Sản phẩm cùng dòng (23)

Nguồn tài liệu

  • LS19D300NYMXV|LS20D300HYMXV|LU28D590DS/XV|LS27D590PS/XV|LS27D590CS/XV|LS27D390HS/XV|LS22A350BS/XD|LS22C20KNY/XV|LS22C45KBS/XV|LS22D300NY/XV|LS22D360HS/XV|LS22D390HS/XV|LS23A550HS/ZN|LS24C45KBL/XV|LS24D300HL/XV|LS24D360HL/XV|LS24D390HL/XV|LS24D590PL/XV|LS27D360HS/XV
  • LH46MGTLBC/XV|LH40MSTLBM/XV|PH42KLPLBC/XV
  • LS19CMYKFMXV

Loại màn hình

Kích Thước Màn Hình

Độ Phân Giải Màn Hình

Tính năng

Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.