Samsung khuyên dùng Windows 8.

R01 R0101 vn 05084400 XE700T1C-K01VN
 • XE700T1C 1 Mặt Trước Mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_003_Front-Open_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_003_Front-Open_black30002000370370#00000023809273
 • XE700T1C 2 Mặt Trước Mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_002_Front-Open_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_002_Front-Open_black30002000370370#00000023753288
 • XE700T1C 3 Mặt Trước ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_004_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_004_Front_black30002000370370#00000023817794
 • XE700T1C 4 Mặt Trước ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_005_Front_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_005_Front_black30002000370370#00000023818562
 • XE700T1C 5 Mặt Trước Mở ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_050_Front-Open_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_050_Front-Open_black30002000370370#00000025034631
 • XE700T1C 6 Mặt Sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_006_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_006_Back_black30002000370370#00000023822795
 • XE700T1C 7 Top ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_007_Top_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_007_Top_black_1002961003441630002000370370#00000023823025
 • XE700T1C 8 Right Open ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_008_Right-Open_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_008_Right-Open_black_1002961003441630002000370370#00000023823147
 • XE700T1C 9 Right Open ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_009_Right-Open_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_009_Right-Open_black30002000370370#00000023823321
 • XE700T1C 10 Mặt Trước ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_010_Front_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_010_Front_black_1002961003441630002000370370#00000023823696
 • XE700T1C 11 Bên Phải ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_052_Right_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_052_Right_black30002000370370#00000025039546
 • XE700T1C 12 Mặt Sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_011_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_011_Back_black30002000370370#00000023823907
 • XE700T1C 13 Bên Trái ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_012_Left_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_012_Left_black30002000370370#00000023824420
 • XE700T1C 14 Bên Phải ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_013_Right_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_013_Right_black_1002961003441630002000370370#00000023824872
 • XE700T1C 15 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_014_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_014_Dynamic_black30002000370370#00000023825265
 • XE700T1C 16 Bên Phải ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_053_Right_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_053_Right_black30002000370370#00000025039743
 • XE700T1C 17 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_015_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_015_Dynamic_black30002000370370#00000023825554
 • XE700T1C 18 Bên Phải ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_016_Right_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_016_Right_black30002000370370#00000023825733
 • XE700T1C 19 Bên Trái ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_017_Left_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_017_Left_black30002000370370#00000023826014
 • XE700T1C 20 Left Open ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_018_Left-Open_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_018_Left-Open_black30002000370370#00000023826028
 • XE700T1C 21 Left Open ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_019_Left-Open_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_019_Left-Open_black30002000370370#00000023826124
 • XE700T1C 22 Mặt Sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_020_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_020_Back_black30002000370370#00000023826141
 • XE700T1C 23 Mặt Sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_021_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_021_Back_black30002000370370#00000023826155
 • XE700T1C 24 Mặt Sau ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_022_Back_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_022_Back_black30002000370370#00000023826180
 • XE700T1C 25 Góc Bên Trái ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_051_Left-Angle_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_051_Left-Angle_black30002000370370#00000025035576
 • XE700T1C 26 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_023_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_023_Dynamic_black30002000370370#00000023826480
 • XE700T1C 27 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_024_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_024_Dynamic_black30002000370370#00000023826762
 • XE700T1C 28 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_025_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_025_Dynamic_black30002000370370#00000023827897
 • XE700T1C 29 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_026_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_026_Dynamic_black30002000370370#00000023827913
 • XE700T1C 30 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_027_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_027_Dynamic_black30002000370370#00000023827981
 • XE700T1C 31 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_028_Dynamic_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_028_Dynamic_black_1002961003441630002000370370#00000023828122
 • XE700T1C 32 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_029_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_029_Dynamic_black30002000370370#00000023828236
 • XE700T1C 33 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_030_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_030_Dynamic_black30002000370370#00000023828489
 • XE700T1C 34 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_031_Dynamic_black_10029594079919?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_031_Dynamic_black_1002959407991930002000370370#00000023828502
 • XE700T1C 35 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_032_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_032_Dynamic_black30002000370370#00000023828623
 • XE700T1C 36 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_033_Dynamic_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_033_Dynamic_black_1002961003441630002000370370#00000023828633
 • XE700T1C 37 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_034_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_034_Dynamic_black30002000370370#00000023828647
 • XE700T1C 38 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_035_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_035_Dynamic_black30002000370370#00000023828910
 • XE700T1C 39 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_036_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_036_Dynamic_black30002000370370#00000023828996
 • XE700T1C 40 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_037_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_037_Dynamic_black30002000370370#00000023829008
 • XE700T1C 41 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_038_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_038_Dynamic_black30002000370370#00000023829084
 • XE700T1C 42 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_046_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_046_Dynamic_black30002000370370#00000023829975
 • XE700T1C 43 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_047_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_047_Dynamic_black30002000370370#00000023830254
 • XE700T1C 44 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_039_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_039_Dynamic_black30002000370370#00000023829269
 • XE700T1C 45 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_040_Dynamic_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_040_Dynamic_black_1002961003441630002000370370#00000023829379
 • XE700T1C 46 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_041_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_041_Dynamic_black30002000370370#00000023829466
 • XE700T1C 47 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_042_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_042_Dynamic_black30002000370370#00000023829563
 • XE700T1C 48 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_043_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_043_Dynamic_black30002000370370#00000023829641
 • XE700T1C 49 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_054_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_054_Dynamic_black30002000370370#00000025039906
 • XE700T1C 50 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_044_Dynamic_black?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_044_Dynamic_black30002000370370#00000023829779
 • XE700T1C 51 Bên Trên ĐenXE700T1CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_XE700T1C-K01VN_045_Dynamic_black_10029610034416?$L1-Gallery$vn_XE700T1C-K01VN_045_Dynamic_black_1002961003441630002000370370#00000023829908
#000000Đen
XE700T1C Mặt Trước Mở Đen

Trợ thủ văn phòng di động

Trải nghiệm sự tiện dụng của một máy tính bảng với sức mạnh của một máy tính xách tay thự thụ với Samsung ATIV Tab 7

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Hệ điều hành

 • Windows 8 (64-bit)

Đồ họa

 • Intel® HD Graphics 4000

Bộ nhớ

 • 4GB DDR3 System Memory at 1600 MHz (on BD 4GB)

Màu

 • Black

Network

 • Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2 x 2 802.11abg/n (up to 300Mbps), Widi Support (Only for Core i CPU)
  Bluetooth V4.0

Đầu vào

 • Touch screen

Kích thước

 • 304 x 189.4 x 11.9mm (11.97" x 7.46" x 0.47")

Processor / Chipset

 • Intel® Core™ i5 Processor 3337U (1.8 GHz up to 2.7 GHz, 3MB L3 Cache)
  Intel HM76

Hiển thị

 • 11.6" FHD LED Display (1920 x 1080)

Hard Drive

 • 128GB Solid-state Drive

Đa phương tiện

 • Stereo Speakers ( 1W x 2 )
  SoundAlive™
  Internal Dual Array Digital Mic
  2.0 megapixel Webcam (front), 5.0 megapixel Webcam (rear)

Ports

 • 1 Micro HDMI
  1 USB3.0
  MicroSD Multi-media Card Reader
  1 Headphone out / Mic-in Combo
  1 Dock Port
  1 DC-in

Nguồn điện

 • 4 Cell (49Wh)
  40W AC Adapter

Trọng lượng

 • 0.888 kg (1.96lbs) [Wifi Model]
Hệ điều hành
Processor / Chipset
Đồ họa
Hiển thị
Bộ nhớ
Hard Drive
Màu
Đa phương tiện
Network
Ports
Đầu vào
Nguồn điện
Kích thước
Trọng lượng