Masa klimatike

Veprojmë tani për një të ardhme të qëndrueshme dhe me pak karbon

Figurë thelbësore për faqen "Ndryshimet klimatike"

Ndryshimi i klimës, që rezulton të paktën pjesërisht nga një rritje në përdorimin e karburanteve të fosileve dhe ngrohja globale që ka shkaktuar, është një problem i rëndë që ndikon në të gjithë botën. Samsung Electronics ka pranuar realitetin e krizës dhe prandaj është duke vazhuar përpjekjet në shumë fronte. Këto përfshijnë krijimin e produkteve mjaft efikase ndaj energjisë, instalimin e pajisjeve me nxjerrjen minimale të gazit të serrës (GHG) dhe shfrytëzimin e energjisë së re dhe të ripërtëritshme.

Performanca e Ndryshimit të Klimës 2020 KPI

Nxjerrje GHG të bazuara tek intensiteti për vendet e punës anembanë globit                

Ky grafik me informacion tregon qëllimet e intesifikimit të gazit të serrës/njësisë KRW të operacioneve globale të zotëruara dhe të përdorura nga Samsung. Nxjerrjet bazë të gazit të serrës më 2017 ishin 3.28 tonë të CO2e/milionë KRW dhe qëllimi ynë për 2020 është 1.55 tonë të CO2e/milion KRW.

Pakësimi i grumbulluar i gazit të serrës në fazën e përdorimit të produktit

Ky grafik me informacion tregon pakësimet e grumbulluara të gazit të serrës në fazën e përdorimit të produktit. Pakësimet e grumbulluara të gazit të serrës në fazën e përdorimit të produktit nga 2008 deri më 2017 është 217 milionë tonë CO2. Qëllimi i pakësimit të grumbulluar për 2020, duke filluar më 2008, është 250 milionë tonë CO2.

Ne jemi të përqendruar në përgjigjen kundër krizës së ndryshimeve klimatike

Këshilli për Gazet Serrë mblidhet katër herë në vit për të vendosur programin për të luftuar ndryshimet klimatike dhe për të shqyrtuar performancën. Anëtarët ndajnë të dhënat më të fundit rreth ndryshimeve klimatike, përpilojnë plane të detajuara veprimi dhe shqyrtojnë arritjet e tyre gjatë tremujorit. “Samsung Electronics" ka krijuar një proces sistematik menaxhimi, siç tregohet më poshtë, për të minimizuar emetimet e gazeve serrë gjatë gjithë ciklit jetësor të produkteve tona, duke përfshirë këtu prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin.

Strategjitë dhe planet e veprimit për t'u përballur me ndryshimet klimatike

Ikonë për reduktimin e emetimeve GHG në kantiere

· Operimi i pajisjeve të reduktimit të F-Gas gjatë procesit të prodhimit të gjysmëpërçuesve
· Menaxhimi i projekteve për reduktimin e energjisë dhe përmirësimi i efikasitetit të energjisë

Ikonë për shtrirjen e menaxhimit të energjisë në kantiere

· Krijimi i sistemeve të menaxhimit të energjisë në të gjitha kantieret dhe ruajtja e certifikatave (që prej vitit 2013)
· Menaxhimi i shpenzimeve dhe i treguesve të energjisë në çdo kantier

Ikonë për reduktimin e gazeve GHG në fazën e përdorimit të produktit

· Zhvillimi dhe shpërndarja e produkteve me efikasitet të lartë energjie

Ikonë për menaxhimin e emetimeve GHG në faza të tjera

· Menaxhimi i emetimeve GHG logjistikën e produkteve, udhëtimet e biznesit etj. (që prej vitit 2009)

Ikonë për menaxhimin e furnizuesve

· Vëzhgimi i emetimeve GHG të furnizuesve (që prej vitit 2012)

Ne po e shtrijmë menaxhimin e emetimeve në të gjitha nivelet

Zgjidhja e problemit kërkon të dhëna të sakta. Për të llogaritur saktësisht dhe për të menaxhuar emetimet e gazeve serrë, i kemi klasifikuar ato në tri fusha të përcaktuara nga protokolli i GHG bazuar në afërsinë e tyre me biznesin dhe operimin. Lokalizimi i pikës së saktë të emetimit në secilin nivel është baza për menaxhimin e gazeve serrë në mënyrë optimale. Fusha 1 u referohet gazeve serrë të emetuara gjatë prodhimit të produkteve në kantieret e "Samsung Electronics", ndërsa emetimet indirekte të Fusha 2 lidhen me blerjen energjetike të kantierit për të prodhuar energji elektrike dhe avull. Fusha 3 mbulon emetimet jashtë kantiereve, siç janë ato nga veprimet logjistike, udhëtimet e biznesit, zinxhirët e furnizimit dhe nga përdorimi i produkteve tona. Këtë analizë e përdorim për të menaxhuar në mënyrë sistematike të gjitha emetimet, qofshin direkte ose indirekte, nga kantieret tona, përdorimin e produkteve dhe furnizuesit tanë.

Infografiku pasqyron emetimet GHG në shtrirjet përkatëse. Scope 1 u referohet emetimeve direkte GHG, Scope 2 emetimeve indirekte nga energjia elektrike, rryma etj. dhe Scope 3 u referohet të gjitha emetimeve indirekte nga logjistika, furnizuesit, përdorimi i produkteve etj.
Fusha1 (emetime direkte GHG) dhe Fusha2 (emetime indirekte nga energjia elektrike, rryma etj.)

· Analiza mujore e emetimeve nga kantieret botërore në bazë të sistemit të menaxhimit të GHG
· U instaluan pajisje dekompozimi për GHG në përpunimin e gjysmëpërçuesve, me 90% shpejtësi dekompozimi e lart
· U instaluan pajisje me efikasitet të lartë dhe ndriçimi i brendshëm u konvertua në LED në kantieret botërore

Foto panoramike e kantierit të "Samsung Electronics".
Qëllimi 3 (Të gjitha emetimet e tjera indirekte nga logjistika, furnizuesit, përdorimi i produkteve, etj)

∙ Ekzekutimi i projekteve të pakësimit të gazit të sferës për të përmirësuar efektshmërinë e energjisë në logjistikë.
∙ Zbuloni projektet e pakësimit të gazit të sferës përmes ndihmës në vendndodhje për shitësit e mëdhenj.
∙ Rrisni përdorimin e konferencave video dhe pakësoni numrin e udhëtimeve ndërkombëtare të biznesit.

Një fotografi e kamionit të logjistikës (Kamioni i sigurisë i Samsung Electronics)
Reduktimi i emetimeve GHG
në fazën e përdorimit të produktit
Reduktimi i emetimeve GHG në fazën e përdorimit të produktit
Nxirrni mesataret
për dy vitet e fundit.

* Njësia: Milion tCO2
* Shtrirja e grumbullimit të të dhënave: Tetë kategori kryesore të produkteve (telefona celularë, blloqe shënimesh elektronike, televizorë, monitorë, frigoriferë, makina larëse, kondicionerë dhe printerë)
* Të grumbulluara që prej vitit 2009

Përdorim teknologji të përparuar për të përmirësuar efektshmërinë e energjisë

Me teknologjitë e përparuara të produkteve të tij, Samsung Electronics është duke evoluar ndërsa përpiqemi të mundësojmë një mënyrë të jetesës të përgjegjshme mjedisore dhe të rehatshme. Për të arritur këtë qëllim, Samsung kryhen takime në grupe anembanë kompanisë për t’u konsultuar për mjedisin dy herë në vit. Përmes këtyre takimeve, Samsung jep informacion mbi kërkesat mjedisore dhe zhvillimin e teknologjive inovative mes ekspertëve mjedisorë të sektorëve të biznesit dhe të bën kërkime për teknologji që kursejnë energji për të krijuar produkte me efektshmëri të lartë të energjisë. Më 2017, Samsung prezantoi produkte me teknologji mjaft të efektshme të energjisë si Quick Drive për lavatriçe dhe ventilatorë mjaft të efektshëm në njësitë e jashtme të kondicionerëve, duke përmirësuar efektshmërinë e energjisë mesatarisht prej 36% në krahasim me 2008. Këto përmirësime të efektshmërisë së energjisë pakësuan konsumin e energjisë dhe kostot e energjisë të konsumatorit, si dhe nxjerrjet e gazit të serrës.

Ky grafik me informacion tregon performancën e efektshmërisë së energjisë në fazën e përdorimit të produktit. Më 2017, konsumi mesatar i energjisë nga produktet u pakësuan me 36% dhe nxjerrjet e grumbulluara të gazeve të serrës u pakësuan me 217 milionë tonë në krahasim me2008.
Ky grafik me informacion tregon performancën e përdorimit të energjisë dhe qëllimet vendndodhjeve anembanë botës të Samsung. Samsung kurseu 30.46 miliardë KRW në kosto të energjisë elektrike dhe 28.13 miliardë KRW në kosto të shërbimeve më 2017. Kursimet përbëhen nga 22% energjia elektrike, 12% HVAC, 18% në operacione dhe menaxhim, 10% në ajër të kompresuar, 12% në gjeneratorë të azotit, 9% në ujë, 8% në avull, 1% në gaz dhe 8% në kategori të tjera të ndryshme.

Rritja në vëllimin e prodhimit kërkon një rritje në numrin e vendndodhjeve të prodhimit dhe një rritje korresponduese në konsumin e energjisë. Për të pakësuar energjinë e përdorur ndërsa rrisim kapacitetin tonë të prodhimit, Samsung ka krijuar 24 Standarte të kursimit të energjisë për prodhimin me efektshmëri. Në rastin e vendndodhjeve të reja, teknologjitë e kursimit të energjisë u krijuan duke mbajtur parasysh karakteristikat e mjedisit dhe u përdorën nga fazat e hershme të dizajnit të procesit për të përmirësuar efektshmërinë e energjisë. Si rezultat, pavarësisht nga rritja e prodhimit, kursyem 58.6 miliardë KRW në kosto të energjisë dhe shërbimeve në vendndodhjet e jashtme më 2017.

Ky grafik me informacion tregon performancën e përdorimit të energjisë dhe qëllimet vendndodhjeve anembanë botës të Samsung. Samsung kurseu 30.46 miliardë KRW në kosto të energjisë elektrike dhe 28.13 miliardë KRW në kosto të shërbimeve më 2017. Kursimet përbëhen nga 22% energjia elektrike, 12% HVAC, 18% në operacione dhe menaxhim, 10% në ajër të kompresuar, 12% në gjeneratorë të azotit, 9% në ujë, 8% në avull, 1% në gaz dhe 8% në kategori të tjera të ndryshme.

Tek Samsung, vazhdimisht jemi duke zgjeruar përdorimin e energjisë së ripërtëritshme.

Vendndodhjet anembanë globit të Samsung do të vazhdojnë të zgjerojnë përdorimin e energjisë së ripërtëritshme për të pakësuar nxjerrjet nga operacionet tona të gazit të serrës dhe për të ruajtur mjedisin. Për të ndihmuar në arritjen e këtij qëllimi, jemi duke instaluar panelë diellorë në hapësira boshe si çati ose vende parkimi dhe ndërtesa anembanë vendndodhjeve në Kore. Në rajone me infrastruktura të mjaftueshme të energjisë së ripërtëritshme si Shtetet e Bashkuara, Europa dhe Kina, qëllimi ynë është të marrim 100% të energjisë së ripërtëritshme për fabrikat, ndërtesat e zyrave dhe mjediset operacionale tona.

Përdorimi i energjisë së ripërtëritshme në vendet e punës anembanë botës

Përmes këtyre përpjekjeve, do të barazojmë shumën e energjisë të krijuar me mesatarisht 3.1GW të fabrikës së energjisë diellore deri më 2020.

Përdorimi i ri dhe i energjisë së ripërtëritshme

Përmes këtyre përpjekjeve, do të barazojmë shumën e energjisë të krijuar me mesatarisht 3.1GW të fabrikës së energjisë diellore deri më 2020.

Jemi duke kryher kërkim dhe projekte për t’iu përshtatur ndryshimit të klimës

Për të gjetur mënyra si kompani për t’iu përgjigjur dhe për të kapërcyer ndryshimet në klimë, që nga 2015 jemi duke kryher një studim të përbashkët me titullin Veprimtaritë e CSR-së për t’iu përshtatur ndryshimit të klimës. Së bashku me Graduate School of Environmental Studies në Universitetin Kombëtar të Seoul, studjuesit tanë kanë kryher detyra në tre tema: mundësinë e disponimit të ujit të pijshëm, strehimin me energji të efektshme dhe edukimin mbi ndryshimin e klimës.

Si pjesë e projektit të ujit të pijshëm, instaluam mjedise gjysmë-të-përherëshme të pirjes së ujit në 10 vendndodhje në Vietnam që kanë patur probleme për të siguruar një furnizim të qëndrueshëm të ujit të pijshëm. Si rezultat, banorët vendas nuk shqetësohen më për disponimin e ujit, një element jetik për jetën edhe gjatë thatësirës më të rëndë. Ndërkohë, Projektet tona të Rinovimit të Strehimit për personat e paprivilegjuar janë azhornuar në atë që e quajmë Projekti i ndërtimit të shtëpive me përmirësim të efektshmërisë së energjisë. Ky projekt u siguron familjeve një mjedis të jetesës që kursen energji dhe i izolon ata nga verët e nxehta dhe dimrat e ftohtë me një kosto të ulët. Një studim i 61 familjeve më 2017 tregoi se një sasia mesatare e energjisë e përdorur për familje përgjatë vitit u përgjysmua, duke rezultuar në kosto më të ultë të energjisë për anëtarët e paprivilegjuar të shoqërisë. Këto përpjekje nuk përfunduar vetëm në përfitime ekonomike. Ajo gjithashtu çuan në pakësimin e nxjerrjeve të shoqëruara të gazit të serrës që kanë lidhje me krijimin e energjisë prej 43 tonë CO2e në vit.

Së fundmi, krijuam përmbajtje të specializuar arsimore për ndryshimin e klimës në platformën e Samsung Smart School për t’u përdorur nga mësuesit dhe nxënësit. Duke përdorur një përmbajtje të tillë, kemi edukuar 300 lektorë ekspertë dhe kemi bërë demonstrime në klasa për 2,200 fëmijë në 11 klasa fillore. Me përpjekje të tilla, jemi duke ndihmuar brezin tonë të ardhshëm të kuptojë sesa e rëndësishëm është ndryshimi i klimës dhe sa e rëndësishme është që ne të punojmë për t’a zgjidhur atë.

Foto e burimit të ujit të pijshëm në një kopsht në Tai-Ngujen, Vietnam
Produktet tona ekologjike i kontribuojnë një planeti të shëndetshëm
Sfondi për faqen "Produkte ekologjike"