Fakte dhe shifra

Statistika kyçe, të dhëna dhe të tjera

Na lejoni të ndajmë me krenari arritjet tona në përparimin e menaxhimit të qëndrueshmërisë në "Samsung Electronics".

 
Product innovation information
Risitë e produkteve 2014 2015 2016
Zhvillimi i produkteve miqësore për ambientin1) (%) 58 74 86
Reduktimi i përllogaritur i emetimeve GHG
në fazën2) e përdorimit të produktit3) (milion ton CO2e)
123 156 188
Reduktimi i përllogaritur4)
i konsumit të energjisë së produkteve2) (%)
42 47 49
Rikuperim i përllogaritur i produkteve të skaduara3)
(10 000 ton)
191 226 264
Riciklimi i produkteve5) (Ton) 59 044 73 6776) 93 852
Konvertimi në burime5) (Ton) 50 965 69 010 79 165
 • 1) Projektet e zhvillimit të produkteve të vlerësuar me "Good Eco-Product" e lart
 • 2) Shtrirja e grumbullimit të dhënave: Tetë kategori kryesore të produkteve (telefona celularë, blloqe shënimesh elektronike, televizorë, monitorë, frigoriferë, makina larëse, kondicionerë dhe printerë)
 • 3) janë grumbulluar që prej vitit 2009
 • 4) Konsumi mesatar vjetor i energjisë kundrejt konsumit mesatar vjetor të energjisë në vitin 2008
 • 5) Shtrirja e grumbullimit të të dhënave: Kore
Eco-friendly and safe workplace information
Vend pune miqësor me ambientin dhe i sigurt 2014 2015 2016
Investime për ambientin dhe sigurinë1)
(100 milionë uon koreanë)
6 883 6 590 9 334
Emetimet e GHG të gjeneruar në vendin e punës2)
(1 000tCO2e)
9 290 10 192 11 600
Konsumi i energjisë në vendin e punës3) (GWh) 17 082 19 478 21 073
Konsumi i ujit (1000 ton) 74 684 92 414 104 253
Përqindja ujit të ripërdorur (%) 50,3 50 46,6
Përqindja e rikuperimit të ujit të pastruar (%) 44,3 42,5 41,1
Prodhimi i mbeturinave (ton) 778 430 937 341 1 078 309
Konvertimi i mbetjeve në burime (%) 92 93 95
Consumption of chemicals4) (1 000 ton) 472 588 577
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Bazuar në kriteret e llogaritjes të miratuara nga shteti përkatës i vendeve të punës
 • 2) Raportuar në mënyrë plotësuese duke mbledhur të dhëna nga viti 2014 dhe 2015
 • 3) Bazuar në vendet globale të punës, shifrat për vitet 2014 dhe 2015 u ndryshuan për shkak të ndryshimeve në njësinë e raportimit nga TJ në GWh
 • 4) Konsumi total ÷ shitjet globale të konsoliduara, duke përjashtuar shitjet e divizionit të biznesit të ekraneve

Shkarko raportin