Ekologická pracoviště

Naše Ekologická pracoviště koexistují v souladu s přírodou

Klíčové obrazové znázornění stránky Ekologických pracovišť

Všechna pracoviště společnosti Samsung Electronics získala certifikáty systému ekologického řízení a jako taková praktikují ekořízení. Ale naše úsilí o zachování životního prostředí nekončí na hranicích pracoviště. Na všech našich pracovištích identifikujeme ekologické problémy a snažíme se hledat na ně řešení. Určením příčiny problému a přijetím preventivních opatření v celém systému pracovišť zajišťujeme, že tato řešení nejsou jen dočasná nebo pouze v duchu rčení „příliš málo a příliš pozdě“. Mimo pracoviště se s nadšením angažujeme do spolupráce na zachování biodiverzity ekosystému s místními komunitami.

KPI pro rok 2020: Provozování ekologických pracovišť

Tento snímek představuje metu pro ekologická pracoviště. Máme v úmyslu do roku 2020 dosáhnout 100% certifikování v systému ekologického řízení. Konkrétně všechny (36) naše globální výrobní podniky by měli projít certifikací ISO 14001 a OHSAS 18001s.

Díky přijetí systému ekologického řízení na všech pracovištích jsme zavedli integrované řízení

Aby bylo možné praktikovat ekořízení, společnost Samsung Electronics řídí svá pracoviště na základě mezinárodních norem ekologického řízení. Všechna naše pracoviště na celém světě jsou držiteli certifikace ekologického řízení od mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization) ISO 14001 a certifikátu systému řízení spotřeby energie ISO 50001. Společnost Samsung Electronics však chtěla jít ještě o krok dál. Proto ustanovila vlastní standardy, které jsou ještě přísnější než mezinárodní certifikáty, a přísně kontrolujeme všechny aspekty pracoviště. Kromě toho máme centrum pro ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost Global EHS (Environment, Health & Safety) a centrum spokojenosti zákazníků Global CS (Customer Satisfaction) pod přímým vedením CEO, která organizaci umožňují pracovat systematicky a organicky.

Dosažení 100% ekologického řízení

Mezinárodní standardy ISO 14001 a ISO 50001 se týkají systémů ekologického řízení a řízení spotřeby energie (v uvedeném pořadí), a byly stanoveny technickým výborem organizace ISO. Společnost, které usilují o získání certifikátu, musí uplatňovat zásady ekologického řízení a stanovit podrobné ekologické cíle a akční plány. Aby uchazeč prošel náročnými hodnoceními požadovanými organizací ISO, musí prokázat schopnost provést několik úkolů, jako je například rozdělení zdrojů pro složité projekty a efektivní realizace příslušných úkolů. Certifikace není jednorázovým úspěchem, ale vyžaduje každoroční audity a opětovnou certifikaci každé tři roky.
Pracoviště společnosti Samsung Electronics po celém světě tyto náročné certifikační postupy úspěšně zvládla. Za účelem dosažení ještě pokročilejšího systému ekologického řízení probíhají každý rok interní audity, které vedou naši vlastní odborníci. Nespoléháme se tedy jen na externí audity.

Všechna pracoviště společnosti Samsung Electronics po celém světě úspěšně procházejí těmito náročnými certifikačními procesy. Kromě toho u ještě pokročilejších systémů ekologického řízení provádíme interní audity, které jsou vedeny našimi vlastními odborníky, místo abychom se spoléhali na audity externí.
Tato informační grafika znázorňuje ekologické řízení. Levá strana zobrazuje informace k interním auditům a pravá strana zobrazuje snímky certifikací jako je ISO 14001 nebo ISO 50001. Počet interních auditorů je 360 pro ISO 14001 a 344 pro ISO 50001.

Stanovujeme zásady snížení emisí skleníkových plynů a uvádíme je do praxe

Tato informační grafika ukazuje stav akumulovaného snížení F-plynů na pracovištích společnosti Samsung v Koreji, kde se vyrábí většina využívaných polovodičů. Akumulované snížení F-plynů se meziročně zlepšilo z 1,98 milionů CO2eq v roce 2015 na 3,63 milionů CO2eq v roce 2016, na 5,48 milionů CO2eq v roce 2017 a na 7,37 CO2eq v roce 2018. Akumulované snížení za poslední čtyři roky dosahuje celkové hodnoty 7,37 milionů CO2eq.

Tato informační grafika ukazuje stav akumulovaného snížení F-plynů na pracovištích společnosti Samsung v Koreji, kde se vyrábí většina využívaných polovodičů. Akumulované snížení F-plynů se meziročně zlepšilo z 1,98 milionů CO2eq v roce 2015 na 3,63 milionů CO2eq v roce 2016, na 5,48 milionů CO2eq v roce 2017 a na 7,37 CO2eq v roce 2018. Akumulované snížení za poslední čtyři roky dosahuje celkové hodnoty 7,37 milionů CO2eq.

Stav akumulovaného snížení F-plynů na pracovištích společnosti Samsung v Koreji
*Jednotka: 10 000 tun CO2eq
Akumulované snížení v roce 2018 dosahuje výše 1,89 miliónů CO2eq

Snaha společnosti Samsung Electronics o snížení emisí skleníkových plynů
Ve zpracování polovodičů vyžaduje čištění silikonových destiček použití látky F-Gas, která se řadí mezi skleníkové plyny. Destička je tenký proužek silikonu, který slouží jako základna polovodiče. Kvalita a výkon polovodiče značně závisí na stavu povrchu polovodiče, takže použití látky F-Gas bylo nevyhnutelné. Proto společnost Samsung Electronics hledala způsoby, jak udržet emise F-Gas na minimální úrovni. Proto jsme vyvinuli a nainstalovali nová zařízení, která umožňují snížení emisí skleníkových plynů. Toto zařízení je plodem spolupráce mezi divizemi Samsung Electronics a Samsung Engineering a výrazně snižuje používání F-Gas. Nejen že plyn rozkládá, ale také výrazně snižuje množství energie nutné k provozu zařízení. Předchozí metoda rozkládání plynu pomocí vysokých teplot vyžadovala velké množství energie, a v důsledku toho sama generovala další skleníkové plyny. Nová technologie však umožňuje rozkládat skleníkové plyny při nízkých teplotách, takže spotřeba energie je nižší. Díky těmto iniciativám zpracováváme více než 90 % skleníkových plynů vyprodukovaných na našich pracovištích.

Minimalizujeme náš dopad na životní prostředí tím, že snižujeme vypouštění škodlivých látek z našich pracovišť.

Ve výrobních procesu vznikají nevyhnutelné vedlejší produkty, které mohou mít vliv na kvalitu ovzduší a vody. Společnost Samsung Electronics značně investuje do minimalizace negativních dopadů takových škodlivých látek na životní prostředí, například prostřednictvím výměny zařízení a zlepšování procesů. Naše kotle jsme vybavili „nízko-NOx“ hořáky, které využívají menší množství energie a významně snižují emise NOx a CO2. Kromě toho jsme při montáži výrobní linky nainstalovali zařízení pro kontrolu škodlivých látek, které je pro danou linku optimalizováno. Konkrétně jsme rozšířili naše zařízení pro úpravu vody v našich korejských pracovištích, čímž jsme eliminovali 97,6 % škodlivých látek. Kromě toho ukládáme nebezpečný odpad do speciálních nádob, abychom zajistili, že nebudou unikat, čímž jsme zcela eliminovali možnost znečištění půdy. Dále jsme přijali iniciativy pro prevenci znečištění, ve kterých kontrolujeme prvky, které by mohly produkovat znečišťující látky, a předem je eliminujeme. Děláme vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí, prostřednictvím různých opatření pro kontrolu škodlivin a preventivních opatření, která začínají ještě před výrobním procesem a sahají daleko za něj.

Tato informační grafika zobrazuje kapitálové investice společnosti Samsung v oblasti zlepšování výkonu ekologického provozu. Ekologické investice společnosti Samsung v roce 2013 činily 5,82 miliard KRW, v roce 2014 6,883 miliard KRW, v roce 2015 6,59 miliard KRW, v roce 2016 9,334 miliard KRW, v roce 2017 9,515 miliard KRW a v roce 2018 9,167 miliard KRW. Ve srovnání s rokem 2013 se tyto ekologické investice zvýšily v roce 2018 o 58 %.

Ekologické investice byly ve srovnání s rokem 2013 v roce 2018 vyšší o 58 %

Abychom pomohli udržet zdraví naší Země, podporujeme programy na ochranu biodiverzity

Ochrana ekosystému a životního prostředí je důležitou součástí udržení zdravé planety. Zaměstnanci společnosti Samsung Electronics se zapojují do aktivit ochrany zdraví ekosystému. Díky sdílení základní filozofie zachování biodiverzity a pořádáním kampaní, které podporují její význam, důrazně doporučujeme, aby se naši zaměstnanci dále angažovali.

Tato infografika znázorňuje přímé emise GHG na korejských pracovištích. V roce 2014 to bylo 2,2749 milionů tun Co2eq, v roce 2015 1,8214 milionů tun Co2eq a v roce 2016 pak 1,788 milionů tun Co2eq. Ve srovnání s rokem 2014 se množství emisí v roce 2016 snížilo o 21 %.
Ochrana přirozeného prostředí ohrožených druhů

Určili jsme ohrožené druhy a jejich přirozené prostředí v regionech, ve kterých se nacházejí naše výrobní pracoviště, a vedeme kampaně na ochranu biodiverzity s příslušnými organizacemi, včetně místních komunit, veřejných institucí a akademické obce.

Tato informační grafika zobrazuje ohrožené druhy sousedící s našimi pracovišti v Jižní Koreji. V Suwon City se jedná o 1 savce, 6 ptáků, 2 obojživelníky a 1 rostlinu. V Hwaseong City 1 savec, 26 ptáků, 3 obojživelníci, 1 druh hmyzu a 2 rostliny. V Gwangju je 5 savců, 6 ptáků, 1 ryba a 1 rostlina ohroženo. V Yongin City jsou 2 obojživelníci a 1 druh hmyzu a v Asan City 1 savec, 19 ptáků, 3 obojživelníci a 2 další druhy zvířat kriticky ohroženi. V Gumi City jsou vedeni 2 savci, 7 ptáků, 1 ryba a 3 rostliny mezi ohroženými druhy.

Ochrana jeřába červenolícího – Obnovení mokřad Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong)
V roce 2013 se pracoviště společnosti Samsung Electronics ve městě Gumi v provincii Severní Kjongsang stalo prvním korejským pracovištěm, které uzavřelo partnerství v ochraně biodiverzity s centrálními a místními vládami a univerzitami. Od té doby jsme podpořili inseminaci dvou párů ohrožených jeřábů červenolících (korejská přírodní památka č. 203), kteří byli přivezeni z Nizozemska. V dubnu roku 2016 se výzkumnému institutu ekologického životního prostředí ptáků podařilo ptáky úspěšně odchovat. Tato akce pomůže obnovit ekosystém mokřad Hampyeong, které jsou přirozeným domovem stěhovavých ptáků, a má významný podíl na ochraně biodiverzity.

Ochrana pobřežních písečných dun
Na našem pracovišti v Onyangu v provincii Jižní Čchungčchong spolupracujeme od roku 2008 s ekologickou agenturou Geum River Basin Environmental Office na ochraně pobřežních písečných dun, které jsou domovem dvou ohrožených druhů, volavky čínské a mongolské ještěrky. V současnosti podporujeme ve městě Porjong různé aktivity, jako například čištění oceánů, odstraňování invazivních cizích rostlin a ochranu písečných dun Sohwang, zatímco ve městě Asan podporujeme vytváření přírodních travnatých prostředí.

Vymýcení cizích druh ryb a rostlin
Naše pracoviště ve městech Giheung a Hwasong v provincii Kjonggi realizují každý rok různé aktivity na ochranu ekosystému v oblasti kolem měst Osan a Woncheonri, kde se snaží vymýtit cizí druhy, krmí divoká zvířata a vedou kampaně na ochranu životního prostředí.

Akce ke Světovému dni vody

Voda je zdrojem veškerého života. Každý rok 22. března si všechna pracoviště společnosti Samsung Electronics po celém světě připomínají Světový den vody a pořádají různé akce na ochranu ekosystémů řek a oceánů. Nejen zaměstnanci, ale také lidé z různých jiných prostředí, například místních komunit, občanských skupin a akademické obce, se spojí, aby podpořili kampaně na ochranu vody, vzdělávání v oboru vodních zdrojů a další aktivity. To proto, že vodu můžeme chránit, jen pokud se spojíme.

Fotografie z akce ke Světovému dni vody
Společně utváříme budoucnost: usilujeme o udržitelný dodavatelský řetězec
Obrázek na pozadí stránky Dodavatelský řetězec