Mundësia e hyrjes në telefonat "Galaxy"

Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'. Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'.

Menyja e asistentit

Menyja e asistentit është krijuar për individë me probleme të aftësive motorike ose probleme të tjera fizike. Duke përdorur menynë e asistentit, mund të përdorësh butonat e harduerit dhe të gjitha pjesët e ekranit thjesht duke trokitur ose duke rrëshqitur.

* Figurat e pajisjes të simuluara për qëllime ilustrimi.