Този видеоклип представлява Еко управлението на Samsung Electronics. „Отидохме отвъд просто пасивното спазване на екологичните разпоредби и закони. Ние прилагаме Еко управление на практика, като предлагаме на клиентите си екологични решения и задаваме посоката към едно устойчиво бъдеще. Здравата околна среда е изключително важна за нашето бъдеще.“

„PlanetFirst“

Това е нашият слоган, включващ решителността и дейностите на Samsung Electronics за поставяне на Земята и околната среда на първо място. Samsung Electronics положи основите за Еко управление като философия за 21 век в Декларацията за околната среда на Samsung (Samsung Environmental Declaration) през 1992 година. Оттогава отиваме отвъд просто пасивното спазване на екологичните разпоредби и закони. Ние прилагаме Еко управление на практика, като предлагаме на клиентите си екологични решения и задаваме посоката към едно устойчиво бъдеще. Здравата околна среда е изключително важна за нашето бъдеще.

Система за еко управление

Това изображение съдържа основната философия на еко управлението. Тя е „Допринасяне за процъфтяването на човечеството и опазването на околната среда, като работим по начин, който уважава както човечеството, така и природата, въз основа на уважение към живота.“


Това изображение съдържа визията според системата за еко управление. Визията е „Осигуряване на клиентите нови екологични изживявания и задаване на посоката към едно устойчиво бъдеще за глобалната общност чрез иновативни и екологични продукти и технологии.“

Това изображение съдържа лозунга на еко управлението. Лозунгът е „PlanetFirst“ (Планетата на първо място), което предполага „Стремеж към корпоративна социална отговорност и устойчиво управление чрез бизнес дейности, които поставят планетата на първо място.“

Ключови показатели за ефективност (KPI) за 2020 г.:
Екологично управление

В Samsung Electronics сме си поставили следните цели за екологично управление, за да намалим парниковите газове, да произвеждаме продукти с минимално въздействие върху околната среда и да постигнем кръгова икономика.

Намаляване на парниковите газове на етап използване на продуктите

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление. Целта е намаляване на 250.000.000 тона парникови газове като кумулативно количество от 2009 до 2020 година на етап използване на продуктите.

Съответствие на новоразработените продукти на стандартите Eco-Label

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление, целта е съответствие на новоразработените продукти на стандартите Eco-Label на 90%.

Отпадъчни продукти, събирани в глобален мащаб

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление, целта за кумулативно количество събирани отпадъчни продукти е 3.080.000 тона от 2009 до 2020 година.

Интензивност на емисиите на парникови газове

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление, целевата интензивност на емисиите на парникови газове в работните обекти в глобален мащаб е 1,55 тона въглеродни емисии/100 милиона южнокорейски вон.

Степен на рециклиране на отпадъците в различните локации на Samsung

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление, целевата степен на рециклиране на производствени отпадъци е 95%.

Интензивност на използването на вода

Тази информационна графика съдържа 2020 г. KPI: Еко управление, целевата интензивност на използването на вода е 50 тона/100 милиона южнокорейски вон.

Действия в областта на климата

Климатичните промени засягат всяка част на света.
Чрез намаляване на парниковите газове и свързани инициативи нашата реакция на климатичните промени е фокусирана върху промяна към едно устойчиво, зелено бъдеще.

Ключово визуално изображение за страницата „Климатични промени“

Екологичносъобразни продукти

Електрониката може да бъде eкологично осъзнати.
Ние в Samsung Electronics отчитаме въздействието върху околната среда, когато разработваме всички наши продукти, започвайки от етапа на планиране. Стремим се да използваме усъвършенствани технологии, за да улесняваме живота и да го правим по-екологично вдъхновен.

Ключово визуално изображение за страницата „Екологичносъобразни продукти“

Ефективно използване на ресурсите

Ограничените ресурси на Земята трябва да бъдат пестени, използвани по-дълго и рециклирани.
Samsung Electronics продължава изследванията си за максимално ефективно използване на ресурсите.

Ключово визуално изображение за страницата „Ефективно използване на ресурсите“

Екологичносъобразни работни обекти

Работните обекти, в които се произвеждат продуктите не са изключение от опасенията за околната среда.
Хората и природата съществуват съвместно в екологичносъобразните работни обекти на Samsung Electronics.

Ключово визуално изображение за страницата „Екологичносъобразни работни обекти“

Устойчива верига за доставки

Като споделяме ценностите на Еко управление с нашите партньори,
ние изграждаме една по-безопасна и екологичносъобразна верига за доставки.

Ключово визуално изображение за страницата „Устойчива верига за доставки“

Комуникация и ангажираност

Samsung Electronics публикува своите екологични правила и резултати прозрачно.
За опазване на околната среда Еко управление взима предвид дори най-малките гласове, което прави комуникацията и ангажираността отворени към всички.

Ключово визуално изображение за страницата „Комуникация и ангажираност“