Fakte dhe shifra

Statistika kyçe, të dhëna dhe të tjera

Na lejoni të ndajmë me krenari arritjet tona në përparimin e menaxhimit të qëndrueshmërisë në "Samsung Electronics".

 
Product innovation information
Risitë e produkteve 2015 2016 2017
Zhvillimi i produkteve miqësore për ambientin1) (%) 74 86 94
Reduktimi i përllogaritur i emetimeve GHG
në fazën2) e përdorimit të produktit3) (milion ton CO2e)
156 188 217
Reduktimi i përllogaritur4)
i konsumit të energjisë së produkteve2) (%)
47 49 36
Rikuperim i përllogaritur i produkteve të skaduara3)
(10 000 ton)
226 271 312
Riciklimi i produkteve5) (Ton) 73,678 82,8676) 92,195
Konvertimi në burime5) (Ton) 63,595 71,528 79,579
 • 1) Projektet e zhvillimit të produkteve të vlerësuar me "Good Eco-Product" e lart
 • 2) Shtrirja e grumbullimit të dhënave: Tetë kategori kryesore të produkteve (telefona celularë, blloqe shënimesh elektronike, televizorë, monitorë, frigoriferë, makina larëse, kondicionerë dhe printerë)
 • 3) janë grumbulluar që prej vitit 2009
 • 4) Konsumi mesatar vjetor i energjisë kundrejt konsumit mesatar vjetor të energjisë në vitin 2008
 • 5) Shtrirja e grumbullimit të të dhënave: Kore
Eco-friendly and safe workplace information
Vend pune miqësor me ambientin dhe i sigurt 2015 2016 2017
Investime për ambientin dhe sigurinë1)
(100 milionë uon koreanë)
6,590 9,334 9,513
Emetimet e GHG të gjeneruar në vendin e punës2)
(1 000tCO2e)
10,192 11,600 13,585
Konsumi i energjisë në vendin e punës3) (GWh) 19,478 21,073 23,419
Konsumi i ujit (1000 ton) 92,414 104,253 120,619
Përqindja ujit të ripërdorur (%) 50 46.6 46.6
Përqindja e rikuperimit të ujit të pastruar (%) 42.5 41.1 36.7
Prodhimi i mbeturinave (ton) 937,341 1,078,309 1,146,812
Konvertimi i mbetjeve në burime (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1 000 ton) 588 577 696
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Bazuar në kriteret e llogaritjes të miratuara nga shteti përkatës i vendeve të punës
 • 2) Raportuar në mënyrë plotësuese duke mbledhur të dhëna nga viti 2014 dhe 2015
 • 3) Bazuar në vendet globale të punës, shifrat për vitet 2014 dhe 2015 u ndryshuan për shkak të ndryshimeve në njësinë e raportimit nga TJ në GWh
 • 4) Konsumi total ÷ shitjet globale të konsoliduara, duke përjashtuar shitjet e divizionit të biznesit të ekraneve

Shkarko raportin