Sản phẩm cùng dòng (46)

Loại sản phẩm

Mở Rộng

Loại

 • LC23A550US/XY|LS17CLASFMXV|LT24A350AR/XV|LS22TWHSUV/XS|LS22LRZKUVMXV|LS20PUZKFMXV|LS20LRZKUVMXV|LS20EFVKUVMXV|LS20CMYKFMXV|LS19PUYKFMXV|LS19MYYKFMXSV|LS19CMYKFMXV|LS19CLYSFMXV|LS17MYAKF/XSV|LS17CMNSFMXV
 • LH40MSTLBM/XV|LH46MGTLBC/XV|PH42KLPLBC/XV

Kích thước màn hình

 • LS17CMNSFMXV|LS17MYAKF/XSV
 • LS19CMYKFMXV|LS19MYYKFMXSV
 • LS20CMYKFMXV
 • LS22LRZKUVMXV
 • LS22TWHSUV/XS
 • LH40MSTLBM/XV|LH46MGTLBC/XV|PH42KLPLBC/XV

Phân giải

 • PH42KLPLBC/XV
 • LS17MYAKF/XSV
 • LS19CMYKFMXV|LS19MYYKFMXSV
 • LH40MSTLBM/XV|LH46MGTLBC/XV
 • LS17CMNSFMXV
 • LS20CMYKFMXV
 • LS22TWHSUV/XS
 • LS22LRZKUVMXV

Thời gian đáp ứng

 • LS22LRZKUVMXV|LS22TWHSUV/XS
 • LS17MYAKF/XSV|LS19CMYKFMXV|LS19MYYKFMXSV|LS20CMYKFMXV
 • LH40MSTLBM/XV|LH46MGTLBC/XV|LS17CMNSFMXV

Kết nối video

 • LH40MSTLBM/XV|LS22TWHSUV/XS|LS22LRZKUVMXV|LH46MGTLBC/XV
 • LH40MSTLBM/XV|LH46MGTLBC/XV|LS17CMNSFMXV|LS17MYAKF/XSV|LS19CMYKFMXV|LS19MYYKFMXSV|LS20CMYKFMXV|LS22TWHSUV/XS|LS22LRZKUVMXV
 • LH40MSTLBM/XV|LH46MGTLBC/XV
 • LH40MSTLBM/XV
 • LH40MSTLBM/XV
Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.