Samsung khuyên dùng Windows 8.

R01 R0101 vn 05083900 NP535U3X-A02VN
 • NP535U3X 1 Mặt trước mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_001_530U3B-Silver-01_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_001_530U3B-Silver-01_silver30002000370370#dbdbdb11320821
 • NP535U3X 2 Góc Phải mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3B-Silver-03_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3B-Silver-03_silver30002000370370#dbdbdb11320829
 • NP535U3X 3 Góc Phải mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_003_530U3B-Silver-11_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_003_530U3B-Silver-11_silver30002000370370#dbdbdb11320837
 • NP535U3X 4 Mặt sau mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_004_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_004_gallery_silver900600370370#dbdbdb11320845
 • NP535U3X 5 gallery SILVERNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_005_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_005_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321055
 • NP535U3X 6 Mặt sau NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_006_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_006_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321278
 • NP535U3X 7 Mặt trước NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_007_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_007_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321286
 • NP535U3X 8 Bên phải NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_008_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_008_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321295
 • NP535U3X 9 Bên trái NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_009_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_009_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321303
 • NP535U3X 10 Mặt sau NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_010_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_010_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321311
 • NP535U3X 11 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_012_530U3B-Silver-02_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_012_530U3B-Silver-02_silver30002000370370#dbdbdb11321327
 • NP535U3X 12 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_011_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_011_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321319
 • NP535U3X 13 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_013_530U3B-Silver-13_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_013_530U3B-Silver-13_silver30002000370370#dbdbdb11321335
 • NP535U3X 14 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_014_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_014_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321343
 • NP535U3X 15 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_015_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_015_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321351
 • NP535U3X 16 Góc Phải mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_017_530U3C-535U3C-11_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_017_530U3C-535U3C-11_silver30002000370370#dbdbdb11321374
 • NP535U3X 17 Mặt sau mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_018_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_018_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321382
 • NP535U3X 18 Mặt sau mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_019_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_019_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321390
 • NP535U3X 19 Mặt sau NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_020_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_020_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321398
 • NP535U3X 20 Mặt trước NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_021_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_021_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321407
 • NP535U3X 21 Bên phải NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_022_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_022_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321415
 • NP535U3X 22 Bên trái NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_023_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_023_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321517
 • NP535U3X 23 Mặt sau NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_024_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_024_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321525
 • NP535U3X 24 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_016_530U3C-535U3C-02_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_016_530U3C-535U3C-02_silver30002000370370#dbdbdb11321365
 • NP535U3X 25 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_025_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_025_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321533
 • NP535U3X 26 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_026_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_026_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321645
 • NP535U3X 27 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_027_gallery_silver?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_027_gallery_silver900600370370#dbdbdb11321653
 • NP535U3X 28 Mặt trước mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_594_530U3B-Brown-01_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_594_530U3B-Brown-01_brown30002000370370#dcb68811190989
 • NP535U3X 29 Góc Phải mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_595_530U3B-Brown-03_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_595_530U3B-Brown-03_brown30002000370370#dcb68811191001
 • NP535U3X 30 Góc Phải mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_596_530U3B-Brown-11_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_596_530U3B-Brown-11_brown30002000370370#dcb68811191011
 • NP535U3X 31 Mặt sau mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_597_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_597_gallery_brown900600370370#dcb68811191012
 • NP535U3X 32 Mặt sau mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_598_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_598_gallery_brown900600370370#dcb68811191022
 • NP535U3X 33 Mặt sau NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_599_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_599_gallery_brown900600370370#dcb68811191028
 • NP535U3X 34 Mặt trước NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_600_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_600_gallery_brown900600370370#dcb68811191039
 • NP535U3X 35 Bên phải NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_601_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_601_gallery_brown900600370370#dcb68811191046
 • NP535U3X 36 Bên trái NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_602_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_602_gallery_brown900600370370#dcb68811191055
 • NP535U3X 37 Mặt sau NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_603_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_603_gallery_brown900600370370#dcb68811191064
 • NP535U3X 38 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_605_530U3B-Brown-02_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_605_530U3B-Brown-02_brown30002000370370#dcb68811191080
 • NP535U3X 39 Bên phải NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_604_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_604_gallery_brown900600370370#dcb68811191074
 • NP535U3X 40 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_606_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_606_gallery_brown900600370370#dcb68811191087
 • NP535U3X 41 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_607_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_607_gallery_brown900600370370#dcb68811191095
 • NP535U3X 42 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_608_gallery_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_608_gallery_brown900600370370#dcb68811191106
 • NP535U3X 43 Mặt trước NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_609_Front-open_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_609_Front-open_brown18001200370370#dcb68811318524
 • NP535U3X 44 Góc Phải mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_610_Right-angle_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_610_Right-angle_brown18001200370370#dcb68811318535
 • NP535U3X 45 Góc Phải mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_611_Side_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_611_Side_brown18001200370370#dcb68811320509
 • NP535U3X 46 Mặt sau mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_612_Back-open_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_612_Back-open_brown18001200370370#dcb68811320591
 • NP535U3X 47 Mặt sau mở NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_613_Top-close_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_613_Top-close_brown18001200370370#dcb68811320601
 • NP535U3X 48 Bottom-close BROWNNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_614_Bottom-close_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_614_Bottom-close_brown18001200370370#dcb68811320676
 • NP535U3X 49 Mặt trước NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_615_Front-close_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_615_Front-close_brown18001200370370#dcb68811320692
 • NP535U3X 50 Bên phải NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_616_Right-port_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_616_Right-port_brown18001200370370#dcb68811320700
 • NP535U3X 51 Bên trái NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_617_Left-port_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_617_Left-port_brown18001200370370#dcb68811320709
 • NP535U3X 52 Mặt sau NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_618_Back-closed_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_618_Back-closed_brown18001200370370#dcb68811320717
 • NP535U3X 53 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_619_Top-open_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_619_Top-open_brown18001200370370#dcb68811320725
 • NP535U3X 54 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_620_Dynamic02_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_620_Dynamic02_brown18001200370370#dcb68811320735
 • NP535U3X 55 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_621_Dynamic03_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_621_Dynamic03_brown18001200370370#dcb68811320776
 • NP535U3X 56 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_622_Dynamic01_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_622_Dynamic01_brown18001200370370#dcb68811320786
 • NP535U3X 57 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_623_Key-board_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_623_Key-board_brown18001200370370#dcb68811320794
 • NP535U3X 58 Bên trên NâuNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_624_Key-board02_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_624_Key-board02_brown18001200370370#dcb68811320802
 • NP535U3X 59 Speaker-button BROWNNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_625_Speaker-button_brown?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_625_Speaker-button_brown18001200370370#dcb68811320812
 • NP535U3X 60 Mặt trước mở ĐỏNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3B-530U3C-Pink-09_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3B-530U3C-Pink-09_pink30002000370370#be017011322043
 • NP535U3X 61 Góc Phải mở ĐỏNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_003_530U3B-530U3C-Pink-10_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_003_530U3B-530U3C-Pink-10_pink30002000370370#be017011322051
 • NP535U3X 62 530U3B-530U3C-Pink-11 PINKNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_004_530U3B-530U3C-Pink-11_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_004_530U3B-530U3C-Pink-11_pink30002000370370#be017011322059
 • NP535U3X 63 Mặt sau mở ĐỏNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_005_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_005_gallery_pink900600370370#be017011322068
 • NP535U3X 64 Mặt sau ĐỏNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_001_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_001_gallery_pink900600370370#be017011321861
 • NP535U3X 65 Mặt sau ĐỏNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_006_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_006_gallery_pink900600370370#be017011322197
 • NP535U3X 66 Mặt trước ĐỏNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_007_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_007_gallery_pink900600370370#be017011322250
 • NP535U3X 67 Bên phải ĐỏNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_008_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_008_gallery_pink900600370370#be017011322316
 • NP535U3X 68 Bên trái HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_009_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_009_gallery_pink900600370370#be017011357664
 • NP535U3X 69 Mặt sau HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_010_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_010_gallery_pink900600370370#be017011357778
 • NP535U3X 70 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_012_530U3B-530U3C-Pink-12_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_012_530U3B-530U3C-Pink-12_pink30002000370370#be017011359317
 • NP535U3X 71 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_011_530U3B-530U3C-Pink-13_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_011_530U3B-530U3C-Pink-13_pink30002000370370#be017011359288
 • NP535U3X 72 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_013_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_013_gallery_pink900600370370#be017011359345
 • NP535U3X 73 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_014_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_014_gallery_pink900600370370#be017011359362
 • NP535U3X 74 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_015_gallery_pink?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_015_gallery_pink900600370370#be017011359580
 • NP535U3X 75 Mặt trước mở HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_001_530U3CI-Titan-with-hairline-01_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_001_530U3CI-Titan-with-hairline-01_gray18001200370370#677b9911359599
 • NP535U3X 76 Góc Phải mở HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3CI-Titan-with-hairline-03_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3CI-Titan-with-hairline-03_gray18001200370370#677b9911359675
 • NP535U3X 77 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_003_530U3CI-Titan-with-hairline-11_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_003_530U3CI-Titan-with-hairline-11_gray18001200370370#677b9911359692
 • NP535U3X 78 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_004_530U3CI-Titan-with-hairline-04_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_004_530U3CI-Titan-with-hairline-04_gray18001200370370#677b9911359717
 • NP535U3X 79 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_006_530U3CI-Titan-with-hairline-05_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_006_530U3CI-Titan-with-hairline-05_gray18001200370370#677b9911359828
 • NP535U3X 80 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_007_530U3CI-Titan-with-hairline-06_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_007_530U3CI-Titan-with-hairline-06_gray18001200370370#677b9911359844
 • NP535U3X 81 Mặt trước HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_008_530U3CI-Titan-with-hairline-07_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_008_530U3CI-Titan-with-hairline-07_gray18001200370370#677b9911359871
 • NP535U3X 82 Bên phải HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_009_530U3CI-Titan-with-hairline-10_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_009_530U3CI-Titan-with-hairline-10_gray18001200370370#677b9911359977
 • NP535U3X 83 Bên trái HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_010_530U3CI-Titan-with-hairline-09_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_010_530U3CI-Titan-with-hairline-09_gray18001200370370#677b9911360113
 • NP535U3X 84 Mặt sau HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_011_530U3CI-Titan-with-hairline-08_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_011_530U3CI-Titan-with-hairline-08_gray18001200370370#677b9911360161
 • NP535U3X 85 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_005_530U3CI-Titan-with-hairline-02_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_005_530U3CI-Titan-with-hairline-02_gray18001200370370#677b9911359796
 • NP535U3X 86 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_012_530U3CI-Titan-with-hairline-16_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_012_530U3CI-Titan-with-hairline-16_gray18001200370370#677b9911360192
 • NP535U3X 87 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_013_530U3CI-Titan-with-hairline-13_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_013_530U3CI-Titan-with-hairline-13_gray18001200370370#677b9911360223
 • NP535U3X 88 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_014_530U3CI-Titan-with-hairline-12_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_014_530U3CI-Titan-with-hairline-12_gray18001200370370#677b9911360417
 • NP535U3X 89 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_015_530U3CI-Titan-with-hairline-14_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_015_530U3CI-Titan-with-hairline-14_gray18001200370370#677b9911360425
 • NP535U3X 90 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_016_530U3CI-Titan-with-hairline-17_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_016_530U3CI-Titan-with-hairline-17_gray18001200370370#677b9911360450
 • NP535U3X 91 Bên trên HồngNP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_017_530U3CI-Titan-with-hairline-15_gray?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_017_530U3CI-Titan-with-hairline-15_gray18001200370370#677b9911360466
 • NP535U3X 92 530U3B_Silver_01 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_001_530U3B-Silver-01?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_001_530U3B-Silver-0140004000370370#00000011191126
 • NP535U3X 93 530U3B_Silver_03 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3B-Silver-03?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_002_530U3B-Silver-0340004000370370#00000011191134
 • NP535U3X 94 530U3B_Brown_01 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_502_530U3B-Brown-01?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_502_530U3B-Brown-0140004000370370#00000011191142
 • NP535U3X 95 530U3B_Brown_02 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_503_530U3B-Brown-02?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_503_530U3B-Brown-0240004000370370#00000011191149
 • NP535U3X 96 530U3B_Brown_03 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_504_530U3B-Brown-03?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_504_530U3B-Brown-0340004000370370#00000011191158
 • NP535U3X 97 530U3B_Brown_04 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_505_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_505_gallery18401036370370#00000011191164
 • NP535U3X 98 530U3B_Brown_05 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_506_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_506_gallery18401036370370#00000011191172
 • NP535U3X 99 530U3B_Brown_06 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_507_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_507_gallery18401036370370#00000011191181
 • NP535U3X 100 530U3B_Brown_07 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_508_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_508_gallery18401036370370#00000011191192
 • NP535U3X 101 530U3B_Brown_08 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_509_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_509_gallery18401036370370#00000011191202
 • NP535U3X 102 530U3B_Brown_09 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_510_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_510_gallery18401036370370#00000011191207
 • NP535U3X 103 530U3B_Brown_10 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_511_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_511_gallery18401036370370#00000011191214
 • NP535U3X 104 530U3B_Brown_11 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_512_530U3B-Brown-11?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_512_530U3B-Brown-1140004000370370#00000011191223
 • NP535U3X 105 530U3B_Brown_12 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_513_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_513_gallery18401036370370#00000011191232
 • NP535U3X 106 530U3B_Brown_13 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_514_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_514_gallery18401036370370#00000011191242
 • NP535U3X 107 530U3B_Brown_14 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_515_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_515_gallery18401036370370#00000011191248
 • NP535U3X 108 530U3B_Brown_15 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_516_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_516_gallery18401036370370#00000011191258
 • NP535U3X 109 530U3B_Silver_02 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_517_530U3B-Silver-02?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_517_530U3B-Silver-0240004000370370#00000011191267
 • NP535U3X 110 530U3B_Silver_04 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_518_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_518_gallery18401036370370#00000011191268
 • NP535U3X 111 530U3B_Silver_05 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_519_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_519_gallery18401036370370#00000011191278
 • NP535U3X 112 530U3B_Silver_06 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_520_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_520_gallery18401036370370#00000011191288
 • NP535U3X 113 530U3B_Silver_07 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_521_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_521_gallery18401036370370#00000011191296
 • NP535U3X 114 530U3B_Silver_08 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_522_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_522_gallery18401036370370#00000011191307
 • NP535U3X 115 530U3B_Silver_09 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_523_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_523_gallery18401036370370#00000011191314
 • NP535U3X 116 530U3B_Silver_10 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_524_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_524_gallery18401036370370#00000011191320
 • NP535U3X 117 530U3B_Silver_11 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_525_530U3B-Silver-11?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_525_530U3B-Silver-1140004000370370#00000011191329
 • NP535U3X 118 530U3B_Silver_13 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_526_530U3B-Silver-13?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_526_530U3B-Silver-1340004000370370#00000011191332
 • NP535U3X 119 530U3B_Silver_12 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_527_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_527_gallery18401036370370#00000011191346
 • NP535U3X 120 530U3B_Silver_14 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_528_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_528_gallery18401036370370#00000011191353
 • NP535U3X 121 530U3B_Silver_15 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_529_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_529_gallery18401036370370#00000011191362
 • NP535U3X 122 530U3C-535U3C_01 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_530_530U3C-535U3C-01?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_530_530U3C-535U3C-0142884325370370#00000011191371
 • NP535U3X 123 530U3C-535U3C_02 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_531_530U3C-535U3C-02?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_531_530U3C-535U3C-0234482408370370#00000011191372
 • NP535U3X 124 530U3C-535U3C_03 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_532_530U3C-535U3C-03?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_532_530U3C-535U3C-0340114945370370#00000011191386
 • NP535U3X 125 530U3C-535U3C_04 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_533_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_533_gallery18401036370370#00000011191391
 • NP535U3X 126 530U3C-535U3C_05 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_534_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_534_gallery18401036370370#00000011191400
 • NP535U3X 127 530U3C-535U3C_06 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_535_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_535_gallery18401036370370#00000011191410
 • NP535U3X 128 530U3C-535U3C_07 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_536_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_536_gallery18401036370370#00000011191416
 • NP535U3X 129 530U3C-535U3C_08 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_537_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_537_gallery18401036370370#00000011191422
 • NP535U3X 130 530U3C-535U3C_09 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_538_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_538_gallery18401036370370#00000011191429
 • NP535U3X 131 530U3C-535U3C_10 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_539_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_539_gallery18401036370370#00000011191438
 • NP535U3X 132 530U3C-535U3C_11 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_540_530U3C-535U3C-11?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_540_530U3C-535U3C-1133314503370370#00000011191451
 • NP535U3X 133 530U3C-535U3C_12 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_541_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_541_gallery18401036370370#00000011191452
 • NP535U3X 134 530U3C-535U3C_13 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_542_530U3C-535U3C-13?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_542_530U3C-535U3C-1340004001370370#00000011191466
 • NP535U3X 135 530U3C-535U3C_14 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_543_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_543_gallery18401036370370#00000011191471
 • NP535U3X 136 530U3C-535U3C_15 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_544_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_544_gallery18401036370370#00000011191480
 • NP535U3X 137 530U3B-530U3C_Pink_ 01 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_545_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_545_gallery18401036370370#00000011191490
 • NP535U3X 138 530U3B-530U3C_Pink_ 02 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_546_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_546_gallery18401036370370#00000011191496
 • NP535U3X 139 530U3B-530U3C_Pink_ 03 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_547_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_547_gallery18401036370370#00000011191502
 • NP535U3X 140 530U3B-530U3C_Pink_ 04 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_548_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_548_gallery18401036370370#00000011191509
 • NP535U3X 141 530U3B-530U3C_Pink_ 05 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_549_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_549_gallery18401036370370#00000011191518
 • NP535U3X 142 530U3B-530U3C_Pink_ 06 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_550_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_550_gallery18401036370370#00000011191531
 • NP535U3X 143 530U3B-530U3C_Pink_ 07 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_551_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_551_gallery18401036370370#00000011191532
 • NP535U3X 144 530U3B-530U3C_Pink_08 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_552_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_552_gallery18401036370370#00000011191546
 • NP535U3X 145 530U3B-530U3C_Pink_09 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_553_530U3B-530U3C-Pink-09?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_553_530U3B-530U3C-Pink-0940004000370370#00000011191551
 • NP535U3X 146 530U3B-530U3C_Pink_10 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_554_530U3B-530U3C-Pink-10?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_554_530U3B-530U3C-Pink-1040004000370370#00000011191560
 • NP535U3X 147 530U3B-530U3C_Pink_11 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_555_530U3B-530U3C-Pink-11?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_555_530U3B-530U3C-Pink-1140004000370370#00000011191570
 • NP535U3X 148 530U3B-530U3C_Pink_12 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_556_530U3B-530U3C-Pink-12?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_556_530U3B-530U3C-Pink-1240004000370370#00000011191576
 • NP535U3X 149 530U3B-530U3C_Pink_13 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_557_530U3B-530U3C-Pink-13?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_557_530U3B-530U3C-Pink-1340004000370370#00000011191582
 • NP535U3X 150 530U3B-530U3C_Pink_ 14 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_558_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_558_gallery18401036370370#00000011191589
 • NP535U3X 151 530U3B-530U3C_Pink_ 15 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_559_gallery?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_559_gallery18401036370370#00000011191598
 • NP535U3X 152 530U3CI_Titan with hairline_01 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_560_530U3CI-Titan-with-hairline-01?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_560_530U3CI-Titan-with-hairline-0130002000370370#00000011191611
 • NP535U3X 153 530U3CI_Titan with hairline_02 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_561_530U3CI-Titan-with-hairline-02?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_561_530U3CI-Titan-with-hairline-0230002000370370#00000011191612
 • NP535U3X 154 530U3CI_Titan with hairline_03 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_562_530U3CI-Titan-with-hairline-03?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_562_530U3CI-Titan-with-hairline-0330002000370370#00000011191626
 • NP535U3X 155 530U3CI_Titan with hairline_04 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_563_530U3CI-Titan-with-hairline-04?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_563_530U3CI-Titan-with-hairline-0430002000370370#00000011191631
 • NP535U3X 156 530U3CI_Titan with hairline_05 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_564_530U3CI-Titan-with-hairline-05?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_564_530U3CI-Titan-with-hairline-0530002000370370#00000011191640
 • NP535U3X 157 530U3CI_Titan with hairline_06 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_565_530U3CI-Titan-with-hairline-06?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_565_530U3CI-Titan-with-hairline-0630002000370370#00000011191650
 • NP535U3X 158 530U3CI_Titan with hairline_07 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_566_530U3CI-Titan-with-hairline-07?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_566_530U3CI-Titan-with-hairline-0730002000370370#00000011191656
 • NP535U3X 159 530U3CI_Titan with hairline_08 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_567_530U3CI-Titan-with-hairline-08?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_567_530U3CI-Titan-with-hairline-0830002000370370#00000011191662
 • NP535U3X 160 530U3CI_Titan with hairline_09 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_568_530U3CI-Titan-with-hairline-09?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_568_530U3CI-Titan-with-hairline-0930002000370370#00000011191669
 • NP535U3X 161 530U3CI_Titan with hairline_10 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_569_530U3CI-Titan-with-hairline-10?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_569_530U3CI-Titan-with-hairline-1030002000370370#00000011191678
 • NP535U3X 162 530U3CI_Titan with hairline_11 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_570_530U3CI-Titan-with-hairline-11?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_570_530U3CI-Titan-with-hairline-1130002000370370#00000011191684
 • NP535U3X 163 530U3CI_Titan with hairline_12 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_571_530U3CI-Titan-with-hairline-12?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_571_530U3CI-Titan-with-hairline-1230002000370370#00000011191697
 • NP535U3X 164 530U3CI_Titan with hairline_13 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_572_530U3CI-Titan-with-hairline-13?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_572_530U3CI-Titan-with-hairline-1330002000370370#00000011191703
 • NP535U3X 165 530U3CI_Titan with hairline_14 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_573_530U3CI-Titan-with-hairline-14?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_573_530U3CI-Titan-with-hairline-1430002000370370#00000011191713
 • NP535U3X 166 530U3CI_Titan with hairline_15 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_574_530U3CI-Titan-with-hairline-15?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_574_530U3CI-Titan-with-hairline-1530002000370370#00000011191719
 • NP535U3X 167 530U3CI_Titan with hairline_16 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_575_530U3CI-Titan-with-hairline-16?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_575_530U3CI-Titan-with-hairline-1630002000370370#00000011191728
 • NP535U3X 168 530U3CI_Titan with hairline_17 NP535U3XPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/vn_NP535U3X-A02VN_576_530U3CI-Titan-with-hairline-17?$L1-Gallery$vn_NP535U3X-A02VN_576_530U3CI-Titan-with-hairline-1730002000370370#00000011191738
#dbdbdb,#dcb688,#be0170,#677b99Bạc,LightBrown,Hồng,Xám
NP535U3X Mặt trước mở Nâu

Cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất và khả năng di động

• Sức mạnh của một notebook hiệu năng
• Thiết kế siêu di động
• Những giải pháp nhanh của Samsung
• Công nghệ màn hình vượt trội của Samsung

13,900,000 VNĐ

Giá tham khảo

Tính Năng

Xem Tất Cả

Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xem Tất Cả

Hệ điều hành

 • DOS

Hiển thị

 • 13.3" SuperBright 300nit HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective

Đồ họa

 • AMD Radeon™ HD 7500G Graphics
 • Shared with System Memory

Lưu trữ

 • 500GB S-ATAII Hard Drive (5400RPM)

Đa phương tiện

 • HD Audio
 • Mic Noise Suppression
  SoundAlive™
 • 4W Stereo Speaker (2W x 2)
 • 1.3 megapixel HD Webcam

Bộ xử lý

 • AMD Dual-Core A6-4455M Accelerated Processor (2.1GHz, 2MB L2 Cache)

Thông số kỹ thuật vật lý

 • 315.1 x 218.9 x 14.9 ~ 17.6mm (12.4" x 8.6" x 0.58" ~ 0.69")
 • 1.52 kg (3.35lbs)

Bộ nhớ

 • 4GB DDR3 System Memory at 1333MHz (on BD 4GB)
 • 1 DIMM Slots

Chipset chính

 • AMD A70M

Network

 • 10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet LAN
Hệ điều hành
Hệ điều hành
Bộ xử lý
Bộ xử lý
Hiển thị
LCD
Thông số kỹ thuật vật lý
Kích thước (RxSxC)
Trọng lượng
Đồ họa
Bộ xử lý đồ họa
Bộ nhớ đồ họa
Bộ nhớ
Bộ nhớ hệ thống
Khe cắm bộ nhớ
Lưu trữ
Ổ cứng
Chipset chính
Đa phương tiện
Âm thanh
Hiệu ứng âm thanh
Loa
Camera tích hợp
Network
Mạng LAN Ethernet có dây