Zodpovědné zaměstnávání

Kroky k vybudování trvale udržitelného dodavatelského řetězce

Společnost Samsung Electronics dělá vše pro naplnění společenských a etických závazků, které od ní očekávají obchodní partneři i mezinárodní komunita.

Veselé děti hrající si s bublifukem.

Zákaz dětské práce

V žádné části výrobního procesu není povoleno využívat dětskou práci. V případě, že ji odhalíme, budeme konat v nejlepším zájmu dítěte. Dětská práce je zakázána mezinárodními ustanoveními a lokální legislativou a společnost Samsung Electronics a její dodavatelé ji v žádném případě netolerují.

Abychom demonstrovali odhodlání tomuto společenskému problému čelit, společnost Samsung Electronics ve spolupráci se střediskem Centre for Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR) zavedla speciální směrnice ohledně zákazu dětské práce. Směrnice jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte, konvencemi Mezinárodní organizace práce a UNICEF.

Dva chlapci hrající si se stavebnicí.

Směrnice pro zaměstnávání migrantů

V pobočce Samsung Electronics v Malajsii pracují ve společné harmonii zaměstnanci pocházející z různých zemí, například z Indonésie, Nepálu nebo Pákistánu. Právě proto je nesmírně důležitá úcta k různým kulturám a bezproblémová komunikace.

Pro podporu a zlepšení vzájemného porozumění mezi zaměstnanci z rozdílných kultur organizujeme různé aktivity, jako jsou "Interkulturní zážitky", "Skvělé pracoviště" nebo "Návrat domů" pro zaměstnance z jiných zemí. V roce 2016 jsme ve spolupráci s organizací Business for Social Responsibility (BSR) vytvořili směrnice pro zaměstnávání migrantů. Jejich součástí je závazek k vymýcení nucených prací, přehnaných poplatků za zprostředkování práce a diskriminace vůči pracovníkům z ciziny.

Pohled na ruce tří osob, jak ve dlani drží hrst půdy se sazeničkou.

Směrnice pro učňovskou praxi

V roce 2017 společnost Samsung Electronics ve spolupráci s organizací Business for Social Responsibility (BSR) a indickou nevládní organizací Partners in Change (PIC) vypracovala své směrnice pro učňovskou práci, aby zajistila transparentnost a dodržování předpisů při zaměstnávání učňů v Indii.

Směrnice obsahují věkovou hranici, minimální mzdu a délku praxe uvedené v platné indické legislativě z roku 1961 a v dalších dokumentech, které se na práci učňů vztahují. Obsahují také informace o řešení stížností, školení a možnosti zaměstnání pracovníků, kteří praxi absolvovali. Součástí směrnic je také závazek k antidiskriminačnímu jednání a podpoře lidských práv. Klíčovou vlastností směrnic je skutečnost, že jejich dodržování neplatí pouze pro společnost Samsung Electronics v Indii, ale i pro její dodavatele.

Diskuze dvou mužů sedících u stolu s listem papíru.

Směrnice pro řešení stížností

V zájmu ochrany lidských práv zaměstnanců a vytváření pozitivního pracovního prostředí vytvořila společnost Samsung komunikační kanály, prostřednictvím kterých zaměstnanci mohou vedení vyjádřit své názory. Navíc provozujeme online a offline kanály pro podávání stížností, aby každé pracoviště bralo v úvahu názory zaměstnanců a mohlo urychleně vyřešit jakékoliv případné problémy.

Směrnice pro řešení stížností jsme vytvořili s cílem spravedlivě a rychle vyřešit jakékoliv problémy a stížnosti vzniklé při práci. Proces začíná využitím kanálu pro oznámení stížnosti, jejím samotným ohlášením, následným vyřešením a končí zpětnou vazbou. Používáme čtyři druhy oznámení: online, offline, pomocí speciální linky nebo prostřednictvím zaměstnaneckých organizací, aby si i dceřiné společnosti mohly zvolit ten nejvhodnější.

Způsoby řešení stížností
  • Celkový počet případů (’16~’17) 87KB PDF DOWNLOAD

Výukový program HERhealth

Snažíme se dělat vše pro zdravý život našich pracovnic. Proto jsme vytvořili projekt Health Enables Returns (HERhealth), který má za cíl zvýšit povědomí o zdravotních rizicích a jejich předcházení.

V rámci společenské odpovědnosti jsme prostřednictvím tohoto projektu od roku 2007 oslovili 250 000 žen v 10 zemích. Zaměstnané ženy informujeme o zdravější výživě, prevenci HIV/AIDS, žloutenky a tuberkulózy a o důležitosti zdravého životního stylu.

V letech 2016 a 2017 se tento projekt společnosti Samsung zaměřil na Vietnam, kde jsme navázali spolupráci s místní neziskovou organizací Life Centre zabývající se výchovou a vzděláváním ke zdraví. Do budoucna plánujeme tento úspěšný výukový program rozšířit i do dalších zemí.

Hlavní zlepšení
Školení zodpovědných pracovníků

Výukový program HERfinance

Ve spolupráci společností Samsung, BSR a Sanchayan vznikl v roce 2015 projekt posilování finanční gramotnosti zaměstnanců v Indii. Projekty zaměřené na finanční gramotnost vznikly ve spolupráci s nevládními organizacemi také v Brazílii (Positive Planet) a Mexiku (Yo quiero Yo puedo).

Cílem projektu je nejen poskytnout zaměstnancům informace o spoření, úrocích, úvěrech a bankovnictví, ale také současně vzdělávat jejich rodinné příslušníky ve vedení rozpočtu a podporovat je ve snaze v dosažení finanční nezávislosti. Další rozšíření projektu plánujeme ve vybraných zemích na rok 2018.

Zpětná vazba

Absolventka programu HERfinance Arti Sharma: "Program pro nás byl velice užitečný, naučili jsme se správně vést rozpočet i to, jak lépe ušetřit."

Absolventka programu HERfinance Seema: "Předtím, než jsem se programu zúčastnila, neřešila jsem krátkodobé nebo dlouhodobé úspory. Ale teď už si jejich důležitost uvědomuji."

Fotografie z výukového programu HERfinance.

Audit zodpovědného zaměstnávání RBA

* Dříve EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung je členem Responsible Business Alliance (RBA), řídí se jejím kodexem chování a zodpovědnosti a její metody aplikuje ve své činnosti i u svých dodavatelů. Kodex vychází z mezinárodně uznávaných standardů a jeho cílem je zvyšovat společenskou i environmentální odpovědnost a etiku podnikání.

Za tímto účelem neustále pracujeme na zlepšování způsobů řízení a interním šíření nejvhodnějších postupů. Domácí, i zahraniční, zaměstnancům poskytujeme školení pracovní zodpovědnosti a etiky RBA Labor & Ethics, aby se stali certifikovanými interními auditory. Díky získané kvalifikaci tak mohou spolehlivě dohlížet na správné pracovní podmínky v naší společnosti. Například kontrolou systémů řízení práce na našich pracovištích i u našich dodavatelů nebo kontrolou bezpečnosti práce podle standardů RBA.

People listening to a speaker.
Stav auditu RBA