215906626
#ffffff,#000000,#1c0d82Trắng,Đen,Xanh dương
GT-I8190 Mặt trước Trắng

Samsung Galaxy SIII Mini I8190

7,990,000 VNĐ

Giá tham khảo

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM 3G, HSUPA
 • EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHZ)
 • HSPA 14.4/5.76
 • 802.11a/b/g/n 2.4 + 5GHz
 • Wi-Fi Direct available
 • HSP, HFP1.5, A2DP, SPP, OPP, PBAP, MAP, AVRCP 1.3, HID
 • USB 2.0 support
 • KIES, KIES Air support

Hiển thị

 • sAMOLED
 • 16M
 • 4.0"
 • 480 x 800 (WVGA)

Bộ nhớ

 • 8GB / 16GB Memory

OS

 • Android, 4.1 Jelly Bean

Chipset

 • Dual Core
 • 1GHz
Network/Bearer and Wireless Connectivity
EDGE/GPRS
Network
3G
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Các cấu hình Bluetooth
Connectivity Support
KIES
OS
Hiển thị
Công nghệ
Color Depth
Kích cỡ
Độ phân giải
Chipset
Type (Dual, Quad)
Tần số
Bộ nhớ

Sản phẩm tương tự

Xem Tất Cả

SM-G900F Mặt Trước Đen

Galaxy S5

GT-S7392 Mặt Trước Đen

Galaxy Trend Lite

SM-G7102 Delante Blanco

Galaxy Grand 2

8,490,000 VNĐ

NƠI MUA HÀNG

GT-S7580 Mặt Trước Đen

Galaxy Trend Plus

2,990,000 VNĐ

NƠI MUA HÀNG