Boj s klimatickými změnami

Konejme v zájmu udržitelné nízkouhlíkové budoucnosti

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Klimatické změny

Klimatické změny, které mají minimálně částečně za následek nárůst využívání fosilních paliv, a globální oteplování, které způsobily, jsou vážným problémem, který ovlivňuje celý svět. Společnost Samsung Electronics si je této krize vědoma, a proto pokračuje v boji na několika frontách. Mezi tyto snahy patří vývoj vysoce energeticky účinných produktů, instalace zařízení s minimálními emisemi skleníkových plynů (GHG) a využívání nových a obnovitelných zdrojů energie.

Klíčové ukazatele úspěchu na rok 2020 v oblasti klimatických změn

Emise skleníkových plynů podle intenzity 
pro globální pracoviště

Tato informační grafika zobrazuje cíle v oblasti snižování skleníkových plynů / jednotky KRW v globálních provozech vlastněných a provozovaných společností Samsung. Emise skleníkových plynů činily v roce 2018 3,59 tuny CO2e/milion KRW, přičemž naším cílem na rok 2020 je dosáhnout 1,55 tuny CO2e/milion KRW.

Kumulativní redukce skleníkových plynů 
ve fázi používání produktu

Tato informační grafika ukazuje akumulované redukce skleníkových plynů ve fázi použití produktu. Akumulovaná redukce skleníkových plynů ve stádiu používání produktů dosáhla od roku 2009 do roku 2018 243 milionů tun CO2. Cílem akumulované redukce na rok 2020, která je počítána od roku 2008, je dosažení množství 250 milionů tun CO2.

Strategie a akční plány pro boj s klimatickou změnou
ikony k tématu strategie a akční plány pro boj s klimatickou změnou
Snižování emisí skleníkových plynů na pracovištích - Provoz zařízení na snižování F-plynů (fluorovaných skleníkových plynů) v procesu výroby polovodičů - Řízení projektů ke snižování spotřeby energie, vylepšování energetické účinnosti Rozšíření řízení spotřeby energie na pracovištích - Zřízení systémů pro hospodaření s energií na všech pracovištích a zachování certifikací (od roku 2013) - Efektivní hospodaření se spotřebou energie na jednotlivých pracovištích a kontrola ukazatelů spotřeby energie Snížení skleníkových plynů při používání produktu - Vyvíjíme a uvádíme na trh produkty, které jsou energeticky nenáročné Vypořádání se s dalšími emisemi skleníkových plynů - I v rámci dodání našich produktů, pracovních cest atd. jednáme s ohledem na snižování emisí skleníkových plynů (již od roku 2009) Kontrola dodavatelů - Monitorujeme emise skleníkových plynů u našich dodavatelů (od roku 2012)

Rozšiřujeme řízení emisí na všechny úrovně

Řešení problémů vyžaduje přesné informace. Aby bylo možné přesně měřit a řídit naše emise skleníkových plynů, rozdělili jsme je do tří tematických kategorií, které jsou definovány dle protokolu GHG na základě jejich blízkého vztahu s podnikem a provozem. Zjištění přesného bodu emisí na každé úrovni je základem pro optimální řízení skleníkových plynů. Kategorie Scope 1 odkazuje na skleníkové plyny vypouštěné během výroby produktů na pracovištích společnosti Samsung Electronics, zatímco kategorii Scope 2 tvoří nepřímé emise, které souvisejí s nákupem energie za účelem generování elektřiny a páry. Kategorie Scope 3 zahrnuje emise, které nesouvisejí s pracovištěm, například emise pocházející z logistických činností, služebních cest, našeho dodavatelského řetězce a používáním našich produktů. Tuto analýzu používáme k systematickému řízení všech emisí, přímých i nepřímých, z našich pracovišť, z používání našich produktů a od našich dodavatele.

Tato infografika znázorňuje emise GHG v příslušných kategoriích. Kategorie Scope 1 odkazuje na přímé emise GHG, kategorie Scope 2 na nepřímé emise z elektřiny, páry atd. a kategorie Scope 3 na všechny ostatní nepřímé emise z logistiky, dodavatelů, používání produktů atd.
Scope 1(přímé emise GHG) a Scope 2(nepřímé emise z elektřiny, páry atd.)

· Měsíční analýza celosvětových emisí pracoviště na základě systému řízení GHG
· Nainstalované zařízení pro rozkládání GHG během zpracování polovodičů, s mírou rozkladu 90 % a vyšší
· Nainstalované vysoce účinné zařízení a přechod osvětlení interiéru na LED na světových pracovištích

Panoramatická fotografie pracoviště společnosti Samsung Electronics.
Scope 3(všechny ostatní nepřímé emise pocházející z logistiky, od dodavatelů, z používání produktů atd.)

∙ Realizace projektů redukce skleníkových plynů s cílem vylepšit energetickou účinnost v logistice.
∙ Podpora projektů redukce skleníkových plynů prostřednictvím místní pomoci hlavním dodavatelům.
∙ Zvýšení počtu videokonferencí a redukce mezinárodních pracovních cest.

Fotografie přepravního nákladního automobilu (Safety Truck společnosti Samsung Electronics)
Snižování emisí GHG ve fázi používání produktu
Tento graf zobrazuje kumulativně snížení skleníkových plynů od roku 2009 u našich 7 nejdůležitějších produktových řad, konkrétně u mobilních telefonů, laptopů, televizí, monitorů, chladniček, praček a klimatizací.  V roce 2014 byly emise sníženy o 128 miliónů tun Co2, v roce 2015 o 156 miliónů tun Co2 a v roce 2016 o 188 miliónů tun Co2. Odhadované snížení pro rok 2017 je 217 miliónů tun Co2 a pro rok 2018 243 miliónů tun Co2.

* Jednotka: Milión tun CO2
* Rozsah sběru dat: Hlavní produktové kategorie (mobilní telefony, notebooky, televizory, monitory, lednice, pračky a klimatizace)
* Shromažďováno od roku 2009

Používáme pokročilé technologie za účelem zlepšení energetické účinnosti

Díky svým moderním produktovým technologiím se společnost Samsung Electronics vyvíjí i ve způsobu, jakým pomáhá k dosažení environmentálně zodpovědného a vyhovujícího způsobu života. Pro dosažení tohoto cíle společnost Samsung v rámci celé své organizace dvakrát ročně pořádá setkání konzultační skupiny pro ekologii. Na těchto schůzkách si odborníci na životní prostředí z jednotlivých divizí společnosti vyměňují informace o ekologických požadavcích a vývoji inovativních technologií a sama společnost Samsung prostřednictvím těchto schůzek podporuje výzkum energeticky úsporných technologií pro vývoj energeticky nenáročných produktů. V roce 2018 společnost Samsung představila produkty s technologií energetické úspornosti jako jsou energeticky nenáročné motory do pračky a kompresory do chladniček, které ve srovnání s rokem 2008 zlepšují energetickou účinnost v průměru o 39 %. Tato zlepšení energetické úspornosti vedla ke snížení spotřeby energie na straně spotřebitelů a ke snížení nákladů na energii i emisí skleníkových plynů.

Tato informační grafika ukazuje energeticky nenáročný výkon při používání produktu. V roce 2018 se průměrná spotřeba energie produktů snížila o 39 % a kumulativní emise skleníkových plynů se ve srovnání s rokem 2008 snížily o 243 milionů tun.
Tato informační grafika ukazuje výkon spotřeby energie a cíle pro globální pracoviště společnosti Samsung. Společnost Samsung ušetřila v roce 2018 na nákladech na energii a jiné služby ve svých zámořských podnicích 34,3 miliard KRW. Tyto úspory sestávají z 53 % z nákladů na elektřinu, 9 % HVAC, 11 % v oblasti stlačeného vzduchu, 0,1 % v oblasti nákladů na generátory dusíku, 6 % z nákladů na vodu, 3 % na páru, 3 % v nákladech na plyn a 13 % v ostatních kategoriích.

Navýšení objemu výroby vyžaduje zvýšení počtu výrobních míst a odpovídající nárůst spotřeby energie. Pro účely snižování spotřeby energie s narůstajícím objemem výroby zavedla společnost Samsung 24 standardů úspory energie pro účinnou výrobu. Pokud jde o nová místa, byly vyvinuty technologie úspory energie, které zohledňují vlastnosti pracoviště a jsou využívány od raných fází návrhu projektu, aby se zlepšila jeho energetická nenáročnost. Díky tomu jsme navzdory nárůstu výroby v roce 2018 ušetřili 34,3 miliardy KRW na nákladech na energii a jiné služby v zahraničí.

Tato informační grafika ukazuje výkon spotřeby energie a cíle pro globální pracoviště společnosti Samsung. Společnost Samsung ušetřila v roce 2018 na nákladech na energii a jiné služby ve svých zámořských podnicích 34,3 miliard KRW. Tyto úspory sestávají z 53 % z nákladů na elektřinu, 9 % HVAC, 11 % v oblasti stlačeného vzduchu, 0,1 % v oblasti nákladů na generátory dusíku, 6 % z nákladů na vodu, 3 % na páru, 3 % v nákladech na plyn a 13 % v ostatních kategoriích.
Tato informační grafika znázorňuje, jak společnost Samsung Electronics stále více využívá obnovitelných zdrojů energie

Ve společnosti Samsung Electronics stále více využíváme obnovitelnou energii.

Společnost Samsung Electronics jako celosvětová jednička v oblasti IT ve své odpovědi na klimatickou změnu neustále rozšiřuje využití obnovitelných energií, přičemž v červnu roku 2018 oficiálně zveřejnila své hlavní cíle.

- Do roku 2020 přejdeme na všech našich pracovištích ve Spojených státech, Evropě a Číně na energii ze 100 % obnovitelných zdrojů.
Společnost Samsung Electronics si stanovila krátkodobý cíl rozšíření užití obnovitelné energie (v první fázi) ve Spojených státech, Číně a Evropě, a to v lokacích, kde je dostatečná infrastruktura k tomu, aby zde mohla být obnovitelná energie využita, a dělá vše pro to, aby tohoto cíle dosáhla.
Nejprve jsme v roce 2019 vyměnili zdroj veškeré využívané elektřiny v našich regionálních sídlech a na pracovištích na výrobu polovodičů ve Spojených státech na 100 % obnovitelné zdroje a v té samé době jsme také dosáhli přechodu na 100 % obnovitelné zdroje na našich slovenských pracovištích v Evropě. V blízké budoucnosti plánujeme postupný přechod na energii z obnovitelných zdrojů, vhodných pro jednotlivé regiony, na dalších pracovištích ve Spojených státech a v Evropě. Kromě toho jsme také nainstalovali na střechy budov našich čínských pracovišť na výrobu televizorů a polovodičů 5,5 MW fotovoltaickou elektrárnu. Stejně jako v Koreji je veškerá vygenerovaná energie použita pro provoz podniku a dalších pomocných zařízení.

- Do roku 2020 nainstalujeme na parkovištích a střechách našich tuzemských pracovišť jako je Suwon, Hwaseong a Pyeongtaek fotovoltaické a geotermální elektrárny.
Společnost Samsung Electronics nainstalovala na pracovišti Suwon na parkovací věž a střechy 5 výzkumných zařízení fotovoltaické elektrárny s celkovou kapacitou 1,9 MW. Tento pilotní tuzemský projekt pomůže zajistit, že bude splňovat požadavky korejské vlády, která si předsevzala rozšířit užití obnovitelné energie o 20 % do roku 2030 a o 35 % do roku 2040. Energie, která je těmito fotovoltaickými elektrárnami generována, je přímo využitelná pro předmětná výzkumná zařízení i pro parkoviště. Díky sledování výsledků pilotní instalace této fotovoltaické elektrárny plánujeme do roku 2020 dále zavádět fotovoltaické a geotermální elektrárny také v dalších logistických centrech nebo větších pracovištích v Hwaseong a Pyeongtaek.

- V roce 2019 se chystáme stát členy Dodavatelského řetězce CDP a plánujeme proto doporučit 100 našich nejdůležitějších obchodních partnerů, aby si stanovili cíl pro využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Abychom podpořili širší využívání energie z obnovitelných zdrojů našimi partnery, společnost Samsung Electronics se rozhodla připojit se k Dodavatelskému řetězci CDP. Tak můžeme přimět našich 100 nejdůležitějších obchodních partnerů (podle velikosti zakázek) k tomu, aby si stanovili cíle pro využívání energie z obnovitelných zdrojů a tím pomoci k rozšíření obnovitelných zdrojů i obnově životního prostředí.

Využití obnovitelné energie na pracovištích po celém světě
Tato informační grafika znázorňuje využití obnovitelné energie na pracovištích celého světa. V roce 2015 bylo využito 92,06 GWh energie z obnovitelných zdrojů, v roce 2016 181,77 GWh, v roce 2017 228,5 GWh a v roce 2018 1356,5 GWh.

Uskutečňujeme projekty, které pomáhají bojovat s globální změnou klimatu.

Společnost Samsung Electronics uskutečňuje projekty, které nejen že pomáhají snižovat globální uhlíkové emise, ale také přispívají k vytvoření zdravějšího životního prostředí.
Okolo 80 % obyvatel Mombasy (Keňa) používá z důvodu nedostatečného zásobování energií jako palivo dřevěné uhlí. Během jeho spalování dochází k uvolňování škodlivých látek, které způsobují, že se mezi keňským obyvatelstvem zvýšil počet předčasných úmrtí. Kromě toho nadměrné používání dřevěného uhlí při spalování zhoršuje znečistění ovzduší a zrychluje odlesňování.
Aby pomohla tento problém vyřešit, společnost Samsung Electronics začala jednat. Jako součást opatření proti klimatické změně jsme podepsali dohodu se společností Green Development a přišli jsme na možnosti, jak pomoci obyvatelům Mombasy, aby mohli žít ve zdravějším prostředí. S ohledem na fakt, že zde bio etanol lze získat za nižší náklady, protože se v Keni nachází relativně mnoho továren na zpracování cukru, společnost Samsung Electronics investovala jeden milion eur do tepelných sporáků na bio etanol, které následně rozdělila mezi obyvatele Mombasy. Vzhledem k tomu, že bio etanol má při spalování 6x vyšší tepelnou účinnost než dřevěné uhlí, bylo dosaženo toho, že byly sníženy emise škodlivých látek a rovněž zajištěno bezpečné užívání etanolu v domácnostech. Tím, že společnost Samsung Electronics poskytla tyto tepelné sporáky, pomohla přispět ke zdravějšímu a bezpečnějšímu životu obyvatel Mombasy a tím i ke snížení emisí skleníkových plynů.
Společně se společností Green Development bude Samsung Electronics pokračovat ve svých snahách oživit regionální ekonomiku a obnovit životní prostředí – především tím, že bude nadále poskytovat obyvatelům osvětu ohledně možnosti získání tepelných sporáků na bio etanol a informace o jejich produkci a prodeji.

Obrázek zobrazující projekty Samsung Electronics, které pomáhají bojovat s globální změnou klimatu.
Naše Ekologické produkty pro zdravější planetu
V pozadí snímek webové stránky Ekologických produktů