Udržitelný dodavatelský řetězec

Společně utváříme budoucnost:
usilujeme o udržitelný dodavatelský řetězec

Důležitá vizuální pomůcka – obrázek stránky Udržitelný dodavatelský řetězec

Můžeme vytvořit lepší svět, pokud budeme sdílet hodnoty a spolupracovat na základě důvěry. Totéž platí pro ekořízení. V duchu lepší spolupráce společnost Samsung Electronics uplatňuje ekořízení s dodavateli – našimi strategickými partnery. Poskytujeme rozpočet a pracovní síly, které naši dodavatelé potřebují ke splnění mezinárodních standardů ekořízení a také vzdělávání, které jejich zaměstnancům pomůže uvědomit si důležitost ekologických problémů. To proto, že úplný potenciál ekořízení je možné poznat jen tehdy, když se zapojí úplně všichni.

Strategie řízení udržitelného dodavatelského řetězce

Společnost Samsung Electronics má rozsáhlý dodavatelský řetězec, který tvoří zhruba 2 500 dodavatelů na celém světě. Někteří z nich dodávají suroviny nebo součásti, zatímco jiný poskytují vybavení. Všichni z nich jsou však nepostradatelní. Chápeme, že pokud se všichni tito dodavatelé zapojí do iniciativy ekořízení, může dojít k domino efektu. Proto zajišťujeme technickou a ekonomickou podporu pro naše dodavatele a přidělujeme jim poradce. Díky tomu je můžeme podpořit v aktivním přechodu na ekořízení a budujeme si udržitelný dodavatelský řetězec. Kromě toho při volbě nových dodavatelů provádíme hodnocení ekořízení prostřednictvím našeho vlastního certifikačního programu Eco-Partner. Konečné rozhodnutí bude učiněno až po tomto hodnocení, které posuzuje ekologické hodnoty kandidáta, jeho ochotu zapojit se do ekologické výroby a míru, do které potenciální partner zavedl tyto hodnoty do praxe.

Tato infografika znázorňuje oddíl Životní prostředí v části „Strategie a systém udržitelného dodavatelského řetězce“. V hodnocení Eco-Partner se provádí posouzení z hlediska zásad ekologičnosti produktu, vzdělávání a školení a ověřování nebezpečného obsahu. Dodavatelé jsou povinni certifikaci Eco-Partner vyplnit. V rámci hodnocení EHS probíhá ověření standardů ve 22 oblastech, jako je bezpečnost práce, protipožární zařízení, zdraví při práci, manipulace s nebezpečnými látkami a ekologická zařízení. Je naprosto nezbytné, aby bylo splněno 8 povinných oblastí pro protipožární zařízení, manipulaci s nebezpečnými látkami a odpadem a zařízení pro zpracování odpadních vod.

Zavádíme certifikační systém Eco-Partner
za účelem přísného řízení dodavatelského řetězce

Na všechny dodavatele, kteří poskytují produkty nebo součásti, které budou prodávány společností Samsung Electronics, se vztahuje certifikace Eco-Partner. Certifikaci udělujeme na základě posouzení jejich dodržování našich standardů kontroly látek používaných v produktech a systému řízení kvality dodavatele z hlediska ekologičnosti. Dodavatelé předloží zprávu o ekologičnosti produktů, která obsahuje informace o nebezpečných látkách a také data od společnosti, která zajišťuje suroviny. Společnost Samsung Electronics poté provede důkladné posouzení, a to přímo na výrobních pracovištích dodavatele, kde si předložené dokumenty ověří. Aby si dodavatel udržel certifikaci Eco-Partner, musí každé dva roky projít auditem. Ti, kteří auditem neprojdou, budou z dodavatelského řetězce vyloučeni. Těmito způsoby se snažíme zapojit dodavatele do našich iniciativ ekořízení. Spíše než jednorázové hodnocení poskytujeme průběžné řízení a hodnocení, abychom zajistili udržitelné řízení dodavatelského řetězce.

This infographic shows the Eco-Partner Certification Process. When raw materials are transported to the suppliers, it is mandatory to confirm the detailed analysis data and raw material composition table. When the suppliers passes it over to Samsung Electronics, warranty letter, precision analysis report (ICP/GCMS data), MSDS, and sample parts for approval are required. In order to go through the Eco-partner certification process, submitted documents and samples are thoroughly reviewed, and environmental quality system are carefully assessed.
Prostředí soutěživosti: komplexní hodnocení dodavatele

Každý rok probíhá komplexní hodnocení dodavatele, pomocí kterého se posiluje soutěživost našich dodavatelů. Toto hodnocení je rozděleno do dvou oblastí – obchodní soutěživost a rizika udržitelnosti. Kategorie rizik udržitelnosti, která zahrnuje sektor ekologie, hodnotí snahy partnera na poli ekořízení a stav jeho certifikace vzhledem k mezinárodním ekologickým standardům. Dodavatelé s lepšími výsledky hodnocení budou dostávat více příležitostí a získají větší výhody, zatímco dodavatelé se špatným hodnocením budou muset převzít zodpovědnost za jejich nedostatky. To znamená, že dodavatelé, kteří chtějí spolupracovat se společností Samsung Electronics, musí dbát nejen na jejich podnik, ale také na životní prostředí. Pokud je dodavatel vyhodnocen jako vysoce rizikový kvůli špatným výsledkům v sektoru ekologie, budeme s ním jednat samostatně a neustále ho sledovat, abychom zjistili, zda činí pokroky v daném plánu na zlepšení. Od roku 2016 byly podpůrné programy ekologických poradců poskytované hlavním dodavatelům rozšířeny na sekundární a terciární dodavatele, abychom dosáhli jednotnějšího a udržitelného dodavatelského řetězce.

  • Etický kodex pro dodavatele společnosti Samsung 267 KB STÁHNOUT

Díky snaze našich dodavatelů snižovat emise skleníkových plynů jsme dosáhli efektu srovnatelného s vysazením jednoho milionu borovic

Jednou za rok společnost Samsung Electronics zjišťuje spotřebu energie všech našich dodavatelů, včetně elektřiny a fosilních paliv, a emise skleníkových plynů. V rámci tohoto procesu poskytujeme poradenství pro dodavatele, kterým se nedaří efektivně řídit spotřebu energie, a to přímo u nich na pracovišti. Díky tomuto poradenství se jim daří řídit spotřebu energie efektivněji nebo šetřit energii díky zlepšení jejich procesů a poskytnutí nezbytného vybavení. V roce 2016 jsme 10 dodavatelům uložili 62 úkolů pro snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů a poskytli jsme jim zdroje nutné k řešení problémů. Díky tomu se emise CO2 snížily asi o 4 920 tun. Vzhledem k tomu, že jedna borovice absorbuje asi 5 kg CO2 za rok, jedná se o ekvivalent vysázení asi jednoho milionu borovic.

an aerial photo of pine tree forest

Případ Chemtronics ukazuje, že to, co je přínosem pro životní prostředí, je přínosem také pro podnik
Chemtronics je dodavatel chemických látek. Když jsme zkontrolovali spotřebu energie společnosti z hlediska našeho hodnocení energetické účinnosti, zjistili jsme, že společnost Chemtronics je vysoce závislá na elektřině: Abychom byli přesní, využívá 95 % elektřiny a 5 % LPG. Společnost Samsung Electronics prověřila stav zařízení ve firmě. Zjistili jsme, že ve vzduchovém kompresoru docházelo ke ztrátám energie a že desikační vzduchový vysoušeč spotřebovával velké množství elektřiny. Začali jsme jednoduchými úkony, jako například instalací vysoce účinných LED světel, a také jsme provedli úpravy složitého zařízení, které způsobovalo ztráty energie. Kromě toho jsme nainstalovali řídicí systém na desikační vzduchový vysoušeč, který brání ztrátám výkonu díky udržování stálé vlhkosti a teploty, což snižuje spotřebu elektřiny. Po těchto vylepšeních jsme provedlo ekonomickou analýzu investic z hlediska pěti aspektů: množství a míra sníže spotřeby energie, částka ušetřených nákladů, velikost investice a doba návratnosti. Rovněž jsme změřili velikost snížení emisí skleníkových plynů, abychom ověřili jejich podíl na zlepšení stavu životního prostředí. V důsledku toho společnost Chemtronics zažila nejen úžasný nárůst energetické účinnosti, což vedlo ke snížení nákladů, ale také pokles emisí skleníkových plynů v celkovém množství 432,9 TOE.

Další informace o strategii/podpoře řízení dodavatelů a konfliktních minerálů
White background image of Sustainable Management – Supply Chain
Usilujeme o transparentní a otevřenou komunikaci
A background image of Supply Chain Page