Етика

Справедлива и прозрачна корпоративна култура

Ние вграждаме почтеността в основата на ежедневната си работа, за да изпълняваме социалната си роля и отговорности по начин, който подхожда на статуса ни на първокласна глобална компания.

 

Тъй като бизнесът ни обхваща многобройни държави в целия свят, ние осъзнаваме и анализираме разликите в законите, разпоредбите и практиките в съответните държави, като същевременно провеждаме бизнес по законен и етичен начин. Освен това разработваме и прилагаме глобални правила за защита на личните данни, за да зачитаме поверителността на нашите клиенти и служители, и да защитаваме личните им данни. Нашите усилия за систематично управление на съответствието и етичните рискове са водени от Глобалния кодекс на поведение на Samsung и Насоките за бизнес поведение, които ръководят всички наши служители при предприемането на действия и взимането на важни решения. Нашият корпоративен правен офис под прякото ръководство на главния изпълнителен директор ръководи Екипа по съответствие и Насочващата комисия по поверителността, за да подпомага управлението на съответствието, а свързаните със съответствието комисии и Насочващата комисия по поверителността съдействат на висшето ни ръководство в процеса на взимане на решения. Под ръководството на тези комисии всеки от бизнес отделите и регионалните ни офиси, посветени на организациите за съответствие и поверителност, работят за отговор на надзора на работното съответствие и програмите за работно съответствие за местните дъщерни дружества и клонове.

Estrutura organizacional das divisões da Samsung Electronics.

Explicação sobre a estrutura organizacional. Das divisões da Samsung Electronics.

A composição da Samsung Electronics consiste no Conselho de administração e no grupo de 5 unidades.

 • Comité de transações com partes relacionadas.
 • Comité de governação

Unidade funcional

 • Centro de marketing global
 • Centro de CS global
 • Centro de EHS global
 • Centro de colaboração de parceiros
 • Centro de inovação de negócios empresariais

Gabinete de gestão empresarial

 • Comités relacionados com a conformidade
 • Comité diretivo de privacidade
 • ∙ Equipa de gestão empresarial
 • Equipa de finanças e contabilidade
 • Equipa de RH
 • Equipa de Comunicação
 • Equipa de Relações Públicas Global (Gabinete de gestão da sustentabilidade empresarial gerida pela equipa
 • Equipa de auditoria
 • Grupo IR

Gabinete jurídico empresarial

 • Comités relacionados com a conformidade
 • Comité diretivo de privacidade
 • Equipa de conformidade
 • Gabinete de privacidade

Divisão comercial

 • Comités relacionados com a conformidade
 • Comité diretivo de privacidade
 • Equipa administrativa
 • Gabinete de conformidade/privacidade

Escritório regional

 • Organização de conformidade/privacidade
 • Filial
 • Gabinete de conformidade/privacidade

Управление на етиката

Ние разкриваме нашия Глобален кодекс на поведение („Бизнес принципи на Samsung“) на нашите доставчици, клиенти и други външни заинтересовани страни, както и на нашите служители чрез уебсайта ни за управление на етиката и осигуряваме канал, по който можете да съобщавате за всякакви нарушения на етичните стандарти. Нещо повече, „Насоките за бизнес поведение на служителите“, които служат като етични стандарти за нашите служители, са преведени и достъпни на общо 15 езика (включително корейски) и са качени в нашия вътрешен интранет. Уместни подробности се разпространяват и споделят сред служителите ни в целия свят чрез колективно, онлайн и аудиовизуално обучение, предлагано поне веднъж годишно, ако не и по-често. Отделни „Бизнес насоки“ се предоставят също на нашите доставчици, за да се установят прозрачни бизнес практики.

Потребителски оплаквания 56%(2014 г.), 58%(2015 г.), 52%(2016 г.), Други 25%(2014 г.), 29%(2015 г.), 31%(2016 г.), Антикорупционни сигнали 19%(2014 г.), 13%(2015 г.), 18%(2016 г.)

Управление на съответствието

Нашата програма за съответствие има за цел да установи корпоративна култура, водена от съответствието, за да сведе до минимум бизнес рисковете, които може да възникнат поради ценови картел или нарушаване на правата върху интелектуална собственост, както и за поемане на по-сериозна отговорност в областта на човешките права, здравеопазването и безопасността, и околната среда. Системата за управление на програмата за съответствие (CPMS) – ИТ система, разработена за управление на рисковете, свързани със съответствието, осигурява нашите правила за конкретни области и подробностите на мониторинга на регионални проблеми. Нашият помощен център работи, за да съдейства на служителите при отправянето на лични запитвания към експерти, винаги когато имат свързани с работата въпроси или когато намират насоките ни недостатъчни за определяне на незаконност. Нашата система за подаване на сигнали, разработена в рамките на CPMS за нашите служители, работи по начин, който твърдо гарантира поверителността на лицата, подаващи сигнали.

Това изображение е обяснение на заглавието на информационната графика и процеса.
Работа на специализираните звена
Създаване на Офис по поверителността в рамките на Корпоративния правен офис под прякото ръководство на главния изпълнителен директор
Назначаване на адвокати, отговорни за правилата за поверителност в съответните бизнес отдели
Мониторинг
Извършване на редовен/специален мониторинг чрез специализирани звена или персонал
Управление на последващите действия
Идентифициране на основните причини за проблемите чрез анализи на процесите/резултатите, извършване на подобрения, предотвратяване на повторното възникване на същия проблем (напр. представяне на действителни случаи като част от обучението)

Правила за поверителност

Обявихме официално нашите глобални стандартни правила за поверителност и разработихме съответните правила, които отразяват регулаторните условия и местни характеристики за конкретните региони. В резултат от тези начинания на нашите служители се предоставят „Глобално ръководство за лична информация“ и „Ръководство за ръководители за възлагане обработването на лични данни на външни ресурси“, които да служат като разпоредби за управление. Ние работим с нашите процеси и системи по начин, който включва подходящите правила в ежедневното ни бизнес поведение, и продължаваме да извършваме прегледи и да предлагаме обучение в цялата компания.

Работа на специализираните звена

Създаване на Глобален офис по поверителността в рамките на Корпоративния правен офис под прякото ръководство на главния изпълнителен директор
Назначаване на адвокати, отговорни за правилата за поверителност в съответните бизнес отдели

 

Засилени прегледи на системите за работа с/управление на правилата за поверителност

Извършваме редовни прегледи и правим необходимите подобрения на нашите системи и услуги, работещи за нашите клиенти и служители за техните системи за управление, технически системи и системи за физическа защита, които управляват целия процес на събиране, обработване и унищожаване на данни

 

Обучение за правилата за поверителност

Предоставяне на онлайн/офлайн обучение за правилата за обучение, което отчита специфичните за всеки отдел длъжностни характеристики (планиране, развойна дейност, маркетинг и т.н.), както и основно обучение, насочено към всички служители

 

Работа на системата за правно управление на поверителността (PLMS)

Въвеждане на задължително предприемане на превантивни мерки чрез използването на контролния списък за рискове, свързани с поверителността на данните, разработен за преглед на рисковете, свързани с поверителността на данните на всеки етап от жизнения цикъл на продуктите и услугите – от планиране и разработване до работа и прекъсване на производството, като същевременно този контролен списък се преглежда от специализирани адвокати