Samsung khuyên dùng Windows 8.

R01 R0101 vn 05084400 XE700T1C-A01VN
 • XE700T1C 1 Mặt trước ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_041_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_041_Front_black18001200370370#00000013913070
 • XE700T1C 2 Mặt trước ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_040_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_040_Front_black18001200370370#00000013912120
 • XE700T1C 3 Mặt trước ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_042_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_042_Front_black18001200370370#00000013912654
 • XE700T1C 4 Mặt trước ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_043_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_043_Front_black18001200370370#00000013913547
 • XE700T1C 5 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_044_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_044_Dynamic_black18001200370370#00000013913555
 • XE700T1C 6 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_045_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_045_Dynamic_black18001200370370#00000013913479
 • XE700T1C 7 Mặt sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_046_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_046_Back_black18001200370370#00000013911914
 • XE700T1C 8 Mặt sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_047_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_047_Back_black18001200370370#00000013911966
 • XE700T1C 9 Mặt sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_048_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_048_Back_black18001200370370#00000013911999
 • XE700T1C 10 Mặt sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_049_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_049_Dynamic_black18001200370370#00000013912040
 • XE700T1C 11 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_050_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_050_Dynamic_black18001200370370#00000013912057
 • XE700T1C 12 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_051_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_051_Dynamic_black18001200370370#00000013912676
 • XE700T1C 13 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_052_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_052_Dynamic_black18001200370370#00000013912391
 • XE700T1C 14 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_053_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_053_Dynamic_black18001200370370#00000013913571
 • XE700T1C 15 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_054_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_054_Dynamic_black18001200370370#00000013914395
 • XE700T1C 16 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_055_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_055_Dynamic_black18001200370370#00000013916009
 • XE700T1C 17 Mặt sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_056_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_056_Dynamic_black18001200370370#00000013916041
 • XE700T1C 18 Mặt trước mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_057_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_057_Front_black18001200370370#00000013916065
 • XE700T1C 19 Mặt trước mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_058_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_058_Front_black18001200370370#00000013916191
 • XE700T1C 20 Góc Phải mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_059_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_059_Right-Angle_black18001200370370#00000013913496
 • XE700T1C 21 Góc Phải mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_060_Right-Angle_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_060_Right-Angle_black18001200370370#00000013913522
 • XE700T1C 22 Góc Trái mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_062_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_062_Left-Angle_black18001200370370#00000013916224
 • XE700T1C 23 Góc Trái mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_063_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_063_Left-Angle_black18001200370370#00000013917640
 • XE700T1C 24 Góc Trái mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_064_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_064_Dynamic_black18001200370370#00000013920312
 • XE700T1C 25 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_065_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_065_Dynamic_black18001200370370#00000013920329
 • XE700T1C 26 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_066_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_066_Dynamic_black18001200370370#00000013920363
 • XE700T1C 27 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_067_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_067_Dynamic_black18001200370370#00000013920379
 • XE700T1C 28 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_068_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_068_Dynamic_black18001200370370#00000013920395
 • XE700T1C 29 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_069_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_069_Dynamic_black18001200370370#00000013920700
 • XE700T1C 30 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_070_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_070_Dynamic_black18001200370370#00000013920740
 • XE700T1C 31 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_071_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_071_Dynamic_black18001200370370#00000013920863
 • XE700T1C 32 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_072_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_072_Dynamic_black18001200370370#00000013920922
 • XE700T1C 33 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_073_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_073_Dynamic_black18001200370370#00000013920946
 • XE700T1C 34 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_074_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_074_Dynamic_black18001200370370#00000013920962
 • XE700T1C 35 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_075_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_075_Dynamic_black18001200370370#00000013920979
 • XE700T1C 36 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_076_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_076_Dynamic_black18001200370370#00000013921114
 • XE700T1C 37 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_077_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_077_Dynamic_black18001200370370#00000013922744
 • XE700T1C 38 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_078_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_078_Dynamic_black18001200370370#00000014406865
 • XE700T1C 39 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_079_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_079_Dynamic_black18001200370370#00000014407321
 • XE700T1C 40 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_080_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_080_Dynamic_black18001200370370#00000014407508
 • XE700T1C 41 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_081_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_081_Dynamic_black18001200370370#00000014407540
 • XE700T1C 42 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_082_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_082_Dynamic_black18001200370370#00000014407811
 • XE700T1C 43 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_083_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_083_Dynamic_black18001200370370#00000014409483
 • XE700T1C 44 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_084_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_084_Dynamic_black18001200370370#00000014409615
 • XE700T1C 45 Bên trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-A01VN_085_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-A01VN_085_Dynamic_black18001200370370#00000014410017
#000000Đen
XE700T1C Mặt trước Đen

Samsung Smart PC Pro.

Thử thách mọi giới hạn về sáng tạo và hiệu năng

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Hệ điều hành

 • Windows 8 (64-bit)

Đồ họa

 • Intel® HD Graphics 4000

Bộ nhớ

 • 4GB DDR3 System Memory at 1600 MHz (on BD 4GB)

Màu

 • Black

Giao tiếp

 • Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2 x 2 802.11abg/n (up to 300Mbps), Widi Support(Only for Core i CPU)
  Bluetooth V4.0

Đầu vào

 • Touch screen

Kích thước

 • 304 x 189.4 x 11.9mm (11.97" x 7.46" x 0.47")

Bundle

 • Keyboard Dock (Island-type Keyboard, Touchpad) / S Pen

Processor / Chipset

 • Intel® Core™ i5 Processor 3317U (1.70 GHz, 3 MB L3 Cache)
  Intel HM76

Hiển thị

 • 11.6" FHD LED Display (1920 x 1080)

Hard Drive

 • 128GB Solid state Drive

Đa phương tiện

 • Stereo Speakers (1 W x 2)
  SoundAlive™
  Internal Dual Array Digital Mic
  2.0 megapixel Webcam (front), 5.0 megapixel Webcam (rear)

Ports

 • 1 Micro HDMI
  1 USB3.0
  MicroSD Multi-media Card Reader
  1 Headphone out / Mic-in Combo
  1 Dock Port
  1 DC-in

Nguồn điện

 • 4 Cell (49Wh)
  40 W AC Adapter

Trọng lượng

 • 0.888kg (1.96lbs) [Wifi Model]

Phần mềm

 • S Note
  S Player
  S Gallery
  S Camera
  Evernote
  Microsoft Office Trial
  Settings
  SW Update
  Recovery
  Norton Internet Security (60 days Trial)
  Norton Online Backup (30 days Trial)
  PowerDVD
  ※ Software can be changed without notice.
Hệ điều hành
Processor / Chipset
Đồ họa
Hiển thị
Bộ nhớ
Hard Drive
Màu
Đa phương tiện
Giao tiếp
Ports
Đầu vào
Nguồn điện
Kích thước
Trọng lượng
Bundle
Phần mềm