Strategjia

Qasja jonë ndaj qëndrueshmërisë

Si qytetar i një korporate globale, ne përmbushim përgjegjësinë tonë sociale, ofrojmë produkte dhe shërbime të reja, si dhe krijojmë vlera ekonomike, sociale dhe mjedisore.

 

Në "Samsung", menaxhimi ynë i qëndrueshmërisë synon të krijojë vlera të integruara. Ne jo vetëm që krijojmë vlera ekonomike duke optimizuar përfitimet dhe vlerat e aksionarëve, por gjithashtu marrim përgjegjësi më të madhe si qytetar global për të krijuar vlera sociale. Ndërsa shpërndajmë produkte dhe shërbime të reja përgjatë zinxhirit të vlerave, i cili bazohet në vlerat thelbësore që ndjekim në "Samsung", ne përcjellim vlera në fushat e ekonomisë, shoqërisë dhe mjedisit. Ne monitorojmë ndikimet financiare dhe jo-financiare që kemi në shoqëri përgjatë një procesi të tillë, prandaj ne maksimizojmë ndikimet tona pozitive duke minimizuar ato negative.

Sistemi i menaxhimit të qëndrueshmërisë Samsung

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Krijimi i vlerave ekonomike

Përpjekjet tona për të sjellë teknologji dhe produkte novatore u hapin rrugën fitimeve dhe sigurimit të nxitësve të rinj të rritjes. Ne përpiqemi të integrojmë novacionin në fabrikën e kulturës sonë korporative duke krijuar bashkëveprimin përmes përdorimit të burimeve të jashtme për të zhvilluar novacionin e hapur. Duke vepruar kështu, ne bëjmë një hap më pranë krijimit të një ekosistemi për të zhvilluar produkte novatore që u përgjigjen nevojave të ndryshimeve të shpejta të tregut të sotëm.

 

Krijimi i vlerave sociale

Si qytetar i një korporate globale, ne në "Samsung" krijojmë vlera sociale në mënyrë të tillë që të përputhet me UN Sustainable Development Goals (SDG): Në mënyrë të veçantë, ne përcaktuam synimet më të rëndësishme në drejtimin e biznesit tonë dhe po analizojmë impaktin negativ/pozitiv në përmbushjen e këtyre objektivave. Për më tepër, ne do të zbulojmë dhe do të shqyrtojmë në brendësi mundësitë e biznesit që kontribuojnë në arritjen e UN SDG.

 
 
 • Imazh përfaqësues i SZHQ kundër varfërisë Dhënia fund e varfërisë në të gjitha format e saj kudo
 • Imazh përfaqësues i SZHQ kundër urisë Dhënia fund e urisë, përmirësimi i sigurisë së ushqimit dhe përkrahja e bujqësisë së qëndrueshme
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për shëndet të mirë Sigurimi i një jete të shëndetshme dhe përkrahja e mirëqenies për të gjithë në çdo moshë
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për edukim cilësor Sigurimi i edukimit cilësor dhe përkrahja e mundësive të të nxënit gjatë gjithë jetës
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për barazi gjinore Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për ujë të pastër dhe higjienë Sigurimi i aksesit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të ujit dhe higjienës për të gjithë
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për energji të ripërtëritshme Sigurim i aksesit për energji të qëndrueshme për të gjithë
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për punë të mira dhe rritje ekonomike. Përkrahje për rritjen e qëndrueshme të ekonomisë, punësim të plotë dhe punë të nderme për të gjithë
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për novacion dhe infrastrukturë Ndërtimi i infrastrukturës së fortë, promovimi i industrializimit të qëndrueshëm
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për pabarazi të reduktuar Reduktim i pabarazisë brenda dhe ndërmjet shteteve
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për qytete dhe komunitete të qëndrueshme Përfshirja, përshtatshmëria dhe qëndrueshmëria e qyteteve dhe vendbanimeve të njerëzve
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për konsum të përgjegjshëm Sigurim i konsumit të qëndrueshëm dhe modeleve të prodhimit
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për masa klimatike Marrja e masave urgjente kundër ndryshimeve klimatike dhe pasojat e saj
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për jetën nën ujore Mbrojtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i oqeaneve, deteve dhe burimeve detare
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për jetën në tokë Mbrojtja e ekosistemit dhe ruajtja e biodiversitetit (pyje, shkretëtira, toka etj.)
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për paqe dhe drejtësi Krijimi i një sistemi të drejtë gjyqësor për të gjithë
 • Imazh përfaqësues i SZHQ për partneritete për qëllime Përforcimi i mjeteve të zbatimit dhe stimulimit të partneritetit global për zhvillim të qëndrueshëm
 • Imazh përfaqësues i synimeve të zhvillimit të qëndrueshëm
* UN Sustainable Development Goals (UN SDG): Në shtator të vitit 2015, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm për të arritur qëndrueshmërinë sociale në të gjithë globin. Duke u bazuar në Millennium Development Goals (MDG) që u përqendruan në vendet më pak të zhvilluara, UN SDG vendosën objektiva universalë që duhet të përmbushen nga të gjitha vendet duke përfshirë ato të përparuara, duke kërkuar kështu angazhim të plotë të shoqërisë civile dhe bizneseve në sektorin privat, si dhe të qeverive dhe ekspertëve në përmbushjen e këtyre objektivave.

Krijimi i vlerave përmes menaxhimit të qëndrueshëm

Në Samsung, ne përpiqemi të krijojmë vlera sociale dhe mjedisore, si dhe ekonomike përmes menaxhimit të qëndrueshmërisë për të kontribuar në përmirësimin e shoqërisë globale. Duke qenë se vlerat sociale dhe mjedisore janë të vështira të përcaktohen, ne kemi zbatuar qasjen ""cilësia para sasisë"" në krijimin dhe menaxhimin e objektivave të menaxhimit të qëndrueshmërisë. Megjithatë, që prej vitit 201
6, ne kemi zbatuar metodën ""True Value"" të KPMG që përcakton treguesit socialë dhe mjedisorë për të krijuar një përfytyrim të vlerave që krijojmë.
Numrat pozitiv (+) dhe negativ (-) të treguesve përkatës përfaqësojnë vlerat e përgjithshme sociale që ne krijuam ose reduktuam gjatë vitit të kaluar deri më 31 dhjetor të vitit 2019. Kjo qasje na mundëson të shkojmë përtej vlerave të thjeshta financiare të krijuara përmes drejtimit të biznesit, si dhe të përfshijmë vlera sociale-ekonomike dhe sociale për të portretizuar pamjen e plotë të vlerave të vërteta që krijojmë në Samsung.

Njësia (Trilionë KRW)

 • Fitimet Vlera financiare (44 344 857)
 • Sociale-ekonomike : Vlera e investuesit (3 558 580), Mbështetja e furnizuesit (833 900), Zhvillimi i komunitetit lokal (46 451)
 • Mjedisor : Emetimet GHG (-715 558), Impakti mjedisor atmosferik (-4 118), Impakti mjedisor ujor (-745 482), Impakti mjedisor i mbetjeve (-3 632)
 • Fitimet reale : Vlera të vërteta (54 498 385)