Samsung khuyên dùng Windows.

R01 R0101 vn 05084000 NP300E4X-A06VN
 • NP300E4X 1 Mặt trước mở BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_090_Front-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_090_Front-Open_silver30002000370370#dbdbdb11189228
 • NP300E4X 2 Góc Phải mở BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_091_Right-Angle-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_091_Right-Angle-Open_silver30002000370370#dbdbdb11189236
 • NP300E4X 3 Bên phải BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_092_Right_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_092_Right_silver30002000370370#dbdbdb11189304
 • NP300E4X 4 Bên trái BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_093_Left_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_093_Left_silver30002000370370#dbdbdb11189297
 • NP300E4X 5 Mặt trước BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_084_Left-Angel_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_084_Left-Angel_silver30002000370370#dbdbdb11189280
 • NP300E4X 6 Mặt sau BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_094_Left-Angle_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_094_Left-Angle_silver30002000370370#dbdbdb11189284
 • NP300E4X 7 Góc Phải mở BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_095_Right-Angel-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_095_Right-Angel-Open_silver30002000370370#dbdbdb11189248
 • NP300E4X 8 Bên trên BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_087_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_087_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb11189253
 • NP300E4X 9 Bên trên BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_096_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_096_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb11189261
 • NP300E4X 10 Mặt sau BạcNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_089_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_089_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb11386127
 • NP300E4X 11 Mặt trước mở XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_gray30002000370370#77777711189340
 • NP300E4X 12 Góc Phải mở XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_gray30002000370370#77777711189358
 • NP300E4X 13 Bên phải XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_gray30002000370370#77777711189398
 • NP300E4X 14 Bên trái XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_010_left_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_010_left_gray30002000370370#77777711189386
 • NP300E4X 15 Mặt trước XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_011_Right_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_011_Right_gray30002000370370#77777711189385
 • NP300E4X 16 Mặt sau XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_gray30002000370370#77777711389431
 • NP300E4X 17 Góc Phải mở XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_gray30002000370370#77777711189365
 • NP300E4X 18 Bên trên XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_gray30002000370370#77777711189346
 • NP300E4X 19 Bên trên XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_gray30002000370370#77777711189370
 • NP300E4X 20 Bên trên XámNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_016_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_016_Dynamic_gray30002000370370#77777711389483
 • NP300E4X 21 Mặt trước mở Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_green30002000370370#cce31711189406
 • NP300E4X 22 Góc Phải mở Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_green30002000370370#cce31711189425
 • NP300E4X 23 Bên phải Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_green30002000370370#cce31711189463
 • NP300E4X 24 Bên trái Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_010_Left_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_010_Left_green30002000370370#cce31711189457
 • NP300E4X 25 Mặt trước Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_green30002000370370#cce31711189447
 • NP300E4X 26 Mặt sau Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_green30002000370370#cce31711389450
 • NP300E4X 27 Góc Phải mở Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_green30002000370370#cce31711189429
 • NP300E4X 28 Bên trên Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_green30002000370370#cce31711189416
 • NP300E4X 29 Bên trên Xanh lá câyNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_green?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_green30002000370370#cce31711189441
 • NP300E4X 30 Mặt trước mở CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_007_Front_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_007_Front_orange30002000370370#f6990d11189493
 • NP300E4X 31 Góc Phải mở CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_008_right-angle_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_008_right-angle_orange30002000370370#f6990d11189512
 • NP300E4X 32 Bên trái CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_010_right_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_010_right_orange30002000370370#f6990d11189540
 • NP300E4X 33 Bên phải CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_009_left_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_009_left_orange30002000370370#f6990d11189549
 • NP300E4X 34 Mặt trước CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_012_Dynamic_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_012_Dynamic_orange30002000370370#f6990d11389528
 • NP300E4X 35 Mặt sau CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_011_Dynamic_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_011_Dynamic_orange30002000370370#f6990d11189531
 • NP300E4X 36 Góc Phải mở CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_013_Dynamic_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_013_Dynamic_orange30002000370370#f6990d11189521
 • NP300E4X 37 Bên trên CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_orange30002000370370#f6990d11189500
 • NP300E4X 38 Bên trên CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_015_back_orange?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_015_back_orange30002000370370#f6990d11189525
 • NP300E4X 39 Mặt trước mở CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_015_Fornt-Open_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_015_Fornt-Open_blue30002000370370#2dafcf11189563
 • NP300E4X 40 Góc Phải mở CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_016_Right-Angle-Open_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_016_Right-Angle-Open_blue30002000370370#2dafcf11189578
 • NP300E4X 41 Bên trái CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_017_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_017_Right-Angle_blue30002000370370#2dafcf11189625
 • NP300E4X 42 Bên trái XanhNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_018_Left_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_018_Left_blue30002000370370#2dafcf11189616
 • NP300E4X 43 Mặt trước CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_019_Front_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_019_Front_blue30002000370370#2dafcf11189604
 • NP300E4X 44 Mặt sau CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_020_Back_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_020_Back_blue30002000370370#2dafcf11389928
 • NP300E4X 45 Góc Phải mở CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_021_Right-Angle-Open_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_021_Right-Angle-Open_blue30002000370370#2dafcf11189588
 • NP300E4X 46 Bên trên CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_022_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_022_Dynamic_blue30002000370370#2dafcf11189577
 • NP300E4X 47 Bên trên CamNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_023_Dynamic_blue?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_023_Dynamic_blue30002000370370#2dafcf11189594
 • NP300E4X 48 Mặt trước mở HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_pink30002000370370#f010a411189640
 • NP300E4X 49 Góc Phải mở HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_pink30002000370370#f010a411189654
 • NP300E4X 50 Bên phải HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_pink30002000370370#f010a411189692
 • NP300E4X 51 Bên trái HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_010_Left_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_010_Left_pink30002000370370#f010a411189683
 • NP300E4X 52 Mặt trước HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_pink30002000370370#f010a411189676
 • NP300E4X 53 Mặt sau HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_pink30002000370370#f010a411390221
 • NP300E4X 54 Góc Phải mở HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_pink30002000370370#f010a411189664
 • NP300E4X 55 Bên trên HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_014_Dynamic_pink30002000370370#f010a411189645
 • NP300E4X 56 Bên trên HồngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_pink30002000370370#f010a411189670
 • NP300E4X 57 Mặt trước mở VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_007_Fornt-Open_yellow30002000370370#ffec1411189706
 • NP300E4X 58 Góc Phải mở VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_008_Right-Angle-Open_yellow30002000370370#ffec1411189725
 • NP300E4X 59 Bên phải VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_009_Right_yellow30002000370370#ffec1411189763
 • NP300E4X 60 Bên trái VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_010_Left_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_010_Left_yellow30002000370370#ffec1411189756
 • NP300E4X 61 Mặt trước VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_yellow30002000370370#ffec1411189750
 • NP300E4X 62 Mặt sau VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_012_Left-Angle_yellow30002000370370#ffec1411390554
 • NP300E4X 63 Góc Phải mở VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_013_Right-Angle-Open_yellow30002000370370#ffec1411189734
 • NP300E4X 64 Bên trên VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_014_Dyanmic_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_014_Dyanmic_yellow30002000370370#ffec1411189720
 • NP300E4X 65 Bên trên VàngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_015_Dyanmic_yellow?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_015_Dyanmic_yellow30002000370370#ffec1411189744
 • NP300E4X 66 Mặt trước mở TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_008_Fornt-Open_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_008_Fornt-Open_white30002000370370#ffffff11189772
 • NP300E4X 67 Góc Phải mở TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_009_Right-Angle-Open_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_009_Right-Angle-Open_white30002000370370#ffffff11189786
 • NP300E4X 68 Bên phải TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_010_Right_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_010_Right_white30002000370370#ffffff11189830
 • NP300E4X 69 Bên trái TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_011_Left_white30002000370370#ffffff11189824
 • NP300E4X 70 Mặt trước TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_012_Left_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_012_Left_white30002000370370#ffffff11189814
 • NP300E4X 71 Góc bên trái TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_013_Left-Angle_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_013_Left-Angle_white30002000370370#ffffff11391226
 • NP300E4X 72 Góc Phải mở TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_014_Right-Angle-Open_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_014_Right-Angle-Open_white30002000370370#ffffff11189800
 • NP300E4X 73 Bên trên TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_015_Dynamic_white30002000370370#ffffff11189785
 • NP300E4X 74 Bên trên TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_016_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_016_Dynamic_white30002000370370#ffffff11189805
 • NP300E4X 75 Bên trên TrắngNP300E4XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP300E4X-A06VN_017_Dynamic_white?$L1-Gallery$vn_NP300E4X-A06VN_017_Dynamic_white30002000370370#ffffff11395850
#dbdbdb,#777777,#cce317,#f6990d,#2dafcf,#f010a4,#ffec14,#ffffffBạc,Xám,Xanh lá cây,Cam,Xanh dương,Hồng,Màu vàng,Trắng
NP300E4X Mặt trước mở Bạc

Đáp ứng mọi nhu cầu tại gia

Samsung Notebook Series 3

11,310,000 VNĐ

Giá tham khảo

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Hệ điều hành

 • DOS

Hiển thị

 • 14.0" HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective

Đồ họa

 • Intel® HD Graphics
 • Shared with System Memory

Lưu trữ

 • 500GB S-ATAII Hard Drive (5400RPM)
 • Super Multi Dual Layer

Đa phương tiện

 • HD Audio
 • SoundAlive™
 • 3 W Stereo Speaker (1.5 W x 2)
 • Web Camera

Bộ xử lý

 • Intel® Core™ i3 Processor 3110M (2.40 GHz, 3 MB L3 Cache)

Thông số kỹ thuật vật lý

 • 332 x 231 x 29 - 34.9mm (13.0" x 9.0" x 1.14" - 1.37")
 • 2.2 kg (4.85 lbs)

Bộ nhớ

 • 2GB DDR3 System Memory at 1600MHz (2GB x 1)
 • 2 DIMM Slots

Chipset chính

 • Intel HM75
Hệ điều hành
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Bộ xử lý
Hiển thị
LCD
Thông số kỹ thuật vật lý
Kích thước (RxSxC)
Trọng lượng
Đồ họa
Bộ xử lý đồ họa
Bộ nhớ đồ họa
Bộ nhớ
Bộ nhớ hệ thống
Khe cắm bộ nhớ
Lưu trữ
Ổ cứng
ODD
Chipset chính
Đa phương tiện
Âm thanh
Hiệu ứng âm thanh
Loa
Camera tích hợp