Sản phẩm cùng dòng (41)

Loại màn hình

 • LT24C350AR/XV
 • LS19B310BSMXV|LS27C350HS/XV|LS19B370BSMXV|LS19C300BSMXV|LS20C300BLMXV|LS22C300BSMXV|LS22C550HSMXV|LS23C350HSMXV|LS19B300BSMXV|LS19B150NSMXV|LS19B150BSMXV|LS19B350BS/ZN

Kích Thước Màn Hình

 • LS19B150BSMXV|LS19B150NSMXV|LS20C300BLMXV|LS19C300BSMXV|LS19B370BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS19B310BSMXV|LS19B300BSMXV
 • LS22C300BSMXV|LS22C550HSMXV|LS23C350HSMXV|LT24C350AR/XV
 • LS27C350HS/XV

Độ Phân Giải Màn Hình

 • LS22C300BSMXV|LS22C550HSMXV|LS23C350HSMXV|LS27C350HS/XV|LT24C350AR/XV
 • LS19B150NSMXV|LS19B150BSMXV|LS19B300BSMXV|LS19B310BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS19B370BSMXV|LS19C300BSMXV
 • LS20C300BLMXV

Tính năng

 • LS19B150BSMXV|LS19B300BSMXV|LS19B310BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS19B370BSMXV|LS19C300BSMXV|LS20C300BLMXV|LS22C300BSMXV
 • LS23C350HSMXV|LS22C550HSMXV|LS27C350HS/XV
 • LT24C350AR/XV
 • LS19B370BSMXV
 • LT24C350AR/XV
 • LS19B300BSMXV|LS19B150NSMXV|LS19B150BSMXV|LS19B310BSMXV|LS19B350BS/ZN|LS19B370BSMXV|LS19C300BSMXV|LS20C300BLMXV|LS22C300BSMXV|LS22C550HSMXV|LS23C350HSMXV|LS27C350HS/XV
Đặc điểm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.