Samsung GALAXY Note 2

Hình ảnh thể hiện tính năng Air View giúp duyệt ảnh nhanh trong các thư mục.