Стратегия

Нашият подход към устойчивото развитие

Като глобален корпоративен гражданин ние изпълняваме социалната си отговорност, предоставяме иновативни продукти и услуги, и създаваме икономическа, социална и екологична стойност.

 

В Samsung управлението на устойчивото развитие цели създаването на интегрирани стойности. Ние не само създаваме икономическа стойност чрез максимално увеличаване на печалбите и стойността за акционерите, но също така поемаме и по-сериозна отговорност като глобален гражданин, за да създаваме социална стойност. Предоставяйки иновативни продукти и услуги по веригата на стойностите, която е базирана на основните ценности, които преследваме в Samsung, ние генерираме стойности в областите на икономиката, обществото и околната среда. Ние следим финансовото и нефинансовото въздействие, които оказваме върху обществото през целия този процес, за да увеличим максимално положителните въздействия и същевременно да сведем до минимум евентуални отрицателни въздействия.

Система за управление на устойчивото развитие на Samsung

This image describe Стойност на устойчивото развитие на Samsung.

This image describe Икономическа стойност и Социална стойност.

 • The mean is Максимално увеличаване на печалбите и стойността за акционерите (Иновации в областта на продуктите и услугите) на Икономическа стойност.
 • The mean is Допринасяне за едно устойчиво общество (Постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН) на Социална стойност.

Създаване на икономическа стойност

Усилията ни за предоставяне на иновативни технологии и продукти проправят пътя за генериране на печалби и осигуряване на нови стимули за растеж. Стремим се да вграждаме иновациите в основата на корпоративната ни култура, като същевременно създаваме синергии чрез използването на външни ресурси за преследване на отворени иновации. По този начин се приближаваме по-близо до изграждането на екосистема за разработване на иновативни продукти, които отговарят на нуждите на съвременния бързо променящ се пазар.

 

Създаване на социална стойност

Като глобален корпоративен гражданин, ние в Samsung създаваме социална стойност по начин, който отговаря на Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР): По-конкретно, набелязахме цели, които са изключително уместни за нашето бизнес поведение, и анализираме отрицателното/положителното ни въздействие при постигането на тези цели. Нещо повече, ще открием и проучим бизнес възможности, които допринасят за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН.

 
 
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие изкореняване на бедността Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие премахване на глада Премахване на глада, подобряване на сигурността на храната и насърчаване на устойчиво селско стопанство
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие добро здраве Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие качествено образование Осигуряване на качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие равенство между половете Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие чиста вода и канализация Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие възобновима енергия Гарантиране на достъп до устойчива енергия за всички
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие добра работа и икономически растеж. Насърчаване на устойчив икономически растеж, пълна заетост и достоен труд за всички
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие иновации и инфраструктура Изграждане на издръжлива инфраструктура, насърчаване на устойчива индустриализация
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие намаляване на неравнопоставеността Намаляване на неравнопоставеността във и между страните
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие устойчиви градове и общности Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие отговорно потребление Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие действия за борба с климатичните промени Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие живот под водата Съхранение и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие живот на сушата Защитаване на екосистемите и запазване на биоразнообразието (гори, пустини, земи и т.н.)
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие мир и правосъдие Установяване на справедлива правосъдна система за всички
 • Представително изображение за целта за устойчиво развитие партньорства за целите Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие
 • Представително изображение за целите за устойчиво развитие
* Цели за устойчиво развитие на ООН (ЦУР на ООН) : През септември 2015 година Общото събрание на ООН прие цели за устойчиво развитие, за да постигне социално устойчиво развитие в целия свят. Надграждайки над Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ), които бяха фокусирани върху по-слабо развитите държави, Целите за устойчиво развитие на ООН задават универсални цели, които трябва да бъдат изпълнени от всички държави, включително развитите, и като такива изискват пълното ангажиране на гражданското общество и бизнеса в частния сектор, както и правителствата и експертите за постигането им.

Създаване на стойност чрез управление на устойчивото развитие

Ние в Samsung се стремим да създаваме социална и екологична стойност, както и икономическа стойност чрез нашето управление на устойчивото развитие, така че да допринасяме за напредъка на глобалното общество. Тъй като подобни социални и екологични стойности са трудни за изразяване количествено, ние възприехме подход „качеството преди количеството“ при задаването и управлението на нашите цели за управление на устойчивото развитие. От 2016 година обаче ние възприехме метода „Истинска стойност“ на KPMG , който изразява количествено социални и екологични индикатори, за да можем да визуализираме стойностите, които създаваме.
Положителните (+) и отрицателните (-) числа на съответните индикатори представляват общите социални стойности, които сме създали или намалили през изминалата година до 31 декември 2016 г. Този подход ни дава възможност да отидем отвъд чистите финансови стойности, генерирани чрез бизнес поведението ни, и да включим социално-икономически и социални стойности, за да добием в крайна сметка цялостна представа за Истинската стойност, която създаваме в Samsung.

Стойност от устойчиво управление 2017 г.

Единица (в милиони южнокорейски вон)

 • Финансова стойност (42,186,747)
 • Socio-economic : Инвеститорска стойност (7,347,012), Подкрепа от доставчици (822,800), Развитие на местната общност (86,203)
 • Environmental : Емисии на парникови газове (-632,310), Екологично въздействие върху атмосферата (-6,381), Екологично въздействие върху водите (-641,910), Екологично въздействие на отпадъците (-3,750)
 • True Earnings : Същинска стойност (49,158,411)