Milieubewuste bedrijfslocaties

Onze milieubewuste bedrijfslocaties respecteren de natuur

Afbeelding pagina milieubewuste bedrijfslocaties

Alle Samsung Electronics-bedrijfslocaties beschikken over een milieucertificering en hebben milieubewuste productieprocessen. Maar onze inspanningen op het gebied van milieubeheer reiken verder dan de grenzen van de productielocaties. Op al onze locaties signaleren we milieuproblemen en bedenken we oplossingen. Door het probleem bij de wortel aan te pakken en preventief te handelen binnen de gehele productieketen, waarborgen we dat deze oplossingen niet slechts tijdelijk zijn of veel te laat komen. Buiten onze locaties zijn we bovendien sterk betrokken bij het behoud van de biodiversiteit in lokale gemeenschappen en zetten we ons in om ecosystemen in stand te houden.

2020 KPI: Runnen van milieubewuste bedrijfslocaties

Percentage milieucertificering
Deze afbeelding toont de doelstelling voor milieubewuste bedrijfslocaties. Het is de bedoeling dat in 2020 alle locaties (dus 100%) over een milieucertificering beschikken. Meer specifiek houdt dit in dat al onze 36 productielocaties ISO 14001- en OHSAS 18001-gecertificeerd moeten zijn.

Door op alle bedrijfslocaties hetzelfde milieubeheersysteem in te voeren
waarborgen we geïntegreerd beheer

Om milieubewust te werken en ondernemen, heeft Samsung Electronics een beheersysteem ingevoerd dat is gebaseerd op internationale normen voor milieubeheer. Al onze bedrijfslocaties, over de hele wereld, beschikken over de milieubeheercertificering ISO 14001 en de energiebeheercertificering ISO 50001. Bovendien heeft Samsung Electronics eigen nomen vastgesteld, die nog een stap verder gaan dan de internationale certificeringen en zich uitstrekken tot alle aspecten van de bedrijfslocaties. Daarnaast zijn er het Global EHS (Environment, Health & Safety – Milieu, Gezondheid en Veiligheid) Center en het Global CS (Customer Satisfaction – Klanttevredenheid) Center die direct onder de CEO vallen zodat de organisatie systematisch en organisch kan opereren.

100% milieuvriendelijk beheer bereiken

De internationale standaarden ISO 14001 en ISO 50001 zijn de respectievelijke systemen voor milieuvriendelijk en energiebeheer die zijn ingesteld door de technische commissies van de ISO. Bedrijven die een dergelijke certificering willen hebben, moeten beleid hebben voor milieuvriendelijk beheer en moeten gedetailleerde milieudoelstellingen en actieplannen hebben samengesteld. Om dergelijke lastige evaluaties van de ISO te doorstaan, moet een aanvrager laten zien dat deze in staat is om verschillende taken uit te voeren, zoals het toewijzen van grondstoffen voor lastige taken en het efficiënt uitvoeren van relevante taken. Deze certificering is niet eenmalig binnen te halen, maar bestaat uit jaarlijkse audits en her-certificering om de drie jaar.

Deze infographic toont het milieubeheer. Links staat de informatie van de interne auditors, rechts staan de afbeeldingen van certificeringen zoals ISO 14001 en ISO 50001. Het aantal interne auditors is 342 voor ISO 14001 en 298 voor ISO 50001.

Wij creëren beleid voor uitstootverlaging van broeikasgas
en brengen dit in de praktijk

Er zijn acties ten behoeve van klimaatverandering die op bedrijfsniveau kunnen worden genomen. Een zo'n maatregel is het objectief en transparant beoordelen van de huidige prestaties en het identificeren van potentiële interne verbeteringen. Om dit mogelijk te maken wordt jaarlijks de uitstoot van broeikasgas door een derde partij gecontroleerd. Daarnaast, op basis van de diagnose van interne onderzoekers, zijn we op zoek geweest naar manieren om onze uitstoot te verlagen en hebben we continu stappen ondernomen om onszelf te verbeteren. Een van onze belangrijkste aandachtsgebieden voor het verlagen van de uitstoot van broeikasgas is het continu verlagen van F-Gas-uitstoot, dat de grootste impact heeft op de klimaatopwarming. Dit heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang, vooral voor de productie van halfgeleiders.

Op deze infographic wordt de verlaging van F-Gas voor Samsung-locaties in Korea weergegeven, waar het grootste deel van onze productie van halfgeleiders zich bevindt. De verlaging van F-Gas is per jaar verbeterd van 1,98 miljoen Co2eq in 2015 tot 3,63 miljoen Co2eq in 2016 tot 5,48 miljoen Co2eq in 2017. De verlaging over de afgelopen 3 jaar is in totaal 5,48 miljoen CO2eq.

Samsung Electronics' inspanningen om broeikasgassen terug te dringen
Bij de productie van halfgeleiders wordt het oppervlak van siliciumschijven (wafers) gereinigd met F-Gas, een soort broeikasgas. Halfgeleiders worden 'gebrand' op deze siliciumschijven. De kwaliteit en prestaties van een halfgeleider zijn in grote mate afhankelijk van de staat van het oppervlak van de siliciumschijf, waardoor het gebruik van F-Gas noodzakelijk was. Samsung Electronics zocht naar manieren om de uitstoot van F-Gas tot een minimum te beperken en ontwikkelde en installeerde nieuwe apparatuur om de uitstoot te reduceren. Deze innovatie is het resultaat van de samenwerking tussen Samsung Electronics en Samsung Engineering en reduceert het gebruik van F-Gas drastisch. Het gas wordt niet alleen afgebroken, maar er is ook aanzienlijk minder energie nodig om de apparatuur te laten draaien. Voor de eerder gebruikte methode om het gas af te breken was veel warmte en dus energie nodig, wat weer voor meer CO2-uitstoot zorgde. Maar met behulp van de nieuwe technologie kunnen broeikasgassen op een lage temperatuur worden afgebroken, waardoor minder energie wordt verbruikt. Dankzij deze innovatie kunnen we meer dan 90% van de broeikasgassen geproduceerd op onze locaties afbreken.

Wij minimaliseren de impact op het milieu door de afscheiding van vervuilende stoffen op onze werklocaties te verminderen

Tijdens het productieproces zijn er onvermijdelijke bijproducten die invloed kunnen hebben op de atmosfeer en de waterkwaliteit. Samsung Electronics investeert aanzienlijk in het minimaliseren van de negatieve effecten van dergelijke vervuilende stoffen op het milieu door, bijvoorbeeld, apparatuur te vervangen en processen te verbeteren. We hebben onze boilers uitgerust met “low-NOx”-branders die minder energie gebruiken en de uitstoot van NOx en CO2 aanzienlijk verlagen. Verder installeren we controleapparatuur bij het opzetten van een productielijn. Deze is altijd geoptimaliseerd voor die specifieke lijn. Daarnaast hebben we onze waterbehandelingsfaciliteiten op onze Koreaanse werklocaties nog verder verbeterd, zodat deze 97,6% van de vervuilende stoffen verwijderen. Bovendien worden schadelijke stoffen opgeslagen in speciale containers om ervoor te zorgen dat deze niet lekken, zodat de mogelijkheid van vervuiling van de ondergrond volledig wordt geëlimineerd. Wij houden ons ook bezig met vervuilingspreventie-initiatieven waarbij we elementen inspecteren die vervuilende stoffen kunnen produceren en deze van tevoren verwijderen. Wij doen er alles aan om onze impact op het milieu te minimaliseren via verschillende vervuilingscontrole- en preventie-initiatieven. Deze beginnen al voor het productieproces en gaan veel verder dan alleen het productieproces.

Op deze infographic worden de kapitaalinvesteringen voor de verbetering van milieuprestaties van Samsung weergegeven. De investeringen van Samsung in het milieu waren 5,82 miljard KRW in 2013, 6,883 miljard KRW in 2014, 6,59 miljard KRW in 2015, 9,334 miljard KRW in 2016 en 9,513 miljard KRW in 2017. In vergelijking met 2013 zijn de investeringen in het milieu in 2017 met 63% toegenomen.


Om de aarde gezond te houden,
ondersteunen we initiatieven voor het behoud van de biodiversiteit

Instandhouding van het ecosysteem en bescherming van het milieu zijn belangrijk om de planeet gezond te houden. De medewerkers van Samsung Electronics leveren dragen hier met allerlei activiteiten aan bij. Door de basisfilosofie van behoud van de biodiversiteit te delen en dit onder de aandacht te brengen door middel van campagnes, stimuleren we medewerkers om ook bij te dragen.

Deze infographic toont de basisfilosofie en actieplannen van Samsung Electronics om de biodiversiteit in stand te houden. De basisfilosofie is “Samsung Electronics erkent de voordelen en het belang van het ecosysteem en biodiversiteit. Om schade aan de biodiversiteit zoveel mogelijk te beperken, zijn we actief betrokken bij initiatieven gericht op behoud van het ecosysteem.” Actiepunten zijn 1) Alle medewerkers weten dat instandhouding van de biodiversiteit een van de kernwaarden van het milieubeheer is, 2) We beoordelen en analyseren de impact van een product op het ecosysteem en de biodiversiteit gedurende de volledige levenscyclus en beperken negatieve effecten zoveel mogelijk, 3) We prioriteren regio's met een grote biodiversiteit voor alle bedrijfslocaties in Zuid-Korea en daarbuiten, en zetten activiteiten voor behoud van de biodiversiteit op die inspelen op de lokale behoeften, en 4) We zijn voortdurend in gesprek met medewerkers, lokale gemeenschappen, NGO's en andere stakeholders en dragen bij aan de inspanningen van lokale gemeenschappen op het gebied van biodiversiteit.
Bescherming van het leefgebied van bedreigde dier- en plantensoorten

We hebben gekeken welke bedreigde dieren en planten er zijn in de regio's waar onze productielocaties zijn gevestigd, en wat hun leefgebieden zijn. We voeren campagnes voor behoud van de biodiversiteit met de relevante organisaties, waaronder lokale gemeenschappen, overheidsinstellingen en de academische wereld.

Deze infographic toont de bedreigde dier- en plantensoorten nabij bedrijfslocaties in Zuid-Korea. In Suwon-stad gaat het om 1 zoogdier, 6 vogels, 2 amfibieën en 1 plant. In Hwaseong-stad gaat het om 1 zoogdier, 26 vogels, 3 amfibieën, 1 insect en 2 planten. In Gwangju zijn 5 zoogdieren, 6 vogels, 1 vis en 1 plant bedreigd. In Yongin-stad zijn het 2 amfibieën en 1 insect, en in Asan-stad gaat het om 1 zoogdier, 19 vogels, 3 amfibieën en 2 overige die worden bedreigd. De bedreigde soorten in Gumi-stad zijn 2 zoogdieren, 7 vogels, 1 vis en 3 planten.

Behoud van de witnekkraanvogel – herstel van het Jaepyeong-gebied (watergebieden Jaedurumi en Haepyeong)
In 2013 ondertekende de productielocatie van Samsung Electronics in Gumi, in de provincie Gyeongsangbuk-do, als eerste in Korea een samenwerkingsverband met centrale en lokale overheden en universiteiten voor het behoud van de biodiversiteit. Sindsdien hebben we de kunstmatige inseminatie van twee koppels bedreigde witnekkraanvogels, die werden ingevlogen vanuit Nederland, ondersteund. In april 2016 slaagde het ecologische onderzoeksinstituut erin de vogels te bevruchten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van het ecosysteem van het moerasgebied Jaepyeong, een leefgebied voor migrerende vogels, en een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit.

Behoud van kustduinen
Onze Onyang-productielocatie in de provincie Chungcheongnam-do werkt al sinds 2008 samen met de milieu-instantie verantwoordelijk voor het Geum-stroomgebied om de kustduinen te behouden. Hier bevindt zich het leefgebied van twee bedreigde diersoorten, de Chinese reiger en de Mongoolse hagedis. In Boyreong-stad ondersteunen we momenteel activiteiten zoals opruimacties in de oceaan, verwijdering van invasieve uitheemse planten en bescherming van de Sohwang-duin, terwijl we in Azië het opzetten van zilvergras-habitats ondersteunen.

Uitroeiing van uitheemse vis- en plantensoorten
Onze productielocaties in Giheung en Hwaseong, in de provincie Gyeonggi-do, helpen om het ecosysteem in stand te houden door elk jaar uitheemse vis- en plantensoorten te verwijderen uit de rivieren Osan en Woncheonri, wilde dieren bij te voeren en milieubeschermingscampagnes te voeren.

Wereldwaterdag-evenement

Water is de bron van alle leven. Elk jaar staan alle Samsung Electronics-bedrijfslocaties over de hele wereld op 22 maart stil bij Wereldwaterdag. Ze zetten zich in voor het behoud van ecosystemen in rivieren en oceanen. Niet alleen medewerkers, maar ook mensen met verschillende achtergronden, zoals lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en de academische wereld, komen allemaal samen om campagnes voor waterbehoud, educatie over waterbronnen en andere instandhoudingsactiviteiten te ondersteunen. Want alleen samen kunnen we onze waterbronnen voor de toekomst beschermen.

Foto van een wereldwaterdag-evenement
Samen vorm geven aan de toekomst: streven naar een duurzame toeleveringsketen
Achtergrondafbeelding pagina Supply chain