Отчет и правила

Отчетно разкриване на информация и ясна комуникация.

Ние публикуваме ежегодно Отчет за устойчиво развитие и разкриваме свързани правила, за да съобщаваме на заинтересованите страни нашите резултати по отношение на управлението на устойчивото развитие.

 

Основните ни подходи към устойчивото развитие

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3> <dl> <li>Неправителствени организации : Изграждане на успешни партньорства</li> <li>Служители : Подобряване на стойностите чрез образование и иновации</li> <li>Клиенти : Разработване на екологични продукти и подобряване на удовлетвореността на клиентите</li> <li>Правителства : Максимално увеличаване на корпоративната стойност чрез стабилни икономически дейности </li> <li>Акционери : Справедлива търговия и съответствие</li> <li>Бизнес партньори : Подобряване на конкурентоспособността чрез партньорства от полза и за двете страни</li> <li>Местни общности : Ефективен социален принос за управление на репутацията и приемственост на бизнеса </li> <li>Глобално общество : Принос за разрешаване на глобални проблеми (например климатичните промени)</li> </dl>

Глобално общество

Принос за разрешаване на глобални проблеми (например климатичните промени)

Местни общности

Ефективен социален принос за управление на репутацията и приемственост на бизнеса

Бизнес партньори

Подобряване на конкурентоспособността чрез партньорства от полза и за двете страни

Акционери

Справедлива търговия и съответствие

Правителства

Максимално увеличаване на корпоративната стойност чрез стабилни икономически дейности

Клиенти

Разработване на екологични продукти и подобряване на удовлетвореността на клиентите

Служители

Подобряване на стойностите чрез образование и иновации

Неправителствени организации

Изграждане на успешни партньорства

Отчет за устойчиво развитие

Интегрирането на корпоративното управление и устойчивото развитие е все по-важен въпрос в света на бизнеса сред увеличаващите се очаквания за социална и екологична отговорност. В отговор на това ние подобряваме процеса на събиране на идеи от заинтересованите страни и създаване на визия за цялата корпорация и стратегии за устойчиво развитие. Определихме икономическите, екологичните и социалните отговорности като ключовите елементи на нашето устойчиво управление. Отдадените сме на непрестанното идентифициране на нашите различни заинтересовани страни, изграждане на положителни взаимоотношения с тях и в крайна сметка подобряване на нашата стойност, както за компанията, така и за заинтересованите страни.

Вижте още Затваряне

Насоки за бизнес поведение

През 2005 година Samsung Electronics представи „Глобалния кодекс на поведение“ като справочно ръководство за нашия подход към отчетни и отговорни бизнес практики. През годините очакванията от различните заинтересовани лица, включително неправителствени организации, правителства, клиенти, акционери, доставчици и служители, се увеличиха заедно с нашата отговорност като глобален корпоративен гражданин. В този дух Samsung Electronics актуализира и редактира „Насоките за бизнес поведение“, които предоставят конкретна насока за устойчиво управление, публикувани за първи път в миналогодишния Отчет за устойчиво развитие.

Кодекса на поведение за доставчици

Samsung ще търси също и партньорства с ключови заинтересовани страни, като например неправителствени организации, правителства и местни общности, за да подобрява непрекъснато Насоките и да гарантира, че те са в съответствие с местните трудови закони и Насоките за бизнес поведение на Samsung.

Ръководство за кодекса на поведение за доставчици

Политика за конфликтни минерали

Трудова политика

Вижте още Затваряне