Diversiteti dhe përfshirja

Diversitet dhe rritje

Ne e ndërtojmë të ardhmen duke promovuar një kulturë diversiteti për të nxitur rritjen e qëndrueshme.

 

Në brendësi të Samsung

Fakti që jemi të ndryshëm, e bën gjithsecilin prej nesh të veçantë.
Përkrahja e diversitetit sjell përvoja dhe pikëpamje të ndryshme që na ndihmojnë të ndërtojmë një të ardhme më të mirë.

Punonjëse femra

 
<h3>Përgjithësisht</h3> <ul> <li>45,2% to the 2017</li> <li>43,2% to the 2018</li> <li>40,2% to the 2019</li> </ul> <h3>Inxhinierë teknologjik femra</h3> <ul> <li>17,7% to the 2017</li> <li>17,2% to the 2018</li> <li>17,5% to the 2019</li> </ul> <h3>Tregtarë shitjesh/marketing femra</h3> <ul> <li>29,7% to the 2017</li> <li>30,8% to the 2018</li> <li>31,2% to the 2019</li> </ul> <h3>Drejtues ekzekutiv femra</h3> <ul> <li>6,8% to the 2017</li> <li>6,3% to the 2018</li> <li>6,5% to the 2019</li> </ul>

Në brendësi të Samsung
ERG në Samsung (grupet e burimeve të punonjësve)

Punonjësit tanë kanë vlera dhe talente unike dhe ne besojmë se mbështetja e diversitetit është thelbësore në vazhdueshmërinë e novacionit.
Në mënyrë që punonjësit të mund të krijojnë lidhje në interes të zhvillimit të mëtejshëm profesional dhe krijimit të një kulture më përfshirëse, tashmë kanë nisur të krijohen grupe të rrjetit të diversitetit.

Arsimim

Ne i udhëzojmë njerëzit tanë të menaxhojnë diversitetin duke rritur ndërgjegjësimin, ndryshuar mentalitetin dhe duke zbatuar përfshirjen.

Mësim dhe zhvillim

Ne i udhëzojmë njerëzit tanë në të gjithë organizatën të menaxhojnë diversitetin në mënyrën e duhur, si dhe të mbështesin kulturën përfshirëse që krijon vlerat e biznesit.

ERG-të në "Samsung" - Grupet e burimeve të punonjësve
Ne përpiqemi të identifikojmë dhe të trajtojmë paragjykimet e pavetëdijshme.
<h3>info-graph of the diversity and inclusion education section</h3> <ul> <li>The first, Personal Level said detail "Learn about yourself and others".</li> <li>Second, Leader level said detail "Lead the journey".</li> <li>the last team level said detail "Develop diverse and inclusive relationships.</li> </ul>