Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại

Luôn cập nhật phần mềm mới nhất. nhanh chóng và an toàn. Luôn cập nhật phần mềm mới nhất cho điện thoại của bạn để có được những cải tiến như tốc độ vượt trội, chức năng cải tiến và bản sửa lỗi mới nhất.

Tìm Điện Thoại

HOẶC Sắp xếp theo Mới nhất Chữ cái

Hướng dẫn

Để nâng cấp điện thoại, cần các yêu cầu sau :

  • - Sao lưu dữ liệu điện thoại trước khi cập nhật phần mềm của điện thoại
  • - Cáp USB cho kết nối với điện thoại
  • - Máy tính: Microsoft©Windows 2000, Windows XP hoặc Windows Vista™
  • - Kết Nối Internet