Samsung khuyên dùng Windows 8.

R01 R0101 vn 05083900 NP530U3C-A03VN
 • NP530U3C 1 Mặt trước mở NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_658_Front-Open_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_658_Front-Open_brown30002000370370#86510114236964
 • NP530U3C 2 Góc Phải mở NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_628_Right-Angle_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_628_Right-Angle_brown30002000370370#86510114236971
 • NP530U3C 3 Góc Phải mở NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_633_Right-Angle-Open_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_633_Right-Angle-Open_brown30002000370370#86510114237017
 • NP530U3C 4 Mặt sau mở NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_630_Back-Open_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_630_Back-Open_brown30002000370370#86510114236989
 • NP530U3C 5 Bên trên NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_659_Dynamic_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_659_Dynamic_brown18001200370370#86510114236997
 • NP530U3C 6 Bên trên NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_660_Dynamic_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_660_Dynamic_brown30002000370370#86510114237003
 • NP530U3C 7 Bên trên NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_661_Dynamic_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_661_Dynamic_brown30002000370370#86510114237048
 • NP530U3C 8 Mặt trước NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_634_Front-Side_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_634_Front-Side_brown30002000370370#86510114237018
 • NP530U3C 9 Góc bên phải NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_636_Right-Side_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_636_Right-Side_brown30002000370370#86510114237034
 • NP530U3C 10 Góc bên trái NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_629_Left-Side_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_629_Left-Side_brown30002000370370#86510114236980
 • NP530U3C 11 Mặt sau NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_635_Back-Side_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_635_Back-Side_brown30002000370370#86510114237028
 • NP530U3C 12 Bên trên NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_638_Dynamic_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_638_Dynamic_brown30002000370370#86510114237055
 • NP530U3C 13 Bên trên NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_639_Dynamic_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_639_Dynamic_brown30002000370370#86510114237064
 • NP530U3C 14 Bên trên NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_640_Dynamic_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_640_Dynamic_brown30002000370370#86510114237072
 • NP530U3C 15 Bên trên NâuNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_662_Dynamic_brown?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_662_Dynamic_brown30002000370370#86510114237076
 • NP530U3C 16 Mặt trước mở XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_627_Front-Open_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_627_Front-Open_gray30002000370370#77777714237229
 • NP530U3C 17 Góc Phải mở XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_611_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_611_Right-Angle_gray30002000370370#77777714237237
 • NP530U3C 18 Góc Phải mở XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_616_Right-Angle-Open_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_616_Right-Angle-Open_gray30002000370370#77777714237274
 • NP530U3C 19 Mặt sau mở XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_613_Back-Open_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_613_Back-Open_gray30002000370370#77777714237257
 • NP530U3C 20 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_628_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_628_Dynamic_gray18001200370370#77777714237258
 • NP530U3C 21 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_629_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_629_Dynamic_gray30002000370370#77777714237268
 • NP530U3C 22 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_631_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_631_Dynamic_gray18001200370370#77777714237312
 • NP530U3C 23 Mặt trước XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_617_Front-Side_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_617_Front-Side_gray30002000370370#77777714237288
 • NP530U3C 24 Góc bên phải XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_619_Right-Side_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_619_Right-Side_gray30002000370370#77777714237304
 • NP530U3C 25 Góc bên trái XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_612_Left-Side_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_612_Left-Side_gray30002000370370#77777714237243
 • NP530U3C 26 Mặt sau XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_618_Back-Side_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_618_Back-Side_gray30002000370370#77777714237295
 • NP530U3C 27 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_621_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_621_Dynamic_gray30002000370370#77777714237316
 • NP530U3C 28 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_622_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_622_Dynamic_gray30002000370370#77777714237326
 • NP530U3C 29 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_623_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_623_Dynamic_gray30002000370370#77777714237331
 • NP530U3C 30 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_632_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_632_Dynamic_gray30002000370370#77777714237341
 • NP530U3C 31 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_633_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_633_Dynamic_gray30002000370370#77777714237353
 • NP530U3C 32 Bên trên XámNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_634_Dynamic_gray?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_634_Dynamic_gray30002000370370#77777714237361
 • NP530U3C 33 Mặt trước mở HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_673_Front-Open_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_673_Front-Open_pink30002000370370#ffc6f414237373
 • NP530U3C 34 Góc Phải mở HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_674_Right-Angle-Open_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_674_Right-Angle-Open_pink30002000370370#ffc6f414237380
 • NP530U3C 35 Góc Phải mở HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_675_Right-Angle-Open_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_675_Right-Angle-Open_pink30002000370370#ffc6f414237425
 • NP530U3C 36 Mặt sau mở HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_676_Back-Open_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_676_Back-Open_pink30002000370370#ffc6f414237398
 • NP530U3C 37 Bên trên HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_677_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_677_Dynamic_pink18001200370370#ffc6f414237408
 • NP530U3C 38 Bên trên HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_678_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_678_Dynamic_pink30002000370370#ffc6f414237410
 • NP530U3C 39 Bên trên HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_679_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_679_Dynamic_pink30002000370370#ffc6f414237454
 • NP530U3C 40 Mặt trước HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_665_Front-Side_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_665_Front-Side_pink30002000370370#ffc6f414237426
 • NP530U3C 41 Góc bên phải HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_680_Right-Side_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_680_Right-Side_pink18001200370370#ffc6f414237445
 • NP530U3C 42 Góc bên trái HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_660_Left-Side_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_660_Left-Side_pink30002000370370#ffc6f414237389
 • NP530U3C 43 Mặt sau HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_666_Back-Side_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_666_Back-Side_pink30002000370370#ffc6f414237440
 • NP530U3C 44 Bên trên HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_669_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_669_Dynamic_pink30002000370370#ffc6f414237464
 • NP530U3C 45 Bên trên HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_681_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_681_Dynamic_pink30002000370370#ffc6f414237470
 • NP530U3C 46 Bên trên HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_682_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_682_Dynamic_pink30002000370370#ffc6f414237476
 • NP530U3C 47 Bên trên HồngNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_683_Dynamic_pink?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_683_Dynamic_pink30002000370370#ffc6f414237483
 • NP530U3C 48 Mặt trước mở BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_001_Front_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_001_Front_silver30002000370370#dbdbdb14237498
 • NP530U3C 49 Góc Phải mở BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_003_Right-Angle_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_003_Right-Angle_silver30002000370370#dbdbdb14237506
 • NP530U3C 50 Góc Phải mở BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_008_Right-Angle-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_008_Right-Angle-Open_silver30002000370370#dbdbdb14237550
 • NP530U3C 51 Mặt sau mở BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_005_Back-Open_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_005_Back-Open_silver30002000370370#dbdbdb14237522
 • NP530U3C 52 Bên trên BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_611_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_611_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb14237536
 • NP530U3C 53 Bên trên BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_612_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_612_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14237541
 • NP530U3C 54 Bên trên BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_613_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_613_Dynamic_silver18001200370370#dbdbdb14237581
 • NP530U3C 55 Mặt trước BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_009_Front-Side_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_009_Front-Side_silver30002000370370#dbdbdb14237560
 • NP530U3C 56 Góc bên phải BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_614_Right-Side_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_614_Right-Side_silver30002000370370#dbdbdb14237575
 • NP530U3C 57 Góc bên trái BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_004_Left-Side_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_004_Left-Side_silver30002000370370#dbdbdb14237521
 • NP530U3C 58 Mặt sau BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_010_Back-Side_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_010_Back-Side_silver30002000370370#dbdbdb14237562
 • NP530U3C 59 Bên trên BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_013_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_013_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14237591
 • NP530U3C 60 Bên trên BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_014_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_014_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14237597
 • NP530U3C 61 Bên trên BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_015_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_015_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14237606
 • NP530U3C 62 Bên trên BạcNP530U3CPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP530U3C-A03VN_615_Dynamic_silver?$L1-Gallery$vn_NP530U3C-A03VN_615_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb14237616
#865101,#777777,#ffc6f4,#dbdbdbNâu,Xám,Hồng,Bạc
NP530U3C Mặt trước mở Bạc

Samsung Series 5 ULTRA

Sức mạnh của một Ultrabook™ hiệu năng

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Hệ điều hành

 • Windows 8 (64-bit)

Đồ họa

 • Intel® HD Graphics 4000

Bộ nhớ

 • 4GB DDR3 System Memory at 1600 MHz (on BD 4GB)
  1 SODIMM

Màu

 • Silver

Giao tiếp

 • Intel® Centrino® Advanced-N 6235, 2 x 2 802.11abg/n (up to 300Mbps), Widi Support
  Bluetooth V4.0
  Gigabit Ethernet [10 / 100 / 1000]

Đầu vào

 • Island-type keyboard
  Touchpad

Kích thước

 • 315.1 x 218.9 x 14.9 ~ 17.6mm (12.41" x 8.62" x 0.59" ~ 0.69")

Phần mềm

 • S Player
  S Gallery
  S Camera
  PowerDVD
  Settings
  Support Center
  SW Update
  Recovery
  Norton Internet Security (60 days Trial)
  Norton Online Backup (30 days Trial)
  ※ Software can be changed without notice.

Processor / Chipset

 • Intel® Core™ i5 Processor 3317U (1.70 GHz, 3MB L3 Cache)
  Intel HM76

Hiển thị

 • 13.3" SuperBright 300nit HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective

Hard Drive

 • 500GB S-ATAII Slim Hard Drive (5400RPM) with ExpressCache 24GB

Đa phương tiện

 • Stereo Speakers (2W x 2)
  SoundAlive™
  Internal Mic
  1.3 megapixel HD Webcam

Ports

 • 1 VGA
  (VGA Adapter Option)
  1 HDMI
  1 USB3.0, 2 USB2.0
  (Sleep-and-Charge)
  3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
  1 Headphone out / Mic-in Combo
  1 RJ45 (LAN)
  1 DC-in

Nguồn điện

 • 4 Cell (45Wh)
  40W AC Adapter

Trọng lượng

 • 1.52 kg (3.35lbs)
Hệ điều hành
Processor / Chipset
Đồ họa
Hiển thị
Bộ nhớ
Hard Drive
Màu
Đa phương tiện
Giao tiếp
Ports
Đầu vào
Nguồn điện
Kích thước
Trọng lượng
Phần mềm