Философия

Това, което обещахме

Нашето обещание да работим отговорно като водеща глобална компания

Ключово визуално изображение за философията и визията

Samsung е отдадена на спазването на местните закони и разпоредби, както и на прилагането на стриктен глобален кодекс на поведение за всички служители. Компанията вярва, че етичното управление е не само инструмент за реагиране на бързите промени в глобалната бизнес среда, но също и средство за изграждане на доверие у различните й заинтересовани страни, включително клиенти, акционери, служители, бизнес партньори и местни общности. Поставяйки си за цел да стане една от най-етичните компании в света, Samsung продължава да обучава служителите си и да поддържа системи за мониторинг, като същевременно провежда справедливо и прозрачно корпоративно управление.

Пет бизнес принципа на Samsung

В израз на своята отдаденост на корпоративната социална отговорност като водеща световна компания, Samsung Electronics обяви „Петте бизнес принципа на Samsung “ през 2005 година. Те служат като основа за глобалния кодекс на поведение на компанията в съответствие с правните и етични стандарти и изпълнението на корпоративните й социални отговорности.

1Спазваме законите и етичните стандарти.

 • Уважаваме достойнството и различията на отделните хора.

  Ние спазваме основните човешки права на всички хора. Принудителен труд, икономическа експлоатация и детско робство не са позволени при никакви обстоятелства. Ние не дискриминираме на база националност, раса, пол, религия и др., и се отнасяме към всички заинтересовани страни като клиенти или служители.

 • Конкурираме се честно в съответствие със законите и бизнес етиката.

  Ние спазваме всички правила на други държави и регионални общности, уважаваме пазарната конкуренция и се конкурираме честно. Ние не постигаме нечестни печалби чрез незаконни средства от неетични търговски практики. Ние не даваме и не приемаме подаръци за компенсация, подкупи и не заплашваме хора при осъществяването на бизнес дейностите си.

 • Поддържаме прозрачно счетоводство чрез акуратна счетоводна документация.

  Ние документираме и управляваме всички транзакции акуратно, за да покажем на всички заинтересовани страни, че нашите бизнес дейности съответстват на международните счетоводни стандарти, както и на счетоводните разпоредби на всяка държава. Както е предписано от закона, ние сме прозрачни по отношение на информацията за компанията и основните аспекти на управлението, като например финансовите промени в компанията.

 • Не се замесваме в политиката и запазваме неутралитет.

  Ние уважаваме политическите права и решения на всеки човек и не провеждаме политически дейности вътре в компанията. Ние не използваме фирмени средства, работна сила, съоръжения и др. за политически цели.

2Поддържаме чиста организационна култура.

 • Стриктно разграничаваме личния и обществения живот на хората от всички бизнес дейности.

  В случай на конфликт между компанията и дадено лице приоритет имат правните интереси на компанията. Ние не защитаваме лични интереси, използвайки собствеността на компанията и собствената ни позиция, и не се замесваме в неуместни дейности, като например злоупотреба или незаконно присвояване на активите на компанията. Не се замесваме в търговия с ценни книжа, като например купуване и продаване на акции посредством официално придобита информация.

 • Защитаваме и зачитаме интелектуалната собственост на компанията и на други хора.

  Интелектуална собственост и поверителна информация не излизат извън компанията без предварително разрешение или одобрение. Ние зачитаме интелектуалната собственост на другите и не се замесваме в никакви нарушаващи я действия, като например неупълномощено използване, възпроизвеждане, разпространение, промени и т.н.

 • Създаваме здравословна атмосфера.

  Ние не разрешаваме никакво поведение, което би могло да навреди на здравите взаимоотношения между колеги, като например сексуален тормоз, парични транзакции или насилие. Ние не формираме фракции, които биха могли да доведат до несъвместимост вътре в групата, нито организираме частни групи.

3Уважаваме клиентите, акционерите и служителите.

 • За нас основен приоритет е удовлетвореността на клиентите.

  Ние предоставяме продукти и услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на клиентите. Имаме искрени и приятелски взаимоотношения с нашите клиенти и приемаме сдържано предложения и оплаквания. Освен това уважаваме и зачитаме информацията.

 • Целим управление, ориентирано към създаване на стойност за акционерите.

  Ние осигуряваме дългосрочни предимства за акционерите чрез разумни инвестиции и подобряване на работната ефективност. Създаваме стабилни предимства чрез последователни управленски дейности и подобряваме пазарната стойност на компанията. Освен това уважаваме правата, разумните изисквания и идеите на акционерите.

 • Полагаме усилия за подобряване на „качеството на живот“ на служителите ни.

  Ние предоставяме равни възможности за всички служители и се отнасяме с тях справедливо според техните способности и резултати. Препоръчваме непрекъснато самоусъвършенстване на служителите и подкрепяме подобренията, необходими за изпълнение на задълженията. Освен това създаваме работна среда, която може да функционира автономно и творчески.

4Грижим се за околната среда, безопасността и здравето.

 • Целим екологично управление.

  Ние спазваме международните стандарти по отношение на опазване на околната среда, свързаните закони и подзаконови постановления, както и вътрешни разпоредби. Полагаме непрестанни усилия за опазване на околната среда във всички бизнес дейности, като например развойна дейност, производство, продажби и т.н. Лидери сме в ефективното използване на ресурси, като например рециклирането на ресурси.

 • Акцентираме на безопасността и здравето на хората.

  Ние спазваме международните стандарти по отношение на безопасността, свързаните закони и подзаконови постановления, както и вътрешни разпоредби. Спазваме разпоредбите за безопасност, създаваме комфортна работна среда и предотвратяваме злополуки по небрежност.

5Ние сме социално отговорен корпоративен гражданин.

 • Изпълняваме съвестно основните си задължения като корпоративен гражданин.

  Ние полагаме усилия за увеличаване на вярата в отговорността и задълженията на компанията като член на регионалната общност. Работим усилено за създаване на сигурна заетост и искрено разбираме отговорността на данъчните плащания.

 • Установяваме взаимоотношения между бизнес партньори и съвместно съществуване и благоденствие.

  Ние предоставяме равни възможности за всички служители и се отнасяме с тях справедливо според техните способности и резултати. Препоръчваме непрекъснато самоусъвършенстване на служителите и подкрепяме подобренията, необходими за изпълнение на задълженията. Освен това създаваме работна среда, която може да функционира автономно и творчески.

 • Зачитаме настоящите социални и културни характеристики и имаме кооперативно управление (взаимно благоденствие/сътрудничество).

  Ние зачитаме законите, културата и ценностите на регионалната общност и допринасяме за подобряването на качеството на живот. Следим за развитието на здраво общество чрез дейности в полза на обществения интерес, като например интелектуално и артистично обучение, културни и спортни дейности и др. Участваме активно в социални дейности като доброволческа работа, помощ при бедствия и т.н.