Fakte dhe shifra

Statistika kyçe, të dhëna dhe të tjera

Na lejoni të ndajmë me krenari arritjet tona në përparimin e menaxhimit të qëndrueshmërisë në "Samsung Electronics".

 

Raporti i vlerës ekonomike të shpërndarë

Economic value distribution information
Shpërndarja e vlerave ekonomike 2017 2018 2019
Kostot e prokurimit të[furnizuesit] (trilionë KRW) 135,2 156,0 173,3
Kontributet sociale të [komunitetit lokal] (trilionë KRW) 0,47 0,44 0,53
Dividendët e [aksionarëve/investitorëve] (trilionë KRW) 5,8 9,6 9,6
[Punonjësi] Pagesa (trilionë KRW) 27,2 27,8 28,1
Shpenzimet e interesit të [kreditorëve] (trilionë KRW) 0,7 0,7 0,7
[Qeveria] Tatime e detyrime (trilionë KRW) 15,1 17,8 9,7
Ratio of economic value distributed information
Raporti i vlerave ekonomike të shpërndara (%)
Furnizuesi 74
Komuniteti lokal 0,2
Aksionari dhe investitori 4,1
Kreditori 0,3
Punonjësi 12
Qeveria 4,1
Të ardhura të mbajtura 5,3