Masa klimatike

Veprojmë tani për një të ardhme të qëndrueshme dhe me pak karbon

Figurë thelbësore për faqen "Ndryshimet klimatike"

Ndryshimet klimatike, që shkaktohen të paktën pjesërisht nga rritja e përdorimit të lëndëve djegëse fosile dhe ngrohja globale që ka shkaktuar, përbëjnë problem serioz që prek të gjithë botën. “Samsung Electronics" ka pranuar realitetin e krizës dhe për këtë arsye vijon me përpjekjet në fronte të shumta. Këtu përfshihen zhvillimi i produkteve me efikasitet të lartë energjie, instalimi i pajisjeve me emetime minimale të gazeve serrë (GHG) dhe shfrytëzimi i energjisë së re dhe të ripërtërishme.

2020 KPI: Ndryshimet klimatike

Emetimet GHG sipas intensitetit për kantieret botërore              

Infografiku përmban emetimet sipas intensitetit për kantieret botërore. Në vitin 2006, intensiteti i emetimeve GHG ishte 3,04 tonë CO2e/100 milionë uonë koreanë. Në vitin 2020, synon të bëhet 1,55 tonë CO2e/100 milionë uonë koreanë.

Reduktimi kumulativ i gazit serrë në fazën e përdorimit të produktit

Infografiku përmban reduktimin e gazeve GHG në fazën e përdorimit të produktit. Në periudhën 2009-2016, sasia kumulative e gazeve GHG në fazën e përdorimit të produktit është 188 milionë tonë CO2. Synon të bëhet 250 milionë tonë CO2 deri në vitin 2020.

Ne jemi të përqendruar në përgjigjen kundër krizës së ndryshimeve klimatike

Këshilli për Gazet Serrë mblidhet katër herë në vit për të vendosur programin për të luftuar ndryshimet klimatike dhe për të shqyrtuar performancën. Anëtarët ndajnë të dhënat më të fundit rreth ndryshimeve klimatike, përpilojnë plane të detajuara veprimi dhe shqyrtojnë arritjet e tyre gjatë tremujorit. “Samsung Electronics" ka krijuar një proces sistematik menaxhimi, siç tregohet më poshtë, për të minimizuar emetimet e gazeve serrë gjatë gjithë ciklit jetësor të produkteve tona, duke përfshirë këtu prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin.

Strategjitë dhe planet e veprimit për t'u përballur me ndryshimet klimatike

Ikonë për reduktimin e emetimeve GHG në kantiere

· Operimi i pajisjeve të reduktimit të F-Gas gjatë procesit të prodhimit të gjysmëpërçuesve
· Menaxhimi i projekteve për reduktimin e energjisë dhe përmirësimi i efikasitetit të energjisë

Ikonë për shtrirjen e menaxhimit të energjisë në kantiere

· Krijimi i sistemeve të menaxhimit të energjisë në të gjitha kantieret dhe ruajtja e certifikatave (që prej vitit 2013)
· Menaxhimi i shpenzimeve dhe i treguesve të energjisë në çdo kantier

Ikonë për reduktimin e gazeve GHG në fazën e përdorimit të produktit

· Zhvillimi dhe shpërndarja e produkteve me efikasitet të lartë energjie

Ikonë për menaxhimin e emetimeve GHG në faza të tjera

· Menaxhimi i emetimeve GHG logjistikën e produkteve, udhëtimet e biznesit etj. (që prej vitit 2009)

Ikonë për menaxhimin e furnizuesve

· Vëzhgimi i emetimeve GHG të furnizuesve (që prej vitit 2012)

Ne po e shtrijmë menaxhimin e emetimeve në të gjitha nivelet

Zgjidhja e problemit kërkon të dhëna të sakta. Për të llogaritur saktësisht dhe për të menaxhuar emetimet e gazeve serrë, i kemi klasifikuar ato në tri fusha të përcaktuara nga protokolli i GHG bazuar në afërsinë e tyre me biznesin dhe operimin. Lokalizimi i pikës së saktë të emetimit në secilin nivel është baza për menaxhimin e gazeve serrë në mënyrë optimale. Fusha 1 u referohet gazeve serrë të emetuara gjatë prodhimit të produkteve në kantieret e "Samsung Electronics", ndërsa emetimet indirekte të Fusha 2 lidhen me blerjen energjetike të kantierit për të prodhuar energji elektrike dhe avull. Fusha 3 mbulon emetimet jashtë kantiereve, siç janë ato nga veprimet logjistike, udhëtimet e biznesit, zinxhirët e furnizimit dhe nga përdorimi i produkteve tona. Këtë analizë e përdorim për të menaxhuar në mënyrë sistematike të gjitha emetimet, qofshin direkte ose indirekte, nga kantieret tona, përdorimin e produkteve dhe furnizuesit tanë.

Infografiku pasqyron emetimet GHG në shtrirjet përkatëse. Scope 1 u referohet emetimeve direkte GHG, Scope 2 emetimeve indirekte nga energjia elektrike, rryma etj. dhe Scope 3 u referohet të gjitha emetimeve indirekte nga logjistika, furnizuesit, përdorimi i produkteve etj.
Fusha1 (emetime direkte GHG) dhe Fusha2 (emetime indirekte nga energjia elektrike, rryma etj.)

· Analiza mujore e emetimeve nga kantieret botërore në bazë të sistemit të menaxhimit të GHG
· U instaluan pajisje dekompozimi për GHG në përpunimin e gjysmëpërçuesve, me 90% shpejtësi dekompozimi e lart
· U instaluan pajisje me efikasitet të lartë dhe ndriçimi i brendshëm u konvertua në LED në kantieret botërore

Foto panoramike e kantierit të "Samsung Electronics".
Fusha3 (Të gjitha emetimet indirekte nga logjistika, furnizuesit, përdorimi i produkteve etj.)

· U kryen 39 detyra për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në zona logjistike
· Iu identifikuan furnizuesve kryesorë reduktime të ndjeshme të GHG prej 4920 tonë CO2 e
· U reduktuan udhëtimet e biznesit jashtë vendit me 12% duke përdorur mundësi të tjera si p.sh. video-konferenca etj.
· U përmirësua efikasiteti i energjisë së produktit me 49% në vitin 2016 në krahasim me vitin 2008

Foto e kamionëve të logjistikës (Safety Truck të "Samsung Electronics")
Reduktimi i emetimeve GHG
në fazën e përdorimit të produktit
Reduktimi i emetimeve GHG në fazën e përdorimit të produktit
Nxirrni mesataret
për dy vitet e fundit.

* Njësia: Milion tCO2
* Shtrirja e grumbullimit të të dhënave: Tetë kategori kryesore të produkteve (telefona celularë, blloqe shënimesh elektronike, televizorë, monitorë, frigoriferë, makina larëse, kondicionerë dhe printerë)
* Të grumbulluara që prej vitit 2009

Ne përdorim teknologji të avancuar për të përmirësuar efikasitetin e energjisë

Teknologjia e avancuar e "Samsung Electronics" vazhdon të zhvillohet për një jetesë ekologjike dhe të përshtatshme. “Samsung Electronics" i përkushtohet zhvillimit të produkteve me efikasitet të lartë energjie dhe teknologjive të përpunimit për reduktimin e emetimit të gazeve serrë gjatë prodhimit dhe përdorimit të produkteve. Në vitin 2016, në krahasim me vitin 2008, mundëm të përmirësonim efikasitetin e energjisë me 49%. Këto përmirësime çuan në përdorim më të ulët të energjisë, më pak shpenzime për konsumatorët dhe më pak emetime të gazeve serrë. Për më tepër, ne i jemi përkushtuar zhvillimit të ekoteknologjive dhe zbatimit të tyre në produktet tona për të reduktuar rrënjësisht ndikimin në ngrohjen globale.
Një shembull janë frigoriferët tanë, të cilën përdorin freon ekologjik. Historikisht, shkaku kryesor për pakësimin e ozonit ka qenë përdorimi i klorofluorokarboneve (CFC) si freon. Si alternativë ndaj CFC-ve, u zhvillua një freon ekologjik i quajtur R134, por përdorimi i tij në frigoriferë të mëdhenj shtëpiakë sillte probleme teknike, kështu që përdorej vetëm në modele më të vogla. Pas një serë studimesh dhe eksperimentesh, "Samsung Electronics" zbatoi me sukses teknologjinë tonë për të mundësuar përdorimin e freonit të quajtur R600a, i cili ndikonte më pak në ngrohjen globale në krahasim me frigoriferët e mëdhenj. Falë këtyre përpjekjeve, në vitin 2017, 20 prej modeleve tona më të fundit të frigoriferëve u njohën me çmimin "ENERGY STAR Most Efficient" nga US EPA.

Infografiku pasqyron efikasitetin e përmirësuar të energjisë në fazën e përdorimit të produktit. Në krahasim me vitin 2008, energjia e përdorur është mesatarisht me 49% dhe reduktimi kumulativ i emetimeve GHG për vitin 2016 është 188 milionë tonë.
Infografiku pasqyron reduktimin e energjisë në kantieret jashtë vendit. Në vitin 2016, ne ruajtëm 34,9 miliardë uonë koreanë për energji elektrike, 23,64 miliardë uonë koreanë në struktura. Në vitin 2017, ne synojmë 39,7 miliardë uonë koreanë për energji elektrike, 2,1 miliardë uonë koreanë në karburant, 2,1 miliardë uonë koreanë në ujë. Raportet janë 35% në energji elektrike, 13% në ftohje-kondicionim, 12% në operim-menaxhim, 11% në ajër të kompresuar, 7% në gaz, 4% në gjenerator azoti, 2% në avull, 11% në të tjera.

Prodhimi më i madh i produkteve kërkon struktura të reja prodhimi, të cilat nga ana tjetër përdorin më shumë energji në një shkallë më të madhe. Për të reduktuar përdorimin e energjisë gjatë fazës së prodhimit, "Samsung Electronics" ka formuluar 24 standarde të veprimeve për reduktimin e energjisë. Përveç kësaj, për kantieret e reja, kemi zhvilluar teknologji të reja për reduktimin e energjisë të personalizuara për secilin prej tyre, si dhe i kemi zbatuar që nga faza e krijimit të procesit, duke përmirësuar kështu efikasitetin e energjisë. Si rezultat, në vitin 2016, ne arritëm reduktime të përdorimit të energjisë me vlerë totale prej 58,5 miliardë uonë koreanë, duke përfshirë këtu energjinë elektrike dhe shërbimet.

Infografiku pasqyron reduktimin e energjisë në kantieret jashtë vendit. Në vitin 2016, ne ruajtëm 34,9 miliardë uonë koreanë për energji elektrike, 23,64 miliardë uonë koreanë në struktura. Në vitin 2017, ne synojmë 39,7 miliardë uonë koreanë për energji elektrike, 2,1 miliardë uonë koreanë në karburant, 2,1 miliardë uonë koreanë në ujë. Raportet janë 35% në energji elektrike, 13% në ftohje-kondicionim, 12% në operim-menaxhim, 11% në ajër të kompresuar, 7% në gaz, 4% në gjenerator azoti, 2% në avull, 11% në të tjera.

Ne po e zgjerojmë vazhdimisht përdorimin e energjisë së ripërtërishme

Në vitin 2016, përdorimi i energjisë së ripërtërishme nga "Samsung Electronics" u rrit pothuajse dyfish nga viti i kaluar dhe afro gjashtëfish në krahasim me vitin 2014. Për më tepër, kemi shtuar burimet tona të energjisë së re dhe të ripërtërishme për të përfshirë energjinë diellore, të erës dhe të ujit. Përveç kësaj, gjatë ndërtimit të ndërtesave të reja, kemi instaluar pajisje për të siguruar përdorimin e një përqindjeje të caktuar të energjisë së ripërtërishme. Në kantieret tona kemi promovuar përdorimin e energjisë së ripërtërishme te dritat e rrugës, transportimi dhe kafenetë. Gjithashtu, në vendet me sisteme të forta të blerjes së energjisë, ne kemi rritur furnizimin me energji të ripërtërishme.

Përdorimi i energjisë së ripërtërishme në kantieret botërore

Infografiku pasqyron përdorimin e energjisë së ripërtërishme në kantieret botërore. Në vitin 2014, 31,60 GWh e përdorimeve të energjisë së ripërtërishme, në vitin 2015, 92,06 GWh, në vitin 2016, 188,77 GWh.

Përdorimi i energjisë së re dhe të ripërtërishme

Infografiku shfaq raportet e përdorimit të energjisë së ripërtërishme. Për vitin 2016, energjia e erës është 62%, energjia e ujit 14%, ngrohja gjeotermike 3%, energjia fotovoltaike 1%, të tjera 20%.

Ne po kryejmë kërkime dhe projekte për të rregulluar ndryshimet klimatike

Për të gjetur mënyra si kompani për të përballuar dhe mposhtur ndryshimet klimatike, që prej vitit 2015 kemi kryer një studim të përbashkët të emërtuar "Veprimtaritë e CSR për të përmirësuar ndryshimet klimatike". Së bashku me shkollën pasuniversitare të studimeve mjedisore në Universitetin Shtetëror të Seulit, kërkuesit tanë kanë marrë përsipër tri detyra me temat përkatëse: përdorimin e ujit të pijshëm, banesat me energji efikase dhe edukimin rreth ndryshimeve klimatike.

Si pjesë të projektit për ujin e pijshëm, kemi ngritur struktura afatshkurtër për ujë të pijshëm në 10 vendndodhje në Vietnam, të cilat janë përpjekur fort për të siguruar një burim të qëndrueshëm uji të pijshëm. Si rezultat, banorët vendas nuk kanë më pse të shqetësohen për ujin, një substancë thelbësore për jetën edhe gjatë thatësirave më të mëdha.
Ndërkohë, projektet tona për rinovimin e banesave për personat e paprivilegjuar kanë kaluar në atë çfarë ne quajmë "projekti i ndërtimit të banesave me efikasitetet të përmirësuar të energjisë". Ky projekt u siguron familjeve një jetesë ku mund të kursehet energji dhe që i izolon me kosto të ulët nga nxehtësia e verës dhe i ftohti i dimrit. Projekti pilot i vitit 2016, pjesë e të cilit ishin 10 familje, përgjysmoi përdorimin mesatar vjetor të energjisë për familje, duke ulur kështu kostot e energjisë për të paprivilegjuarit. Përtej përfitimeve ekonomike, kontribuoi në reduktimin e gazeve serrë në 8,6 tonë CO2e në vit.

Së fundmi, te "Samsung Smart Schools", po zhvillojmë përmbajtje të specializuara edukative rreth ndryshimeve klimatike për mësuesit dhe studentët. Duke përdorur këto materiale, në vitin 2017 nisëm programe pilot për edukimin rreth ndryshimeve klimatike për nxënësit e ciklit fillor, duke u përpjekur kështu të ndihmojmë brezat e ardhshëm të kuptojnë seriozitetin e ndryshimeve klimatike, si dhe rëndësinë e përpjekje për të zgjidhur problemin.

Foto e burimit të ujit të pijshëm në një kopsht në Tai-Ngujen, Vietnam
Produktet tona ekologjike i kontribuojnë një planeti të shëndetshëm
Sfondi për faqen "Produkte ekologjike"