Etika

Kulturë e drejtë dhe transparente korporative

Në strukturën e veprimeve tona të përditshme, ne përfshijmë integritetin për të përmbushur rolin dhe përgjegjësinë tonë shoqërore në mënyrë të tillë që t'i përshtatet statusit tonë si një kompani globale me nivel të lartë.

 

Duke qenë se biznesi ynë kalon nëpër vende të shumta të globit, ne njohim dhe analizojmë dallimet në ligje, rregullore dhe praktika në vendet përkatëse gjatë drejtimit të biznesit në mënyrë të ligjshme dhe etike. Ne gjithashtu zhvillojmë dhe zbatojmë politikat globale të sigurisë personale të të dhënave për të respektuar privatësinë e klientëve dhe të punonjësve tanë, si dhe për të mbrojtur të dhënat e tyre personale. Përpjekjet tona për të menaxhuar sistematikisht pajtueshmërinë dhe rreziqet e etikës nxiten nga kodi i sjelljes dhe udhëzimet e drejtimit të biznesit global të Samsung që i udhëzojnë punonjësit tanë të marrin masa dhe të bëjnë vlerësim të vlerave. Zyra jonë ligjore e korporatës, nën drejtimin e drejtpërdrejtë të drejtorit ekzekutiv, operon ekipin e pajtueshmërisë dhe Privacy Steering Committee për të përkrahur menaxhimin e pajtueshmërisë dhe komitetet e lidhura me pajtueshmërinë dhe Privacy Steering Committee ndihmon menaxhimin tonë kryesor në procesin e vendimmarrjes. Nën këto komitete, secila nga divizionet tona të biznesit dhe zyrat rajonale, të përkushtuara Organizatave të Pajtueshmërisë dhe Privatësisë, punojnë për të reaguar ndaj mbikëqyrjes së zbatimit të veprimtarisë dhe programeve të pajtueshmërisë për filialet dhe degët lokale.

Strukturë organizative e ndarjeve të "Samsung Electronics".

Shpjegime rreth strukturës së organizatës. E departamenteve të Samsung Electronics.

Përbërja e Samsung Electronics përmban këshillin drejtues dhe grupin e 5 njësive.

 • Komiteti i transaksioneve të palëve përkatëse
 • Komiteti qeverisës

Njësia funksionale

 • Qendër marketingu global
 • Qendër globale CS
 • Qendër globale EHS
 • Qendër bashkëpunimi për partnerë
 • Qendër korporative novacioni

Zyrë menaxhimi korporative

 • Komitetet e lidhura me pajtueshmërinë
 • Privacy Steering Committee
 • Stafi i menaxhimit të korporatës
 • Stafi i financës dhe kontabilitetit
 • Stafi i komunikimev
 • Stafi i kontrollit financiar
 • Grupi IR

Zyrë ligjore korporative

 • Komitetet e lidhura me pajtueshmërinë
 • Privacy Steering Committee
 • Compliance Team
 • Privacy Office

Business Division

 • Compliance-related committees’
 • Privacy Steering Committee
 • Stafi i administrimit
 • Nëpunës i pajtueshmërisë/privatësisë

Zyrë rajonale

 • Organizata e pajtueshmërisë/privatësisë
 • Filial
 • Nëpunës i pajtueshmërisë/privatësisë

Menaxhimi i etikës

Furnizuesit, klientët, aksionarët te jashtëm dhe punonjësit tanë informohen rreth kodit global të sjelljes (parimet e biznesit të "Samsung") përmes faqes së internetit për etikën e menaxhimit, si dhe u ofrohet një kanal për të raportuar shkeljet e standardeve etike. Përveç kësaj, "udhëzimet e sjelljes në biznes për punonjësit", të cilat shërbejnë si standarde etike për punonjësit tanë, përkthehen dhe ofrohen në një total prej 15 gjuhësh (përfshirë këtu gjuhën koreane) dhe ngarkohen në intranetin e kompanisë. Detajet përkatëse shpërndahen dhe përhapen në mesin e të gjithë punonjësve tanë përreth globit përmes trajnimeve në grup, në rrjet dhe audio/vizuale të ofruara të paktën një herë në vit, për të mos thënë më shumë. Për të zbatuar praktika transparente biznesi, furnizuesve tanë u jepen edhe "Udhëzime biznesi" individuale.

Ankesa nga konsumatorët 56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), Others 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), Anti-corruption reports 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

Menaxhimi i pajtueshmërisë

Programi ynë i pajtueshmërisë synon të krijojë një kulturë korporative të udhëhequr nga pajtueshmëria me qëllim pakësimin e rreziqeve të biznesit që mund të ndodhin për shkak të caktimit të çmimeve ose shkeljes së të drejtave të pronësisë intelektuale dhe marrjes së një përgjegjësie më të madhe në fushat e të drejtave të njeriut, shëndetit dhe sigurisë, si dhe të mjedisit. Sistemi i Menaxhimit të Programit të Pajtueshmërisë (SMPP), një sistem i IT-së i krijuar për menaxhimin e rreziqeve që lidhen me pajtueshmërinë, siguron politikat specifike të zonës, si dhe detajet e monitorimit të çështjeve rajonale. Seksioni i ndihmës është i gatshëm t'u përgjigjet kurdo dhe një për një pyetjeve të punonjësve drejtuar ekspertëve në lidhje me punën ose kur ata i konsiderojnë udhëzimet si të pamjaftueshme për të përcaktuar paligjshmërinë. Sistemi ynë i denoncimit të parregullsive të brendshme, i zhvilluar sipas CPMS për punonjësit tanë, operon në mënyrë të tillë që të garantojë në mënyrë absolute fshehtësinë e denoncuesve.

Kjo figurë është shpjegimi përmes infografikut për titullin dhe procesin.
Drejtimi i njësive të dedikuara
Krijon zyrën e privatësisë brenda zyrës ligjore të korporatës nën drejtimin e drejtpërdrejtë të drejtorit ekzekutiv
Cakton avokatët përgjegjës për politikën e privatësisë në divizionet përkatëse të biznesit
Monitorimi
Kryen monitorimin e rregullt/të rastësishëm përmes njësive ose stafit të dedikuar
Menaxhimi vijues
Përcakton shkaqet rrënjësore të problemeve përmes analizës së proceseve /rezultateve, shmang përsëritjen e të njëjtit problem (p.sh. përfshin raste aktuale si pjesë të trajnimit)

Politika e privatësisë

Ne shpallëm zyrtarisht politikën tonë të standardeve globale të privatësisë dhe zhvilluam politikat përkatëse që pasqyrojnë kushtet rregullatore specifike të rajonit dhe karakteristikat lokale. Si rezultat i përpjekjeve të tilla, punonjësve tanë u sigurohet "Udhëzuesi global për informacione personale dhe "Udhëzuesi i menaxhimit për transferimin e të dhënave Personale" që do të përdoren si rregulla të menaxhimit. Ne i drejtojmë proceset dhe sistemet tona duke përfshirë politikat përkatëse në sjelljen tonë të përditshme të biznesit dhe vazhdojmë të kryejmë shqyrtime dhe ofrojmë trajnim të gjerë në të gjithë kompaninë.

Drejtimi i njësive të dedikuara

Krijon zyrën e privatësisë brenda zyrës ligjore të korporatës nën drejtimin e drejtpërdrejtë të drejtorit ekzekutiv
Cakton avokatët përgjegjës për politikën e privatësisë në divizionet përkatëse të biznesit

 

Përforcimi i shqyrtimit të funksionimit të politikave të privatësisë/sistemeve të menaxhimit

Kryen shqyrtime të rregullta dhe bën përmirësimet e nevojshme në sistemet dhe shërbimet që veprojnë për klientët dhe punonjësit tanë për sistemin e tyre menaxhues, teknik dhe fizik të mbrojtjes që drejton të gjithë procesin e grumbullimit, përpunimit dhe kontrollit të të dhënave

 

Trajnimi për politikën e privatësisë

Siguron trajnimet në linjë/jashtë linje për politikën e privatësisë që merr parasysh karakteristikat specifike të punës së departamentit (planifikimi, R&D, marketingu etj.), si dhe trajnimin bazë që synon të gjithë punonjësit

 

Operimi i Privacy Legal Management System (PLMS)

Bën të detyrueshme marrjen e masave parandaluese përmes përdorimit të listës së kontrollit të rrezikut të privatësisë së të dhënave të krijuar për të shqyrtuar rreziqet e privatësisë së të dhënave për çdo fazë të produkteve dhe shërbimeve, duke filluar nga planifikimi dhe zhvillimi e deri tek operimi dhe ndërprerja gjatë shqyrtimit të listës së kontrollit përmes avokatëve të dedikuar