Duurzame supply chain

Samen vorm geven aan de toekomst: streven naar een duurzame toeleveringsketen

Samen vorm geven aan de toekomst: streven naar een duurzame toeleveringsketen Afbeelding pagina Duurzame supply chain

We kunnen een betere wereld bouwen door waarden te delen en samen te werken op basis van vertrouwen. Hetzelfde geldt voor een groen beleid. Samsung Electronics voert samen met leveranciers – onze strategische partners – een groen beleid. Wij bieden de financiële en personele middelen die onze leveranciers nodig hebben voor een groen beleid dat voldoet aan internationale normen, en we bieden trainingen aan om hun medewerkers het belang van milieukwesties te laten inzien. De reden hierachter is dat een echt groen beleid alleen werkt als iedereen meedoet.

Strategieën voor een duurzame supply chain

Samsung Electronics heeft een enorme supply chain waar wereldwijd zo'n 2.500 leveranciers deel van uitmaken. Sommigen leveren grondstoffen of onderdelen, anderen leveren apparatuur, maar we hebben ze allemaal nodig. We zijn ons ervan bewust dat als al deze leveranciers ons groene beleid zouden volgen, dit een groter rimpeleffect teweeg zou brengen. Daarom bieden we onze leveranciers technische en economische ondersteuning en wijzen we ze consultants toe. Daarmee willen we ze stimuleren om actief een groen beleid te voeren en werken we aan een duurzame toeleveringsketen. Bij het selecteren van nieuwe leveranciers voeren we bovendien een milieubeoordeling uit middels ons eigen certificeringsprogramma, het Eco-Partner-programma. Een definitieve beslissing wordt genomen na deze beoordeling, waarbij wordt gekeken naar de milieuwaarden van kandidaten, hun bereidheid om milieuvriendelijk te produceren en de mate waarin potentiële partners deze waarden in de praktijk brengen.

Deze infographic brengt het milieuaspect in kaart van de strategie en het systeem voor een duurzame toeleveringsketen. Bij de Eco-Partner-beoordeling worden de productieomgeving, opleiding & training en het gebruik van gevaarlijke stoffen onder de loep genomen. Leveranciers zijn verplicht te voldoen aan de vereisten voor de Eco-Partner-certificering. Op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid moeten partners voldoen aan normen op 22 terreinen, zoals veiligheid en gezondheid op de werkvloer, brandblusfaciliteiten, omgaan met gevaarlijke stoffen en milieu-installaties. Het is een absoluut vereiste dat leveranciers voldoen aan de criteria van de acht verplichte compliancegebieden voor brandblusfaciliteiten, gevaarlijke stoffen, afvalverwerking, riool- en afvalwaterinstallaties.

We implementeren het Eco-Partner-certificeringssysteem
voor een strikt beheer van de toeleveringsketen

Alle leveranciers die producten of onderdelen leveren die worden verkocht door Samsung Electronics, dienen Eco-Partner-gecertificeerd te zijn. We verlenen deze certificering door hun naleving van onze normen voor controle van stoffen gebruikt in producten en hun milieubeheersysteem te toetsen. Leveranciers moeten een milieurapport overleggen met informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen in het productieproces, ondersteund door gegevens van het grondstoffenbedrijf. Samsung Electronics brengt vervolgens een bezoek aan de productielocaties van de leveranciers en controleert de betreffende gegevens en documenten. Leveranciers moeten elke twee jaar gecontroleerd worden om hun Eco-Partner-certificering te behouden. Leveranciers die hun certificering verliezen, worden uitgesloten van de toeleveringsketen. Zo willen we waarborgen dat onze leveranciers actief betrokken blijven bij onze initiatieven voor een groen beleid. In plaats van een eenmalige beoordeling kiezen we voor voortdurende begeleiding en toetsing om een duurzame toeleveringsketen te waarborgen.

Deze infographic geeft het Eco-Partner-certificeringsproces weer. Wanneer grondstoffen worden geleverd aan de leverancier, dan is deze verplicht de gedetailleerde analysegegevens en samenstelling van de grondstoffen te bevestigen. Wanneer de leverancier deze overdraagt aan Samsung Electronics dienen hierbij een garantieverklaring, analyserapport (ICP-/GCMS-gegevens), veiligheidsinformatieblad en proefmonsters te worden geleverd ter goedkeuring. Als onderdeel van het Eco-Partner-certificeringsproces worden verstrekte documenten en monsters grondig geïnspecteerd en wordt het milieubeheersysteem zorgvuldig beoordeeld.
Een concurrerende omgeving: de uitgebreide leveranciersbeoordeling

Jaarlijks wordt een uitgebreide leveranciersbeoordeling uitgevoerd om de concurrentiekracht van onze leveranciers te vergroten. Deze beoordeling behelst twee onderdelen: concurrentievermogen en duurzaamheidsrisico's. Het onderdeel duurzaamheidsrisico's, dat betrekking heeft op de milieuaspecten, evalueert de inspanningen van de partner op het gebied van milieuvriendelijk beheer en de certificering ten opzichte van internationale milieunormen. Leveranciers met betere beoordelingsresultaten krijgen meer kansen en profiteren van meer voordelen, terwijl leveranciers met slechtere beoordelingen verantwoordelijkheid zullen moeten nemen voor hun tekortkomingen. Dit betekent dat leveranciers die samen willen werken met Samsung Electronics niet alleen oog moeten hebben voor hun onderneming, maar ook voor het milieu. Als een leverancier wordt beoordeeld als risicovol vanwege een lage score op milieuaspecten, dan bieden we deze leverancier extra begeleiding en houden we in de gaten of de specifieke verbeterpunten ook worden doorgevoerd. In 2016 werd het ondersteuningsprogramma met milieuconsultants uitgebreid en niet alleen aan grote leveranciers aangeboden maar ook aan secundaire en tertiaire leveranciers, om een meer geïntegreerde en duurzame toeleveringsketen te waarborgen.

  • Samsung Gedragscode voor Leveranciers 267 KB DOWNLOADEN

De inspanningen van leveranciers om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen,
staan gelijk aan het planten van één miljoen bomen

Elk jaar brengt Samsung Electronics het energieverbruik van al onze leveranciers in kaart, inclusief elektriciteit en fossiele brandstoffen, en de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij geven we advies op locatie aan leveranciers die geen efficiënt energiebeheer voeren. Deze adviezen helpen ze om efficiëntiemaatregelen te nemen en energie te besparen door hun processen en installaties te verbeteren. In 2016 gaven we 10 leveranciers opdracht om 62 verbeterpunten door te voeren om het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. We ondersteunden ze met de benodigde middelen om de problemen aan te pakken. Het resultaat was een daling van de CO2-uitstoot van circa 4.920 ton. Aangezien één pijnboom per jaar ongeveer 5 kilo CO2 opneemt, staat dit gelijk aan het planten van een miljoen pijnbomen.

Luchtfoto van een pijnboombos

Chemtronics-casus laat zien dat wat goed is voor het milieu ook goed is voor de onderneming
Chemtronics is een leverancier van chemicaliën. Toen we het energieverbruik van de onderneming controleerden voor onze energie-efficiëntiebeoordeling, zagen we dat Chemtronics sterk afhankelijk was van elektriciteit: 95% elektriciteit en 5% lpg om precies te zijn. Samsung Electronics onderzocht de staat van de apparatuur van de onderneming. We ontdekten dat er vermogensverlies was in de luchtcompressor en dat de adsorptiedroger veel elektriciteit verbruikte. We begonnen met eenvoudige aanpassingen zoals energiezuinige ledverlichting en brachten ook verbeteringen aan in gecompliceerde apparatuur die tot veel energieverlies leidde. Daarnaast installeerden we een regelsysteem voor de adsorptiedroger om energieverspilling tegen te gaan door een constante vochtigheidsgraad en temperatuur aan te houden, resulterend in een lager elektriciteitsverbruik. Na deze verbeteringen voerden we een economische analyse van de investering uit op vijf vlakken: het totaal en het percentage waarmee het energieverbruik werd teruggebracht, de gerealiseerde kostenbesparing, de omvang van de investering en de terugverdienperiode. We hebben ook de CO2-reductie gemeten om de bijdrage aan het milieu te meten. Het resultaat was dat Chemtronics niet alleen de energie-efficiëntie aanzienlijk wist te vergroten – en dus de kosten wist te verlagen – maar ook een CO2-reductie van 432,9 ton wist te realiseren.

Meer informatie over leveranciersbeheer/ondersteuning en conflictmineralen
Wit achtergrondbeeld van duurzaam beheer – supply chain
We streven naar een transparante en open communicatie
Achtergrondafbeelding pagina Supply chain