Samsung Galaxy S8 SM-G9500(7.0)如何添加小组件?

最后更新日期 : 2020年10月5日

若想在主屏幕页面添加小组件,请按以下步骤操作:

1.在主屏幕空白处长按或使用双指捏合。

 

2.点击【小组件】。

 

3.点住您需要添加的小组件,将其拖动到主屏幕。

 

4.将小组件拖放到合适的位置后松手。

 

5.拖动蓝色边框上圆点即可调整小组件大小。

 

6.调整好后,点击页面空白处。

 

7.小组件已添加。

 

8.若想删除已添加的小组件,长按小组件。

 

 

9.点击【移除】即可。

 

 

感谢您的反馈意见