Boj s klimatickými změnami

Konejme v zájmu udržitelné nízkouhlíkové budoucnosti

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Klimatické změny

Klimatické změny, které mají minimálně částečně za následek nárůst využívání fosilních paliv, a globální oteplování, které způsobily, jsou vážným problémem, který ovlivňuje celý svět. Společnost Samsung Electronics si je této krize vědoma, a proto pokračuje v boji na několika frontách. Mezi tyto snahy patří vývoj vysoce energeticky účinných produktů, instalace zařízení s minimálními emisemi skleníkových plynů (GHG) a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie.

Klíčové ukazatele úspěchu na rok 2020 v oblasti klimatických změn

Emise skleníkových plynů podle intenzity 
pro globální pracoviště

Tato infografika ukazuje cíle v oblasti intenzity skleníkových plynů / jednotky KRW v globálních provozech vlastněných a provozovaných společností Samsung. Emise skleníkových plynů činily v roce 2017 3,28 tuny CO2e/milion KRW, přičemž naším cílem na rok 2020 je 1,55 tuny CO2e/milion KRW. s

Kumulativní redukce skleníkových plynů 
ve fázi používání produktu

Tato infografika ukazuje akumulované redukce skleníkových plynů ve fázi použití produktu. Akumulovaná redukce skleníkových plynů ve fázi používání produktů od roku 2008 do roku 2017 je 217 milionů tun CO2. Cílem akumulované redukce na rok 2020, který započal roku 2008, je 250 milionů tun CO2.

Soustředíme se na reagování na krizi způsobenou klimatickými změnami

Čtyřikrát ročně zasedá rada pro skleníkové plyny, která vytváří plán boje s klimatickými změnami a reviduje výsledky. Účastníci se dělí o nejnovější poznatky o klimatických změnách, vytvářejí podrobné akční plány a procházejí své výsledky za uplynulé čtvrtletí. Společnost Samsung Electronics ustanovila systematický proces řízení, jak je znázorněno níže, který minimalizuje emise skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu našich produktů, včetně fáze výroby, distribuce a používání.

Strategie a akční plány boje s klimatickými změnami

Ikona snížení emisí GHG na pracovištích

· Provoz zařízení na snižování látek F-Gas v procesu výroby polovodičů
· Řízení projektů snižování spotřeby energie, zlepšování energetické účinnosti

Ikona rozšiřování řízení spotřeby energie na pracovištích

· Ustanovení systémů pro řízení spotřeby energie na všech pracovištích a zachování certifikace (od roku 2013)
· Řízení nákladů na energie a ukazatelů spotřeby energie v jednotlivých pracovištích

Ikona snížení emisí GHG ve fázi používání produktu

· Vývoj a uvedení vysoce energeticky účinných produktů na trh

Ikona řízení emisí GHG v dalších fázích

· Řízení emisí GHG během logistiky produktu, služebních cest atd. (od roku 2009)

Ikona řízení dodavatelů

· Monitorování emisí GHG dodavatelů (od roku 2012)

Rozšiřujeme řízení emisí na všechny úrovně

Řešení problémů vyžaduje přesné informace. Aby bylo možné přesně měřit a řídit naše emise skleníkových plynů, rozdělili jsme je do tří tematických kategorií, které jsou definovány dle protokolu GHG na základě jejich blízkého vztahu s podnikem a provozem. Zjištění přesného bodu emisí na každé úrovni je základem pro optimální řízení skleníkových plynů. Kategorie Scope 1 odkazuje na skleníkové plyny vypouštěné během výroby produktů na pracovištích společnosti Samsung Electronics, zatímco kategorii Scope 2 tvoří nepřímé emise, které souvisejí s nákupem energie za účelem generování elektřiny a páry. Kategorie Scope 3 zahrnuje emise, které nesouvisejí s pracovištěm, například emise pocházející z logistických činností, služebních cest, našeho dodavatelského řetězce a používáním našich produktů. Tuto analýzu používáme k systematickému řízení všech emisí, přímých i nepřímých, z našich pracovišť, z používání našich produktů a od našich dodavatele.

Tato infografika znázorňuje emise GHG v příslušných kategoriích. Kategorie Scope 1 odkazuje na přímé emise GHG, kategorie Scope 2 na nepřímé emise z elektřiny, páry atd. a kategorie Scope 3 na všechny ostatní nepřímé emise z logistiky, dodavatelů, používání produktů atd.
Scope 1(přímé emise GHG) a Scope 2(nepřímé emise z elektřiny, páry atd.)

· Měsíční analýza celosvětových emisí pracoviště na základě systému řízení GHG
· Nainstalované zařízení pro rozkládání GHG během zpracování polovodičů, s mírou rozkladu 90 % a vyšší
· Nainstalované vysoce účinné zařízení a přechod osvětlení interiéru na LED na světových pracovištích

Panoramatická fotografie pracoviště společnosti Samsung Electronics.
Scope 3(všechny ostatní nepřímé emise pocházející z logistiky, od dodavatelů, z používání produktů atd.)

∙ Realizace projektů redukce skleníkových plynů s cílem vylepšit energetickou účinnost v logistice.
∙ Podpora projektů redukce skleníkových plynů prostřednictvím místní pomoci hlavním dodavatelům.
∙ Zvýšení počtu videokonferencí a redukce mezinárodních pracovních cest.

Fotografie přepravního nákladního automobilu (Safety Truck společnosti Samsung Electronics)
Snižování emisí GHG
ve fázi používání produktu
Snižování emisí GHG ve fázi používání produktu
Znázornit odhady
za poslední dva roky.

* Jednotky: miliony tun CO2
* Rozsah shromažďování dat: Osm hlavních kategorií produktů (mobilní telefony, notebooky, televizory, monitory, chladničky, pračky, klimatizace a tiskárny)
* Od roku 2009

Používáme pokročilé technologie za účelem zlepšení energetické účinnosti

Díky pokročilým technologiím se společnost Samsung Electronics mění i ve snaze o dosažení environmentálně zodpovědného a současně stále pohodlného způsobu života. Pro dosažení tohoto cíle společnost Samsung dvakrát ročně pořádá setkání konzultační skupiny pro ekologii. Na těchto schůzkách si odborníci na životní prostředí z jednotlivých divizí společnosti vyměňují informace o ekologických požadavcích a vývoji inovativních technologií a snaží se zkoumat energeticky úsporné technologie vývoje produktů. V roce 2017 společnost Samsung představila produkty s vysoce energeticky úspornými technologiemi, jako jsou například pračky QuickDrive nebo vysoce účinné větráky v externích jednotkách klimatizací. Tím se oproti roku 2008 zlepšila energetická úspornost v průměru o 36 %. Tato zlepšení energetické úspornosti vedla ke snížení spotřeby energie na straně spotřebitelů, nákladů na energii i emisí skleníkových plynů.

Tato infografika ukazuje energeticky nenáročný výkon ve fázi používání produktu. V roce 2017 se průměrná spotřeba energie produktů zredukovala o 36 % a kumulativní emise skleníkových plynů se ve srovnání s rokem 2008 zredukovaly o 217 milionů tun.
Tato informační grafika ukazuje spotřebu energie a cíle pro globální pracoviště společnosti Samsung. Společnost Samsung v roce 2017 ušetřila 30,46 miliardy KRW na nákladech na elektřinu a 28,13 miliardy KRW na nákladech na služby. Tyto úspory sestávají z 22 % z nákladů na elektřinu, z 12 % z nákladů na klimatizaci a topení, z 18 % z nákladů na provoz a řízení, z 10 % v z nákladů na stlačený vzduch, z 12 % z nákladů na generátory dusíku, z 9 % z nákladů na vodu, z 8 % z nákladů na páru, z 1 % z nákladů na plyn a z 8 % z dalších nákladů v různých kategoriích.

Navýšení objemu výroby vyžaduje zvýšení počtu výrobních míst a odpovídající nárůst spotřeby energie. Pro účely snižování spotřeby energie s narůstajícím objemem výroby zavedla společnost Samsung 24 standardů úspory energie pro účinnou výrobu. Pokud jde o nová místa, byly vyvinuty technologie úspory energie, které zohledňují vlastnosti pracoviště a jsou využívány od raných fází návrhu procesu, aby se zlepšila energetická účinnost. Díky tomu jsme navzdory nárůstu výroby v roce 2017 ušetřili v našich zahraničních podnicích 58,6 miliardy KRW na nákladech na energii.

Tato informační grafika ukazuje spotřebu energie a cíle pro globální pracoviště společnosti Samsung. Společnost Samsung v roce 2017 ušetřila 30,46 miliardy KRW na nákladech na elektřinu a 28,13 miliardy KRW na nákladech na služby. Tyto úspory sestávají z 22 % z nákladů na elektřinu, z 12 % z nákladů na klimatizaci a topení, z 18 % z nákladů na provoz a řízení, z 10 % v z nákladů na stlačený vzduch, z 12 % z nákladů na generátory dusíku, z 9 % z nákladů na vodu, z 8 % z nákladů na páru, z 1 % z nákladů na plyn a z 8 % z dalších nákladů v různých kategoriích.

Ve společnosti Samsung stále více využíváme obnovitelnou energii.

Globální pracoviště společnosti Samsung budou čím dál více využívat obnovitelné zdroje energie, aby se snižovaly emise skleníkových plynů z našich provozů a abychom chránili životní prostředí. Na pomoc s dosažením těchto cílů instalujeme solární panely na volná prostranství, jako jsou střechy parkovišť a budov na různých místech po celé Koreji. V oblastech s dostačující infrastrukturou obnovitelné energie, jako jsou Spojené státy, Evropa a Čína, máme cíl v našich továrnách, kancelářských budovách a dalších pracovištích využívat 100 % obnovitelné energie

Využívání obnovitelné energie na světových pracovištích

Prostřednictvím těchto snah dosáhneme do roku 2020 ekvivalentního množství energie vytvořené průměrným 3,1GW závodem na výrobu solární energie.

Využívání nových a obnovitelných zdrojů energie

Prostřednictvím těchto snah dosáhneme do roku 2020 ekvivalentního množství energie vytvořené průměrným 3,1GW závodem na výrobu solární energie.

Provádíme výzkum a realizujeme projekty pro řešení klimatických změn

Abychom jako obchodní společnost našli správný způsob, jak reagovat na klimatické změny a jak je překonat, vedeme od roku 2015 společnou studii nazvanou Aktivity společenské odpovědnosti pro přizpůsobování klimatickým změnám (CSR Activities to Adjust to Climate Change). Ve spolupráci s vysokou školou environmentálních studií na národní univerzitě v Soulu se naši výzkumní pracovníci věnovali zadání se třemi tématy: dostupnost pitné vody, energeticky nenáročné bydlení a osvěta v oblasti klimatických změn.

V rámci projektu týkajícího se pitné vody jsme ve Vietnamu zřídili 10 míst, na kterých se snažíme zajistit stabilní zásobení pitnou vodou. Díky tomu si místní obyvatelé nemusí ani za největšího sucha dělat starosti s přístupem k životodárné vodě. Mezitím byly naše projekty na renovaci domů pro sociálně znevýhodněné občany navíc doplněny o projekt na zlepšení výstavby energeticky úsporného bydlení. Tento projekt poskytuje domácnostem možnosti bydlení s úsporami energií a spolehlivou izolací při vysokých letních a nízkých zimních teplotách za nízké náklady. Studie realizovaná v roce 2017 na 61 domácnostech ukázala, že se průměrné množství spotřeby energie na domácnost snížilo na polovinu, což vedlo k nižším energetickým nákladům. Tyto snahy nevedly pouze k ekonomickému zlepšení. Zajistily rovněž snížení souvisejících emisí skleníkových plynů spojených s generováním energií o 43 tun CO2e ročně.

V neposlední řadě jsme vyvinuli specializovaný vzdělávací obsah týkající se klimatických změn na platformě Samsung Smart School, která je určená pro pedagogy a studenty. S využitím tohoto obsahu jsme vzdělali 300 odborných lektorů a nabídli ukázkové lekce 2 200 dětem z 11 základních škol. Díky těmto snahám pomáháme budoucím generacím pochopit, jak vážné jsou klimatické změny a jak důležité je pracovat na jejich řešení.

A photo of drinking water fountain at a pre-school in Thai Nguyen, Vietnam
Naše ekologické produkty přispívají ke zdraví planety
Obrázek pozadí stránky Ekologické produkty