Filozofia

Çfarë premtojmë

Premtimi ynë për të vepruar me përgjegjësi si një kompani kryesuese e rangut botëror.

 

Samsung është e përkushtuar në pajtimin me ligjet dhe rregulloret lokale, si dhe në zbatimin e një kodi të rreptë sjelljeje për të gjithë punonjësit. Kompania beson se menaxhimi etik nuk është vetëm një formë për t’iu përgjigjur ndryshimeve marramendëse në mjedisin botëror të biznesit, por dhe një mënyrë për të ngritur besimin me palët e ndryshme të interesuara, duke përfshirë klientët, aksionarët, punonjësit, partnerët e biznesit dhe komunitetet lokale. Me synimin për t’u bërë një nga kompanitë më etike në botë, Samsung vijon t’i trajnojë punonjësit dhe të kontrollojë sistemet e monitorimit, ndërsa ushtron një menaxhim të ndershëm dhe transparent në nivel korporate.

Filozofia dhe objektivat e Samsung

Samsung ndjek një filozofi të thjeshtë biznesi: t’ia përkushtojë talentin dhe teknologjinë krijimit të produkteve dhe shërbimeve superiore që kontribuojnë drejt një shoqërie më të mirë në shkallë bote. Për t’ia arritur kësaj, Samsung vendos vlera të larta te njerëzit dhe teknologjitë e saj.

1Elementet themelore të menaxhimit  

 • Në bazën e burimeve njerëzore dhe teknologjive

  · Të shtrihet zhvillimi i burimeve njerëzore dhe i superioritetit teknik me parimet e menaxhimit
  · Të rritet efekti i bashkëveprimit të të gjithë sistemit të menaxhimit përmes burimeve njerëzore dhe teknologjive

2Objektivat e kompanisë (objektivat e brendshme)  

 • Krijimi i produkteve dhe i shërbimeve optimale

  · Të krijohen produkte dhe shërbime që u japin klientëve përmbushjen optimale të kërkesave
  · Të ruhet vendi i 1-rë në botë në të njëjtën linjë biznesi

3Objektivat e kompanisë  

 • Dhe kontributi në shoqëri

  · Të kontribuohet për interesat e përbashkëta dhe një jetë të pasur
  · Të kryhet misioni i kompanisë nga një anëtar i komunitetit