Komunikace a angažovanost

Usilujeme o transparentní a otevřenou komunikaci

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Udržitelný dodavatelský řetězec

Každý rok společnost Samsung Electronics stanovuje strategie a cíle pro ekořízení. Transparentně a podrobně zveřejňujeme naše iniciativy ekořízení, včetně emisí skleníkových plynů, informací o ekologických produktech, ekologických aktivitách CSR a programech komunikace se zainteresovanými stranami. Kromě toho nabízíme řadu komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím mohou zainteresované osoby rychle najít informace, které potřebují, a jednoduše jim porozumět. Oddíl Životní prostředí na webu Samsung.com je další z možností, jak komunikovat s různými odborníky, na základě metodologie (materiality analysis), která stanovuje priority související s problémy ekologie a udržitelnosti.

Vedeme kampaně na podporu důležitosti ochrany životního prostředí

Od vzdělávání budoucích generací v oblasti ekologie až po aktivity pro spotřebitele společnost Samsung Electronics vede několik různých ekologických kampaní na zvýšení informovanosti společnosti o důležitosti ochrany životního prostředí a budování širšího konsensu.

Společnost Samsung vede od roku 2012 vzdělávací kampaň v environmentální oblasti. Dříve byla tato kampaň nazvaná First Planet School a v roce 2017 ji nahradila online kampaň Green Challenge. Kampaň Green Challenge, které se účastní žáci základních škol z celé Koreje, podporuje děti v každodenních činnostech, které chrání naši planetu prostřednictvím různých ekologicky zaměřených úkolů. Pokračováním v kampani ekologické osvěty pro budoucí generace pomáhá Samsung našim dětem lépe pochopit význam ochrany a snah o zachování životního prostředí.

Fotografie dětí účastnících se programu Zelená škola  PlanetFirst

Už třetím rokem společnost Samsung Electronics America sponzoruje akci Climate Superstars Challenge pořádanou ve spolupráci s organizací Boys and Girls Club of America (BCGA) a v rámci programu USEPA ENERGY STAR, jejímž účelem je šířit povědomí o energetických úsporách a environmentálních problémech a pomáhat mladým lidem podnikat jednoduchá opatření na ochranu životního prostředí. V roce 2017 se těchto akcí účastnilo 162 klubů z celých Spojených států (o 8 % více než v roce 2016) a děti ve věku 11–13 let čelily 1499 ekologickým výzvám.

Fotografie mladých lidí účastnících se programu Climate Superstars Challenge v Severní Americe

„Sdílení světla – chvilka ve tmě vytvoří světlo naděje pro ostatní a naši planetu.“

21. března 2018 se Samsung Suwon Complex a 44 výrobních a prodejních poboček účastnilo kampaně Global Village Lights Off, jejímž cílem bylo podpořit snahy o snižování emisí skleníkových plynů a dodat světlo naděje oblastem, kde dochází k výpadkům napájení.

Díky úspoře nákladů na energii, kterou přinesla celá kampaň a dary od zaměstnanců, jsme připravili 1 000 souprav s LED osvětlením využívajících solární napájení. Tyto soupravy sestavili zaměstnanci společnosti Samsung
a byly věnovány lidem z ostrova Mactan na Filipínách a Phitsanulok v Thajsku, aby si obyvatelé vesnic a studenti mohli užívat světlo i v noci.

Fotografie korejských pracovišť na akci „Turn Off Your Lights“

Aktivně se zapojujeme do celosvětových iniciativ

Iniciativy, které probíhají po celém světě, usilují o dosažení udržitelnosti i během rychlých změn naší Země a životního prostředí. Společnost Samsung Electronics taková hnutí podporuje a angažuje se v ochraně rozmanitých hodnot, které zastávají. Mezi iniciativy, kterých se účastníme, patří například následující:

 

Projekt zveřejňování uhlíkových emisí (Carbon Disclosure Project = CDP)
Projekt CDP shromažďuje a zveřejňuje informace o aktivitách společnosti týkající se klimatických změn. Společnost Samsung Electronics byla oceněna za její zveřejňování informací o jejím reagováním na klimatické změny a získala nejvyšší hodnocení, Leadership A, v sedmi po sobě jdoucích letech od roku 2010 do roku 2016.

Sdružení odpovědných firem (Responsible Business Alliance = RBA)
Jako člen sdružení RBA společnost Samsung Electronics dodržuje etický kodex sdružení RBA a jeho standardy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a práce v rámci řízení našich pracovišť a dodavatelů. Všichni dodavatelé, kteří obchodují se společností Samsung Electronics, pravidelně monitorují své postupy s souladu s kritérii sdružení RBA za účelem určení problémů a jejich řešení.

Iniciativa Čistá energie (Clean Energy Ministerial = CEM)
Jako signatář iniciativy CEM, což je světové fórum, jehož cílem je propagace zásady a sdílení doporučených postupů a urychlení celosvětového přechodu na čistou energii, se společnost Samsung zavázala snížit intenzitu (normalizovanou dle prodeje) emisí skleníkových plynů (GHG) z našich světových závodů o 70 procent na základě hladiny z roku 2008 a udržet si certifikaci ISO 50001 na všech světových výrobních pracovištích.

Žádný hlas není tak malý, aby nemohl bojovat za životní prostředí.
Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře k zásadám ochrany životního prostředí společnosti Samsung Electronics, pošlete nám e-mail (eco.sec@samsung.com).

A photo of Samsung Electronics' smartphone in use