Екологично-съобразни работни обекти

Нашите екологично-съобразни работни обекти съществуват съвместно с природата

Ключово визуално изображение за страницата „Екологичносъобразни работни обекти“

Всички работни обекти на Samsung Electronics са получили сертификати за система за управление на околната среда и като такива практикуват Еко управление. Но нашите усилия за околната среда не приключват на границите на работния обект. Във всички наши работни обекти идентифицираме екологични проблеми и предлагаме решения. Чрез набелязване на причината за проблема и предприемане на превантивни действия в цялата система на работния обект ние гарантираме, че тези решения не са просто временни или „след дъжд качулка.“ Междувременно извън работните обекти сме ентусиазирано ангажирани с дейности за опазване на биоразнообразието заедно с местните общности, за да опазваме екосистемата.

2020 KPI: Поддържане на екологичносъобразни работни обекти

Степен на сертифициране на системите за управление на околната среда
Това изображение показва целта за екологичносъобразни работни обекти. До 2020 година целта е постигане на 100% степен на сертифициране на системите за управление на околната среда. По-конкретно, всички наши 36 производствени обекта в глобален мащаб трябва да преминат покрият изискванията на ISO 14001 и OHSAS 18001.

Чрез възприемане на системата за управление на околната среда във всички работни обекти ние въведохме интегрирано управление

За прилагане на практика на Еко управление Samsung Electronics управлява работните обекти въз основа на международните стандарти за управление на околната среда. Всички наши работни обекти в целия свят притежават сертификата за управление на околната среда ISO 14001 на Международна организация по стандартизация, както и сертификата й за система за управление на енергията ISO 50001. Отивайки една стъпка по-далеч, Samsung Electronics установи свои собствени стандарти, които са дори още по-стриктни от международните сертификати, и управлява стриктно всички аспекти на работните обекти. Освен това имаме центровете Global EHS (Глобален център за околната среда, здравето и безопасността) и Global CS (Глобален център за удовлетвореност на клиентите) под прякото ръководство на главния изпълнителен директор, които дават възможност на организацията да работи систематично и органично.

Постигане на 100% екологично управление

Международните стандарти ISO 14001 и ISO 50001 са съответно системата за управление на околната среда и системата за управление на енергията, заложени от техническите комисии на ISO (Международната организация по стандартизация). Компаниите, които искат да получат сертифициране, трябва да имат Политика за управление на околната среда и да са формулирали подробни екологични цели и планове за действие. За да премине успешно трудните оценявания, изисквани от ISO, кандидатът трябва да демонстрира способността си да изпълнява редица задачи, като например разпределяне на ресурси за сложни начинания и ефективно постигане на подходящи задачи. Сертифицирането не е еднократно постижение, а включва ежегодни проверки и повторно сертифициране на всеки три години. 

Всички работни обекти на Samsung Electronics по света са издържали успешно тези трудни процеси на сертифициране, а за дори още по-усъвършенствана система за управление на околната среда имаме вътрешни проверки, извършвани от нашите собствени експерти, вместо да разчитаме единствено на външни проверки.

Ние формулираме правила за намаляване на парниковите газове и ги прилагаме на практика

Има действия за справяне с климатичните промени, които може да бъдат предприети на ниво компания. Една такава мярка е обективното и прозрачно измерване на текущата производителност и идентифициране на потенциални вътрешни подобрения. За тази цел Samsung Electronics ежегодно проверява действителните си емисии на парникови газове чрез трета страна. Освен това, въз основа на диагностичните анализи на нашите собствени проверяващи, търсим начини за намаляване на емисиите си и непрекъснато предприемаме стъпки за подобряване. Един от начините, по които съсредоточаваме усилията си за намаляване на парниковите газове, е като непрекъснато се опитваме да намалим емисиите на F-Gas (флуориниран газ), който оказва голямо влияние върху глобалното затопляне. Това доведе до значителен напредък, особено в дейностите за производство на полупроводници.

Тази инфографика показва общото намаление на количествата F-Gas в локациите на Samsung в Южна Корея, където е разположена голяма част от производството ни на полупроводници. Общото намаление на количествата F-Gas се е подобрило на годишна база от 1,98 милиона Co2eq през 2015 г. до 3,63 милиона Co2eq през 2016 г. и 5,48 милиона Co2eq през 2017 г. Общото намаление на количествата F-Gas през последните 3 години възлиза на 5,48 милиона CO2eq.

Усилия на Samsung Electronics за намаляване на парниковите газове
При обработването на полупроводници, почистването на повърхността на силициевите подложки изисква използването на F-Gas (флуориран газ) – вид парников газ. Подложката е тънък слой силиций, което служи за основа на полупроводника. Качеството и производителността на полупроводника зависи до голяма степен от състоянието на повърхността на подложката, затова използването на F-Gas бе неизбежно. Затова Samsung Electronics проучи начини за свеждане до минимум на емисиите на F-Gas и в резултат разработихме и монтирахме ново оборудване за намаляване на емисиите на парникови газове. Продукт на сътрудничеството между Samsung Electronics и Samsung Engineering, това оборудване значително намалява използването на F-Gas , като не само разгражда газа, но също така намалява значително количеството енергия, необходима за работа на оборудването. Предишният метод на разграждане на газа с използване на голямо количество топлина изискваше много енергия и следователно самият той създаваше допълнителни парникови газове. Новата технология, обаче, позволява разграждането на парникови газове при ниска температура, което води до по-ниска консумация на енергия. Благодарение на тези усилия ние пречистваме повече от 90% от парниковите газове, създавани от нашите работни обекти.

Ние свеждаме до минимум въздействието си върху околната среда, като намаляваме изхвърлянето на замърсители от нашите работни обекти

При производствения процес неминуемо има странични продукти, които могат да повлияят на атмосферата и на качеството на водата. Samsung Electronics прави сериозни инвестиции за свеждане до минимум на негативните ефекти, които подобни замърсители имат върху околната среда, например чрез замяна на оборудване и подобряване на процесите. Оборудвали сме нашите парни котли с горелки с „ниски нива на NOx“, които използват по-малко енергия и намаляват значително емисиите на NOx (азотни оксиди) и въглероден диоксид. Освен това при изграждането на продуктови линии монтираме оборудване за контролиране на замърсяването, което е оптимизирано за тези линии. По-конкретно – подобрихме съоръженията за пречистване на вода в работните ни обекти в Южна Корея, така че да премахват 97,6% от замърсителите. Нещо повече, опасните отпадъци се съхраняват в специални контейнери, за да се гарантира, че няма течове, което напълно елиминира възможността за замърсяване на почвата. Освен това предприемаме инициативи за предотвратяване на замърсяването, като проверяваме елементи, които могат да създават замърсяване, и ги премахваме предварително. Не пестим усилия за свеждане до минимум на нашето въздействие върху околната среда чрез различни инициативи за контрол и предотвратяване на замърсяването, които започват още преди производствения процес и се простират далеч отвъд него.

Тази инфографика показва капиталовите инвестиции на Samsung за подобряване на екологичната ефективност на дейностите. Екологичните инвестиции на Samsung през 2013 г. бяха 5,82 милиарда южнокорейски вона, през 2014 г. – 6,883 милиарда южнокорейски вона, през 2015 г. – 6,59 милиарда южнокорейски вона, през 2016 г. – 9,334 милиарда южнокорейски вона, а през 2017 г. – 9,513 милиарда южнокорейски вона. В сравнение с 2013 г. екологичните инвестиции през 2017 г. са нараснали с 63%.За да пазим Земята здрава, ние подкрепяме инициативи за опазване на биоразнообразието

Опазването на екосистемата и на околната среда са важни аспекти от поддържането на здрава планета. Служителите на Samsung Electronics участват в дейности за опазване на здравето на екосистемата. Като споделяме основната философия за опазване на биоразнообразието и провеждаме кампании, които популяризират важността му, ние силно насърчаваме участието на служителите.

Тази информационна графика показва основната философия и планове за действие, възприети от Samsung Electronics за опазване на биоразнообразието. Основната философия е „Samsung Electronics оценява ползите и важността на екосистемата и на биоразнообразието. За свеждане до минимум на вредните за биоразнообразието ефекти, ние се ангажираме активно в инициативи за опазване на екосистемата.“ По отношение на плановете за действие, 1) всички служители оценяват опазването на биоразнообразието като една от ключовите ценности на Еко управлението, 2) Оценяване и анализиране на въздействието на даден продукт върху екосистемата и биоразнообразието през целия му жизнен цикъл и стремеж към свеждане до минимум на всички негативни ефекти, 3) Даване на приоритет на региони с висока стойност на биоразнообразие сред всички работни обекти в Южна Корея и чужбина, и предприемане на дейности за опазване на биоразнообразието, които обслужват местните нужди, и 4) Непрекъснато общуване със служители, местни общности, неправителствени организации и други заинтересовани страни, и допринасяне за засилването на усилията на местните общности за опазване на биоразнообразието.
Опазване на местообитанията на застрашени видове

Идентифицирали сме застрашени видове и техните местообитания в региони, в които се намират нашите работни обекти, и провеждаме кампании за опазване на биоразнообразието с подходящи организации, включително местни общности, обществени институции и академични среди.

Тази информационна графика показва застрашени видове в близост до работните обекти в Южна Корея. В района на град Сувон има застрашени 1 вид при бозайниците, 6 вида при птиците, 2 вида при земноводните и 1 вид при растенията. В района на град Хуасеонг – 1 вид при бозайниците, 26 вида при птиците, 3 вида при земноводните, 1 вид при насекомите и 2 вида при растенията. В района на Куанджу застрашени са 5 вида при бозайниците, 6 вида при птиците, 1 вид при рибите и 1 вид при растенията. В района на град Йонгин – 2 вида при земноводните и 1 вид при насекомите, в района на град Асан – 1 вид при бозайниците, 19 вида при птиците, 3 вида при земноводните, а 2 други вида са критично застрашени. В района на Куми застрашени са 2 вида при бозайниците, 7 вида при птиците, 1 вид при рибите и 3 вида при растенията.

Опазване на Даурския жерав – Възстановяване на Jaepyeong (Блатата Jaedurumi + Haepyeong)
През 2013 година работният обект на Samsung Electronics в Куми, провинция Кьонсан-Пукто стана първият в Южна Корея, който сключи споразумение за партньорство за опазване на биоразнообразието с централното и местното правителство и университети. Оттогава насам подкрепяхме изкуственото осеменяване на две двойки застрашени Даурски жерави (Природна забележителност на Южна Корея № 203), които бяха внесени от Нидерландия. През април 2016 година Институтът за изследване на екологичната среда на птиците успя успешно да размножи птиците. Това ще помогне за възстановяване на екосистемата на блатата Haepyeong – местообитание на мигриращи птици, и е значителен принос към опазването на биоразнообразието.

Опазване на крайбрежните пясъчни дюни
В работния ни обект в Асан, провинция Чхунчхън-Намдо, си сътрудничим с офиса за околната среда на басейна на река Геум (Geum River Basin Environmental Office) от 2008 година за опазване на крайбрежните пясъчни дюни, които са дом на два застрашени вида – Жълтоклюната бяла чапла и Монголския степен гущер. Понастоящем в град Порйонг подкрепяме дейности като почистване на океана, премахване на инвазивни чуждестранни растения и защитаване на пясъчната дюна Сохуанг, докато в Асан подкрепяме създаването на местообитания на мискантус.

Изкореняване на чужди видове риби/растения
Нашите работни обекти в Гихюнг и Хуасеонг в провинция Кьонги-до извършват дейности за опазване на екосистемите всяка година в реките Осан и Уанчонри, като изкореняват чужди видове, хранят дивите животни и стартират кампании за опазване на околната среда.

Събитие от световния ден на водата

Водата е източник на всичкия живот. Всяка година всички работни обекти на Samsung Electronics по целия свят честват Световния ден на водата на 22 март и извършват дейности за опазване на речните и морските екосистеми. Не само служителите, но също и хора от различни сфери на живота, като например местни общности, граждански групи и хора от академичните среди се събират в подкрепа на кампании за опазване на водите, образование за водните ресурси и други опазващи дейности. Причината за това е, че водата може да бъде опазена само когато работим заедно.

Снимка на събитие от световния ден на водата
Оформяме бъдещето заедно: целта ни е устойчива верига за доставки
Фоново изображение на страницата „Устойчива верига за доставки“