Už od průmyslové revoluce byl ekonomický růst doprovázen bezhlavým odkrýváním a zneužíváním přírodních zdrojů. Odborníci varovali před ekologickými problémy takového odkrývání a budoucím vyčerpáním přírodních zdrojů. Společnost Samsung Electronics si tato varování uvědomuje, a proto zavádí řadu opatření.
V průběhu vývoje a výroby produktů efektivně využíváme zdroje pomocí technologických inovací a hledáme nové cesty, jak znovu využít nevyhnutelný odpad a produkty na konci životnosti. Stále se snažíme vytvářet lepší produkty pomocí menšího množství zdrojů a proměňovat elektronický odpad na použitelné zdroje.

KPI efektivního využití zdrojů

Tato infografika ukazuje cíle používání recyklovaných plastů a akumulovaný recyklovaný objem od roku 2009. Cíl na rok 2030 je 500 000 tun.
 • Kumulativní odběr globálního elektronického odpadu

 • Používání recyklovaných plastů

 • Použití papírových obalů z udržitelných zdrojů

 • Míra recyklace odpadu na pracovištích Samsung

 • Intenzita spotřeby vody

Tato infografika ukazuje cíle používání recyklovaných plastů a akumulovaný recyklovaný objem od roku 2009. Cíl na rok 2030 je 500 000 tun.
 • Kumulativní odběr globálního elektronického odpadu

 • Používání recyklovaných plastů

 • Použití papírových obalů z udržitelných zdrojů

Tato infografika ukazuje cíle používání recyklovaných plastů a akumulovaný recyklovaný objem od roku 2009. Cíl na rok 2030 je 500 000 tun.
 • Míra recyklace odpadu na pracovištích Samsung

 • Intenzita spotřeby vody

Usilujeme o cyklickou ekonomiku, ve které jsou zdroje využívány stále dokola.

Pro účely ochrany životního prostředí a efektivní spotřeby zdrojů se společnost Samsung Electronics zapojuje do snah v oblasti kruhové ekonomiky. Nad rámec běžné praxe jednoho použití zdrojů a jejich následné likvidace dbá společnost Samsung na to, aby bylo možné zdroje využívat opakovaně díky obnovení, opětovného použití a recyklaci po uplynutí životnosti produktu. Prostřednictvím minimalizace typu používaných materiálů a optimalizace metody sestavení jsme vyvinuli metody výroby, které minimalizují spotřebu zdrojů. Prostřednictvím shromažďování produktů, které dosáhly konce životnosti, obnovujeme cenné materiály. Díky této kruhové ekonomice snižuje Samsung množství přírodních zdrojů požadovaných při výrobě. Tím se zmenšuje množství skleníkových plynů a znečišťujících látek vznikajících v důsledku spalování odpadu a je zajištěna prevence kontaminace půdy a podzemních vod způsobené skládkami.

Nejlepší způsob konzervace zdrojů je pak výroba kvalitních produktů s dlouhou trvanlivostí. Díky posilování odolnosti našich produktů prostřednictvím řady přísných testů spolehlivosti ještě před uvedením na trh a zajištění praktických služeb oprav prostřednictvím globálních servisních míst včetně průběžných aktualizací softwaru rozšiřuje společnost Samsung životnost svých produktů, aby dále přispívala ke kruhové ekonomice a konzervaci zdrojů.

Struktura kruhové ekonomiky uplatňovaná ve společnosti Samsung Electronics
Snímek struktury kruhové ekonomiky uplatňované ve společnosti Samsung Electronics

Vdechujeme nový život produktům na konci životnosti

Zřízení systému kruhové ekonomiky je základním a rozhodujícím faktorem pro minimalizaci odpadů a efektivního využívání přírodních zdrojů.
Z tohoto důvodu společnost Samsung Electronics zavedla celosvětový program na sběr elektronického odpadu, tzv. Re+ Program. Produkty, které jsou na konci své životnosti, jsou od zákazníků vybírány prostřednictvím našich servisních center nebo společných recyklačních aktivit, a shromážděný elektronický odpad je následně recyklován za použití ekologických metod, případně znovu využit jako užitečný zdroj materiálu. Mezi roky 2009 až 2018 jsme takto shromáždili celkové množství 3,55 miliónů tun odpadu.

Toto je obrázek programu Re+ společnosti Samsung Electronics. Program Re+ patří k nejtypičtějším programům zabývajícím se efektivním využíváním zdrojů společnosti Samsung Electronics.
 • Seznam institucí pro zpětný odběr a recyklaci v jednotlivých zemích 89 KB STÁHNOUT
 • Seznam institucí pro recyklaci obalů a baterií v evropských zemích 162 KB STÁHNOUT

Po spotřebování je zdroj obnoven, recyklován a znovu se využije.

Společnost Samsung Electronics se odklání od dřívějšího způsobu zběsilého spotřebovávání zdrojů, při kterém byly tyto zdroje zlikvidovány po pouhém jednom použití, a dlouhodobě prosazuje různé způsoby, jak tyto zdroje opětovně využít, což zahrnuje například systém recyklace v uzavřené smyčce, díky kterému jsou materiály znovu získány, recyklovány a poté použity v nových produktech. Jako součást naší snahy o vytvoření společenské struktury, ve které by bylo běžné všechny zdroje recyklovat, jsme nejprve analyzovali složení našich nejdůležitějších produktů a soustředili jsme se na to, jaký dopad mají jednotlivé materiály na bezpečnost našeho dodavatelského řetězce, životní prostředí, společnost a ekonomiku obecně.

Tento obrázek ukazuje typické složení mobilních telefonů, které jsou vyrobeny z 35,1 % plastů, 20,2 % hliníku, 10,6 % oceli, 10,0 % mědi, 8,6 % kobaltu a z 15,5 % jiných materiálů.

Jedním z reprezentativních příkladů snah společnosti Samsung v oblasti recyklace je recyklační centrum Asan, které je založené a provozované právě společností Samsung. Všechny důležité kovy a plasty, které vyjdou z recyklačního centra, jsou znovu použity při výrobě elektroniky. Od svého založení v roce 1998 centrum Asan recykluje odpadní elektroniku. Jen v roce 2018 se zde zpracovalo 369 000 kusů chladniček, praček, klimatizací a IT zařízení a separovalo se z nich 25,207 tun důležitých kovů (ocel, měď, hliník atd.) a plastů k recyklaci. Plasty z odpadní elektroniky vytříděné v recyklačním centru Asan jsou dodávány výrobcům plastů, kteří změní jejich složení pro jejich opětovné využití. S využitím společně vyvíjené technologie zavedlo recyklační centrum Asan systém recyklace v uzavřené smyčce, který umožňuje využití obnovených plastů v produktech Samsung. 2 743 tun obnovených plastů vyrobených v rámci tohoto systému bylo v roce 2018 využito v chladničkách, klimatizacích a pračkách společnosti Samsung. A když zohledníte obnovené plasty získané jinými způsoby, bylo při výrobě spotřebičů, televizorů, monitorů a nabíječek mobilních telefonů využito přibližně 39 000 tun tohoto materiálu. Měď se separuje z hlavních komponentů (dráty, kompresory atd.), a pak se recykluje a využívá při výrobě jiné elektroniky. K dalším příkladům patří kobalt, který je jedním z hlavních materiálů využívaných v bateriích mobilních telefonů.

Tento obrázek ukazuje proces recyklace odpadních plastů v uzavřené smyčce v recyklačním centru Asan.

Odpad z výroby měníme na zdroje

Množství odpadu generovaného při vývoji produktů až k výrobnímu procesu je značné. U složitých elektronických zařízení se spoustou součástí se počítá i balení vyhozené z každého dílu. Na konci projektu je spousta pilotních produktů využitých ke zdokonalení produktu vyhozena do odpadu. Pokud jsou všechny z nich spáleny nebo zahrabány do země, dochází ke znečištění životního prostředí a vyčerpání zdrojů. Díky zpracování odpadu ve spolupráci s environmentálně zodpovědnou recyklační firmou společnost Samsung zvyšuje obnovování recyklovatelných materiálů a dosáhla celkového cíle recyklace odpadu 95 % již v roce 2016, což bylo o čtyři roky dříve, než bylo plánováno.

Tato infografika znázorňuje proces nakládání s odpadem. Surovina je po použití odeslána do recyklačního střediska, odpad je předán ke zpracování, recyklaci, spálení nebo uložení na skládce.

Snažíme se vyvíjet ekologické materiály,
abychom mohli recyklovat více zdrojů

Ekologické materiály jsou vyrobeny recyklací zdrojů, které byly dříve použity, nebo zpracováním materiálů, kterými lze nahradit přírodní zdroje. Tímto způsobem se snižuje zatížení životního prostředí. Společnost Samsung Electronics se snaží snižovat používání přírodních zdrojů a zvyšovat množství recyklovaného odpadu. Proto hledá a vyvíjí nové možnosti využití recyklovaných nebo rostlinných materiálů.
Například jsme využili obalové materiály vyrobené z recyklovaného papíru, výplní z přírodního kamene a cukrové třtiny, čímž se dopad na životní prostředí v době likvidace snižuje na nulu. U produktů, které z důvodu velikosti vyžadují velké množství obalových materiálů, jako jsou například chladničky, jsme využili materiál, který lze používat více než 40krát, což značně snižuje spotřebu zdrojů. V roce 2016 jsme navíc využili recyklované plasty získané z elektronického odpadu, které tvořily 5 % z celkového množství plastů potřebného k výrobě nových produktů.

Využití ekologických obalových materiálů
Snímek současných obalových materiálů pro chytré telefony a materiál obalů pro Galaxy S10
Skutečné obalové materiály pro chytrý telefon - Plasty: Nabíječka, sluchátka, koncovky na sluchátka, kabel Materiál obalů pro Galaxy S10 - Papír: Sluchátka, koncovky na sluchátka, kabel - Bezobalový materiál: Nabíječka

Prodloužení životnosti produktu

Prodloužená životnost produktu prostřednictvím zákaznického servisu a vylepšené trvanlivosti.

Společnost Samsung Electronics usiluje o vylepšování odolnosti svých produktů. Využívá k tomu různé testy, jako jsou testy pevnosti, odolnosti při upuštění a životnosti ve fázi vývoje produktu tak, aby naši zákazníci měli možnost déle si užívat skvělého výkonu našich produktů. Jdeme nad rámec plnění mezinárodních standardů a provádíme také prahové zátěžové testy, jako jsou testy volného pádu z různých úhlů a na různé podlahové materiály, a testy vodotěsnosti za různých podmínek.
Společnost Samsung také usiluje o minimalizaci výměny dílů a oprav v důsledku závad produktů. Navíc naše snahy zaměřujeme na prodlužování životnosti produktů tím, že zajišťujeme rychlou diagnostiku a opravy produktů odbornými pracovníky. Proto nabízíme pohodlné vyzvednutí produktu a možnosti oprav přímo na místě a neustále rozšiřujeme autorizovanou síť center pro opravy, abychom zajistili přesnější a rychlejší diagnostiku a opravy.

Obrázek testování odolnosti mobilního telefonu
„Galaxy Upcycling“
- Plnění společenské odpovědnosti díky vyřazeným mobilním telefonům

Již od roku 2016 se společnost Samsung Electronics nepřetržitě věnuje projektu Galaxy Upcycling, který mění staré chytré telefony Galaxy, které jejich majitelé již nepoužívají, v nově fungující přístroje chytré domácnosti. Díky těmto chytrým přístrojům – které například nakrmí domácího mazlíčka nebo fungují jako zvonek u dveří – jsme mohli zlepšit kvalitu života našich zákazníků a při tom také pomoci ochránit životní prostředí.
V roce 2018 jsme za pomoci technologie Galaxy Upcycling uskutečnili projekt na vývoj cenově dostupných oftalmoskopů. Ve spolupráci s Projektem BOM zdravotnického systému Univerzity Yonsei, kterou společnost Samsung Electronics podporuje prostřednictvím Programu pro budoucí řešení, jsme vyvinuli oftalmoskopy, které mohou být využity v rozvojových zemích, pro jejichž obyvatele není dostupná odpovídající lékařská péče, protože nemají k dispozici drahá diagnostická zařízení. Výsledkem je skutečnost, že mnoho obyvatel rozvojových zemí pravděpodobně unikne nebezpečí oslepnutí. Dále plánujeme rozšířit použití této technologie na cervikální diagnostiku (mezi jinými), abychom v rozvojových zemích přispěli k podpoře obecného zdraví.
„Program Galaxy Upcycling“ má v plánu představit různé koncepty i mimo zdravotnický sektor. Ve spolupráci s institucemi, které usilují o dosažení udržitelného vývoje v prostředí s omezenými zdroji, tak můžeme pomoci snížit plýtvání s těmito zdroji.

Snímek zobrazující plnění společenské odpovědnosti díky vyřazeným mobilním telefonům

Zachování, opětovné používání a recyklace cenných vodních zdrojů

V reakci na stále se prohlubující vážnou krizi týkající se vodních zdrojů a jako součást snah v oblasti ochrany životního prostředí zavedla společnost Samsung Electronics strategii 3R pro vodní zdroje (Reduce, Reuse, Recycle – redukování, opětovné použití, recyklace). Předešli jsme plýtvání vodními zdroji tím, že jsme vyměnili staré ventily, a zabránili tak únikům vody, a také tím, že jsme vyvinuli důmyslné kontrolní agregáty, aby se vody spotřebovávalo pouze nezbytné množství. Navíc jsme změnili naše procesy tak, aby bylo možné vodu znovu využít a byla tak snížena spotřeba vody. Dříve nebylo možné využít vodu spotřebovanou v jednom procesu také v procesu jiném, protože každý z nich vyžadoval použití vody různých kvalit. Díky standardizaci vody však nyní můžeme vodu opětovně využívat ve více procesech. Díky těmto snahám jsme mohli v roce 2018 znovu využít 60 609 tun vody, což je o 8 % více než v předchozím roce, přičemž recyklovaná voda představovala 45,1 % celkové spotřeby vody. Dále hledáme různé způsoby, jak do roku 2020 zredukovat naši intenzivní spotřebu vody na úroveň 50 (100 milionů tun/KRW).

Tato infografika znázorňuje zásady týkající se vodních zdrojů. Nahoře je základní filozofie a dole pokyny k akci. Základní filozofií je, že společnost Samsung Electronics si uvědomuje, že vodní zdroje jsou důležité pro zachování udržitelné společnosti a podniků, a díky ochraně takových zdrojů přispívá k naplnění naší společenské odpovědnosti coby globální společnosti. Pokyny k akci: 1) Usilovat o minimalizaci rizik souvisejících s vodními zdroji v řízení firmy, 2) uznání důležitosti vodních zdrojů v rámci naší firemní kultury, 3) aktivní spolupráce na dodržování zásady týkajících se veřejných vodních zdrojů a 4) zveřejňování našich zásad a aktivit týkajících se vodních zdrojů.
Naše Ekologická pracoviště koexistují v souladu s přírodou
V pozadí snímek webové stránky Ekologických pracovišť