Mundësia e hyrjes në telefonat "Galaxy"

Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'. Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'.

Çelësi universal

Çelësi universal të lejon të krijosh prekje ose gjeste të caktuara për të kontrolluar veprime specifike në telefon. Mund të caktosh një çelës të vetëm ose disa çelësa, përfshirë këtu harduerin "Bluetooth", kamerën e përparme ose ekranin me prekje. Mund të caktosh të gjithë cilësimet e nevojshme të çelësit universal për t'iu përshtatur nevojave të tua.

* Figurat e pajisjes të simuluara për qëllime ilustrimi.