Kantiere ekologjike

Kantieret tona ekologjike bashkëjetojnë me natyrën

Figurë thelbësore për faqen "Kantiere ekologjike"

Të gjitha kantieret e “Samsung Electronics” kanë marrë certifikimin për sistemin e menaxhimit të mjedisit dhe si të tilla praktikojnë ekomenaxhimin. Por, përpjekjet tona për mjedisin nuk mbarojnë brenda kufijve të kantierit. Brenda të gjitha kantiereve tona, identifikojmë problemet mjedisore dhe gjejmë zgjidhje. Duke spikatur rrënjën e problemit dhe duke ndërmarrë hapa parandaluese në të gjithë sistemin e kantierit, sigurohemi që këto zgjidhje nuk janë thjesht provizore ose “të pakta, të vonuara”. Përtej kantiereve, jemi të përfshirë ndërkaq me entuziazëm në punën e ruajtjes së biodiversitetit me komunitetet lokale për të ruajtur ekosistemin.

2020 KPI: Puna në kantieret ekologjike

Shkalla e certifikimit të sistemit të menaxhimit të mjedisit
Kjo figurë është qëllimi i kantiereve ekologjike. Deri në 2020, synon të jetë 100% në shkallën e certifikimit të sistemit të menaxhimit të mjedisit. Më e detajuar, të 36 kantieret tona prodhuese botërore duhet t’i nënshtrohen ISO 14001 dhe OHSAS 18001.

Duke përshtatur sistemin e menaxhimit të mjedisit tek të gjitha kantieret, kemi zbatuar menaxhim të integruar

Me qëllim praktikimin e ekomenaxhimit, “Samsung Electronics” ka menaxhuar kantieret në bazë të standardeve ndërkombëtare të menaxhimit të mjedisit. Të gjitha kantieret tona botërore mbajnë certifikim menaxhimi mjedisor nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizimet (International Organization for Standardization), ISO 14001, dhe certifikimin e saj për sistemin e menaxhimit të energjisë, ISO 50001. Duke bërë një hap më tej, “Samsung Electronics” ka vendosur standardet tona që janë madje më të rrepta se certifikimet ndërkombëtare, dhe menaxhojmë nga afër të gjitha aspektet e kantiereve. Përveç kësaj, kemi qendrën Global EHS (mjedis, shëndet-siguri) dhe qendrën Global CS (kërkesat e klientëve) nën drejtimin direkt të Drejtorit ekzekutiv “CEO” për të mundësuar organizimin për të punuar sistematikisht dhe organikisht.

Arritja e 100% në Menaxhimin mjedisor

Standardet ndërkombëtare ISO 14001 dhe ISO 50001 janë sisteme të menaxhimit përkatësisht të mjedisit dhe të energjisë, të paraqitura nga komitetet teknike të ISO . Kompanitë që kërkojnë certifikim duhet të kenë një politikë të menaxhimit të mjedisit dhe të kenë hartuar plane vepruese dhe objektiva të detajuara për mjedisin. Për të kaluar vlerësimet e vështira të kërkuara nga ISO, një aplikues duhet të tregojë mundësinë e tij për të ekzekutuar një seri detyrash të tilla si lokalizimin e burimeve për zotimet komplekse dhe ndjekjen efikase të detyrave përkatëse. Certifikimi nuk është një arritje që ndodh vetëm njëherë por, përmban edhe auditime vjetore dhe ricertifikime çdo tre vjet.
Kantieret botërore të “Samsung Electronics” u janë nënshtruar të gjitha me sukses këtyre proceseve të vështira të certifikimit, dhe për një sistem madje më të avancuar të menaxhimit të mjedisit bëjmë auditime të brendshme të realizuara nga ekspertët tanë sesa të mbështetemi thjesht vetëm në auditime të jashtme.

Të gjitha vendet e punës të Samsung Electronics anembanë botës kanë kaluar me sukses përmes këtyre proceseve të vështira të çertifikimit dhe për një sistem të menaxhimit mjedisor edhe më të përparuar, kryejmë kontrolle të brendshme të zhvilluara nga vetë ekspertët tanë sesa të mbështetemi vetëm tek kontrollet e jashtme.

Formulojmë praktikat e pakësimit të gazit të serrës dhe i vumë ato në praktikë

Ka veprime që mund të bëhen në nivelin e kompanisë për të përballuar ndryshimin e klimës. Një masë e tillë është të matet me objektivitet dhe transparencë performanca dhe të identifikohen përmirësime të mundshme të brendshme. Për këtë qëllim, Samsung Electronics ka qënë duke verifikuar nxjerrjet reale të gazit të serrës të tij çdo vit përmes një pale të tretë. Përveç kësaj, bazuar në diagnozat e kontrollorëve të brendshëm, kemi kërkuar mënyra për të pakësuar nxjerrjet dhe kemi ndërmarrë hapa për të përmirësuar. Një nga fushat tona kryesore të fokusit për të pakësuar gazin e serrës ka qënë të përpiqemi vazhdimisht që të pakësojmë nxjerrjet e Gazit F, që ka ndikmin më të madh në ngrohjen globale. Kjo ka çuar në përparim të rëndësishëm, veçanërisht në operacionet e prodhimit të gjysmë-përçuesave.

Ky grafik me informacion tregon gjendjen e pakësimit të grumbulluar të Gazit F në vendndodhjet e Samsung në Kore, ku gjendet pjesa më e madhe e prodhimit të gjysmë-përçuesave tanë. Pakësimi i grumbulluar i Gazit F është përmiësuar nga viti në vit nga 1.98 milionë Co2eq më 2015 në 3.63 milionë Co2eq më 2016, në 5.48 milionë Co2eq më 2017. Pakësimet e grumbulluara gjatë 3 viteve të kaluara arrijnë në 5.48 milionë CO2eq.

Përpjekjet e “Samsung Electronics” për të reduktuar gazet serrë
Në përpunimin e gjysmëpërçuesve, pastrimi i sipërfaqeve të shtresave “vafer” të silicit kërkon përdorimin e F-Gas, një tip i gazit serrë. “Vaferi” është një fletë e hollë silici që shërben si bazë e gjysmëpërçuesit. Cilësia dhe performanca e gjysmëpërçuesit varet në masë të madhe nga gjendja e sipërfaqes së vaferit, kështu që përdorimi i F-Gas ishte i pashmangshëm. Për këtë arsye, “Samsung Electronics” kërkoi mënyra për ta mbajtur emetimin e F-Gas në minimum dhe si rezultat krijuam dhe instaluam pajisje të re për të reduktuar emetimet e gazit serrë. Ide e lindur nga bashkëpunimi midis “Samsung Electronics” dhe “Samsung Engineering”, kjo pajisje zvogëlon në mënyrë drastike përdorimin e F-Gas , jo vetëm që e shpërbën gazin por edhe redukton ndjeshëm sasinë e energjisë së nevojshme për të përdorur pajisjen. Mënyra e mëparshme e shpërbërjes së gazit duke përdorur nxehtësi të lartë kërkonte shumë energji dhe në këtë mënyrë prodhonte vetë gaz serrë shtesë. Megjithatë, teknologjia e re mundëson shpërbërjen e gazeve serrë në temperaturë të ulët duke çuar në konsum të ulët të energjisë. Falë këtyre përpjekjeve, trajtojmë më tepër se 90% të gazit serrë të prodhuar në kantieret tona.

Minimizojmë ndikimin tonë mbi mjedisin duke pakësuar nxjerrjen e ndotësve nga vendet tona të punës

Në procesin e prodhimit, ka nënprodukte të paevitueshme që mund të ndikojnë mbi atmosferën dhe cilësinë e ujit. Samsung Electronics invests a great deal in minimizing the negative effects such pollutants have on the environment by, for example, replacing equipment and improving processes. Pajisëm kazanët tanë me aparatura me “NOx të ulët” që përdorin më pak energji dhe në mënyrë të konsiderueshme pakësojnë nxjerrjet e NOx dhe CO2. Përveç kësaj, kur krijojmë një linjë prodhimi, instalojmë pajisje të kontrollit të ndotjes që janë të optimizuar për atë linjë. Veçanërisht, shtuam mjediset tona të trajtimit të ujit në vendet tona të punës në Kore për të hequr 97.6% të ndotësve. Më tej, mbeturinat e rrezikshme depozitohen në kontenierë specialë për të siguruar se nuk rrjedhin, duke eleminuar krejtësisht mundësinë e ndotjes së tokës. Gjithashtu ndërmarrim iniciativa të parandalimit të ndotjes në të cilat inspektojmë elementët që mund të prodhojnë ndotësa dhe i heqim ata paraprakisht. Nuk kursejmë asnjë përpjekje në minimizimin e ndikimit tonë mbi mjedisin përmes iniciativave të ndryshme të kontrollit dhe parandalimit të ndotjes që fillojnë edhe përpara procesit të prodhimit dhe shtrihen mjaft përtej tij.

Ky grafik me informacion tregon investimet e kapitalit të Samsung për të përmirësuar performancën operacionale mjedisore. Investimet mjedisore të Samsung ishin 5.82 miliardë KRW më 2013, 6.883 miliardë KRW më 2014, 6.59 miliardë KRW më 2015, 9.334 miliardë KRW më 2017 dhe 9.513 miliardë KRW më 2017. Në krahasim me 2013, investimet mjedisore më 2017 u rritën me 63%.

Për ta mbajtur tokën të shëndetshme,
mbështesim iniciativat për ruajtjen e biodiversitetit

Ruajtja e ekosistemit dhe mbrojtja e mjedisit janë pjesë të rëndësishme për të mbajtur një planet të shëndetshëm. Punonjësit e “Samsung Electronics” marrin pjesë në aktivitete për t’u kujdesur për mirëqenien e ekosistemit. Duke bashkëndarë filozofinë bazë të ruajtjes së biodiversitetit dhe duke bërë fushata që bëjnë të njohur rëndësinë e saj, inkurajojmë fuqishëm pjesëmarrjen e punonjësve.

Infografiku tregon filozofinë bazë dhe planet e veprimeve që ka “Samsung Electronics” me qëllim që të mbrojë biodiversitetin. Filozofia bazë është “Samsung Electronics njeh përfitimet dhe rëndësinë e ekosistemit dhe biodiversitetit. Për të minimizuar efektet e dëmshme ndaj biodiversitetit, angazhohemi aktivisht në iniciativat për ruajtjen e ekosistemit”. Për planet e veprimit, 1) të gjithë punonjësit e njohin ruajtjen e biodiversitetit si një nga vlerat kyçe të ekomenaxhimit, 2) Vlerëson dhe analizon ndikimin e një produkti në ekosistem dhe biodiversitet gjatë gjithë jetëgjatësisë së tij dhe përpiqet të minimizojë çdo efekt negativ, 3) U jep prioritet rajoneve me vlera të larta të biodiversitetit në të gjitha kantieret në Korenë e Jugut dhe jashtë saj, dhe ndërmerr aktivitete për ruajtjen e biodiversitetit që i shërbejnë nevojave lokale dhe 4) Komunikon vazhdimisht me punonjësit, komunitetet lokale, OJF-të, dhe aksionarë të tjerë dhe kontribuon në shtimin e përpjekjeve të komuniteteve lokale për ruajtjen e biodiversitetit.
Ruajtja e habitateve të specieve të rrezikuara

Kemi identifikuar speciet e rrezikuara dhe habitatet e tyre në rajonet ku ndodhen kantieret tona prodhuese dhe po zhvillojmë fushata për ruajtjen e biodiversitetit së bashku me organizatat përkatëse, duke përfshirë komunitetet lokale, institucionet publike dhe sferën akademike.

Infografiku tregon speciet e rrezikuara pranë kantiereve në Korenë e Jugut. Në qytetin e Suonit, ka 1 nga gjitarët, 6 nga zogjtë, 2 nga amfibët, dhe 1 nga bimët. Në qytetin e Huaseonit, 1 nga gjitarët, 26 nga zogjtë, 3 nga amfibët, 1 nga insektet, dhe 2 nga bimët. Në Guanzhu, 5 nga gjitarët, 6 nga zogjtë, 1 nga peshqit, dhe 1 nga bimët janë të rrezikuar. Në qytetin e Joninit, 2 nga amfibët, dhe 1 nga insektet, në qytetin e Asanit, 1 nga gjitarët, 19 nga zogjtë, 3 nga amfibët, dhe 2 nga të tjerat, janë në situatë kritike. Në qytetin e Gumit, ka 2 nga gjitarët, 7 nga zogjtë, 1 nga peshqit, dhe 3 nga bimët, si specie të rrezikuara.

Ruajtja e lejlekut qafëbardhë – Ndreqja e kënetave në Jaepjeong (Jaedurumi + Haepyeong)
Në vitin 2013, kantieri i “Samsung Electronics” në Gumi, të provincës Gieonsanbukdo, u bë i pari në Kore që nënshkroi një marrëveshje partneriteti me qeveritë qendrore dhe lokale si edhe universitetet, për ruajtjen e biodiversitetit. Që prej asaj kohe kemi mbështetur farëzimin artificial të dy çifteve të rrezikuara të lejlekëve qafëbardhë (monument natyror korean nr. 203), që u sollën nga Holanda. Në prill të vitit 2016, Instituti i Kërkimit të Mjediseve Ekologjike për Shpendët ia doli t’i shumonte zogjtë me sukses. Kjo do të ndihmojë në ndreqjen e ekosistemit të kënetave të Hepjeonit, një habitat për zogjtë shtegtarë, dhe është një kontribut domethënës për ruajtjen e biodiversitetit.

Ruajtja e dunave bregdetare të rërës
Në kantierin tonë të Onjanit në provincën Çunçeonamdosë, kemi bashkëpunuar me zyrën mjedisore të basenit të lumit Geum që prej vitit 2008, për të ruajtur dunat ranore të brigjeve, të cilat strehojnë dy specie të rrezikuara, çafkën e Kinës dhe zhapikun e Mongolisë. Aktualisht, në qytetin e Bojreonit, po mbështesim aktivitete si pastrimi i oqeanit, heqjen e bimëve të huaja pushtuese dhe mbrojtjen e dunës së rërës në Souan, ndërsa në Azi po mbështesim krijimin e habitateve të barit të argjendtë.

Zhdukja e specieve të huaja të peshqve/bimëve
Kantieret tona në Xhieun dhe Huaseon në provincën e Xhieonidosë, zhvillojnë çdo vit aktivitete për ruajtjen e ekosistemit në përrenjtë Osan dhe Uonçeonri, duke zhdukur speciet e huaja, duke ushqyer kafshët e egra dhe duke nisur fushata për mbrojtjen e mjedisit.

Aktiviteti “Dita botërore e ujit”

Uji është burimi i të gjithë jetës. Çdo vit, të gjitha kantieret botërore të “Samsung Electronics” përkujtojnë Ditën Botërore të Ujit më 22 mars dhe zhvillojnë aktivitete për të ruajtur ekosistemet e lumenjve dhe oqeanit. Jo vetëm punonjësit por edhe persona me prejardhje të ndryshme si komunitetet lokale, grupe civile dhe sfera akademike janë mbledhur së bashku për të mbështetur fushatat për ruajtjen e ujit, edukimin mbi rezervat ujore dhe aktivitete të tjera për mbrojtje. Kjo bëhet për arsyen se uji mund të mbrohet vetëm kur punojmë së bashku.

Një pamje e aktivitetit në ditën botërore të ujit
Ndërtojmë së bashku të ardhmen: synojmë për një zinxhir furnizimi të qëndrueshëm
Sfond i faqes "Zinxhiri furnizimi"