Действия в областта на климата

Действаме днес за едно устойчиво бъдеще с ниски въглеродни емисии

Ключово визуално изображение за страницата „Климатични промени“

Климатичните промени, произтичащи поне отчасти от увеличеното използване на изкопаеми горива, и причиненото от тях глобално затопляне са сериозен проблем, който засяга целия свят. Samsung Electronics осъзнава реалността на кризата и затова полага непрекъснати усилия на няколко фронта. Те включват разработване на продукти с висока енергийна ефективност, монтиране на оборудване с минимални емисии на парникови газове и използване на нови и възобновяеми енергийни източници.

KPI за 2020 г. по отношение на климатичните промени

Емисии на парникови газове на база интензивност за работните обекти в глобален мащаб              

Тази инфографика представя целите за интензивността на глобалните дейности, притежавани и управлявани от Samsung, изразени чрез съотношението парникови газове/южнокорейски вон. Базовите емисии на парникови газове през 2017 г. възлизат 3,28 тона CO2e/милион южнокорейски вона, а нашата цел за 2020 г. е 1,55 тона CO2e/милион южнокорейски вона.

Кумулативно намаляване на парниковите газове на етап използване на продуктите

Тази инфографика показва кумулативното намаляване на парниковите газове на етап използване на продуктите. Кумулативното намаляване на парниковите газове на етап използване на продуктите от 2008 г. до 2017 г. е 217 милиона тона CO2. Целта за кумулативно намаляване за 2020 г., с начало на отчитане през 2008 г., е 250 милиона тона CO2.

Ние сме фокусиране върху това да реагираме на кризата с климатичните промени

Съветът за парниковите газове се събира четири пъти в годината, за да задава дневния ред за справяне с климатичните промени и да преглежда резултатите. Участниците споделят най-новата информация за климатичните промени, изготвят подробни планове за действие и правят преглед на постиженията си за тримесечието. Samsung Electronics има установен систематичен процес на управление, както е показано по-долу, за свеждане до минимум на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на нашите продукти, включително производството, разпространението и използването.

Стратегии и планове за действие за справяне с климатичните промени

Икона за намаляването на емисиите на парникови газове на работните обекти

· Работа с оборудване за намаляване на F-Gas (флуориран газ) в процеса за производство на полупроводници
· Управление на проекти за намаляване на консумацията на енергия, подобряване на енергийната ефективност

Икона за разширяването на управлението на енергията на работните обекти

· Установяване на системи за управление на енергията на всички работни обекти и поддържане на сертификати (от 2013 г.)
· Управление на енергийните разходи и индикатори на всеки работен обект

Икона за намаляването на парниковите газове на етап използване на продуктите

· Разработване и пускане в продажба на продукти с висока енергийна ефективност

Икона за управлението на емисиите на парникови газове на други етапи

· Управление на емисиите на парникови газове при логистиката на продуктите, бизнес пътуванията и др. (от 2009 г.)

Икона за управление на доставчиците

· Следене на емисиите на парникови газове на доставчиците (от 2012 г.)

Ние разширяваме управлението на емисиите си на всички нива

Разрешаването на проблеми изисква точна информация. За прецизно измерване и управление на нашите емисии на парникови газове сме ги категоризирали в три сфери, които са дефинирани от Протокола за парниковите газове въз основа на близостта им до бизнеса и операциите. Локализиране на точния източник на емисии на всяко ниво е основата за управление на парниковите газове по оптимален начин. Сфера 1 обхваща емисиите на парникови газове при производството на продукти на работните обекти на Samsung Electronics, а сфера 2 – непреките емисии, свързани със закупуваните количества енергия от работните обекти за генериране на електричество и пара. Сфера 3 обхваща емисиите извън работните обекти, като например тези от логистични дейности, бизнес пътувания, веригата ни за доставки и използването на нашите продукти. Ние използваме този анализ за систематично управление на всички емисии, били те преки или непреки, от нашите работни обекти, използването на продуктите и нашите доставчици.

Тази информационна графика е за емисиите на парникови газове в съответните сфери. Scope 1 обхваща преките емисии на парникови газове, Scope 2  – непреките емисии от електричество, пара и др., а Scope 3 – всички други непреки емисии от логистика, доставчици, използване на продуктите и т.н.
Сфера 1 (Преки емисии на парникови газове) и Сфера 2(Непреки емисии от електричество, пара и др.)

· Ежемесечен анализ на емисиите от работните обекти в глобален мащаб въз основа на системата за управление на парниковите газове
· Монтирано оборудване за разграждане на парникови газове при обработването на полупроводници със степен на разграждане 90% и повече
· Монтирано високоефективно оборудване и сменено вътрешно осветление с LED в работните обекти в глобален мащаб

Панорамна снимка на работен обект на Samsung Electronics.
Сфера 3(Всички други непреки емисии от логистична дейност, доставчици,използване на продуктите и др.)

∙ Осъществяване на проекти за намаляване на парниковите газове за подобряване на енергийната ефективност в логистиката.
∙ Идентифициране на проекти за намаляване на парниковите газове чрез подкрепа на място за основните доставчици.
∙ Увеличаване на използването на видео конферентни връзки и намаляване на броя на международните бизнес пътувания.

Снимка на камион за доставки (Камион със система за безопасност на Samsung Electronics)
Намаляване на емисиите на парникови газове
във фазата на използване на продукти
GHG Emissions Reduction in the Product Use Phase
Показване на измерванията
за последните две години.

* Единица Милион tCO2
* Обхват на събирането на данни: Осем основни категории стоки (мобилни телефони, ноутбуци, телевизори, екрани, хладилници, перални машини, климатици и принтери)
* Акумулирани от 2009 година

Ние използваме усъвършенствани технологии, за да подобрим енергийната ефективност

Чрез своите съвременни продуктови технологии Samsung Electronics се развива, докато се стреми да направи възможен един по-екологичен и по-удобен начин на живот. За целта два пъти в годината Samsung провежда срещи на съвещателна група по екология за цялата компания. Чрез тези срещи Samsung споделя информация относно екологични изисквания и разработването на иновативни технологии с екологичните експерти в различните бизнес звена и проучва енергоспестяващи технологии за създаването на продукти с висока енергийна ефективност. През 2017 г. Samsung въведе продукти с технологии с висока енергийна ефективност, като например Quick Drive при пералните машини и високоефективни вентилатори за външните тела на климатиците, като с това подобри енергийната ефективност средно с 36% в сравнение с 2008 г. Тези подобрения в енергийната ефективност намалиха консумацията и разходите за електроенергия на потребителите, както и емисиите на парникови газове.

Тази инфографика показва енергийната ефективност на етап използване на продуктите. През 2017 г. средната консумация на енергия от продуктите е намалена с 36%, а общите емисии на парникови газове – с 217 милиона тона в сравнение с 2008 г.
Тази инфографика показва ефективността на енергийното потребление и целите на глобалните локации на Samsung. През 2017 г. Samsung спести 30,46 милиарда южнокорейски вона от разходите си за електричество и 28,13 милиарда южнокорейски вона от разходите за комунални услуги. Икономиите се дължат на електричество - 22%, отопление, вентилация, климатизация - 12%, оперативни дейности и управление - 18%, сгъстен въздух - 10%, азотни генератори - 12%, вода - 9%, пáра - 8%, газ - 1% и различни други категории - 8%.

Нарастването на обема на производството налага нарастване на броя на производствените локации и съответно нарастване на консумацията на енергия. За да намали използваната енергия, докато разширява своя производствен капацитет, Samsung създаде 24 енергоспестяващи стандарта за ефективно производство. За новите работни обекти бяха разработени енергоспестяващи технологии, съобразени с характеристиките на всеки отделен обект, които се използват от ранните етапи на проектиране, за да се подобри енергийната ефективност. В резултат на това и въпреки нарасналото производство през 2017 г. ние спестихме 58,6 милиарда южнокорейски вона от разходите си за енергия и комунални услуги в нашите международни локации.

Тази инфографика показва ефективността на енергийното потребление и целите на глобалните локации на Samsung. През 2017 г. Samsung спести 30,46 милиарда южнокорейски вона от разходите си за електричество и 28,13 милиарда южнокорейски вона от разходите за комунални услуги. Икономиите се дължат на електричество - 22%, отопление, вентилация, климатизация - 12%, оперативни дейности и управление - 18%, сгъстен въздух - 10%, азотни генератори - 12%, вода - 9%, пáра - 8%, газ - 1% и различни други категории - 8%.

В Samsung непрекъснато разширяваме използването на енергия от възобновяеми източници.

Глобалните локации на Samsung ще продължават да разширяват използването на енергия от възобновяеми източници, за да намалят емисиите на парникови газове и да запазят околната среда. За да улесним постигането на тази цел, ние монтираме соларни панели върху незаети пространства, като например покривите на паркинги и сгради в локациите си в Южна Корея. В регионите с достатъчна инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, като САЩ, Европа и Китай, целта ни е да осигурим 100% енергия от възобновяеми източници за нашите заводи, офис сгради и оперативни помещения.

Използване на енергия от възобновяеми източници в глобалните работни обекти

Чрез тези си усилия до 2020 г. ще осигурим енергия, равна на количеството, произведено от стандартна соларна електрическа централа от 3,1 GW.

Използване на енергия от нови и възобновяеми източници

Чрез тези си усилия до 2020 г. ще осигурим енергия, равна на количеството, произведено от стандартна соларна електрическа централа от 3,1 GW.

Провеждаме изследвания и проекти за приспособяване към климатичните промени

За да намерим начини да реагираме и да се справим с промените в климата като компания, от 2015 г. провеждаме съвместно изследване, озаглавено CSR Activities to Adjust to Climate Change (Дейности в рамките на КСО за приспособяване към климатичните промени). Съвместно с Факултета по науки за околната среда (Graduate School of Environmental Studies) на Сеулския национален университет (Seoul National University) нашите изследователи работят по проекти в три направления: достъп до питейна вода, енергийно ефективни жилища и образование относно климатичните промени.

Като част от проекта за питейна вода ние монтирахме полупостоянни съоръжения за питейна вода в 10 селища във Виетнам, които изпитват затруднения при осигуряването на стабилно снабдяване с питейна вода. В резултат на това местните жители вече не се притесняват за достъпа си до жизнено важната субстанция вода, дори през най-сериозните засушавания. Междувременно нашите Проекти за ремонт на жилища за хората, лишени от основни права, бяха развити до така наречения Строителен проект за подобряване на енергийната ефективност на жилищата. Този проект осигурява на домакинствата жизнена среда, която пести енергия и ги изолира от горещите лета и студените зими на ниска цена. Проучване сред 61 домакинства през 2017 г. показа, че средната годишна консумация на енергия за домакинство е намаляла наполовина, което е довело до по-ниски разходи за енергия за уязвимите членове на обществото. Тези усилия постигнаха не само икономически ползи. Те доведоха и до намаляване на съответните емисии на парникови газове, свързани с производството на енергия, с 43 тона CO2e на година.

И последно – разработихме специализирано образователно съдържание за климатичните промени за учители и ученици в платформата Samsung Smart School. С помощта на това съдържание обучихме 300 лектори-експерти и предложихме демонстрационни часове за 2 200 деца в 11 основни училища. С подобни усилия помагаме на бъдещото поколение да разбере колко сериозни са климатичните промени и колко важно е да работим за справянето с тях.

Снимка на чешма за питейна вода в предучилищно заведение в Тхай Нгуйен, Виетнам
Нашите екологичносъобразни продукти помагат за една здрава планета
Фоново изображение на страницата „Екологичносъобразни продукти“