Труд и човешки права

Труд и човешки права

Стремим се да се
придържаме към
най-високите
стандарти

Стремим се да се придържаме към най-високите стандарти

Две жени и един мъж седят на кресла около ниска маса в светло офис пространство и се усмихват. Жените се ръкуват. Две жени и един мъж седят на кресла около ниска маса в светло офис пространство и се усмихват. Жените се ръкуват.

Ние уважаваме свободата и основните права на всички хора

Ние гарантираме равни възможности за всички свои служители и кандидати и не проявяваме никаква търпимост към каквато и да е дискриминация. Ние уважаваме свободата на сдружаване на всички наши служители. Освен това се стремим да вплитаме и интегрираме зачитането на човешките права в бизнеса ни, за да защитаваме и насърчаваме спазването на правата на нашите служители и на хората в нашата верига за доставки.

Нашата рамка за правото на труд и правата на човека

Подкрепяйки усилено Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, ние създадохме и интегрирахме рамка за правата на човека, за да идентифицираме, предотвратим, облекчим и отчетем всякакви отрицателни въздействия върху правата на човека в нашите бизнес дейности.

Ние също така се стремим да гарантираме, че нашите преки доставчици следят в своята дейност също толкова зорко за рискове, свързани с правата на човека, колкото и ние. Освен това ние ги задължаваме да изискват също толкова високо ниво от своите преки доставчици и техните доставчици, както в нашите политики за работното място.

Схема на шестте права и принципи, изписани в пръстен от шестоъгълни форми: политики, усърдие, достъп до защита, прозрачност и докладване, участие на заинтересованите страни и управление. Схема на шестте права и принципи, изписани в пръстен от шестоъгълни форми: политики, усърдие, достъп до защита, прозрачност и докладване, участие на заинтересованите страни и управление.

Управление

Нашата Комисия за глобални трудови въпроси управлява въздействията и рисковете във връзка с правото на труд и правата на човека. Комисията, която се свиква на всеки две седмици, за да обсъжда въпроси, свързани с правото на труд и правата на човека, включва шестима изпълнителни директори и служители от шест работни направления (Човешки ресурси, Правни въпроси, Център за сътрудничество с партньори, Център за корпоративна устойчивост, Глобален център за околната среда, здравето и безопасността, Екип за връзка с инвеститорите). Всякакви важни въпроси се придвижват нагоре към Съвета по устойчивост, който се състои от ключови изпълнителни директори, и след това се отчитат пред висшето ръководство.

Илюстративно изображение на структурата под формата на пирамида. Отгоре надолу са поставени бордът на директорите, управителният комитет, съветът по устойчивостта и комитетът по глобалните трудови въпроси (GLI). Илюстративно изображение на структурата под формата на пирамида. Отгоре надолу са поставени бордът на директорите, управителният комитет, съветът по устойчивостта и комитетът по глобалните трудови въпроси (GLI).

Политики

Имаме установен стабилен набор от политики във връзка с правото на труд и правата на човека, които се основават на Универсалната декларация за правата на човека, на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Ръководството за многонационални предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Конвенцията на ООН за правата на детето, Декларацията на Международната организация на труда (MOT) за основните принципи и права на работното място. Ние се придържаме към Кодекса за поведение на Responsible Business Alliance (RBA) и спазваме законите и наредбите в страните, където правим бизнес.

Близък план на ръцете на мъж, който пише на лаптоп, като пред екрана е прожектирано илюстрирано изображение на документ със списък за отметки. Близък план на ръцете на мъж, който пише на лаптоп, като пред екрана е прожектирано илюстрирано изображение на документ със списък за отметки.

Глобален кодекс за поведение и ръководство

Всички служители са задължени да спазват „Глобалния кодекс за поведение“ и „Ръководството за бизнес поведение“, които са част от усилията ни да бъдем по-отговорни в своята бизнес дейност.

 • Глобален кодекс за поведение
 • Ръководство за бизнес поведение

Политики за труда

Ние разработваме и прилагаме набор от политики, посветени на защитата на уязвимите групи.

 • Политика за забрана на детския труд
 • Политика за труда на мигранти
 • Политика за работещите студенти в Китай
 • Насоки за обучение на стажанти в Индия
 • Насоки за борба с тормоза

Предоставяме на своите служители програми за обучение, които са съобразени с всеки обект, с цел да спазваме нашите политики за правата на човека и да повишаваме осведомеността относно спазването на правата на човека. В сътрудничество с агенции на ООН и със специализирани организации за образование за бизнеса и правата на човека, ние се стремим да увеличаваме техния капацитет и възможност да боравят с темите за правото на труд и правата на човека, като предоставят обучение, съобразено с длъжностните функции. След разработване на материалите за обучение, съобразени с всички длъжности в сътрудничество с BSR, ние дадохме начало през 2020 г. на всеобхватна програма за обучение относно правото на труд и правата на човека. Ние ще продължаваме да предоставяме специализирано обучение по всякакви подходящи теми.

Надлежна проверка

Ние работим със система, която е снабдена с вътрешни и външни протоколи, за да може да установява и следи за рискове, свързани с правата на човека, на обектите ни и в цялата верига на доставки.

Мъж със светлоотразителна жилетка и жена в бизнес облекло стоят до рафтовете на голям склад за опаковане и разглеждат списък, защипан на клипборд. Мъж със светлоотразителна жилетка и жена в бизнес облекло стоят до рафтовете на голям склад за опаковане и разглеждат списък, защипан на клипборд.

Нашите обекти

Ние оценяваме степента на законосъобразност по отношение на правото на труд и правата на човека и наблюдаваме дейностите за подобряване чрез използването на три протокола: Одит на място на RBA, Вътрешна оценка на риска на Samsung Electronics, Оценка на въздействието върху правата на човека.

Близък план на ръцете на мъж в ръкавици, който поставя смартфони Galaxy S21 в черни опаковъчни кутии върху зелена работна маса. Близък план на ръцете на мъж в ръкавици, който поставя смартфони Galaxy S21 в черни опаковъчни кутии върху зелена работна маса.

Одит на място от Responsible Business Alliance (RBA)

Като член на Responsible Business Alliance, ние прилагаме Кодекса за поведение на RBA в управлението на нашите обекти. Въз основа на резултатите от Въпросника за самооценка на RBA, проведен на нашите обекти, ние избираме шест или седем от тях ежегодно и прилагаме протокола за одит на обекта на RBA, за да установим дали има рискове за работната среда на тези обекти. Според протокола трета страна – фирма за одит, одобрена от RBA, провежда одити на труда, здравето и безопасността, околната среда, етиката и системите за управление. Ако има открития, обектите трябва да подадат и изпълнят план за отстраняване на нередностите.

Процес за вътрешна оценка на риска
на Samsung Electronics

 • 01. Избор на цели за оценка

  Избират се шест или седем обекта всяка година, от които се иска да увеличат възможностите си и да
  направят цялостни подобрения,
  въз основа на резултатите от оценката на системата за наблюдение.

  Нашата система за
  наблюдение на обектите

  Тя подкрепя нашите стандарти за
  правото на труд и правата на
  човека и управлението на законосъобразността,
  като система за наблюдение,
  която
  оценява работната среда, културата на работното място, представителните органи, управлението на доставчици и т.н.

 • 02. Организация на екипа за одит

  Организира се експертна група от квалифицирани служители, включително сертифицирани одитори от RBA.

 • 03. Самооценка

  Самооценката на обектите се основава на контролен списък за инспекция

 • 04. Одит на място

  Провежда се одит на място, основаващ се на стандартите на Samsung Electronics

 • 05. Последващо управление

  Споделят се резултатите от инспекцията с управителния екип на съответния обект

  Установяват се планове за бъдещи подобрения и мерки за предотвратяване на повторна поява в рамките на седмица след завършване
  на инспекцията

  Изпълняват се задания за подобрение
  чрез съставяне на работна група от
  експерти по човешките ресурси и екологична безопасност

  Следи се напредъкът по заданията за подобрение на месечна база чрез система за наблюдение на обекта

Оценка на въздействието върху правата на човека

Правим оценки на въздействието върху правата на човека, за да установим реални и потенциални рискове и нежелани въздействия върху правата на човека, които ние може да сме предизвикали, с които може да сме свързани или за които може да сме допринесли. Нашата първа оценка на въздействието върху правата на човека беше проведена през 2018 г. във Виетнам. Тогава, за да се запази обективната гледна точка в процеса, ние си сътрудничихме с BSR (Business for Social Responsibility) – неправителствена организация, специализирана в бизнес и правата на човека.

Ние се стремим да се справяме с проблемите, установени при надлежната проверка, посредством мерки за отстраняване, облекчаване и предотвратяване, включително с разработване и преразглеждане на политиките, с предоставяне на програми за изграждане на капацитет и подобряване на работните процеси във всичките ни дейности.

Верига за доставки

Нашият Кодекс за поведение на доставчиците е приравнен с Кодекса за поведение на RBA и ние споделяме актуализациите с доставчиците. Ние също така предоставяме ръководство, което да им помогне да спазват Кодекса за поведение и да управляват законосъобразността в своите дейности. В съответствие със стандартите за проверка на RBA ние редовно наблюдаваме всички наши доставчици, за да идентифицираме проблемите и да внесем нужните подобрения. Изискваме от нашите преки доставчици (на първа линия) също да насърчават техните доставчици или явяващите се непреки доставчици на Samsung да осигуряват безопасна работна среда.

Близък план на мъж със защитна каска, предпазни очила и дебели ръкавици. Той е на открито и държи малко парче метална суровина пред лицето си в посока към обектива. Близък план на мъж със защитна каска, предпазни очила и дебели ръкавици. Той е на открито и държи малко парче метална суровина пред лицето си в посока към обектива.

Достъп до защита

Нашата процедура за разрешаване на оплаквания се основава на „Критерии за ефективност на несъдебните механизми за разрешаване на оплаквания“ предвидени в 31-ата клауза в Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека. Всеки може да подаде официално оплакване и не трябва да подлежи на дискриминация или отмъстителни действия заради подадената жалба. Ние се стремим да се уверяваме, че процедурата е прозрачна и че правата на засегнатите се зачитат във всички стъпки на процедурата. Ние също гарантираме анонимността на всеки, който подаде оплакване.

Близък план на ръцете на 3 или 4 човека, събрани една върху друга с дланите нагоре в жест на групова загриженост. Близък план на ръцете на 3 или 4 човека, събрани една върху друга с дланите нагоре в жест на групова загриженост.

Канали за подаване на оплаквания

Ръководим различни канали за подаване на оплаквания, които отчитат характеристиките на обекта и местната обстановка.

01. Онлайн

Фирмен интранет

02. Офлайн

Кутии за препоръки, поставени в район без видеонаблюдение

03. Гореща линия

Обаждане или имейл

04. Комисия

Работен съвет, Комисия за служителите

05. Мобилни устройства

Приложение за фирмен интранет

06. SNS

Канали за комуникация на компанията

※ Канали за външни заинтересовани страни : https://sec-audit.com | електронна поща: civilsociety@samsung.com

※ Канали за външни заинтересовани страни :
    https://sec-audit.com
    електронна поща: civilsociety@samsung.com

Процедура за разрешаване на оплаквания

 • 01

  Подаване на оплаквания

  Получаване на
  известие
  до 24
  часа

  Служители и
  външни
  заинтересовани
  страни подават
  всякакви
  оплаквания, свързани с
  компанията

  Назначава се служител
  по случая

 • 02

  Потвърждаване и преглед
  на оплакването

  В рамките на 5 дни от
  получаването

  Потвърждават се
  подробностите
  и фактите във връзка
  с оплакването

  Изслушва се
  жалбоподателя
  относно
  желаните мерки

  Преглеждат се
  мерки
  за отстраняване
  на проблема съгласно
  потвърдените подробности

 • 03

  Уведомяване за резултатите

  В рамките на 7 дни от
  получаването

  Предоставяне на
  резултатите
  за преглед
  и получаване на обратна
  връзка от жалбоподателя

 • 04

  Разрешаване на оплаквания

  Различава се в зависимост от случая

  Оплакванията се разрешават
  чрез мерки
  като
  например
  обучение, дисциплинарни
  действия спрямо обвинения,
  предоставяне на
  полезна
  информация или
  подкрепа
  и
  подобряване
  на инфраструктурата,
  свързана с политиките и процедурите

※ Ако някоя от стъпките не се осъществи в очакваната времева
рамка поради основателна причина, жалбоподателят ще бъде
уведомен за конкретната причина

Прозрачност и отчетност

Подробно отчитаме как уважаваме правото на труд и правата на човека във всички наши бизнес дейности и в нашия отчет за устойчиво развитие въз основа на стандарта GRI и други.

Освен това, съгласно Акта на Обединеното кралство за съвременното робство, ние се отчитаме ежегодно пред Регистъра за съвременно робство.
Ние сме една от избраните компании по два от най-значимите референтни критерии: Корпоративния бенчмарк за правата на човека (CHRB) и „Познавай веригата“ (KTC). Първият, CHRB, се фокусира върху сравняване и оценка на компании във връзка с правата на човека и на труд, а вторият, KTC, разглежда отблизо проблеми, свързани с принудителния труд.

Изглед от птичи поглед на бюро с лаптоп, чаша кафе и принтирано и подвързано копие на изявлението на Samsung Electronics относно Закона за съвременното робство. Изглед от птичи поглед на бюро с лаптоп, чаша кафе и принтирано и подвързано копие на изявлението на Samsung Electronics относно Закона за съвременното робство.

Ангажираност на заинтересовани страни

Ние продължаваме да ангажираме заинтересовани страни по света, за да насърчаваме култура на уважение на правата на човека не само в нашия бизнес, а и в индустрията. При разработването на политики и програми за обучение си сътрудничим с организации или агенции, които специализират в правата на човека, и участваме в различни инициативи.

От 2018 г. ежегодно сме домакини на форуми с множество заинтересовани страни във Виетнам. През 2020 г. проведохме третия си форум в сътрудничество с Виетнамската търговска и промишлена камара (VCCI) и Виетнамската генерална федерация за труда (VGCL) и проведохме дискусия на тема „Управление на кризата с ковид-19 и контрамерки, управление на човешките ресурси и промяна в технологиите след пандемията с ковид-19“. Форумът събра повече от 200 заинтересовани страни, включително експерти и гости от НПО, медии и академичните среди.

Снимка на президента на Samsung Виетнам, който държи реч на Многостранния форум на Samsung за 2020 г.: „Управление на криза по социално отговорен начин: споделяне на опит от справянето с пандемията от Covid-19“ в Ханой, Виетнам. Снимка на президента на Samsung Виетнам, който държи реч на Многостранния форум на Samsung за 2020 г.: „Управление на криза по социално отговорен начин: споделяне на опит от справянето с пандемията от Covid-19“ в Ханой, Виетнам.

В сътрудничество с Международната организация за миграция (МОМ) направихме редица семинари на тема „Съвременно робство и етично наемане на работа“, в които се включиха наши служители, доставчици и бизнес партньори от обекти в Унгария, Словакия и Малайзия. Семинарите бяха страхотна възможност за увеличаване на осведомеността във връзка със защитата на правата на работниците - мигранти и за изтъкване на значимостта на това принудителният труд да бъде елиминиран.

Работихме заедно с Германската агенция за развитие (GIZ) и партньори като BMW Group и BASF, за да стартираме „Кобалт за развитие (C4D)“ – пилотен проект в занаятчийска кобалтова мина в Демократична република Конго. В рамките на проекта провеждаме различни дейности, за да допринесем за реалния прогрес на местната общност, включително предоставяне на обучение за безопасност на труда за местните миньори и построяване на ново начално училище и гимназия за местните деца.