Raportimi dhe politika

Zbulim i përgjegjshëm i të dhënave dhe komunikim i qartë.

Ne publikojmë çdo vit raportin e qëndrueshmërisë dhe deklarojmë politikat përkatëse për t'u komunikuar aksionarëve performancën tonë në menaxhimin e qëndrueshmërisë.

 

Rreth qasjeve kryesore ndaj qëndrueshmërisë

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Shoqëri globale

Kontribuo në adresimin e problemeve globale
(p.sh. ndryshimet klimatike)

Komunitetet lokale

Kontribut efektiv social për
reputacionin e menaxhimit
dhe vazhdueshmërisë së biznesit.

Partnerë biznesi

Përmirëso konkurrencën përmes
partneriteteve të favorshme

Aksionarë

Tregti dhe pajtueshmëri e ndershme

Qeveritë

Optimizo vlerat korporative përmes aktiviteteve ekonomike

Klientët

Zhvillo produkte miqësore me ambientin dhe përmirëso kënaqësinë e klientit

Punonjësit

Rrit vlerat përmes arsimit dhe novacionit

OJQ

Ndërto partneritete të suksesshme

Raporti i qëndrueshmërisë

Integrimi i menaxhimit të korporatave dhe zhvillimi i qëndrueshëm është çështje me rëndësi në rritje në botën e biznesit, mes pritshmërive në rritje për përgjegjësinë sociale dhe mjedisore. Si përgjigje, ne kemi përmirësuar procesin e grumbullimit të ideve të aksionarëve dhe krijimit të vizionit të gjerë të korporatës dhe strategjive për zhvillim të qëndrueshëm. Ne kemi përcaktuar përgjegjësitë ekonomike, mjedisore dhe sociale si elementët kryesorë të menaxhimit tonë të qëndrueshëm. Ne i jemi përkushtuar identifikimit të aksionarëve të ndryshëm, krijimit të marrëdhënieve pozitive me ta dhe së fundi rritjes së vlerave si për kompaninë, ashtu dhe për aksionarët.

Shiko më shumë Mbyll

Udhëzime për drejtimin e biznesit

Në vitin 2005, Samsung Electronics prezantoi "Kodin global të administrimit" si udhëzues referencë për qasjen tonë ndaj praktikave të përgjegjësisë së biznesit. Gjatë viteve, pritshmëritë nga subjekte të ndryshme - duke përfshirë OJQ-të, qeveritë, klientët, aksionarët, furnizuesit dhe punonjësit - janë rritur së bashku me përgjegjësinë tonë si një qytetar global korporativ. Me këtë frymë, Samsung Electronics ka përditësuar dhe rishikuar "Udhëzimet për drejtimin e biznesit", të cilat japin udhëzime specifike për menaxhimin e qëndrueshëm, i publikuar për herë të parë në raportin e qëndrueshmërisë të vitit të kaluar.

Kodi i sjelljes së furnizuesit

Samsung do të kërkojë partneritet edhe me aksionarë kryesore siç janë OJQ-të, qeveritë dhe komunitetet lokale me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të udhëzimeve, si dhe do të sigurohemi se pajtohen me ligjet lokale të punës dhe me udhëzimet e drejtimit të biznesit të Samsung.

Udhëzues i kodit të sjelljes së furnizuesit

Raporti i përgjegjësisë për mineralet i Samsung Electronics

Në vitet e fundit ka probleme në vazhdim në lidhje me mineralet e nxjerra në zona të prekura nga konfliktet si dhe të rrezikut të lartë, dhe në lidhje me këtë grupet e interesit kërkojnë "Furnizim të përgjegjshëm" të kompanive.
Mes produkteve të Samsung përdoren një larmi komponentësh që përfshijnë minerale si tantali, kallaji, volframi, ari dhe kobalti, për të garantuar karakteristikat e pjesëve elektronike.
Ndaj vijojmë të bëjmë çdo përpjekje për të zvogëluar ndikimet negative mbi shoqërinë dhe mjedisin, si p.sh. kundër shkeljes së të drejtave të njeriut dhe degradimit të mjedisit gjatë proceseve minerare, si dhe do të donim t'i bënim të ditura përpjekjet tona nëpërmjet këtij raporti.

  • Raporti i përgjegjësisë për mineralet i Samsung Electronics 1.23MB SHKARKO NË PDF

Politika e punës