vui t梳퓍 samsung tr첬ng l沼셛 t沼 ph첬
L沼셛 xu창n 50 t沼 c첫ng 휃i沼뇆 tho梳죍 v횪 m찼y t챠nh b梳즢g Samsungt沼 ng횪y 15.12.2015 휃梳퓆 7.2.2016
th沼 l沼 tham d沼
Gi梳즜 h횪ng ng횪y
C퉤 h沼셢 r첬t th훱m tr첬ng ngay
500 SAMSUNG GEAR S2 th沼 l沼 tham d沼
v횪 50.000
th梳 n梳죖 휃i沼뇆 tho梳죍 c창u h沼뢩 th튼沼쓓g g梳톚
t梳톘g ngay pin s梳죅 d沼 ph챵ng si챗u nhanh
5200mAH, tr沼 gi찼 1.190.000. 10 s梳죅 cho 4h s沼 d沼쩸g
*Ch튼퉤ng tr챙nh ch沼 찼p d沼쩸g cho c찼c s梳즢 ph梳쯯 Note4, Note5, S6edge+, S6 edge v횪 S6
Th척ng tin pin s梳죅
5200mAH, tr沼 gi찼 1.190.000.
10 s梳죅 cho 4h s沼 d沼쩸g
c찼ch th沼쯢 tham gia
Ch沼 d횪nh cho ng튼沼쓎 mua s梳즢 ph梳쯯 Samsung Galaxy trong th沼쓎 gian di沼꿳 ra ch튼퉤ng tr챙nh.
B1: T梳즜 沼쯰g d沼쩸g qu횪 t梳톘g Galaxy T梳죍 휃창y
B튼沼쌵 2: C찼ch tham gia b沼멵 th훱m
Nh梳쩸 ch沼뛫 ch튼퉤ng tr챙nh 쏺ui t梳퓍 Samsung tr첬ng l沼셛 t沼 ph첬
휂i沼걆 휃梳쭃 휃沼 th척ng tin c찼 nh창n theo y챗u c梳쬾.
Nh梳쩸 v횪o n첬t 쏝梳칣 휃梳쬾 quay s沼묅 휃沼 tham gia r첬t th훱m may m梳칗.
沼쮖g d沼쩸g s梳 xu梳쩿 hi沼뇆 b횪n quay, ch沼 gi창y l찼t 휃沼 bi梳퓍 k梳퓍 qu梳.
Nh梳쩸 ch沼뛫 쏬梳쪅 m찾 th梳 c횪o
Ch沼뛫 nh횪 m梳죒g
Ch沼뛫 쏯梳죖 ngay 휃沼 s沼 d沼쩸g m찾 t沼쯢 th챙, ho梳톍 l튼u l梳죍 휃沼 d첫ng sau.
Gi梳즜 th튼沼웢g Samsung Gear S2
Nhanh tay tham gia 휃沼 tr沼 th횪nh ng튼沼쓎 ti梳퓈 theo!
Gi梳즜 th튼沼웢g TH梳 CO 휂I沼낿 THO梳쟅
49.446 ng튼沼쓎 휃찾 tr첬ng gi梳즜
Nhanh tay tham gia 휃沼 tr沼 th횪nh ng튼沼쓎 ti梳퓈 theo!
Nh梳쩸 ch沼뛫 쏬梳쪅 m찾 th梳 c횪o
Ch沼뛫 nh횪 m梳죒g
Ch沼뛫 쏯梳죖 ngay 휃沼 s沼 d沼쩸g m찾 t沼쯢 th챙, ho梳톍 l튼u l梳죍 휃沼 d첫ng sau.

B梳죒 c처 bi梳퓍 r梳켷g tr챙nh duy沼뇍 c沼쬪 b梳죒 휃찾 l沼뾦 th沼쓎?

Tr챙nh duy沼뇍 c沼쬪 b梳죒 휃찾 l沼뾦 th沼쓎, v횪 c처 th沼 kh척ng t튼퉤ng th챠ch t沼몋 v沼쌻 website, ch梳칌 ch梳칗 r梳켷g tr梳즜 nghi沼뇅 c沼쬪 b梳죒 tr챗n website s梳 b沼 h梳죒 ch梳. B챗n d튼沼쌻 l횪 danh s찼ch nh沼칗g tr챙nh duy沼뇍 ph沼 bi梳퓆 hi沼뇆 nay.

Click v횪o bi沼긳 t튼沼즢g 휃沼 t梳즜 tr챙nh duy沼뇍 b梳죒 mu沼몁.