Sản phẩm cùng dòng (46)

Loại màn hình

  • LT24C350AR/XV
  • LS19B310BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS19B370BSMXV|LS27C350HS/XV|LS20B370BSMXV|LS20C300BLMXV|LS22B370BSMXV|LS22C300BSMXV|LS22C550HSMXV|LS23B370BSMXV|LS23C350HSMXV|LS27B970DS/XY|LS19B300BSMXV|LS19B150NSMXV|LS19B150BSMXV|LS19C300BSMXV

Kích Thước Màn Hình

  • LS19B310BSMXV|LS19B300BSMXV|LS19B150NSMXV|LS19B150BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS20C300BLMXV|LS19C300BSMXV|LS19B370BSMXV
  • LS20B370BSMXV|LS22B370BSMXV|LS22C300BSMXV|LS22C550HSMXV|LS23B370BSMXV|LT24C350AR/XV|LS23C350HSMXV
  • LS27B970DS/XY|LS27C350HS/XV

Độ Phân Giải Màn Hình

  • LS27B970DS/XY
  • LS27C350HS/XV|LS23C350HSMXV|LS23B370BSMXV|LS22C550HSMXV|LT24C350AR/XV|LS22B370BSMXV|LS22C300BSMXV
  • LS19B150BSMXV|LS19B150NSMXV|LS19B300BSMXV|LS19B310BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS19B370BSMXV|LS19C300BSMXV
  • LS20C300BLMXV|LS20B370BSMXV

Tính năng

  • LS19B310BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS19B370BSMXV|LS19C300BSMXV|LS20B370BSMXV|LS19B300BSMXV|LS19B150BSMXV|LS20C300BLMXV|LS27B970DS/XY|LS23B370BSMXV|LS22C300BSMXV|LS22B370BSMXV
  • LS27C350HS/XV|LS27B970DS/XY|LS23C350HSMXV|LS22C550HSMXV
  • LT24C350AR/XV
  • LS20B370BSMXV|LS19B370BSMXV|LS22B370BSMXV|LS23B370BSMXV
  • LS27B970DS/XY|LT24C350AR/XV
  • LS19B350BS/ZN|LS19B370BSMXV|LS19B310BSMXV|LS19B300BSMXV|LS19B150NSMXV|LS19B150BSMXV|LS19C300BSMXV|LS20B370BSMXV|LS20C300BLMXV|LS22B370BSMXV|LS22C300BSMXV|LS22C550HSMXV|LS23B370BSMXV|LS23C350HSMXV|LS27B970DS/XY|LS27C350HS/XV
Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.