Fakte dhe shifra

Statistika kyçe, të dhëna dhe të tjera

Na lejoni të ndajmë me krenari arritjet tona në përparimin e menaxhimit të qëndrueshmërisë në "Samsung Electronics".

 
Product innovation information
Risitë e produkteve 2017 2018 2019
Zhvillimi i produkteve miqësore për ambientin1) (%) 94 94 97
Reduktimi i përllogaritur i emetimeve GHG
në fazën2) e përdorimit të produktit3) (milion ton CO2e)
217 243 270
Reduktimi i përllogaritur4)
i konsumit të energjisë së produkteve2) (%)
36 39 42
Rikuperim i përllogaritur i produkteve të skaduara3)
(10 000 ton)
312 355 403
Riciklimi i produkteve5) (Ton) 92,195 95,856 98,420
Konvertimi në burime5) (Ton) 79,579 82,739 88,886
 • 1) Projektet e zhvillimit të produkteve të vlerësuar me "Good Eco-Product" e lart
 • 2) Shtrirja e grumbullimit të dhënave: Tetë kategori kryesore të produkteve (telefona celularë, blloqe shënimesh elektronike, televizorë, monitorë, frigoriferë, makina larëse, kondicionerë dhe printerë)
 • 3) janë grumbulluar që prej vitit 2009
 • 4) Konsumi mesatar vjetor i energjisë kundrejt konsumit mesatar vjetor të energjisë në vitin 2008
 • 5) Shtrirja e grumbullimit të të dhënave: Kore
Eco-friendly and safe workplace information
Vend pune miqësor me ambientin dhe i sigurt 2017 2018 2019
Investime për ambientin dhe sigurinë1)
(100 milionë uon koreanë)
9,513 9,167 15,176
Emetimet e GHG të gjeneruar në vendin e punës2)
(1 000tCO2e)
13,575 15,151 13,800
Konsumi i energjisë në vendin e punës3) (GWh) 23,419 26,028 26,899
Konsumi i ujit (1000 ton) 120,618 134,230 134,479
Përqindja ujit të ripërdorur (%) 47 46 51
Përqindja e rikuperimit të ujit të pastruar (%) 37 33 27
Prodhimi i mbeturinave (ton) 1,146,812 1,210,521 1,099,197
Konvertimi i mbetjeve në burime (%) 95 96 95
Consumption of chemicals4) (1 000 ton) 364 417 384
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2 620 000tCO2e, Scope2 6 670 000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2 445 000tCO2e, Scope2 7 747 000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2 554 000tCO2e, Scope2 9 046 000tCO2e
 • 1) Bazuar në kriteret e llogaritjes të miratuara nga shteti përkatës i vendeve të punës
 • 2) Raportuar në mënyrë plotësuese duke mbledhur të dhëna nga viti 2014 dhe 2015
 • 3) Bazuar në vendet globale të punës, shifrat për vitet 2014 dhe 2015 u ndryshuan për shkak të ndryshimeve në njësinë e raportimit nga TJ në GWh
 • 4) Konsumi total ÷ shitjet globale të konsoliduara, duke përjashtuar shitjet e divizionit të biznesit të ekraneve