Ethiek

Eerlijke en transparante bedrijfscultuur

Integriteit zit verweven in onze dagelijkse werkzaamheden zodat we onze sociale rol en verantwoordelijkheid vervullen op een manier die past bij onze status van toonaangevende multinational.

 

Als organisatie die opereert in diverse landen zijn we ons bewust van de verschillen in wereldwijde wet- en regelgeving en gewoontes, en volgen we deze om zaken te doen op een legale en ethisch verantwoorde manier. Bovendien ontwikkelen en implementeren we een internationaal veiligheidsbeleid om de privacy en persoonlijke gegevens van onze klanten en werknemers te respecteren en beschermen. Al onze systematische activiteiten omtrent compliance en ethische risico's zijn gebaseerd op de Samsung Global Code of Conduct en de Business Conduct Guidelines . Dit zijn richtlijnen waar al onze medewerkers zich aan houden bij hun activiteiten en besluitvorming. Ons Compliance Team, dat voorheen onder de Legal Office viel, brengt nu rechtstreeks verslag uit aan de CEO en de voorzitter van het Compliance Team is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen om het bestuur te ondersteunen bij belangrijke besluitvorming. Daarnaast werken we met speciale teams binnen ieder bedrijfsonderdeel en iedere lokale dochteronderneming om compliance overal en op ieder niveau te beheren.

Ethische richtlijnen

We delen onze Global Code of Conduct (de Samsung Business Principles) met onze leveranciers, klanten, andere externe aandeelhouders en onze medewerkers via onze website over ethische richtlijnen. Deze functioneert als kanaal waar overtredingen van onze ethische standaarden gemeld kunnen worden. Bovendien zijn de Employee Business Conduct Guidelines, die dienen als ethische maatstaven voor onze medewerkers, vertaald naar en beschikbaar in 15 talen (inclusief Koreaans), geüpload op ons intranet. Relevante passages worden verspreid en verdeeld onder onze medewerkers wereldwijd via gezamenlijke online en audiovisuele trainingen die we minstens jaarlijks, zo niet vaker, aanbieden. We stellen aparte Business Guidelines beschikbaar aan onze leveranciers om een transparante bedrijfsvoering te garanderen.

Klachten van klanten 30% (2016), 42% (2017), 32% (2018), Overige 18% (2016), 16% (2017), 48% (2018), Anticorruptiemeldingen 52% (2016), 42% (2017), 20% (2018)

Compliancemanagement

Ons complianceprogramma is erop gericht een op compliance gebaseerde bedrijfscultuur te garanderen om de bedrijfsrisico's te minimaliseren die mogelijk ontstaan door prijsafspraken of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, en om meer verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van mensenrechten, gezondheid en veiligheid en het milieu. Met het Compliance Program Management System (CPMS), een IT-systeem dat ontwikkeld is om compliance-gerelateerde risico's te beheren, is ons regiospecifieke beleid beschikbaar binnen de organisatie, evenals de details omtrent het toezicht op regionale problemen. Onze Helpdesk staat paraat om medewerkers te ondersteunen bij een-op-eengesprekken met experts wanneer ze werkgerelateerde kwesties willen bespreken, of wanneer ze bepaalde, mogelijke illegale activiteiten willen bespreken waarin onze richtlijnen niet voorzien. Ons klokkenluiderssysteem, ontwikkeld onder het CPMS voor onze medewerkers, is erop gemaakt om de anonimiteit van klokkenluiders onvoorwaardelijk te waarborgen.

Deze afbeelding is een uitleg van de infografiek van het proces.
Taken van gespecialiseerde bedrijfsunits
Binnen het Corporate Legal Office het Privacy Office oprichten, onder directe leiding van de CEO
Controle
Gespecialiseerde bedrijfsunits of medewerkers voeren regelmatige/ad-hoccontroles uit
Follow-up management
De oorzaken van problemen identificeren door middel van proces-/resultaatanalyses, verbeteringen doorvoeren, herhaling van het probleem voorkomen (bijv. door waargebeurde casussen op te nemen in trainingen)

Privacybeleid

We hebben officieel een internationale standaard voor privacybeleid en relevante regelgeving ontwikkeld die aansluit bij de regelgeving en lokale gewoonten van de individuele regio's. Als resultaat hiervan hebben onze medewerkers de Global Personal Information Guide en de Management Guide for Outsourcing personal data processing tot hun beschikking, die fungeren als managementvoorschriften. Onze processen en systemen zijn zodanig georganiseerd dat het relevante beleid wordt opgenomen in onze dagelijkse bedrijfsvoering, en blijven controles uitvoeren en trainingen aanbieden voor de gehele organisatie.

Taken van gespecialiseerde bedrijfsunits

Binnen het Corporate Legal Office het Privacy Office oprichten, onder directe leiding van de CEO
Juristen aanstellen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid binnen de respectievelijke bedrijfsafdelingen

 

Versterkte evaluatie van bedienings-/beheersystemen voor privacybeleid

Regelmatige controles uitvoeren en de vereiste verbeteringen doorvoeren in onze systemen en diensten waarvan onze klanten en medewerkers gebruikmaken voor de beschermingsstructuur op het gebied van management, techniek en fysieke gesteldheid die het gehele proces van dataverzameling, -verwerking en -terbeschikkingstelling aanstuurt.

 

Training in privacybeleid

Regelmatige controles uitvoeren en de vereiste verbeteringen doorvoeren in onze systemen en diensten waarvan onze klanten en medewerkers gebruikmaken voor de beschermingsstructuur op het gebied van management, techniek en fysieke gesteldheid die het gehele proces van dataverzameling, -verwerking en -terbeschikkingstelling aanstuurt.

 

Privacy Legal Management System (PLMS) Operation

Preventieve maatregelen opleggen door middel van een data privacy-risicochecklist opgesteld om de risico's van dataprivacy in iedere fase van de producten en diensten, van de planning tot de ontwikkeling tot de ingebruikname en het uit productie halen te laten evalueren door gespecialiseerde advocaten aan de hand van een dergelijke checklist.