Ekologická pracoviště

Naše ekologická pracoviště koexistují s přírodou

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Ekologická pracoviště

Všechna pracoviště společnosti Samsung Electronics získala certifikáty systému ekologického řízení a jako taková praktikují ekořízení. Ale naše úsilí o zachování životního prostředí nekončí na hranicích pracoviště. Na všech našich pracovištích identifikujeme ekologické problémy a snažíme se hledat na ně řešení. Určením příčiny problému a přijetím preventivních opatření v celém systému pracovišť zajišťujeme, že tato řešení nejsou jen dočasná nebo pouze v duchu rčení „příliš málo a příliš pozdě“. Mimo pracoviště se s nadšením angažujeme do spolupráce na zachování biodiverzity ekosystému s místními komunitami.

2020 KPI: Provoz ekologických pracovišť

Míra certifikace systému ekologického řízení
This image is the goal of eco-conscious worksites. Until 2020, it aims to be 100% in the environmental management system certification rate. In detail, all our 36 global manufacturing sites should go through ISO 14001 and OHSAS 18001s.

Díky přijetí systému ekologického řízení na všech pracovištích jsme zavedli integrované řízení

Aby bylo možné praktikovat ekořízení, společnost Samsung Electronics řídí svá pracoviště na základě mezinárodních norem ekologického řízení. Všechna naše pracoviště na celém světě jsou držiteli certifikace ekologického řízení od mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization) ISO 14001 a certifikátu systému řízení spotřeby energie ISO 50001. Společnost Samsung Electronics však chtěla jít ještě o krok dál. Proto ustanovila vlastní standardy, které jsou ještě přísnější než mezinárodní certifikáty, a přísně kontrolujeme všechny aspekty pracoviště. Kromě toho máme centrum pro ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost Global EHS (Environment, Health & Safety) a centrum spokojenosti zákazníků Global CS (Customer Satisfaction) pod přímým vedením CEO, která organizaci umožňují pracovat systematicky a organicky.

Dosažení 100% ekologického řízení

Mezinárodní standardy ISO 14001 a ISO 50001 se týkají systémů ekologického řízení a řízení spotřeby energie (v uvedeném pořadí), a byly stanoveny technickým výborem organizace ISO. Společnost, které usilují o získání certifikátu, musí uplatňovat zásady ekologického řízení a stanovit podrobné ekologické cíle a akční plány. Aby uchazeč prošel náročnými hodnoceními požadovanými organizací ISO, musí prokázat schopnost provést několik úkolů, jako je například rozdělení zdrojů pro složité projekty a efektivní realizace příslušných úkolů. Certifikace není jednorázovým úspěchem, ale vyžaduje každoroční audity a opětovnou certifikaci každé tři roky.
Pracoviště společnosti Samsung Electronics po celém světě tyto náročné certifikační postupy úspěšně zvládla. Za účelem dosažení ještě pokročilejšího systému ekologického řízení probíhají každý rok interní audity, které vedou naši vlastní odborníci. Nespoléháme se tedy jen na externí audity.

Všechna pracoviště společnosti Samsung Electronics po celém světě úspěšně procházejí těmito náročnými procesy certifikace a u ještě pokročilejších systémů environmentálního řízení pořádáme interní audity vedené našimi vlastními odborníky, místo abychom spoléhali na externí audity.

Stanovujeme zásady snížení emisí skleníkových plynů a uvádíme je do praxe

Existují kroky, které lze podnikat na úrovni společnosti v rámci vypořádání se s klimatickými změnami. Jedním z těchto opatření je objektivní a transparentní měření současného výkonu a identifikace potenciálního interního zlepšování. Do této míry společnost Samsung Electronics ověřuje každoročně své skutečné emise skleníkových plynů prostřednictvím třetí strany. Kromě toho jsme na základě diagnostiky interních odborníků hledali cesty snižování emisí a neustále podnikáme kroky vedoucí ke zlepšení. Jednou z primárních oblastí, na které se při snižování množství skleníkových plynů zaměřujeme, jsou neustálé snahy o snižování emisí F-plynů, které mají významný vliv na globální oteplování. Dosáhli jsme díky tomu značného pokroku, zejména při výrobě polovodičů.

Tato infografika ukazuje stav snížení akumulovaných F-plynů na pracovištích Samsung v Koreji, kde se vyrábí většina našich polovodičů. Akumulované snižování F-plynů se meziročně zlepšilo z 1,98 milionů CO2 ekv. v roce 2015 na 3,63 milionů CO2 ekv.  v roce 2016 a na 5,48 milionů CO2 ekv.  v roce 2017. Akumulované snižování za poslední tři roky dosahuje celkové hodnoty 5,48 milionů CO2 ekv.

Snaha společnosti Samsung Electronics o snížení emisí skleníkových plynů
Ve zpracování polovodičů vyžaduje čištění silikonových destiček použití látky F-Gas, která se řadí mezi skleníkové plyny. Destička je tenký proužek silikonu, který slouží jako základna polovodiče. Kvalita a výkon polovodiče značně závisí na stavu povrchu polovodiče, takže použití látky F-Gas bylo nevyhnutelné. Proto společnost Samsung Electronics hledala způsoby, jak udržet emise F-Gas na minimální úrovni. Proto jsme vyvinuli a nainstalovali nová zařízení, která umožňují snížení emisí skleníkových plynů. Toto zařízení je plodem spolupráce mezi divizemi Samsung Electronics a Samsung Engineering a výrazně snižuje používání F-Gas. Nejen že plyn rozkládá, ale také výrazně snižuje množství energie nutné k provozu zařízení. Předchozí metoda rozkládání plynu pomocí vysokých teplot vyžadovala velké množství energie, a v důsledku toho sama generovala další skleníkové plyny. Nová technologie však umožňuje rozkládat skleníkové plyny při nízkých teplotách, takže spotřeba energie je nižší. Díky těmto iniciativám zpracováváme více než 90 % skleníkových plynů vyprodukovaných na našich pracovištích.

Minimalizujeme náš dopad na životní prostředí tím, že snižujeme vypouštění škodlivých látek z našich pracovišť.

Ve výrobních procesu vznikají nevyhnutelné vedlejší produkty, které mohou mít vliv na kvalitu ovzduší a vody. Společnost Samsung Electronics značně investuje do minimalizace negativních dopadů takových škodlivých látek na životní prostředí, například prostřednictvím výměny zařízení a zlepšování procesů. Naše kotle jsme vybavili „nízko-NOx“ hořáky, které využívají menší množství energie a významně snižují emise NOx a CO2. Kromě toho jsme při montáži výrobní linky nainstalovali zařízení pro kontrolu škodlivých látek, které je pro danou linku optimalizováno. Konkrétně jsme rozšířili naše zařízení pro úpravu vody v našich korejských pracovištích, čímž jsme eliminovali 97,6 % škodlivých látek. Kromě toho ukládáme nebezpečný odpad do speciálních nádob, abychom zajistili, že nebudou unikat, čímž jsme zcela eliminovali možnost znečištění půdy. Dále jsme přijali iniciativy pro prevenci znečištění, ve kterých kontrolujeme prvky, které by mohly produkovat znečišťující látky, a předem je eliminujeme. Děláme vše, co je v našich silách, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí, prostřednictvím různých opatření pro kontrolu škodlivin a preventivních opatření, která začínají ještě před výrobním procesem a sahají daleko za něj.

Tento infografický popis ukazuje kapitálové investice společnosti Samsung v oblasti zlepšování výkonu provozního prostředí. Environmentální investice společnosti Samsung v roce 2013 činily 5,82 miliardy KRW, v roce 2014 6,883 miliardy KRW, v roce 2015 6,59 miliardy KRW, v roce 2017 9,334 miliardy KRW a v roce 2017 9,513 miliardy KRW. Ve srovnání s rokem 2013 se tyto investice zvýšily v roce 2017 o 63 %.

Abychom pomohli udržet zdraví naší Země, podporujeme programy na ochranu biodiverzity

Ochrana ekosystému a životního prostředí je důležitou součástí udržení zdravé planety. Zaměstnanci společnosti Samsung Electronics se zapojují do aktivit ochrany zdraví ekosystému. Díky sdílení základní filozofie zachování biodiverzity a pořádáním kampaní, které podporují její význam, důrazně doporučujeme, aby se naši zaměstnanci dále angažovali.

Tato infografika znázorňuje přímé emise GHG na korejských pracovištích. V roce 2014 to bylo 2,2749 milionů tun Co2eq, v roce 2015 1,8214 milionů tun Co2eq a v roce 2016 pak 1,788 milionů tun Co2eq. Ve srovnání s rokem 2014 se množství emisí v roce 2016 snížilo o 21 %.
Ochrana přirozeného prostředí ohrožených druhů

Určili jsme ohrožené druhy a jejich přirozené prostředí v regionech, ve kterých se nacházejí naše výrobní pracoviště, a vedeme kampaně na ochranu biodiverzity s příslušnými organizacemi, včetně místních komunit, veřejných institucí a akademické obce.

Tato infografika znázorňuje ohrožené druhy v blízkosti pracovišť v Jižní Koreji. Ve městě Suwon je 1 ohrožený druh mezi savci, 6 druhů ptáků, 2 obojživelníci a 1 rostlinný druh. Ve městě Hwasong je 1 ohrožený druh mezi savci, 26 druhů ptáků, 3 obojživelníci a 2 rostlinné druhy. Ve městě Kwangdžu je 5 ohrožených druhů mezi savci, 6 druhů ptáků, 1 obojživelník a 1 rostlinný druh. Ve městě Jongin jsou 2 ohrožené druhy obojživelníků a 1 druh hmyzu. Ve městě Asan je 1 ohrožený druh mezi savci, 19 druhů ptáků, 3 obojživelníci a 2 další druhy jsou kritické. Ve městě Gumi jsou 2 ohrožené druhy mezi savci, 7 druhů ptáků, 1 druh ryb a 3 rostlinné druhy.

Ochrana jeřába červenolícího – Obnovení mokřad Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong)
V roce 2013 se pracoviště společnosti Samsung Electronics ve městě Gumi v provincii Severní Kjongsang stalo prvním korejským pracovištěm, které uzavřelo partnerství v ochraně biodiverzity s centrálními a místními vládami a univerzitami. Od té doby jsme podpořili inseminaci dvou párů ohrožených jeřábů červenolících (korejská přírodní památka č. 203), kteří byli přivezeni z Nizozemska. V dubnu roku 2016 se výzkumnému institutu ekologického životního prostředí ptáků podařilo ptáky úspěšně odchovat. Tato akce pomůže obnovit ekosystém mokřad Hampyeong, které jsou přirozeným domovem stěhovavých ptáků, a má významný podíl na ochraně biodiverzity.

Ochrana pobřežních písečných dun
Na našem pracovišti v Onyangu v provincii Jižní Čchungčchong spolupracujeme od roku 2008 s ekologickou agenturou Geum River Basin Environmental Office na ochraně pobřežních písečných dun, které jsou domovem dvou ohrožených druhů, volavky čínské a mongolské ještěrky. V současnosti podporujeme ve městě Porjong různé aktivity, jako například čištění oceánů, odstraňování invazivních cizích rostlin a ochranu písečných dun Sohwang, zatímco ve městě Asan podporujeme vytváření přírodních travnatých prostředí.

Vymýcení cizích druh ryb a rostlin
Naše pracoviště ve městech Giheung a Hwasong v provincii Kjonggi realizují každý rok různé aktivity na ochranu ekosystému v oblasti kolem měst Osan a Woncheonri, kde se snaží vymýtit cizí druhy, krmí divoká zvířata a vedou kampaně na ochranu životního prostředí.

Akce ke Světovému dni vody

Voda je zdrojem veškerého života. Každý rok 22. března si všechna pracoviště společnosti Samsung Electronics po celém světě připomínají Světový den vody a pořádají různé akce na ochranu ekosystémů řek a oceánů. Nejen zaměstnanci, ale také lidé z různých jiných prostředí, například místních komunit, občanských skupin a akademické obce, se spojí, aby podpořili kampaně na ochranu vody, vzdělávání v oboru vodních zdrojů a další aktivity. To proto, že vodu můžeme chránit, jen pokud se spojíme.

Fotografie z akce ke Světovému dni vody
Společně utváříme budoucnost: usilujeme o udržitelný dodavatelský řetězec
Obrázek na pozadí stránky Dodavatelský řetězec