Etika

Spravedlivá a transparentní firemní kultura

Bezúhonnost vnášíme do našich každodenních činností, abychom plnili naši společenskou roli a povinnosti způsobem, který co nejlépe odráží naše postavení vynikající globální společnosti.

 

Vzhledem k tomu, že naše společnost pokrývá mnoho zemí po celém světě, známe a analyzujeme rozdíly v zákonech, regulacích a postupech jednotlivých zemí, přičemž v každé obchodujeme podle právních a etických zásad. Rovněž vyvíjíme a implementujeme globální zásady ochrany osobních údajů, jejichž cílem je zajistit respektování soukromí našich zákazníků a zaměstnanců a chránit jejich osobní údaje. Naše snaha o systematickou správu předpisů a etických rizik je motivována Globálním etickým kodexem společnosti Samsung a Pokyny pro obchodní jednání, které stanovuje chování všech našich zaměstnanců a jejich rozhodnutí. Náš tým pro dodržování předpisů, dříve spadající pod právní oddělení, nyní podléhá přímo výkonnému řediteli. Vedoucí týmu pro dodržování předpisů se také účastní všech schůzí správní rady, aby pomáhal správní radě učinit důležitá rozhodnutí. Provozujeme specializované organizace v každé obchodní divizi a v zámořských regionálních kancelářích, abychom spravovali problémy s dodržováním předpisů vztahujících se k jednotlivým obchodům a regionům.

Etické řízení

Náš globální etický kodex („obchodní principy společnosti Samsung“) předáváme našim dodavatelům, zákazníkům a dalším externím zainteresovaným stranám a také našim zaměstnancům prostřednictvím naší webové stránky pro etiku. Dále zajišťujeme také kanál pro hlášení jakéhokoli porušení etických norem. Kromě toho jsou „pokyny pro obchodní jednání pro zaměstnance“, které slouží jako etické normy pro naše zaměstnance, přeloženy a jsou dostupné celkem v 15 jazycích (včetně korejštiny) na našem intranetu. Příslušné podrobnosti jsou mezi všechny naše zaměstnance po celém světě šířeny prostřednictvím kolektivních, online a audiovizuálních školení, která se konají minimálně jednou ročně. Samostatné „obchodní pokyny“ jsou také poskytovány dalším dodavatelům a ustanovují transparentní obchodní praktiky.

Stížnosti spotřebitelů 42 % (2017), 32 % (2018), 28 % (2019), jiné 16 % (2017), 20 % (2018), 11 % (2019), protikorupční hlášení 42 % (2017), 48 % (2018), 61 % (2019)

Řízení souladu

Cílem našeho programu souladu je ustanovit firemní kulturu založenou na dodržování předpisů, abychom minimalizovali obchodní rizika, která mohou nastat kvůli fixním cenám nebo porušení práv na duševní vlastnictví, a přijmout větší odpovědnost v oblastech lidských práv, zdraví a bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Byl vytvořen IT systém CPMS (Compliance Program Management System – systém pro správu programu souladu) pro řízení rizik souvisejících s dodržováním předpisů, který poskytuje zásady specifické pro danou oblast a podrobnosti regionálního monitorování problémů. Naše oddělení technické podpory pomáhá zaměstnancům s osobními dotazy na odborníky, kdykoli mají otázku související s jejich pracovními povinnostmi nebo když mají pocit, že naše pokyny jsou pro určení nezákonnosti určitého jednání nedostatečné. Systém hlášení vytvořený v rámci CPMS pro naše zaměstnance funguje způsobem, který je pevnou zárukou zachování diskrétnosti osob, které problém nahlásí.

Tento obrázek je infografika vysvětlující nadpis a proces.
Činnost speciálních jednotek
Vytvoření kanceláře pro ochranu soukromí v rámci firemní právní kanceláře pod přímým vedením výkonného ředitele
Jmenování právníků zodpovědných za zásady ochrany soukromí v příslušných obchodních divizích
Monitorování
Provádění pravidelného a náhodného monitorování prostřednictvím vyhrazených jednotek nebo osob
Následné řízení
Určení základních příčin problémů prostřednictvím analýz procesů/výsledků, zlepšování, předcházení opětovnému výskytu stejného problému (např. předkládání skutečných příkladů v rámci školení)

Zásady ochrany soukromí

Oficiálně jsme oznámili naše globální standardní zásady ochrany soukromí a vytvořili jsme relevantní zásady, které odrážejí příslušné regulační podmínky daného regionu a místní charakteristiky. V důsledku takových snah našim zaměstnancům poskytujeme „globální příručku k osobním údajům“ a „příručku pro outsourcování zpracování osobních údajů pro vedení“, které vedení může využít jako pomůcku. Naše procesy a systémy uplatňujeme způsobem, který začleňuje příslušné zásady do našeho každodenního obchodního jednání a nadále provádíme revize a poskytujeme celofiremní školení.

Činnost speciálních jednotek

Vytvoření globální kanceláře pro ochranu soukromí v rámci firemní právní kanceláře pod přímým vedením výkonného ředitele
Jmenování právníků zodpovědných za zásady ochrany soukromí v příslušných obchodních divizích

 

Zesílená kontrola systémů pro činnost/správu zásad ochrany informací

Vykonávání pravidelných kontrol a nezbytných úprav našich systémů a služeb pro naše zákazníky a zaměstnance pro jejich řídicí, technický a fyzický systém ochrany, který řídí celý proces shromažďování dat, jejich zpracování a likvidaci

 

Školení k zásadám ochrany soukromí

Poskytování online/offline školení o zásadách, které zohledňuje pracovní charakteristiky konkrétní pracovní pozice (plánování, výzkum a vývoj, marketing atd.) a také základní školení pro všechny zaměstnance

 

Činnost systému PLMS (Privacy Legal Management System – systém pro zákonnou správu soukromí)

Nařízení povinných preventivních opatření prostřednictvím využívání kontrolního seznamu rizik souvisejících s ochranou dat, který byl vytvořen za účelem revize těchto rizik v jednotlivých fázích produktů a služeb, od plánování a vývoje až po činnost a ukončení provozu, a současně revize takového kontrolního seznamu určenými právníky