Устойчива верига на доставки

Устойчива верига на доставки

Грижим се нашите
материали да бъдат
добивани по етичен
и отговорен начин

Грижим се нашите материали да бъдат добивани по етичен и отговорен начин

Ние подкрепяме доставчиците ни да утвърждават
своята конкурентоспособност, за да градим стабилна
корпоративна екосистема и устойчива верига на доставките

Ние подкрепяме доставчиците ни да утвърждават своята
конкурентоспособност, за да градим стабилна корпоративна
екосистема и устойчива верига на доставките

Близък план на ръцете на група хора със събрани една върху друга длани в знак на сътрудничество. Близък план на ръцете на група хора със събрани една върху друга длани в знак на сътрудничество.

В сътрудничество с нашите доставчици по света непрестанно работим за устойчива бизнес екосистема, основаваща се на философията на честност, откритост и съвместен просперитет.
Предоставяме подкрепа на доставчиците да работят, придържайки се към глобалните закони и стандарти, за да изпълняват екологичните си и социалните си отговорности. Също така поддържаме система за управление на риска,
за да намалим до минимум нарушенията на правата на човека и въздействието върху околната среда, което оказва добивът във високорискови зони.

Стратегия за управление на веригата за доставки

Икономическа

Ние осигуряваме всеобхватно конкурентно предимство по отношение на разходите, доставките, качеството, технологията и човешките ресурси, за да увеличим максимално синергията, скоростта и ефикасността на нашите доставчици и да създадем корпоративна екосистема, която дава възможност за устойчив растеж.

Икона на стълбовидна графика със стрелка над нея, която символизира икономически растеж. Икона на стълбовидна графика със стрелка над нея, която символизира икономически растеж.

Социална

Ние изискваме да се спазват международните стандарти и регламенти по отношение на управлението на правата на човека, работната среда, етиката и проблемите с конфликтни минерали, тъй като се стремим да изградим открита и прозрачна система за отчетност на управлението, която обхваща всички заинтересовани страни във веригата за доставки.

Икона на глобус, която символизира социално управление. Икона на глобус, която символизира социално управление.

Екологична

Работим в тясно сътрудничество с доставчици, сертифицирани от Eco-Partner, за да оценяваме и управляваме въздействието върху околната среда, което могат да окажат техните компоненти, суровини и производствени процеси.

Икона на малко листо върху стъбло, която символизира управление на околната среда. Икона на малко листо върху стъбло, която символизира управление на околната среда.
 • Дейност на
  доставчиците

 • Сътрудничество
  с партньори

 • Работна атмосфера на доставчиците

 • Управление на конфликтни
  минерали

Дейност на доставчиците

В Samsung Electronics се стремим да изграждаме стратегически партньорства с най-добре представящите се доставчици въз основата на взаимно доверие. Затова разполагаме със справедлив и прозрачен процес в системата ни за регистрация на доставчици за новите доставчици и правим ежегодни оценки, за да помагаме на нашите доставчици да утвърждават конкурентоспособността си и да намаляват до минимум съответните рискове. Всяка компания, която иска представи своите диференцирани технологични възможности и иска да работи със Samsung, може да изпрати своето предложение за нов бизнес чрез нашия портал за доставчици (www.secbuy.com) по всяко време. Нашият Център за международно наемане (IPC) действа като разпределителен център за снабдяване и ни дава възможност да идентифицираме отличаващите се доставчици в стратегически важни региони по света.

Мъж от Южна Корея и бял мъж в бизнес костюми стоят на открито и се ръкуват. Белият мъж държи в другата си ръка куфар. Мъж от Южна Корея и бял мъж в бизнес костюми стоят на открито и се ръкуват. Белият мъж държи в другата си ръка куфар.

Изисквания за регистрация на нови доставчици

 • Околна среда и безопасност

  Изискваме от доставчиците да покриват набор от 22 критерия, обхващащи областите трудова безопасност, противопожарно оборудване, трудово здраве, опасни вещества и природосъобразни съоръжения. Има девет задължителни елемента, с които трябва да се постигне съответствие: Противопожарно оборудване, опасности и отпадъци, отходни води и съоръжения за отпадни води и др.

 • Права относно труда

  Изискваме от доставчиците да отговарят на 20 критерия, включително доброволен труд, спазване на регламента за работното време и забрана на дискриминацията.
  Има три задължителни елемента, с които трябва да се постигне съответствие: забрана
  на детския труд, гарантирана минимална заплата и забрана на нехуманното отношение.

 • Eco-Partner

  Правим преглед на продуктовата политика по отношение на околната среда, обучението и образованието и използването на опасни вещества. Работим единствено с доставчици, сертифицирани от Eco-Partner.

Процес и критерии за ежегодна оценка на доставчиците

 • 01

  Целогодишна самооценка

  Доставчиците правят самооценка въз основа на елементите за оценка, която е свързана с конкурентоспособността и устойчивостта на бизнеса.

 • 02

  Самоусъвършенстване

  Доставчиците сами установяват нуждата от подобрения и ги правят. Samsung следи рисковете и предоставя обратна връзка

 • 03

  Оценка

  Доставчиците се уведомяват за резултата от окончателната оценка в края на всяка година.

 • 04

  Последващо управление

  Доставчиците разработват и изпълняват планове за подобрение, а Samsung предоставя съдействие.

Елементи за оценка на конкурентоспособността на бизнеса

 • Технология

  патентите за технол
  огиите и инвест ици
  ята в научно-изсле
  дователска и
  развойна дейност

 • Качество

  Честота на неуспех
  и сертификация на
  системата за управление на качеството

 • Отзивчивост

  Ангажиране с
  нашите политики и
  дейности за иновация

 • Доставка

  Доставка и
  изпращане навреме

 • Разходи

  Увеличаване на
  стойността на
  трансакциите и конкурентността
  на разходите

Елементи за оценка на устойчивостта

 • EHS

  Безопасност на
  работното място и
  международна
  сертификация

 • Финанси

  Кредитен рейтинг и
  съотношение на дълга

 • Закон (социален)

  Права на човека на
  работното място
  и на труд и борба
  с корупцията

Подкрепяме нашите партньори да постигнат максимума

За да изповядват нашата бизнес философия, според която „конкурентното предимство на Samsung Electronics се дължи на конкурентното предимство на нашите доставчици“, ние разширяваме границите на нашите инициативи а за управление на взаимната полза (win-win), за да включваме както местни, така и чуждестранни доставчици. Предоставяме богата гама от програми в подкрепа на финансирането, образованието и иновацията, за да гарантираме, че нашите доставчици са конкурентоспособни на глобално равнище.

 • KRW

  974

  милиарда южнокорейски вона

  Инвестиции във Фонда
  за сътрудничество за съвместна
  полза (win-win)

  Финансиране

  Генерираме средства, оценени на 1 трилион южнокорейски вона,
  в търговски банки

 • 16,756

  души

  Участници в обучение
  на доставчици

  Изграждане на капацитет у служителите

  Предоставяне на лидерство, трудова експертиза и други
  курсове чрез нашето съоръжение
  за обучение единствено за доставчици

 • 375

  компании

  Доставчици, получили
  подкрепа чрез
  Smart Factory

  Новаторски инициативи

  Подкрепа за 1 000 доставчици и МСП
  без бизнес взаимоотношения
  със Samsung из цялата
  страна за подобряване на техния
  производствен капацитет

[Резултатите за 2020 г. от нашите ключови програми win-win]

Ние помагаме на нашите преки доставчици (на първо ниво) и доставчиците на второ ниво да изразяват своите оплаквания чрез нашата пряка телефонна линия (+82-80-200-3300), чрез електронната поща (ssvoc@samsung.com), чрез онлайн системата за сигнализиране за нарушения на Портала за доставчици (www.secbuy.com), с онлайн консултации с доставчици и чрез различни срещи за обмен.

Ръководство и кодекс за поведение на доставчиците

Нашият Кодекс за поведение на доставчиците е приравнен с този на RBA и ние споделяме актуализации с доставчиците. Ние също така им предоставяме ръководство, за да им помогнем да спазват Кодекса и да внедрят в практиката си това съответствие.

 • Кодекс за поведение на доставчиците
 • Ръководство и кодекс за поведение на доставчиците

Осигуряване на безопасно работно място за всички

Ние редовно проверяваме нашите доставчици в съответствие със стандартите за проверка на RBA (Responsible Business Alliance), за да идентифицираме проблемите и да внесем нужните подобрения. Насърчаваме нашите преки доставчици да създават безопасни условия за работа, а чрез тях предаваме този ангажимент и към непреките ни доставчици.

Самооценка

Ежегодна самооценка на всички преки доставчици чрез контролен списък въз основа на 85 критерия на RBA

Одити на място

Одити на място на високорискови доставчици,
за да се установят задания за подобрение.

Високорискови доставчици: Силно въздействие въз
основа на обема на бизнеса или
зависимост, разположение във високорискова
геополитическа зона, слаб резултат при самооценка
или участие в съдебни спорове

Проведени от специален
независим персонал за одит,
ръководен от одитори, сертифицирани от RBA

Корен квадратен от общия брой
интервюирани служители на доставчици

Одити от трети страни

Външни фирми за одит, сертифицирани от RBA,
избират на произволен принцип доставчици
и провеждат Първични одити въз основа
на критерии на RBA

Единствено се обявяват избраните цели,
без да се споделя конкретен график,
за да се гарантират по-точни
одити от 2015 г. насам

Предприемат се незабавни действия по задания,
които могат да бъдат завършени без отлагане.
Резултатите се проверяват чрез Закриващи одити

Нашите доставчици

Отговорен добив на минерали

Samsung Electronics прилага система за управление на минералите въз основа на „Насоките на OECD за надлежна проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони“ и управлява топилните пещи във веригите за доставки чрез доставчиците, с които работим. Ние активно споделяме списъка с топилни пещи с различни заинтересовани страни, включително и с нашите клиенти. Освен това насърчаваме доставчиците да работят с топилни пещи, които са сертифицирани от RMAP (Responsible Minerals Assurance Process - процес за осигуряване на отговорно добити минерали), и да изискват от топилните пещи, които нямат такъв сертификат, да се сертифицират от RMAP. Отчетът за отговорен добив на минерали, включително и списъкът с топилни пещи и друга информация, очертава усилията на Samsung Electronics да минимизира отрицателните социални и екологични въздействия на дейностите по добив, които са податливи на нарушаване на правата на човека и на унищожение на околната среда.

Процес за надлежна проверка на минералите на Samsung Electronics, основан на насоките за надлежна проверка на OECD

Близък кадър на ръцете на човек, носещ дебели ръкавици, който държи малка купчина необработени сиви минерали. Близък кадър на ръцете на човек, носещ дебели ръкавици, който държи малка купчина необработени сиви минерали.
 • Отчет за отговорен добив на Samsung Electronics

Списък на топилни пещи и рафинерии

(към края на декември 2020 г.)

Завършена
сертификация
В процес
на сертификация
Общо
Тантал
(Ta)
38 - 38
Калай
(Sn)
53 - 53
Волфрам
(W)
42 - 42
Злато
(Au)
107 - 107
※ Кобалт
(Co)
- - 27