Sản phẩm cùng dòng (19)

Series

Độ Phân Giải

 • UA50JS7200KXXV|UA88KS9800KXXV|UA88JS9500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA78JS9500KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65JS9500KXXV|UA65JS9000KXXV|UA60KS7000KXXV|UA60JS7200KXXV|UA55JS9000KXXV|UA55JS8000KXXV|UA55JS7200KXXV
  UA50JS7200KXXV|UA88KS9800KXXV|UA88JS9500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA78JS9500KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65JS9500KXXV|UA65JS9000KXXV|UA60KS7000KXXV|UA60JS7200KXXV|UA55JS9000KXXV|UA55JS8000KXXV|UA55JS7200KXXV
 • UA40JU6400KXXV|UA85JU7000KXXV|UA78KU6500KXXV|UA75JU6400KXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65JU7500KXXV|UA65JU6400KXXV|UA60JU6400KXXV|UA55JU7500KXXV|UA55JU7000KXXV|UA55JU6400KXXV|UA48JU7000KXXV|UA48JU6400KXXV
  UA40JU6400KXXV|UA85JU7000KXXV|UA78KU6500KXXV|UA75JU6400KXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65JU7500KXXV|UA65JU6400KXXV|UA60JU6400KXXV|UA55JU7500KXXV|UA55JU7000KXXV|UA55JU6400KXXV|UA48JU7000KXXV|UA48JU6400KXXV
 • UA32J5500AKXXV|UA75H6400AKXXV|UA60J6200AKXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J6200AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA50J5200AKXXV|UA48J6300AKXXV|UA48J6200AKXXV|UA48J5500AKXXV|UA48J5100AKXXV|UA48J5000AKXXV|UA43K5310AKXXV|UA43J5500AKXXV|UA43J5100AKXXV|UA40J6300AKXXV|UA40J6200AKXXV|UA40J5500AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA32J6300AKXXV
  UA32J5500AKXXV|UA75H6400AKXXV|UA60J6200AKXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA55J6300AKXXV|UA55J6200AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA50J5200AKXXV|UA48J6300AKXXV|UA48J6200AKXXV|UA48J5500AKXXV|UA48J5100AKXXV|UA48J5000AKXXV|UA43K5310AKXXV|UA43J5500AKXXV|UA43J5100AKXXV|UA40J6300AKXXV|UA40J6200AKXXV|UA40J5500AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA32J6300AKXXV
 • UA32J4003AKXXV|UA32K4100AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AKXXV
  UA32J4003AKXXV|UA32K4100AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AKXXV
 • UA32J4303AKXXV|UA88KS9800KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA60KS7000KXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA50J5200AKXXV|UA48J5500AKXXV|UA43K5310AKXXV|UA43J5500AKXXV|UA40J5500AKXXV|UA32J5500AKXXV
  UA32J4303AKXXV|UA88KS9800KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA60KS7000KXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55J5500AKXXV|UA50J5200AKXXV|UA48J5500AKXXV|UA43K5310AKXXV|UA43J5500AKXXV|UA40J5500AKXXV|UA32J5500AKXXV

Kích Thước Màn Hình

 • UA65HU9000KXXV|UA88KS9800KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV
  UA65HU9000KXXV|UA88KS9800KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV
 • UA60KS7000KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV
  UA60KS7000KXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV
 • PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA60KS7000KXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA55HU7000KXXV|UA50J5200AKXXV
  PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65HU9000KXXV|UA65HU8700KXXV|UA65HU7200KXXV|UA60KS7000KXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA55HU7000KXXV|UA50J5200AKXXV
 • PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA60KS7000KXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA50J5200AKXXV|UA48J5000AKXXV|UA48H4200AKXXV|UA43K5310AKXXV|PS43F4500ARXXV
  PA51H4500AKXXV|UA85HU8500KXXV|UA78KU6500KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA60KS7000KXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA50J5200AKXXV|UA48J5000AKXXV|UA48H4200AKXXV|UA43K5310AKXXV|PS43F4500ARXXV
 • LC32F391FWEXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA32K4100AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AKXXV|UA32J4003AKXXV|UA32H4100ARXXV|UA32H4100AKXXV
  LC32F391FWEXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA32K4100AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AKXXV|UA32J4003AKXXV|UA32H4100ARXXV|UA32H4100AKXXV
 • LC24F390FHEXXV|UA32J4100AKXXV|UA32H4100ARXXV|UA24H4150ARXXV|LS24E390HL/XV|LS24E360HL/XV|LS22F350FHEXXV|LS20D300NHMXV|LC27FG70FQEXXV|LC27F591FDEXXV
  LC24F390FHEXXV|UA32J4100AKXXV|UA32H4100ARXXV|UA24H4150ARXXV|LS24E390HL/XV|LS24E360HL/XV|LS22F350FHEXXV|LS20D300NHMXV|LC27FG70FQEXXV|LC27F591FDEXXV

Loại Màn Hình

 • UA32J6300AKXXV|UA88KS9800KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65JU7500KXXV|UA65JU6600KXXV|UA65JS9000KXXV|UA55JU7500KXXV|UA55JU6600KXXV|UA55JS9000KXXV|UA55J6300AKXXV|UA48JU6600KXXV|UA48J6300AKXXV|UA40JU6600KXXV|UA40J6300AKXXV
  UA32J6300AKXXV|UA88KS9800KXXV|UA78KU6500KXXV|UA78KS9000KXXV|UA65KU6100KXXV|UA65KS7500KXXV|UA65JU7500KXXV|UA65JU6600KXXV|UA65JS9000KXXV|UA55JU7500KXXV|UA55JU6600KXXV|UA55JS9000KXXV|UA55J6300AKXXV|UA48JU6600KXXV|UA48J6300AKXXV|UA40JU6600KXXV|UA40J6300AKXXV
 • UA32FH4003KXXV|UA85JU7000KXXV|UA75JU6400KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65JU6400KXXV|UA60KS7000KXXV|UA60JU6400KXXV|UA60JS7200KXXV|UA58H5203AKXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA55JU7000KXXV|UA55JU6400KXXV|UA55JS7200KXXV|UA55J5500AKXXV|UA50JS7200KXXV|UA50J5200AKXXV|UA48JU7000KXXV|UA48JU6400KXXV|UA48J5520AKXXV|UA48J5500AKXXV|UA48J5100AKXXV|UA48J5000AKXXV|UA48H5203AKXXV|UA43K5310AKXXV|UA43J5520AKXXV|UA43J5500AKXXV|UA43J5100AKXXV|UA40JU6400KXXV|UA40J5520AKXXV|UA40J5500AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA40H5203AKXXV|UA32K4100AKXXV|UA32J5500AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AKXXV|UA32J4003AKXXV|UA32H4303AKXXV
  UA32FH4003KXXV|UA85JU7000KXXV|UA75JU6400KXXV|UA75H6400AKXXV|UA70KU6000KXXV|UA65KU6400KXXV|UA65JU6400KXXV|UA60KS7000KXXV|UA60JU6400KXXV|UA60JS7200KXXV|UA58H5203AKXXV|UA55K6300AKXXV|UA55K5500AKXXV|UA55K5300AKXXV|UA55K5100AKXXV|UA55JU7000KXXV|UA55JU6400KXXV|UA55JS7200KXXV|UA55J5500AKXXV|UA50JS7200KXXV|UA50J5200AKXXV|UA48JU7000KXXV|UA48JU6400KXXV|UA48J5520AKXXV|UA48J5500AKXXV|UA48J5100AKXXV|UA48J5000AKXXV|UA48H5203AKXXV|UA43K5310AKXXV|UA43J5520AKXXV|UA43J5500AKXXV|UA43J5100AKXXV|UA40JU6400KXXV|UA40J5520AKXXV|UA40J5500AKXXV|UA40J5100AKXXV|UA40H5203AKXXV|UA32K4100AKXXV|UA32J5500AKXXV|UA32J4303AKXXV|UA32J4100AKXXV|UA32J4003AKXXV|UA32H4303AKXXV

SUHD (4)

MỚI

Smart TV màn hình cong SUHD 88 inch KS9800

 • Độ sáng vượt trội với HDR 1000
 • 1 tỷ sắc màu cho hình ảnh chân thật và sống động
 • Màn hình cong tối ưu cho góc xem hoàn hảo

MỚI

Smart TV màn hình cong 4K SUHD 78 inch KS9000

 • 1 tỷ sắc màu cho hình ảnh chân thật và sống động
 • Hình ảnh tương phản, chi tiết hoàn hảo trong mọi điều kiện ánh sáng
 • Màn hình cong tối ưu

MỚI

Smart TV màn hình cong 4K SUHD 65 inch KS7500

 • 1 tỷ sắc màu cho hình ảnh chân thật và sống động
 • Bộ tái xử lý hình ảnh SUHD
 • Màn hình cong tối ưu

MỚI

Smart TV 4K SUHD 60 inch KS7000

 • 1 tỷ sắc màu cho hình ảnh chân thật và sống động
 • Hình ảnh tương phản, chi tiết hoàn hảo trong mọi điều kiện ánh sáng
 • Thiết kế siêu mỏng, đẹp từ mọi góc nhìn

UHD (4)

MỚI

Smart TV màn hình cong 4K UHD 78 inch KU6500

 • Hình ảnh chất lượng với công nghệ nâng chuẩn ảnh UHD
 • Công nghệ HDR cải tiến tăng cường độ tương phản
 • Trải nghiệm thế giới giải trí bất tận

MỚI

Smart TV UHD 65 inch KU6400

 • Hình ảnh chất lượng với công nghệ nâng chuẩn ảnh UHD
 • Công nghệ HDR cải tiến tăng cường độ tương phản
 • Trải nghiệm thế giới giải trí bất tận

MỚI

Smart TV màn hình cong UHD 65 inch KU6100

 • Màn hình cong tối ưu cho góc xem hoàn hảo
 • Thiết kế đẹp từ mọi góc nhìn
 • Công nghệ HDR Premium thắp sáng khung hình rực rỡ

MỚI

Smart TV 4K UHD 70 inch KU6000

 • Hình ảnh chất lượng với công nghệ nâng chuẩn ảnh UHD
 • Công nghệ HDR cải tiến tăng cường độ tương phản
 • Trải nghiệm thế giới giải trí bất tận

Full HD (7)

MỚI

Smart TV màn hình cong Full HD 55 inch K6300

 • Tăng cường độ sâu hình ảnh tự động
 • Đẹp mọi góc nhìn
 • Màn hình cong tối ưu

MỚI

Smart TV Full HD 55 inch K5500

 • Chip 4 nhân cho tốc độ xử lý mạnh mẽ
 • Kho giải trí bất tận, mê hoặc
 • Thiết kế đẹp từ mọi góc nhìn

MỚI

Smart TV Full HD 43 inch K5310

 • Kết nối dễ dàng
 • Truy cập siêu tốc - Chip 4 nhân
 • Thiết kế Lourve

MỚI

TV Full HD 55 inch K5300

 • Kết nối dễ dàng
 • Truy cập siêu tốc - Chip 4 nhân
 • Thiết kế Lourve

MỚI

TV Full HD 55 inch K5100

 • Thiết kế đơn giản, ấn tượng
 • Màu sắc sống động
 • Chế độ phim ảnh tuyệt vời

TV Full HD 48 inch J5000

 • Độ phân giải Full HD
 • Tính năng Nâng Cấp Màu Mở Rộng
 • Xem phim trực tiếp từ USB

Light Smart TV Full HD 50 inch J5200

 • Độ phân giải Full HD
 • Tính năng Nâng Cấp Màu Mở Rộng
 • Xem phim trực tiếp từ USB

HD (4)

MỚI

TV HD 32 inch K4100

 • Thiết kế đơn giản, ấn tượng
 • Màu sắc sống động
 • Độ bền cao

Light Smart TV HD 32 inch J4303

 • Màu sắc sống động
 • Xem phim trực tiếp từ USB
 • Được tích hợp các cổng kết nối HDMI

TV HD 32 inch J4100

 • Công nghệ Nâng Cấp Màu Mở Rộng cho hình ảnh rõ nét
 • Xem phim trực tiếp từ USB
 • Được tích hợp các cổng kết nối HDMI

TV HD 32 inch J4003

 • Màn hình HD có độ phân giải cao
 • Xem phim trực tiếp trên USB
 • Công Nghệ Nâng Cấp Màu Mở Rộng cho hình ảnh sắc nét

LỜi Chào Hàng