Верига за доставки

Отговорно управление на веригата за доставки

Ние гарантираме, че доставчиците ни постигат по-силни конкурентни предимства чрез подкрепа и сътрудничество, за да установим стабилна корпоративна екосистема и устойчива верига за доставки.

 

Водени от философията ни за справедливост, откритост и сътрудничество от полза и за двете страни, ние работим с нашата верига за доставки, включваща приблизително 2500 доставчици от целия свят. Ние съдействаме на нашите доставчици за спазване на „Кодекса на поведение за доставчиците на Samsung“ и работа в съответствие със съответните местни разпоредби и международни стандарти. Посредством оценяване на доставчиците ни ние управляваме рисковете, свързани с веригата за доставки, по отношение на аспектите на устойчивото развитие, като например околна среда, човешки права, финанси и т.н. Нещо повече, ние непрекъснато подкрепяме нашите доставчици в постигането на взаимни конкурентни предимства и растеж.

Стратегия за управление на веригата за доставки и пет критерия

 •  

  Икономически

  Постигаме всеобхватни конкурентни предимства по отношение на разходите, доставките, качеството, технологиите и човешките ресурси, за да увеличим максимално синергията, скоростта и ефективността на работата с нашите доставчици и да създадем корпоративна екосистема, която дава възможност за устойчив растеж.

 •  

  Социален

  Ние изискваме спазването на международните стандарти и разпоредби в областите на управление на човешките права, работна среда, етика и проблеми, свързани с конфликтни минерали, с цел да изградим открита и прозрачна система за отчетност на управлението, която ангажира всички заинтересовани страни по веригата за доставки.

 •  

  Екологичен

  Ние работим единствено с доставчици, сертифицирани като „Екологичен партньор“, за да можем да оценяваме и управляваме въздействието върху околната среда, което може да възникне при техните компоненти, суровини и производствен процес.

Инфографика за създаване на стойност чрез управление на устойчивото развитие
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Конкурентоспособност на цените (Икономически)</li> <li>List 2) Навременни доставки (Икономически)</li> <li>List 3) Конкурентоспособност на доставчиците (Икономически, Социален, Екологичен)</li> <li>List 4) Реакция към рискове (Икономически, Социален, Екологичен)</li> <li>List 5) Капацитет на човешките ресурси (Икономически)</li> </ul>
Това изображение показва стратегията за управление на веригата за доставки и съдържа допълнителна информационна графика за обяснение на петте критерия за устойчива верига за доставки.

Работа на доставчиците

Ние в Samsung полагаме усилия за изграждане на стратегически партньорства с високоефективни доставчици, основавани на взаимно доверие. Затова възприемаме справедлив и прозрачен процес при работата на нашата система за регистриране на доставчици по отношение на нови доставчици, като същевременно извършваме годишни оценявания, за да съдействаме на доставчиците ни за подобряване на конкурентните им предимства и свеждане до минимум на свързаните рискове.
Всяка компания, която желае да демонстрира своя диференциран технологичен капацитет и желае да си партнитра със Samsung, може по всяко време да публикува новите си бизнес предложения на нашия портал за обществени поръчки (www.secbuy.com). Нашият Международен център за снабдяване (IPC) изпълнява ролята на средищен център за снабдяване и ни дава възможност да идентифицираме изключителни доставчици в стратегически важни региони в целия свят.

Ключови елементи за оценяване на нашата програма за регистриране на нови доставчици

 
Околна среда и безопасност
Изискваме доставчиците да отговарят на набор от 22 критерия, обхващащи безопасност на труда, противопожарно оборудване, здравословни условия на труд, опасни вещества и екологични съоръжения.
Осем задължителни елемента за съответствие: Противопожарно оборудване, опасности и отпадъци, съоръжения за канализация и отпадни води, и др.
 
Трудови и човешки права
Извършване на задължителни проверки на място по 20 критерия, включително доброволна работа, спазване на разпоредбите за работно време и забрана на дискриминацията.
Три задължителни елемента за съответствие: Забрана на детския труд, гарантирана минимална заплата и забрана на нехуманно отношение.
 
Екологичен партньор
Извършване на прегледи на екологичните правила при производството на продуктите, образованието и обучението, и използването на опасни вещества.
Работа единствено с доставчици, сертифицирани като „Екологичен партньор“.

Цялостен процес на оценяване

Изображение за цялостен процес на оценяване (целогодишно оценяване, самоусъвършенстване, оценяване, управление на последващите действия) от информационната графика във веригата за доставки.

Програми за партньорско сътрудничество

За да работим съгласно нашата бизнес философия, която гласи че „конкурентните ни предимства в Samsung Electronics идват от конкурентните предимства на нашите доставчици“, ние разчупваме още повече границите на нашите инициативи за управление от полза и за двете страни, за да включим както местни, така и чуждестранни доставчици. Ние предоставяме широк диапазон от програми в подкрепа на финансирането, образованието и иновациите, за да гарантираме, че доставчиците ни са конкурентни в глобален мащаб.

 • Това изображение показва финансирането в програмите за партньорско сътрудничество Това изображение показва финансирането в програмите за партньорско сътрудничество
  • 822,8 милиарда южнокорейски вон
  • Инвестиции във Фонда за взаимен растеж

  Финансиране

  Създаване на фондове, оценявани на 1 трилион южнокорейски вон съвместно с търговски банки

 • Това изображение показва изграждането на капацитет на служителите в програмите за партньорско сътрудничество Това изображение показва изграждането на капацитет на служителите в програмите за партньорско сътрудничество
  • 16 209 души
  • Участници в обучения за доставчици

  Изграждане на капацитет на служителите

  Предоставяне на лидерство, професионален опит, глобални и други курсове чрез използване на нашето съоръжение за обучение само за доставчици

 • Това изображение показва инициативите за иновации в програмите за партньорско сътрудничество Това изображение показва инициативите за иновации в програмите за партньорско сътрудничество
  • 487 компании
  • Доставчици, които са получили подкрепа за Smart Factory

  Инициативи за иновации

  Подкрепа за 1 000 доставчици и МСП без бизнес взаимоотношения със Samsung из цялата страна

[Резултатите за 2017 г. от нашите ключови програми win-win]

* Ние съдействаме на нашите доставчици от 1-во и 2-ро ниво оплакванията им да бъдат чути чрез директната ни телефонна линия (+82-80-200-3300), чрез имейл (ssvoc@samsung.com), чрез онлайн система за подаване на сигнали в портала за сътрудничество от полза и за двете страни (www.secbuy.com), чрез консултации с доставчиците на място и чрез различни срещи за обмен.

Работна среда на доставчиците

Ние, в Samsung, поемаме изцяло отговорността да развиваме управлението на човешките права по цялата дължина на веригата за доставки, да спазваме международните спогодби относно правата на човека, за да осигурим безопасност на работното място и да спазваме Кодекса за поведение на Responsible Business Alliance (RBA). Ние редовно проверяваме нашите доставчици в съответствие със стандартите за проверка на EICC, за да идентифицираме проблемите и да направим нужните подобрения. Насърчаваме преки доставчици да създават безопасни условия за работа, а чрез тях предаваме този ангажимент и към непреките ни доставчици. По този начин, ние допринасяме за изграждането на солидна екосистема по цялата дължина на веригата за доставки.

Работна среда на доставчиците
<h3>Работна среда на доставчиците</h3> <dl> <li>Самооценяване</li> <li>Всички доставчици от 1-во ниво извършват годишно самооценяване</li> </dl> <dl> <li>Проверки на място</li> <li>Изключително важните доставчици се избират, като се взима предвид обема на транзакциите и резултатите от самооценяването, и при тях има проверки на място</li> <li>Целогодишни и специални проверки се извършват по отношение на наемането на стажанти и на учащи през ваканционния период</li> </dl> <dl> <li>Проверки от трети страни</li> <li>Одитор, сертифициран от RBA, осъществява проверки на произволно избрани доставчици </li> <li>Задачи за подобрения, идентифицирани в резултат на проверките, се прилагат в рамките на три месеца</li> </dl>

Управление на конфликтни минерали

Samsung Electronics забранява употребата на конфликтни минерали - в това число тантал, калай, волфрам и злато, добити неетично в конфликтни зони в 10 африкански държави, включително Демократична република Конго (ДР Конго). Управляваме нашата верига за доставки въз основа на принципа за процес на етично разпределение. За да се уверим, че нашите доставчици се придържат към най-високите стандарти, осъществяваме задълбочени изследвания на минералите, използвани в техните продукти. За да създадем система без конфликти, ние сме внедрили процес за надлежна проверка за конфликтни минерали, съобразена с „Насоките за надлежна проверка на ОИСР“.
Освен това насърчаваме доставчиците да работят с топилни пещи, които са сертифицирани от RMAP (Responsible Minerals Assurance Process - процес за осигуряване на отговорно добити минерали), и да изискват от топилните пещи, които нямат такъв сертификат, да се сертифицират от RMAP.

Сертификация на RMAP относно конфликтни минерали от топилни пещи по веригата за доставки

(към края на декември 2017 г.)

Получено CFSP сертифициране CFSP сертифициране в процес на придобиване Общо
Тантал (Ta) 42 - 42
Калай (Sn) 69 2 71
Волфрам (W) 41 - 41
Злато (Au) 98 3 101

Отговорност на доставчика

Продуктите и услугите, предлагани от Samsung Electronics, са резултат от отдадеността и усилията на всички наши доставчици по веригата на доставки. Samsung Electronics и нашите доставчици носим отговорността за устойчивото удовлетворяване на клиенти и гражданското общество. Освен това обещаваме да поемем пълната отговорност за веригата на доставки въз основа на доверие и честност като най-висока стойност.