Kantieret mjedisore

Kantieret tona mjedisore bashkëjetojnë me natyrën

Një imazh kryesor viziv i kantiereve mjedisore

Të gjitha kantieret e “Samsung Electronics” kanë marrë certifikimin për sistemin e menaxhimit të mjedisit dhe si të tilla praktikojnë ekomenaxhimin. Por, përpjekjet tona për mjedisin nuk mbarojnë brenda kufijve të kantierit. Brenda të gjitha kantiereve tona, identifikojmë problemet mjedisore dhe gjejmë zgjidhje. Duke spikatur rrënjën e problemit dhe duke ndërmarrë hapa parandaluese në të gjithë sistemin e kantierit, sigurohemi që këto zgjidhje nuk janë thjesht provizore ose “të pakta, të vonuara”. Përtej kantiereve, jemi të përfshirë ndërkaq me entuziazëm në punën e ruajtjes së biodiversitetit me komunitetet lokale për të ruajtur ekosistemin.

Duke adaptuar sistemin e menaxhimit mjedisor në të gjithë
kantieret, kemi zbatuar menaxhimin e integruar

Me qëllim praktikimin e ekomenaxhimit, “Samsung Electronics” ka menaxhuar kantieret në bazë të standardeve ndërkombëtare të menaxhimit të mjedisit. Të gjitha kantieret tona anembanë botës kanë certifikimin e menaxhimit mjedisor të Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin, ISO 14001, dhe certifikimin e tij të sistemit të menaxhimit të energjisë, ISO 50001. Kompanitë që shpresojnë të marrin këto certifikime duhet të kenë parime të menaxhimit të biznesit të ndërgjegjshme ndaj mjedisit, pa përmendur synime dhe plane veprimi konkretë mjedisorë.
Kompanitë duhet të kalojnë vlerësim të përpiktë të kapaciteteve të ndryshme të ekzekutimit, si kapaciteti për të caktuar burime për zbatimin e planit të detajuar të zbatimit dhe kapacitetin për të kryer me efektshmëri detyra përkatëse. Për më tepër, në mënyrë që të mbajnë certifikimet, kompanitë duhet të marrin kontrollin e mbikëqyrjes çdo vit dhe kontrollin e ri-certifikimit çdo 3 vjet. Të gjitha kantieret e prodhimit të Samsung Electronics kaluan me sukses të gjitha këto procese të rrepta të autentikimit, por në vend që të pranonin gjendjen e tanishme, kemi krijuar standarde që janë edhe më të rrepta sesa këto kërkesa ndërkombëtare të certifikimit dhe menaxhojmë kantieret tona në përputhje me to. Përvec kësaj, kemi Qendrën Botërore EHS (Mjedisi, Shëndeti & Siguria) dhe Qendrën Botërore Global CS (Kënaqësia e Klientit) nën udhëheqjen direkt të CEO-së për të lejuar që organizata të punojnë sistematikisht dhe në mënyrë organike.

Kantieret mjedisore KPI

Niveli i certifikimit të sistemit të menaxhimit mjedisor
Është imazhi që ka arritur 100% normë çertifikimi të sistemit të menaxhimit mjedisor në 2019. Konkretisht do të thotë çertifikim ISO 14001, OHSAS 18001 të 36 pikave të prodhimit në botë.
36 kantiere të prodhimit global me certifikime ISO 14001 dhe OHSAS 18001

Formulojmë praktikat e pakësimit të gazit të serrës
dhe i vumë ato në praktikë

Ka veprime që mund të bëhen në nivelin e kompanisë për të përballuar ndryshimin e klimës. Një masë e tillë është të matet me objektivitet dhe transparencë performanca dhe të identifikohen përmirësime të mundshme të brendshme. Për këtë qëllim, Samsung Electronics ka qenë duke verifikuar nxjerrjet reale të gazit të serrës të tij çdo vit përmes një pale të tretë. Përveç kësaj, bazuar në diagnozat e kontrollorëve të brendshëm, kemi kërkuar mënyra për të pakësuar nxjerrjet dhe kemi ndërmarrë hapa për të përmirësuar. Një nga fushat tona kryesore të fokusit për të pakësuar gazin e serrës ka qenë të përpiqemi vazhdimisht që të pakësojmë nxjerrjet e Gazit F, që ka ndikimin më të madh në ngrohjen botërore. Kjo ka çuar në përparim të rëndësishëm, veçanërisht në operacionet e prodhimit të gjysmë-përçuesve.

Gjendja e pakësimit të grumbulluar të Gazit F në vendndodhjet e Samsung në Kore dhe Pakësimi i nxjerrjeve GHS më 2019

Jemi duke punuar nga afër me furnitorët për të pakësuar nxjerrjet e gazit serrë

Për të ndihmuar përdorimin nga furnitorët të energjisë së rinovueshme, Samsung Electronics u bashkuar me Zinxhirin e Furnizimit CDP më 2019. Që atëherë, kemi kontribuar ndaj mjedisit më të shëndetshëm duke këshilluar 200 furnitorët kryesorë (bazuar në sasinë e blerë) që të caktojnë synime për përdorimin e energjisë së rinovueshme. Kryem trajnim për mbushjen e pyetësorit të CDP-së mbi Ndryshimin e klimës CDP dhe shqyrtuam nxjerrjet e gazit serrë dhe përdorimin e energjisë së rinovueshme për furnitorët që krijojnë 80% të shitjeve të tyre nga Samsung Electronics. Shumë furnitorë dhanë një përgjigje ndaj pyetësorit dhe furnitorëve që kanë caktuar në mënyrë të vullnetshme synime të pakësimit të gazit serrë iu dhanë stimuj. Samsung Electronics do të vazhdojë të sigurojë ndihmë dhe të punojë nga afër me furnitorë në mënyrë që të mund të shfaqin interes në ekonominë me pak karbon dhe të bashkohen me përpjekjet.

Imazhi i pyllit të pishave

Për ta mbajtur Tokën të shëndetshme,
mbështesim iniciativat për ruajtjen e biodiversitetit

Udhëheqja dhe punonjësit e Samsung Electronics janë duke marrë pjesë në veprimtari për të bërë një ekosistem të shëndetshëm. Samsung Electronics ka të njëjtën filozofi bazë të veprimeve të tij për ruajtjen e biodiversitetit, drejton fushata për të promovuar ndërgjegjësimin për rëndësinë e tij dhe inkurajon pjesëmarrjen aktive të udhëheqjes dhe punonjësve tanë.

Infografiku tregon filozofinë bazë dhe planet e veprimeve që ka “Samsung Electronics” me qëllim që të mbrojë biodiversitetin. Filozofia bazë është “Samsung Electronics njeh përfitimet dhe rëndësinë e ekosistemit dhe biodiversitetit. Për të minimizuar efektet e dëmshme ndaj biodiversitetit, angazhohemi aktivisht në iniciativat për ruajtjen e ekosistemit”. Për planet e veprimit, 1) të gjithë punonjësit e njohin ruajtjen e biodiversitetit si një nga vlerat kyçe të ekomenaxhimit, 2) Vlerëson dhe analizon ndikimin e një produkti në ekosistem dhe biodiversitet gjatë gjithë jetëgjatësisë së tij dhe përpiqet të minimizojë çdo efekt negativ, 3) U jep prioritet rajoneve me vlera të larta të biodiversitetit në të gjitha kantieret në Korenë e Jugut dhe jashtë saj, dhe ndërmerr aktivitete për ruajtjen e biodiversitetit që i shërbejnë nevojave lokale dhe 4) Komunikon vazhdimisht me punonjësit, komunitetet lokale, OJF-të, dhe aksionarë të tjerë dhe kontribuon në shtimin e përpjekjeve të komuniteteve lokale për ruajtjen e biodiversitetit.
Infografiku tregon filozofinë bazë dhe planet e veprimeve që ka “Samsung Electronics” me qëllim që të mbrojë biodiversitetin. Filozofia bazë është “Samsung Electronics njeh përfitimet dhe rëndësinë e ekosistemit dhe biodiversitetit. Për të minimizuar efektet e dëmshme ndaj biodiversitetit, angazhohemi aktivisht në iniciativat për ruajtjen e ekosistemit”. Për planet e veprimit, 1) të gjithë punonjësit e njohin ruajtjen e biodiversitetit si një nga vlerat kyçe të ekomenaxhimit, 2) Vlerëson dhe analizon ndikimin e një produkti në ekosistem dhe biodiversitet gjatë gjithë jetëgjatësisë së tij dhe përpiqet të minimizojë çdo efekt negativ, 3) U jep prioritet rajoneve me vlera të larta të biodiversitetit në të gjitha kantieret në Korenë e Jugut dhe jashtë saj, dhe ndërmerr aktivitete për ruajtjen e biodiversitetit që i shërbejnë nevojave lokale dhe 4) Komunikon vazhdimisht me punonjësit, komunitetet lokale, OJF-të, dhe aksionarë të tjerë dhe kontribuon në shtimin e përpjekjeve të komuniteteve lokale për ruajtjen e biodiversitetit.
Ruajtja e habitateve të specieve të rrezikuara

Kemi identifikuar specie të rrezikuara dhe mjedisin ku jetojnë në rajonet kur gjenden kantieret tona të prodhimit dhe jemi duke kryer fushata të ruajtjes së biodiversitetit me organizata përkatëse, përfshirë komunitetet vendore, institucionet publike dhe institucionet akademike.

Ky infografik tregon speciet e rrezikuara sipas rajonit në kantieret brenda vendit të biznesit. Ekziston një lloj amfibi në kompleksin Suwon. Kompleksi Hwaseong ka 12 specie zogjsh, 2 specie amfibësh, 1 specie insektesh dhe 2 specie bimësh. Ekzistojnë 2 gjitarë, 1 zog, 1 peshk, 1 insekt dhe 2 bimë në kompleksin Gwangju. Ekzistojnë 2 lloje amfibësh dhe 1 lloj insekti në kompleksin Yongin. Kompleksi Asan ka 5 specie zogjsh, 2 amfibë dhe 1 specie tjetër në Asan. Së fundmi, kompleksi Gumi ka 1 gjitar, 1 zog, 1 peshk, 1 insekt, 1 bimë dhe 1 specie tjetër.

Ruajta e lejlekut me qafë të bardhë – Restaurimi i Jaepyeong (Ligatinat Jaedurumi + Haepyeong)
Më 2013, kantieri i Samsung Electronics në Gumi, Provinca Gyeongsangbuk-do u bë i pari në Kore që nënshkroi një partneritet të ruajtjes së bio-diversitetit me pushtetin qendror e vendor dhe universitetet. Që prej asaj kohe kemi mbështetur farëzimin artificial të dy çifteve të rrezikuara të lejlekëve qafëbardhë (monument natyror korean nr. 203), që u sollën nga Holanda. Në prill të vitit 2016, Instituti i Kërkimit të Mjediseve Ekologjike për Shpendët ia doli t’i shumonte zogjtë me sukses. Kjo do të ndihmojë në ndreqjen e ekosistemit të kënetave të Hepjeonit, një habitat për zogjtë shtegtarë, dhe është një kontribut domethënës për ruajtjen e biodiversitetit.

Ruajtja e dunave bregdetare të rërës
Në kantierin tonë në Onyang në Provincën Chungcheongnam-do, kemi bashkëpunuar me Zyrën mjedisore të basenit të lumit Geum që më 2008 për të ruajtur dunat bregdetare të rërës, që janë banesa e dy specieve të rrezikuara, Çafka kineze dhe Garuesi mongol. Tani, në Qytetin Boyreong, jemi duke ndihmuar veprimtari si pastrimin e oqeanit, heqjen e bimëve të huaja pushtuese dhe duke mbrojtur dunën e rërës Sohwang, ndërsa në Asan jemi duke ndihmuar krijimin e vendit të barit të argjendtë.

Asgjësimi i specieve të peshkut/bimëve të huaja
Kantieret tona në Giheung dhe në Provincën Gyeonggi-do kryejnë veprimtari të ruajtjes së ekosistemit çdo vit në Përrenjtë Osan dhe Woncheonri, duke asgjësuar specie të huaja, duke ushqyer kafshët e egra dhe duke filluar fushata për mbrojtjen e mjedisit.

Përpiqemi të mbrojmë mjedisin bazuar në parime të rrepta dhe transparente.
Banderola e të dhënave mjedisore