Устойчива верига за доставки

Оформяме бъдещето заедно: целта ни е устойчива верига за доставки

Ключово визуално изображение за страницата „Устойчива верига за доставки“

Можем да изградим един по-добър свят чрез споделяне на ценности и сътрудничество на базата на доверие. Същото важи и за Зеленото управление. За по-добра синергия Samsung Electronics прилага на практика Зелено управление заедно със своите доставчици – нашите органични партньори. Ние осигуряваме бюджета и необходимата работна сила за нашите доставчици, за да се стремят към Зелено управление, отговарящо на международните стандарти, и осигуряваме образование, за да помагаме на техните служители да разберат важността на екологичните проблеми. Причината е, че пълният потенциал на Зеленото управление може да бъде реализиран, единствено когато всички участват.

Стратегии за управление на устойчива верига за доставки

Samsung Electronics има огромна верига за доставки, включваща близо 2500 доставчици от целия свят. Някои от тях доставят суровини или компоненти, а други осигуряват оборудване, но всички те са незаменими. Ние осъзнаваме, че ако всички тези доставчици участват в Зелено управление, това ще предизвика по-широк ефект, затова осигуряваме техническа и икономическа подкрепа на нашите доставчици и им възлагаме консултанти. По този начин ги насърчаваме да преминават активно към Зелено управление, а ние изграждаме една устойчива верига за доставки. Освен това, когато избираме нови доставчици, извършваме оценка на управлението на околната среда чрез собствената ни програма за сертифициране – Eco-Partner . Окончателно решение се взима след това оценяване, което извършва преглед на екологичните ценности на кандидата, готовността му да се ангажира с екологично производство и степента, до която потенциалният партньор прилага тези ценности на практика.

Тази информационна графика показва раздела за околна среда в „стратегия и система за управление на устойчива верига за доставки.“ При оценяването на Eco-Partner се извършва оценка на правилата за въздействие на продуктите върху околната среда, образование и обучение, и проверяване на опасно съдържание. Задължително е нашите доставчици да изпълняват изискванията за сертифициране по програмата Eco-Partner. При оценяването на EHS се проверява спазването на стандартите в 22 области, като например безопасност на труда, противопожарно оборудване, здравословни условия на труд, боравене с опасни вещества и екологични съоръжения. Напълно задължително е спазване на 8-те задължително области на съответствие за противопожарно оборудване, боравене с опасни вещества и отпадъци, съоръжения за канализация и отпадни води.

Ние сме в процес на въвеждане на системата за сертифициране Eco-Partner за стриктно управление на веригата за доставки

Всички доставчици, предоставящи продукти или компоненти, които ще бъдат продавани от Samsung Electronics, подлежат на сертифицирането за Eco-Partner . Ние присъждаме сертификати, като оценяваме спазването от тяхна страна на нашите „Стандарти за контрол на субстанции, използвани в продуктите“, както и системата за управление на качеството на околната среда на доставчиците. Доставчиците подават отчет за въздействието на продукта върху околната среда, съдържащ доказателства за информацията им за опасните вещества, както и данни от компанията за суровини. След това Samsung Electronics извършва цялостна оценка, като посещава производствените обекти на доставчиците, за да потвърди подадените документи. За да поддържат сертифицирането за Eco-Partner , доставчиците трябва да бъдат проверявани на всеки две години и тези, които не издържат проверката се изключват от веригата за доставки. Така ние се стремим да включваме нашите доставчици в инициативите ни за Зелено управление. Вместо еднократно оценяване, ние осигуряваме непрекъснато управление и оценяване, за да се гарантира устойчиво управление на веригата за доставки.

Тази информационна графика показва процеса на сертифициране за Eco-Partner. Когато суровините се транспортират до доставчиците, е задължително потвърждаване на данните от подробния анализ и таблицата за състава на суровините. Когато доставчикът ги предава на Samsung Electronics, се изискват гаранционно писмо, отчет за прецизност на анализа (ICP/GCMS данни), MSDS и мостри за одобрение. За преминаване през процеса на сертифициране за Eco-partner подадените документи и мостри се преглеждат щателно, а системите за качество на околната среда се оценяват внимателно.
Конкурентна среда: цялостното оценяване на доставчика

Цялостното оценяване на доставчика се извършва веднъж годишно с цел засилване конкурентоспособността на нашите доставчици. Това оценяване се категоризира в две области, а именно бизнес конкурентоспособност и рискове за устойчиво развитие. Категорията рискове за устойчиво развитие, която обхваща екологичния сектор, оценява усилията на партньора за екологично управление и състоянието му на сертифициране спрямо международните екологични стандарти. Доставчиците с по-добри резултати от оценяването ще получават повече възможности и предимства, а тези, които изостават, ще трябва да понесат отговорността за неуспехите си. Това означава, че доставчици, които искат да работят със Samsung Electronics, трябва да имат предвид не само своя собствен бизнес, но също и околната среда. Ако даден доставчик бъде категоризиран като високорисков поради слаби резултати в екологичния сектор, ние го управляваме отделно и непрекъснато поддържаме връзка, за да видим дали има напредък по посочената програма за подобрения. Важно е да се отбележи, че започвайки от 2016 година програмите за консултантска подкрепа по екологичните въпроси, предоставяна на основните доставчици, се разшири, за да включва второстепенните и третостепенните доставчици в стремеж към по-интегрирана и устойчива верига за доставки.

  • Кодекса на поведение за доставчици на Samsung 267 KB ИЗТЕГЛЯНЕ

Чрез усилията на доставчиците ни за намаляване на емисиите на парникови газове ние постигнахме ефект, равняващ се на засаждането на един милион борови дръвчета

Веднъж годишно Samsung Electronics проучва консумацията на енергия, включително електричество и изкопаеми горива, и емисиите на парникови газове на всички наши доставчици. При този процес ние предоставяме консултиране на място за доставчиците, които не са успели да управляват ефективно консумацията на енергия. Това консултиране им помага да направят консумацията си на енергия по-ефективна или им помага да пестят енергия чрез подобряване на процесите и осигуряване на необходимото оборудване. През 2016 година възложихме на 10 доставчици 62 задачи за намаляване на консумацията на енергия и емисиите на парникови газове, и осигурихме необходимите ресурси за разрешаване на проблемите. В резултат на това въглеродните емисии бяха намалени с приблизително 4920 тона. Като се има предвид, че един бор абсорбира приблизително 5 кг въглерод на година, това се равнява на засаждането на около един милион борови дървета.

снимка от въздуха на борова гора

Chemtronics: Случай, доказващ, че това, което е от полза за околната среда, е от полза и за бизнеса
Chemtronics е доставчик на химикали. Когато проверихме консумацията на енергия на компанията за нашата оценка за енергийна ефективност, открихме, че Chemtronics и силно зависима от електроенергия: 95% електроенергия и 5% пропан-бутан, за да сме точни. Samsung Electronics проучи състоянието на оборудването на компанията. Открихме, че има загуби на мощност във въздушния компресор, както и че изсушителя на въздух в сушилнята консумира много електричество. Започнахме с прости задачи като монтиране на високоефективни LED светлини и също така направихме подобрения на сложно оборудване, което причиняваше загубите на мощност. Нещо повече, монтирахме контролна система на изсушителя на въздух в сушилнята за предотвратяване на прахосването на енергия чрез поддържане на постоянна влажност и температура, като по този начин бе намалена консумацията на електричество. След тези подобрения извършихме икономически анализ на инвестицията, включващ пет аспекта: количеството и процентното съотношение, с което бе намалена консумацията на енергия, сумата на спестените разходи, размера на инвестицията и периода на изплащане. Освен това измерихме размера на намалението на парникови газове, за да проверим приноса им към околната среда. В резултат на това, Chemtronics постигна не само значително увеличение на енергийната си ефективност, което доведе до намаляване на разходите, но също и спад в емисиите на парникови газове от общо 432,9 TOE (тона нефтен еквивалент).

Повече информация за Стратегията/подкрепата за управление на доставчици и конфликтните минерали
Бяло фоново изображение на „Устойчиво управление – Верига за доставки“
Ние се стремим към прозрачна и отворена комуникация
Фоново изображение на страницата „Устойчива верига за доставки“