Отговорна трудова практика

Усилия за изграждане на устойчива верига на доставки

Samsung Electronics се стреми да изпълнява своите социални и етични отговорности, както се очаква от различните заинтересовани страни и международната общност.

Децата правят мехурчета с усмивки.

Декларация за забрана на детския труд

"Детският труд не трябва да се използва на нито един етап от производството и според нашата политика, ние ще се фокусираме върху най-добрия интерес на детето, ако бъде установен детски труд. Samsung Electronics и нейните доставчици имат политика на нулева толерантност спрямо детския труд, който е забранен от международните стандарти и приложимите местни закони и разпоредби.
Samsung Electronics прие политиката за забрана на детския труд, описваща силната ни воля за предотвратяване на детския труд в партньорство с Центъра за права на детето и корпоративна социална отговорност (CCR CSR), социално предприятие, създадено от Спасете децата (Save the Children), Швеция. Политиката за забрана на детския труд се основава на „Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Правата на децата и бизнес принципите“ на УНИЦЕФ и „Конвенцията на МОТ“."

Две момчета, които играят с блокчета.
  • Декларация за забрана на детския труд 122KB PDF DOWNLOAD
  • Политика за непълнолетни работници 59KB PDF DOWNLOAD
  • Политика за студенти работници 185KB PDF DOWNLOAD

Насоки за работници мигранти

"В Samsung Electronics в Малайзия служители от различни държави като Индонезия, Непал или Пакистан и др. работят заедно в хармония. Поради това, уважението към културното разнообразие и гладката комуникация между служителите са от първостепенно значение.
Освен това, за да се подпомогне и подкрепи взаимното разбирателство между различните култури са подготвени различни дейности/събития като „междукултурен опит“, „страхотно работно място“, „връщане у дома за работници мигранти“ и др. През 2016 г. ние разработихме и публикувахме Насоки за работници мигранти в сътрудничество с Бизнес за социална отговорност (БСО), които включват ангажимент за изкореняване на принудителния труд, прекомерни комисионни за наемане на работа и всякакво дискриминационно третиране, което може да възникне, докато работниците мигранти работят в чужди държави."

Три комплекта ръце, сгънати да задържат разсад в почвата.
  • Насоки за работници мигранти 201KB PDF DOWNLOAD
  • Обучение за разбиране на насоките 225KB PDF DOWNLOAD

Насоки за обучение на стажанти

"През 2016 г. Samsung Electronics разработи своите насоки за обучение за повишаване на квалификацията в Индия заедно с „Бизнес за социална отговорност“ (БСО) и индийската неправителствена организация „Партньори в промяната“ (PIC) като начин за гарантиране на прозрачност и спазване на ангажиментите и обучението за повишаване на квалификацията.
Насоките включват стандарта за трудова възраст, минималната заплата и периода на обучение за повишаване на квалификацията, както е предвидено в Индийския закон за стажантите от 1961 г. и други закони и правила, отнасящи се до стажантите. Те също така включват информация за това как да се реагира при оплакванията на стажанти, обучението за работа и предварителните възможности за наемане на служители, обучавани за като стажанти на работно място в компанията. Насоките се подсилват от ангажиментите за липса на дискриминация и други права на човека. Основна характеристика на Насоките е, че тяхното приложение се разширява не само за Samsung Electronics в Индия, но и за нейните доставчици."

Двама мъже, които обсъждат и гледат лист хартия на масата.
  • Насоки за обучение на стажанти 179KB PDF DOWNLOAD

Указания за разрешаване на оплаквания

"За да защити човешките права на служителите и да създаде положителна работна среда, Samsung създаде комуникационни канали с ръководството, за да изслуша мнението на служителите. Освен това, за да вземем предвид гласа на служителя (VoE) и да разрешим всякакви проблеми, ние имаме онлайн и офлайн канали за оплаквания на всеки наш обект.

Подготвихме указания за разрешаване на оплаквания с цел справедливо и навременно разрешаване на оплакванията, които възникват по време на работа. Те преминават през стъпките на Откриване на канала за разрешаване на оплаквания - Подаване на оплакване - Решението по оплакването - Обратна връзка. Има четири работещи канала; онлайн, офлайн, гореща линия и чрез комитета на служителите, които биха могли да бъдат подходящи за характеристиките на дъщерните дружества. "

Канал за оплаквания
  • Общ брой оплаквания ('16 ~ '17) 87KB PDF DOWNLOAD

Програма за обучение HERhealth

"За да дадем възможност на нашите служители в производството да постигнат по-добро здраве, ние управляваме проект наречен Health Enables Returns (HERhealth), който предоставя здравна информация за жените и се стреми към повишаване на осведомеността и който работи във Виетнам.
Специализираната институция за корпоративна социална отговорност, наричана ""Бизнес социална отговорност"" (БСО), е осъществила този проект за 250 000 жени в 10 държави от 2007 г. насам, с цел не само да предостави основни познания за здравето на жените производствени работници, като например информация за здравословното хранене и предотвратяване на болести като ХИВ / СПИН, хепатит и туберкулоза, но и повишаване на осведомеността относно важността на здравето на жените.

През 2016 ~ 2017 г. Samsung проведе обучение за работнички жени в цялата страна чрез партньорство с Life Center, местна неправителствена организация, създадена през 2005 г., която специализира в здравното образование. Също така планираме да продължим същата програма с отлични образователни резултати."

Основни подобрения
Обучение на обучители на колеги
  • Резултат от обучението по HERhealth 100KB PDF DOWNLOAD

Програма за обучение HERfinance

"Samsung съвместно с БСО и Sanchayan (Индия) стартира проект за укрепване на финансовата компетентност на работниците през 2015 г. Започвайки с Индия, същата година проведохме финансово обучение заедно с местни неправителствени организации в Бразилия (Positive Planet) и Мексико (Yo quiero Yo puedo).

Проектът цели не само да предоставя основна информация, свързана със спестяванията, лихвените проценти, заемите и банкирането, но и да преподава техниките за финансово планиране на членовете на семейството на нашите служители според техните доходи, за да могат да имат вяра в реализирането на финансова независимост. Планираме да осъществим следващото ниво на програмата за финансова компетентност през 2018 г. в избрани страни."

Обратна връзка за обучението

"Арти Шарма споделя опита си от обучението и казва: „Обучението по HERfinance е много важно за нас. Тези видове обучения са много полезни за разбирането на важността на бюджетирането и за подобряване на навиците за спестяване.“

Сийма споделя опита си от обучението и казва: „Преди обучението по HERfinance не бях осъзнала важността на краткосрочния, средносрочния и дългосрочния план за спестявания, но след като получих това обучение, сега разбирам значението на спестяванията в нашия живот. Знам колко е важно за всички нас да постигнем нашата цел с нашите доходи.“"

Снимка от обучението по HERfinance.
  • Основен резултат от обучението по HERfinance 63KB PDF DOWNLOAD

Одитори по труд и етика на АОБ

* Предишна Коалиция за права и задължения на работещите в електронната индустрия (КПЗРЕИ) (Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

"Samsung е член на Алианса за отговорен бизнес (АОБ) и ние се придържаме към Кодекса за поведение на АОБ и методите му за прилагане в компанията и нашите доставчици. Кодексът на АОБ се основава на международно признати стандарти, за да се подобри социалната и екологичната отговорност и бизнес етиката.
Ние се стремим постоянно да подобряваме системите си за управление и да разпространяваме най-добрите практики вътрешно. За да се подготвят квалифицирани вътрешни одитори, които могат да наблюдават работната среда по всяко време, ние каним местни и чуждестранни служители да участват в процеса на обучителната програма за Труд и етика на АОБ и придобиване на свързано сертифициране.
Квалифицираните одитори провеждат инспекционни дейности на място, като например системата за управление на корпорацията и доставчиците, безопасността на околната среда и др. в съответствие със стандартите на АОБ."

Хората слушат говорител.
Статут на Одитори по труд и етика на АОБ